Logowanie

UZP/ZO/0-243/07 – Wyrok ZA – 2007-03-16 – 21 fragmentów

Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność Zamawiającego wyboru oferty Przedsiębiorstwa Usługowego Tombor sp. j., unieważnia czynność odrzucenia oferty firmy Żak - System Sp z o.o. i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert.

formularzu cenowym służą jedynie wyliczeniu ceny brutto. Prawidłowa jest natomiast podana cena ryczałtowa bez względu na sposób jej ...
nie stanowi błędu w obliczeniu ceny oferty. Zaoferowana cena ryczałtowa podana w setnych częściach złotego ...
postaci odrzucenia oferty. Skoro ostateczna cena ryczałtowa oferty podana jest setnych częściach ...

UZP/ZO/0-2597/05 – Wyrok ZA – 2005-09-23 – 15 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego

sprowadza się do ustalenia czy cena jaką wykonawcy zobowiązani byli podać w złożonych ofertach, była ceną kosztorysową czy też ceną ryczałtową. W przypadku bowiem przyjęcia ceny kosztorysowej mankamenty opisane w piśmie ...
6 prowadzi do wniosku, iż cena w przetargu była ceną ryczałtową, a żądany od wykonawców kosztorys ...
Prawo zamówień publicznych przy przyjęciu ryczałtowego charakteru ceny ofertowej błędy wskazane w ofercie ...

UZP/ZO/0-1007/04 – Wyrok ZA – 2004-07-02 – 7 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i nakazuje powtórzenie czynności oceny ofert

Tym samym przesądza to o ryczałtowym charakterze ceny, a nie cenie, która będzie ...
zmiany. Zatem podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową i tak winna być rozumiana ...
Jeśli więc podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową, to brak jest podstaw do ...

UZP/ZO/0-904/07 – Wyrok ZA – 2007-07-30 – 15 fragmentów

Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnia czynności wykluczenia Odwołującego i odrzuceniu Jego oferty i nakazuje Zamawiającemu ponowne badanie ofert z udziałem oferty Odwołującego.

tym przypadku), albo jego część (cena ryczałtowa), a. przyjmuje się, ze prawidłowo podaną cenę ryczałtową, bez względu na sposób jej obliczenia; b. jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada podanej ...
miejsca), przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie. Podkreślić należy, że ...
interpretacji, czyli badania poprawności obliczenia ceny ryczałtowej. Ponieważ Zespół Arbitrów nie znalazł ...

UZP/ZO/0-2407/06 – Wyrok ZA – 2006-09-01 – 16 fragmentów

Oddala odwołanie

oddalenie protestu zamawiający wskazał, że cena oferty jest ceną ryczałtową i za tą cenę wykonawca ma wykonać zakres robót ...
Biorąc pod uwagę fakt, że cena oferty jest cena obliczoną za cały przedmiot zamówienia (cen ryczałtowa) to zgodnie z art. 88 ...
się w każdym przypadku, że cenę ryczałtową podano prawidłowo bez względu na ...

UZP/ZO/0-2027/06 – Wyrok ZA – 2006-07-17 – 9 fragmentów

Oddala odwołanie

ust.1 (IDW ) SIWZ. na cenę ofertową składa się cena ryczałtowa wykonania robót budowlanych wynikająca z ...
i w oparciu o zaproponowaną cenę ryczałtową, co spowoduje, iż zobowiązany będzie ...
przewidzianej dokumentacjami w ramach zaproponowanej ceny ryczałtowej, mimo pominięcia powyższych robót w ...

UZP/ZO/0-252/07 – Wyrok ZA – 2007-03-16 – 35 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie powtórnej oceny i badania ofer z uwzględnieniem oferty Odwołującego

upływem terminu składania ofert), że cena jest ceną ryczałtową wymienioną w formularzu oferty, nawet ...
potraktowania, jak dowodzi Zamawiający, wymaganej ceny jako ceny ryczałtowej, wynik działania matematycznego można było ...
postępowaniu mamy do czynienia z ceną ryczałtową, a tym samym odpowiednie zastosowanie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2008 – 18 fragmentów

Oddala odwołanie

wykonawca był zobowiązany do podania ceny ryczałtowej wraz podatkiem VAT za wykonanie ...
przyjmuje się za prawidłowo podaną cenę ryczałtową bez względu na sposób je ...
pogląd uprawniałby przy ofercie z ceną ryczałtową, do dowolnego określenia ceny bez możliwości jej zweryfikowania pod ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi – 2007 – 41 fragmentów

przetargowym. Zamawiający podnosił także, iż cena oferty nie jest ceną ryczałtową ponieważ usługa objęta przedmiotem zamówienia ...
Pzp poprzez błędne przyjęcie, ze cena ryczałtowa wymaga poprawek; 2) naruszenie art ...
Pzp poprzez brak uzasadnienia, dlaczego cenę ryczałtową Odwołującej uznano za bledną. W ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2008 – 13 fragmentów

Oddala odwołanie

przyjmuje się, iż prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia. Pojęcie ,,wynagrodzenia ryczałtowego’’ zawarte jest w art. 632 ...
kc. Można przyjąć, że ,,wynagrodzenie ryczałtowe’’ oraz ,,cena ryczałtowa’’ dotyczą tego samego desygnatu. ,,Cena ryczałtowa’’ stanowi przeciwieństwo ,,ceny kosztorysowej’’. W badanym stanie faktycznym ...
treści § 2 projektu umowy, że cena ma charakter ryczałtowy, wskazuje to więc na intencje ...

1 następne »