Logowanie

KIO 731/16 – Wyrok KIO – 2016-05-19 – 83 fragmenty

Oddala odwołanie

niskiej ceny z uwagi na brak jakichkolwiek dowodów, skoro Wykonawca przedstawił wszystkie elementy cenotwórcze w swoich wyjaśnieniach; 4) art. 7 ...
do realizacji kilku projektów, funkcjonowałaby w przedsiębiorstwie Odwołującego również w przypadku braku realizacji Zamówienia. Podkreślić należy nadto ...
przez nas oprogramowaniu tworzone są w sposób automatyczny. Z tego względu w wyjaśnieniu Odwołującego nie pojawiła się taka odrębna pozycja. Wydaje się Odwołującemu, że Zamawiający ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 216 fragmentów

Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia zarzutów odwołania

związanych z przygotowaniem Postępowania i w trakcie Postępowania; (ii) braku utrudnienia konkurencji na skutek udziału Odwołującego w Postępowaniu. b. przesłuchania Odwołującego w osobie K.K. (wezwanie na ...
związanych z przygotowaniem Postępowania i w trakcie Postępowania; (ii) braku utrudnienia konkurencji na skutek udziału Odwołującego w Postępowaniu. c. dokumentacji postępowania przedłożonej ...
Zamawiający wykluczył Odwołującego mimo: (1) braku utrudnienia uczciwej konkurencji na skutek udziału Odwołującego w przygotowaniu postępowania; (2) braku bezpośredniego wykorzystania rezultatu pracy Odwołującego przez Zamawiającego. Brak uzasadnienia i wykazania naruszenia zasad ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 84 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

negocjacji, a z uwagi na brak analogicznych (identycznych) pozycji w kosztorysie ofertowym nie było możliwe poprawienie ...
podlega uwzględnieniu. Zasadniczo dla rozstrzygnięcia w sprawie znaczenie miało ustalenie, czy brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym zmienionego opisu jednej pozycji z przedmiaru, powodowało niezgodność treści ...
przeszkody do jej poprawienia upatrywał w braku analogicznej pozycji w kosztorysie, na podstawie której można byłoby ustalić, iż wykonawca uwzględnił w całości przedmiot zamówienia. Izba uwzględniając odwołanie uznała, iż w świetle występującej niespójności pomiędzy kosztorysem inwestorski (ilości i rodzaje opraw), projektem oraz przedmiarem, wycena pozycji kosztorysowych czyniła wycenę grupy asortymentowej (oprawy oświetleniowe) niejasną, w tym znaczeniu, że oczekiwanie wyartykułowane w siwz co do związania projektem ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 253 fragmenty

Oddala odwołanie

oferta zawiera dwie podstawy wyceny. W zależności od tego, czy prawdziwa jest cena kwestionowanych pozycji w kosztorysie ofertowym czy też w załącznikach 11 i 12 do ...
odpowiada treści specyfikacji. Po trzecie - brak logicznej i matematycznej zgodności pomiędzy wyceną elementów cenotwórczych w załącznikach nr 11 i 12 a wyceną odpowiadających im pozycji w kosztorysie oznacza wg Odwołującego błąd w obliczeniu ceny, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt ...
na wykonanie robót nieodpowiadających opisowi pozycji zawartych w kosztorysach ofertowych. W konsekwencji za bezpodstawne należy uznać zarzuty, jakoby Skanska wskazała w ofercie dwie różne ceny za realizację robót objętych kosztorysem ofertowym, a sposób wypełnienia załączników ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2016 – 166 fragmentów

Umarza postępowanie odwoławcze

właściwego wykonywania przedmiotowego zamówienia. b) Brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym pozycji dot. prac interwencyjnych wynikających z ...
każdej ulicy wykonawca nie jest w stanie dokonać wyceny ww. usługi. j) Brak uwzględnienia w kosztorysie ofertowym pozycji dot. usługi usuwania przez Sygn ...
obsługiwane raz na miesiąc. k) Brak dodatkowej pozycji w kosztorysie ofertowym za tzw. akcję bierną ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 453 fragmenty

Oddala odwołanie

celowo zaniżyło ceny jednostkowe niektórych pozycji Załącznika cenowego, by zagwarantować sobie uzyskanie dodatkowych punktów w kryterium "Cena", które to działanie ...
skrzyni mieszanka piaskowo - solna Także w przypadku wskazanych pozycji, Konsorcjum SITA poprzestaje na przedstawieniu ...
z posypywaniem chodników są ujęte w innej pozycji, odwołujący poddaje w wątpliwość celowości przedstawionych dowodów. Nadto ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 190 fragmentów

Oddala odwołanie

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 1 lutego 2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 10919. W dniu 25 kwietnia 2016 r ...
było jednym z wymogów. 2. Brak szkicu pokazującego w jaki sposób te urządzenia zostaną ...
te same gabaryty, co zaproponowane w projekcie - brak jakichkolwiek odchyłek wykonawca potwierdził w osobnym oświadczeniu dołączonym do uzupełniania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 320 fragmentów

Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Koszt ten bowiem, wyceniony został w Kosztorysie ofertowym wykonawcy "WUPRINŻ" pod pozycją o numerze 1.2 na ...
całkowity koszt wykonania robót określonych w kosztorysie ofertowym ww. Konsorcjum firm pod pozycją 1.2 Wycena bypassu - czasowego ...
o.o., a konkretnie załączonego kosztorysu, brak jasności w jaki sposób, i czy w ogóle, ewentualnie w jakich innych pozycjach i w jakiej wysokości, wyceniono koszty robocizny ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 217 fragmentów

Oddala odwołanie

odwołującego plasuje się na 2 pozycji, zaś dla cz. IV zamówienia - dopiero na 3 pozycji. W każdym wypadku są to zaś ...
uzupełnienia wyjaśnień. Wszelkie zarzuty do braków wyjaśnień odwołującego należy rozważyć w kontekście zapytania zamawiającego skierowanego do ...
że wykażą koszt każdej pojedynczej pozycji w kosztorysie powodowałoby nadmierne i niczym nieuzasadnione ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 134 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

niewezwanie Odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie elementów kosztorysu ofertowego pozycja 1, 2, 3, tj. cen za poszczególne etapy, w przypadku nie uwzględnienia zarzutu 3 ...
wartość za każde działanie, a brak w kosztorysie powinno zostać zakwalifikowane lako omyłka ...
gdy na podstawie danych zawartych w kosztorysie dałoby się wyliczyć cenę jednostkową, jak i wartość tej pozycji". Jak słusznie podnosi się w orzecznictwie (wyrok KIO z 13 ...

« poprzednie 2 następne »