Logowanie

KIO 1889/16 – Wyrok KIO – 2016-10-27 – 185 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

km 536+620 strona prawa (w stronę Siedlec), w pozycji 16 Inne prace zlecone w kolumnie - ceny jednostkowej "2000,00 ...
3 siwz - ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu, wyliczając poszczególne ceny ...
oraz wartość netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym formularzu, a następnie wyliczyć ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 116 fragmentów

Oddala odwołanie

uwagi na rażące niedoszacowanie ofert w pozycji 9 kosztorysów “Zabezpieczenia ekologiczne". W obu ofertach wykonawcy przyjęli olbrzymią redukcję ekranów, sięgającą 98% w ofercie Skanska i 80% w ofercie Strabag. Gdyby wykonawcy ci ...
uwzględnione. Odwołujący wskazał na dodoatkowe pozycje TER w obu ofertach znacznie odbiegające od ...
wymagały odniesienia do tezy stawianej w odwołaniu o konieczności uwzględnienia w cenie pozycji 9 kosztorysów - zabezpieczenia ekologiczne, ilości ekranów opisanej w projekcie budowlanym, którego zmianę Zamawiający przewidział w siwz. Należy zauważyć, iż wycena pozycji kosztorysowej miała charakter ryczałtowy, a ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 155 fragmentów

Oddala odwołanie

niewystarczające, Odwołujący wskazał, iż utrwalonym w orzecznictwie jest pogląd, że brak uzasadnienia faktycznego stanowi istotną wadę ...
jest błędne przeświadczenie Zamawiającego o braku złożenia wyjaśnień w terminie wnosi o uwzględnienie odwołania ...
nie rażąco niskiej ceny, zatem brak wyjaśnień w zakresie treści oferty nie może ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 132 fragmenty

Oddala odwołanie

Construction sp. z o.o. w niniejszym postępowaniu. Sporządzając kosztorys szczegółowy, który miał być załącznikiem ...
przedmiotu zamówienia dotyczyła zaledwie 1 pozycji. Odwołujący nie dokonał żadnej modyfikacji w zakresie ceny wskazanego urządzenia, a ...
ocenie ofert. Zamawiający wskazał, że w sytuacji zaoferowania innego urządzenia nie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 358 fragmentów

Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Gdyby przyjąć bowiem za uprawnione brak określenia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w sposób zamknięty, powodowałoby to, iż ...
etapie SIWZ, tym bardziej, iż w ich posiadaniu z pewnością jest Zamawiający. Nieudostępnienie, mimo braku obiektywnych przeszkód, powyższych informacji narusza ...
zmieszanych komunalnych z uwagi na brak zapisów w SIWZ w tymże zakresie może zostać potraktowane ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 489 fragmentów

Oddala odwołanie

Załącznik Nr 1 do oferty Kosztorysu Ofertowego (tak pkt. 14.2). Zgodnie z w/w warunkami SIWZ, cyt.: "Wartość poszczególnych pozycji należy obliczyć jako iloczyn ceny ...
Skanska nie była ofertą najtańszą w tej pozycji. Niżej wyceniły tę pozycję Porr i Max Bogl Poz. 4.5.2 - kosztorys inwestorski - 31,44zł. łącznie ...
o cenę zaoferowaną przez Skanska w tej pozycji. Poz. 4.1.1.2.b zaoferowano następujące ceny kosztorys inwestorski - 119,45zł. łącznie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 714 fragmentów

Oddala odwołanie

Mosty-Łódź jest rażąco niska w stosunku do zakresu który reprezentuje. Pozycja nr B.1.13 z Tabeli Wartości Robót (Kosztorysu ofertowego) "Konstrukcje stalowe". Wartość pozycji w ofercie Konsorcjum Mosty-Łódź wynosi ...
uwadze ogromną rozbieżność cenową podstawowych pozycji kosztorysowych zawartych w ofercie Konsorcjum Mosty- Łódź, a kosztorysem, jak również cenami rynkowymi ujętymi w Sekocenbud i KNR, można odnieść ...
wraz z ofertą dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zarówno w odniesieniu do Wykonawcy, jak i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 254 fragmenty

Uwzględnia oba odwołania

Dla Zamawiającego istnieje ryzyko, że w przypadku braku takich projektów lub ich niepowodzenia ...
nie muszą być jednoetapowe, gdyż w miarę uzyskiwania wyjaśnień mogą powstawać kolejne pytania. A w przypadku podania w ofercie wyłącznie ceny globalnej (bez jej rozbicia w formularzu ofertowym/cenowym), prawdopodobnie takie nawet być nie mogą. W sytuacji bowiem, w której częścią oferty jest szczegółowy formularz cenowy lub kosztorys, zamawiający może od razu zwrócić się o wyjaśnienie poszczególnych pozycji lub też przedstawienie dowodów, czy zadeklarowane ceny są realne. W przypadku jednej ceny globalnej oferty ...
stawkę za roboczogodzinę pracy specjalistów. W ofertach brak było bardziej szczegółowych kalkulacji kosztów ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 333 fragmenty

Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia zarzutów odwołania

wzruszalny i przenosi na wykonawcę (w niniejszym wypadku na ProBud) ciężar udowodnienia okoliczności wskazujących na brak zaoferowania rażąco niskiej ceny. Potwierdziła to Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 02.08.2011 r., w sprawie o sygn. akt KIO 1568/11; w wyroku z dnia 29.05.2013 r., w sprawie o sygn. akt KIO 1159/13; w wyroku z dnia 29.01.2013 r., w sprawie o sygn. akt KIO ...
wpływ na wysokość cen". Zarówno brak wyjaśnień, jak i niedostateczne wyjaśnienia w sprawie kalkulacji ceny wywołują tożsamy skutek - brak obalenia domniemania rażąco niskiej ceny. W tym zakresie powołać trzeba wyrok ...
netto i brutto dla wyszczególnionych w ofercie pozycji są cenami rynkowymi i realnymi ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 86 fragmentów

Oddala odwołanie

S - koszt wykorzystanego sprzętu, a w podsumowaniu nie zawiera takich pozycji jak: koszty pośrednie oraz zysk narzucony przez wykonawcę. Kosztorys Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 8, w każdym zadaniu zawiera składowe wchodzące w skład danego zadania. Na podstawie kosztorysu przedstawionego przez Odwołującego Zamawiający nie jest w stanie ocenić zastosowanych materiałów, kosztów ...
danego zadania. Taka sytuacja występuje w każdym zadaniu wchodzącym w skład całego zamówienia (63 zadania - pozycje). Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym, zatem kosztorys ofertowy stanowi treść oferty. Przy ...
obmiaru i cen jednostkowych poszczególnych pozycji robót podstawowych. W konsekwencji kosztorys ma rangę elementu treści oferty, który podlega merytorycznej weryfikacji w zakresie zgodności z przedmiarem robót ...

« poprzednie 2 następne »