Logowanie

KIO 923/16 – Wyrok KIO – 2016-06-14 – 229 fragmentów

Oddala odwołanie

mógł przyjąć, iż należy sporządzić kosztorys ofertowy w taki sposób, w jaki dokonał tego Odwołujący, tj. w porządku zgodnym z przedmiarem, bez przesunięcia kolejności pozycji przedmiarowych z uwzględnieniem etapów, bowiem brak podziału przedmiaru robót na etapy ...
możliwość zweryfikowania, czy sumy tych pozycji dają cenę za realizację odpowiedniego etapu, podaną w ofercie. Zamawiający uznał jednak, iż brak podziału kosztorysu na etapy powoduje niezgodność oferty ...
zweryfikowania okoliczności, czy sumy odpowiednich pozycji kosztorysowych dają cenę podaną w ofercie Odwołującego za realizację odpowiedniego etapu oraz w konsekwencji za całość zamówienia. Brak podziału kosztorysu ofertowego na etapy powoduje wyłącznie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 138 fragmentów

Oddala odwołanie

wezwanie zamawiającego, nie wyjaśnił dlaczego w sporządzonym szczegółowym kosztorysie przyjął takie a nie inne ...
wyjaśnił m.in., iż sporządził kosztorys w oparciu o wyspecyfikowane następnie pozycje, przedstawiając także swoje dotychczasowe doświadczenie ...
podał, że sporządzony przez niego kosztorys zawiera wskazane pozycje, w tym podzlecenie ISPiK i podzlecenie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 80 fragmentów

Oddala odwołanie

ceny jednostkowej oraz wartości. Odwołujący w kosztorysie ofertowym, w przypadku obydwu bioreaktorów, w pozycjach odpowiadających pozycjom przedmiarowym dotyczącym wykonania i dostarczenia ...
przetargowej netto - po drugie, Odwołujący w złożonym Zamawiającemu kosztorysie ofertowym dla bioreaktora 3-02 podał w pozycji dla kosztu wykonania dokumentacji powykonawczej ...
powykonawczej każdego z bioreaktorów przeznaczy w oddzielnych pozycjach kosztorysu, kwotę w wysokości nie mniejszą niż 1 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 138 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

5 m3, dla której w kosztorysie - według zgodnego stanowiska Stron - nie ma analogicznej pozycji, która mogłaby stanowić punkt odniesienia ...
podlegały rozpoznaniu Krajowej Izby Odwoławczej w tym m.in. w 2015r., w wyniku czego dokonując oceny wyspecyfikowanych niegodności poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego z treścią SIWZ Izba stwierdziła, że w przypadku gdy poszczególne pozycje kosztorysowe z oferty, są sprzeczne ...
jest obiektywnie dokonanie poprawienia wskazanych pozycji kosztorysu w oparciu o samą treść oferty i wprowadzone w tym zakresie zmiany nie są ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 289 fragmentów

Oddala odwołanie

zamówienia ma wysokość cen jednostkowych, w szczególności cen w tych pozycjach kosztorysu ofertowego, w których Wykonawca przedstawił je na ...
wyliczone na poziomie 1 grosz w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu determinują cenę całej oferty Wykonawcy. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w wyroku KIO z dnia 19 ...
zł za wykonanie robót objętych kosztorysem jest nierealne oraz niewiarygodne w porównaniu do cen rynkowych tego typu robót. Ponadto skalkulowane w ten sposób pozycje kosztorysu ofertowego nie zawierają podstawowych czynników ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 81 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

jako wadliwie opisana maska krtaniowa w Zadaniu nr 1, zawsze w historii ostatnich 4 lat występuje u Zamawiającego w pakiecie z tymi samymi pozycjami asortymentowymi (zamówienie ZP/3311/PN ...
mankiet do szybkich przetoczeń zawsze w historii ostatnich 4 lat występuje w pakiecie z tymi samymi pozycjami asortymentowymi, a dowodem na to ...
że maski twarzowe anestetyczne zawsze w historii ostatnich 4 lat występują w pakiecie z tymi samymi pozycjami asortymentowymi. To postępowania ZP/3311 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 225 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

treścią SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty w pozycjach 68 d.1.6, 118 d.1.8.5 kosztorysu dot. segmentu C i E, pozycjach 69 d.1.4, 130 d.1.6.6 kosztorysu dotyczącego segmentu A i F, pozycji 117 d.7 kosztorysu dot. segmentu B, pozycji 76 d.1.6 kosztorysu dot. segmentu D, pozycji 92 d.1.5 kosztorysu dotyczącego segmentu ROS, z uwzględnieniem ...
Z - oznacza zysk kalkulacyjny. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie odniósł się w szczegółach jedynie do braku możliwości ustalenia ceny jednostkowej z narzutami w pozycji 130 kosztorysu dotyczącego segmentu A i F. Argumentował, że w pozycji tej widnieje błędny opis, a także że w zestawieniu sprzętu dotyczącym segmentu A ...
1 m-g, podczas gdy w sześciu pozostałych kosztorysach - na poziomie 0,50 zł. W tej sytuacji przedstawiane przez zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie inne sposoby poprawy należało odrzucić. W odniesieniu do pozostałych sześciu pozycji kosztorysowych zamawiający nie zakwestionował braku możliwości wyliczenia ceny jednostkowej za rusztowania z narzutami w sposób podawany przez odwołującego. W pozycjach tych rzeczywiście w kosztorysach nie zostały ujawnione ceny jednostkowe ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 145 fragmentów

Oddala odwołanie

przez odwołującego środków pieniężnych "zamrożonych" w towarze), nawet jeżeli przy tej jednostkowej pozycji kosztu odwołujący nie będzie w stanie wygenerować zysku. Z perspektywy ...
jednak zawierane umowy o pracę (brak obowiązywania płacy minimalnej) lecz współpracują oni z odwołującym w oparciu o umowy zlecenia. W treści umów zlecenia ich strony ...
nim współpracujące. Stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie jest dokładnie odwrotnie - odwołujący tak sporządził kosztorys, że na każdej godzinie pracy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 102 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

2 122 376,61 zł. W załączonym do Formularza ofertowego kosztorysie ofertowym dotyczącym branży sanitarnej odwołujący w pozycjach 56-65 ujął podstawę wyceny "KNNR 4 0418-04", w pozycji 66 podstawę wyceny "KNNR 4 0412-01" "zaś w kolumnie "Opis" w poszczególnych pozycjach: 56 - "Grzejnik stalowy płytowy, PURMO ...
o odrzuceniu jego odwołującego, uzasadniając: "W załączonym kosztorysie ofertowym sanitarnym c.o. Etap III i V (…) Wykonawca w pozycjach 56,57,58,59,60 ...
nie kwestionował), to taki opis w pozycjach 56-65 kosztorysu ofertowego odwołującego odpowiada wymogowi zamawiającego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 – 236 fragmentów

Oddala odwołanie

poprzez jego niezastosowanie przez zamawiającego w odniesieniu do pozycji 80 kosztorysu ofertowego na zadanie 5.6.d. W ocenie Izby zamawiający błędnie przyjął ...
Oczywiście, jeśli Odwołujący chciałby sporządzić kosztorys w sposób idealny w odniesieniu do wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powinien wskazać w tym miejscu w kosztorysie wartość "0 zł", ale również ten brak nie dyskredytuje sporządzonego kosztorysu, a jeśli Zamawiający stwierdzi, że ta informacja jest mu w kosztorysie niezbędna, może dokonać jego korekty poprzez wpisanie pozycji "koszt zakupu - 0 zł", co ...
nie odpowiada treści siwz. Wskazany brak w ofercie, wbrew twierdzeniom odwołującego, nie ...

« poprzednie 2 następne »