Spróbuj: "brak oświadczeń w formularzu oferty " 1

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 437 fragmentów

2020-07-29 » Oddala odwołanie

i realizacji umowy nie zostało w ogóle złożone przez Odwołującego. Odwołujący złożył oświadczenie o treści zgodnej z treścią określoną w formularzu ofertowym poprzez zamieszczenie na platformie Zamawiającego podpisanych dokumentów (oferty), których złożenie w danych okolicznościach oznacza akceptację warunków specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym umowy) oraz zaoferowanie realizacji umowy o zamówienie publiczne w zakresie zadania 1. zgodnie z warunkami określonymi w złożonych dokumentach (w szczególności w treści formularza cenowego). Dodatkowo oferta jest zabezpieczona wadium w formie gwarancji bankowej. Co do zarzutu niezgodności treści oferty Odwołującego z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i braku wezwania do wyjaśnienia treści złożonej oferty Odwołujący wskazał, że jako podstawę odrzucenia oferty Odwołującego Zamawiający wskazał także art ...

że określone dokumenty zostały złożone w formie elektronicznej, tylko że te dokumenty nie zawierają oświadczenia woli. Zamawiający stwierdził ten właśnie fakt - brak oświadczenia woli o zawarciu i wykonaniu umowy, czyli brak oferty sensu stricto w jakiejkolwiek formie (na przygotowanym przez Zamawiającego formularzu stanowiącym załącznik nr 2, czy też w innej formie opracowanej przez Odwołującego ...

8, przy czym zakres tych oświadczeń w poszczególnych punktach częściowo pokrywa się. Deklaracje, o których mowa w grupie 3., są ogólnymi, standardowymi oświadczeniami stosowanymi przez zamawiających w formularzach ofertowych i choć niewątpliwie stanowią w pewnym sensie szkielet oferty, ich istnienie czy brak w formularzach ofertowych jest decyzją poszczególnych zamawiających i nie jest przeszkodą w przyjęciu oferty przez danego zamawiającego. Choć bowiem ...

123456...831następne »