Spróbuj: "brak formularza ofertowego" 4

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1483/20 – Wyrok KIO – 2020-07-29 135 fragmentów

2020-07-29 » Oddala odwołanie

z ustawą z uwagi na brak złożenia formularza ofertowego zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik ...

błędną wykładnię i uznanie, że brak złożenia i podpisania oświadczenia woli ...

treści sformułowanej przez Zamawiającego w formularzu ofertowym na wzorze Zamawiającego stanowi brak złożenia oświadczenia woli Odwołującego o ...

warunków zamówienia z uwagi na brak załączenia przez Odwołującego formularza ofertowego, a tym samym brak wskazania informacji i złożenia oświadczeń ...

Odwołującego jedynie z uwagi na brak formularza ofertowego, bez dokonania badania i oceny ...

powinna zostać sporządzona według wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do ...

Wraz z ofertą Wykonawca składa Formularz cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik ...

zamówienia w odpowiednich pozycjach ww. formularzy. Wskazanie to musi umożliwiać jednoznaczną ocenę oferowanego przedmiotu zamówienia. Brak wskazania przez Wykonawcę wymaganych niniejszych ...

złożył ofertę zawierającą następujące dokumenty: formularz cenowy, JEDZ, KRS, gwarancję bankową ...

przedsiębiorstwa. Nie złożył zatem jedynie formularza ofertowego według wzoru stanowiącego załącznik nr ...

uzupełnienia lub potwierdzenia we wzorze formularza ofertowego, w szczególności związane z oferowanym ...

zawarł w powyższych dokumentach. Dodatkowo brak części z tych informacji i ...

konkretnej treści, wskazanych we wzorze formularza ofertowego nie uzasadnia odrzucenia oferty Odwołującego ...

oferty Odwołującego z ustawą i brak uzasadnienia Odwołujący wskazał, że zgodnie ...

niezgodna z ustawą z powodu braku złożenia przez Odwołującego formularza ofertowego, tj. braku złożenia oświadczenia woli o zamiarze ...

zapoznać się z jego treścią. Brak oświadczenia o konkretnej treści wskazanej przez Zamawiającego w formularzu ofertowym nie oznacza automatycznie, że dokumenty ...

i prawidłowo podpisane dokumenty, wypełniając formularz składania oferty na platformie Zamawiającego ...

do wskazania, że nie zawiera formularza ofertowego zgodnego z wzorem wskazanym w ...

może być przyjęta przez zamawiającego. Brak oświadczenia o konkretnej treści w ...

zgodnej z treścią określoną w formularzu ofertowym poprzez zamieszczenie na platformie Zamawiającego ...

dokumentach (w szczególności w treści formularza cenowego). Dodatkowo oferta jest zabezpieczona ...

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i braku wezwania do wyjaśnienia treści złożonej ...

zamówień publicznych "z uwagi na brak Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do ...

z powyższym sam fakt niezłożenia formularza ofertowego przez Odwołującego nie stanowi podstawy ...

miała zostać złożona "według wzoru Formularza ofertowego" i zawierać lub potwierdzać wskazane ...

zamówienia. Zgodnie z treścią wzoru Formularza ofertowego należało wskazać: 1) Informacje o ...

Odwołujący w złożonym i podpisanym formularzu cenowym wskazał, że oferuje wykonanie ...

wersji Odwołujący w kolumnie drugiej formularza cenowego wskazał, że zaoferowane urządzenia ...

zamówienia w odpowiednich pozycjach wypełnianego Formularza cenowego. Wskazanie to musi umożliwić ...

których wskazania wymagał Zamawiający w formularzu ofertowym i w pełni umożliwiają jednoznaczną ...

Zamawiającego obowiązku podatkowego: Odwołujący w formularzu cenowym wskazał szczegółowo oferowane urządzenia ...

z treści złożonego przez Odwołującego formularza cenowego wynika, że oświadczenie co ...

treścią wskazaną przez Zamawiającego to brak oświadczenia w tym zakresie nie ...

wyartykułowane, co Odwołujący uczynił w formularzu cenowym. Takie stanowisko potwierdza Izba ...

obciążenia przy rozliczeniu VAT-u, brak poinformowania zamawiającego, nie stanowi podstawy ...

ofert. Zgodnie z treścią wzoru formularza ofertowego Zamawiający wymagał wstawienia znaku X ...

60 miesięcy)". Oznacza to, że brak złożenia oświadczenia w tym zakresie ...

zatem zostać odrzucona z powodu braku oświadczenia w zakresie zaoferowanego okresu ...

Konsekwentnie należy zatem przyjąć, że brak zaznaczenia X przy określonym pakiecie (niewypełnienie formularza) lub brak złożenia oświadczenia w zakresie skróconego ...

terminu usunięcia awarii. Tym samym brak oświadczenia w tym zakresie bezsprzecznie ...

w punkcie 2. i 8. formularza ofertowego w zakresie potwierdzenia, że wskazana ...

w tym zakresie. W treści formularza cenowego Zamawiający wskazał "UWAGA: 3 ...

tym Odwołujący składając i podpisując formularz cenowy o określonej treści złożył oświadczenie, że cena ofertowa obejmuje całość zamówienia i uwzględnia ...

3, 4, 6 i 7 formularza ofertowego w zakresie akceptacji warunków wskazanych ...

innych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, braku wniesienia zastrzeżeń, potwierdzenie zobowiązania do ...

z jej postanowieniami. Zamawiający wykazuje brak konsekwencji w uzasadnieniu odrzucenia oferty ...

że w związku z niezłożeniem formularza ofertowego "brak jest oświadczenia woli o zamiarze ...

dokumentację postępowania", przy czym w formularzu cenowym zaznacza, że wskazanie oferowanego ...

tylko takie znajdowało się w Formularzu ofertowym). Natomiast Odwołujący składając podpisane prawidłowo dokumenty (ofertę), w tym Formularz cenowy, złożył oświadczenie o znacznie ...

przedmiot umowy ze wskazaniem ceny ofertowej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i ...

3, 4, 6 i 7 formularza ofertowego. 7) Oświadczenie wskazane w punkcie 5. formularza ofertowego w zakresie związania ofertą przez ...

4 i w punkcie 5. formularza ofertowego, że "bieg terminu związania ofertą ...

upływa 30 sierpnia 2020 r. Brak złożenia oświadczenia w tym zakresie ...

nie było konieczne w treści formularza ofertowego. Natomiast jeżeli Zamawiający w tym ...

ugruntowanego orzecznictwa KIO wynika, że brak oświadczenia w zakresie podwykonawców nie ...

z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej brak złożenia takiego oświadczenia nie stanowi ...

2395/19 Izba wskazała, że brak złożenia takiego oświadczenia nie może ...

Zamawiającego miały zostać wskazane w formularzu ofertowym, zawarte są w innych dokumentach ...

Ze złożonych dokumentów, w szczególności formularza cenowego, jednoznacznie wynika oświadczenie o ...

treści oferty (np. w przypadku braku oświadczenia w zakresie terminu gwarancji ...

w dniu otwarcia ofert stwierdził brak formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 ...

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularz ofertowy, który nie został złożony wraz ...

dla dalszego procedowania zamówienia oświadczenia. Brak formularza ofertowego jest równoznaczny z brakiem kluczowego ...

oświadczenie to, z uwagi na brak formularza ofertowego, nie zostało złożone w ogóle. W ocenie Zamawiającego wskazanie braku złożenia podstawowego oświadczenia woli wyrażonego ...

i zgodne z ustawą złożenie formularza ofertowego stanowi wystarczające uzasadnienie do odrzucenia ...

wniósłby do nich zastrzeżeń, składając formularz ofertowy. W wyroku KIO 2351/16 wskazano: "W konsekwencji brak wraz ze złożoną ofertą formularza ofertowego wyczerpuje przesłanki z art. 89 ...

z ustawą z uwagi na brak oświadczenia wykonawcy wybranego o zamiarze ...

na złożeniu na platformie zakupowej formularzy cenowych, JEDZ, pełnomocnictw wraz z ...

sensu stricto, jakkolwiek sformułowanej (na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 bądź ...

ofertę Odwołującego ze względu na brak formularza ofertowego, który jest w tym przypadku ...

Odwołujący nie tylko nie złożył formularza ofertowego, ale nie złożył także żadnego ...

W szczególności nie zawierają go formularze cenowe, które są tabelami zawierającymi ...

wybór przez Zamawiającego oferty bez formularza ofertowego Kwestia związana z pojęciem oferty ...

jest pismo wykonawcy w formie formularza ofertowego, które zawiera takie elementy jak ...

Zamawiający stwierdził ten właśnie fakt - brak oświadczenia woli o zawarciu i wykonaniu umowy, czyli brak oferty sensu stricto w jakiejkolwiek ...

formie (na przygotowanym przez Zamawiającego formularzu stanowiącym załącznik nr 2, czy ...

wydatkowania środków publicznych przez Zamawiającego. Brak formularza ofertowego wyczerpuje przesłanki art. 89 ust ...

z ustawą z uwagi na brak podstawowego oświadczenia woli Wykonawcy o ...

zamówień publicznych obowiązuje zasada składania formularza ofertowego jako oferty w znaczeniu węższym ...

dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, a formularz, zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego ...

do niej dokumentów, Zamawiający wobec braku alternatywy co do sposobu postępowania ...

jak sugeruje Odwołujący, a na brak wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej zasadniczego formularza, w którym powinny być zawarte ...

1, jednakże w tym załączniku brak jest deklaracji Odwołującego wyrażającego wolę ...

w tym zakresie oświadczenia. W formularzu znajdowało się też oświadczenie: "Oświadczam ...

my, że wskazana cena w Formularzu Ofertowym obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia ...

zamieszczone we wskazanym przez Odwołującego formularzu cenowym ma węższy zakres niż ...

wykonawcy, jak powinien być wypełniony formularz cenowy. Oświadczeń: "Akceptuję/my warunki ...

innego dokumentu złożonego przez Odwołującego. Brak oświadczenia "Oświadczam/y, że jesteśmy ...

Odwołującego. Ponadto wykonawca winien w formularzu oferty dokonać wyboru opcji okresu ...

oceny ofert. Odwołujący wskazuje, iż brak podania tych danych winien skutkować ...

wykorzystując w tym celu wzór formularza ofertowego stanowiący załącznik nr 2, bądź ...

się innym skonstruowanym przez siebie formularzem/pismem, który zawierałby oświadczenia pozwalające ...

wąskim miała zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2, a ...

nie przedstawił z uwagi na brak należytej staranności w czynnościach związanych ze złożeniem oferty. Niezłożenie formularza oferty powoduje brak podstaw do merytorycznej oceny jej ...

złożonych przez Odwołującego dokumentach. Jednocześnie formularz ofertowy nie mieści się w katalogu ...

wprost odrzucenie oferty, w której brak jest formularza ofertowego. Odwołujący powołał się na art ...

jej treści". Odwołujący nie załączył formularza ofertowego, który zawierałby oświadczenia woli wykonawcy ...

jej treści. Skoro nie złożono formularza ofertowego ani innego dokumentu mającego być odpowiednikiem takiego formularza, nie istniała możliwość zwrócenia się ...

ofert do potwierdzenia oświadczeń z formularza ofertowego, który nie został złożony w ...

składania oferty przez wykonawcę wybranego. Formularz ofertowy zawiera oświadczenie woli o zamiarze ...

w ofercie, czy też o braku udziału lub udziale podwykonawców wraz ...

że podczas otwarcia ofert stwierdził brak formularza oferty. Przedmiotowy formularz stanowił załącznik nr 2 do ...

według podanego przez Zamawiającego wzoru formularza ofertowego. Wraz z ofertą wykonawca miał złożyć formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik ...

że wykonawca ten nie złożył formularza ofertowego, a oferta składa się z ...

1. Załącznik nr 2.1 Formularz cenowy_20200616.BES; 2. Załącznik nr 2.1 Formularz cenowy_20200616.BES; 3. JEDZ ...

informacje oznaczone jako "tajemnica przedsiębiorstwa". Formularz ofertowy, który nie został złożony wraz ...

w tym: dane wykonawcy, cenę ofertową, okres gwarancji i czasy usunięcia ...

oświadczenia. Zasadnicze, według Zamawiającego, oświadczenie formularza ofertowego brzmi: "my niżej podpisani składamy ...

ofertę." Biorąc powyższe pod uwagę brak złożenia formularza ofertowego stanowi przesłankę do odrzucenia oferty ...

z ustawą, z uwagi na brak oświadczenia woli wykonawcy o zamiarze ...

bez znaczenia pozostaje fakt, iż formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu w oparciu ...

składane. Ponadto, z uwagi na brak formularza ofertowego, oferta wykonawcy jest niezgodna z ...

ma możliwości uznania, że powyższy brak dokumentu Zamawiający może poprawić na ...

oferty. W badanym przypadku sam brak formularza ofertowego powoduje, że wszelkie działania ze ...

z ustawą z uwagi na brak złożenia formularza ofertowego zgodnego z wzorem stanowiącym załącznik ...

błędną wykładnię i uznanie, że brak złożenia i podpisania oświadczenia woli ...

treści sformułowanej przez Zamawiającego w formularzu ofertowym na wzorze Zamawiającego stanowi brak złożenia oświadczenia woli Odwołującego o ...

warunków zamówienia z uwagi na brak załączenia przez Odwołującego formularza ofertowego, a tym samym brak wskazania informacji i złożenia oświadczeń ...

Odwołującego jedynie z uwagi na brak formularza ofertowego, bez dokonania badania i oceny ...

89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub ...

istotnych warunków zamówienia (nie zawierała formularza ofertowego) i tym samym nie zawierała ...

1) jaka jest treść brakującego formularza ofertowego, 2) jaka jest treść pozostałych ...

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularz ofertowy zawierał następującą treść: 1) Informacje ...

my, że wskazana cena w Formularzu Ofertowym obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia ...

z wymaganiami SIWZ są: 1. Formularz Cenowy (odpowiednio dla zadania, na ...

jest to wartość przeniesiona z formularza cenowego, zatem jej brak w formularzu oferty nie powoduje braku samej oferty, ponieważ oświadczenie o ...

oświadczeniami stosowanymi przez zamawiających w formularzach ofertowych i choć niewątpliwie stanowią w ...

szkielet oferty, ich istnienie czy brak w formularzach ofertowych jest decyzją poszczególnych zamawiających i ...

my, że wskazana cena w Formularzu Ofertowym obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia ...

zostały już wcześniej wskazane w formularzu cenowym i się nie zmieniają ...

gwarancja zadeklarowana przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Każdy z wykonawców jest zobowiązany ...

pakietów zadeklarowanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym: Pakiet 1. - Usunięcie Awarii Krytycznej ...

istotnych warunków zamówienia mogą zastąpić brak oświadczenia Odwołującego w zakresie okresu gwarancji, lecz nie brak co do pakietu terminu usunięcia ...

poszczególnych rodzajów awarii. Jest to brak w zakresie kryterium oceny ofert ...

trybie 7/24/365." Powyższy brak oświadczenia należy uznać za istotny brak oferty. Fakt, że z tym ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 66 fragmentów ciekawe zdania

2022-01-26 » Oddala odwołanie

jej nieważności ze względu na brak załączenia formularza ofertowego przez odwołującego, pomimo iż odwołujący ...

1. Oferta przygotowana zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, 12.6.2. Formularz cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem ...

Załącznikiem nr 3 do SWZ: Formularz cenowy należy sporządzić wg następującego ...

Wyliczoną wartość należy wpisać w Formularzu ofertowym, zostanie ona podana w informacji ...

odwołującego było niezłożenie przez niego formularza, a w konsekwencji niezłożenie oświadczeń ...

błędów i/lub nieścisłości, czy braków w złożonych dokumentach i świadczeniach ...

odrzucenia oferty odwołującego na skutek braku formularza ofertowego, miała charakter oczywisty, tj. nie ...

jej nieważności ze względu na brak załączenia formularza ofertowego przez odwołującego, pomimo iż odwołujący ...

dokumenty: oferta przygotowana zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ oraz formularz cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem ...

wynika zatem, że o ile formularz cenowy winien być przygotowany zgodnie ...

powinna być przygotowana zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ...

z koniecznością sporządzenia oferty na formularzu ofertowym. Wystarczy, iż spełnione pozostają wymogi określone w tymże formularzu. Zgodnie z postanowieniami art. 66 ...

załącznika nr 3 do SWZ: "Formularz cenowy należy sporządzić wg następującego ...

oraz decyzje". Podpisując się pod formularzem cenowym, w istocie odwołujący potwierdził ...

negoti umowy). Wypełniony przez odwołującego formularz cenowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym ...

cenach. Jak wskazano we wzorze formularza cenowego - Wyliczoną wartość należy wpisać w Formularzu ofertowym, zostanie ona podana w informacji ...

ofertami. Oferta zatem nie posiada braków niekonwalidowalnych, które uniemożliwiałyby jej przyjęcie ...

uzasadnienia do konkretnych przepisów ustawy. Brak wymienionych przez zamawiającego w przedmiotowym ...

wskazano powyżej oświadczenie zawarte w formularzu cenowym stanowiło akceptację zakresu przedmiotowego ...

oświadczenie woli odwołującego, ujęte w formularzu cenowym należało tłumaczyć, jak tego ...

oraz ustalone zwyczaje. Tym samym brak jest podstaw do odrzucenia oferty ...

do warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia etc. Z ...

odwołujący odniósł się do rzekomych braków w zakresie poszczególnych oświadczeń: 2 ...

opisów zakresów przedmiotowych, umieszczonych w formularzu cenowym. 6. Akceptujemy termin obowiązywania ...

przypadku odpowiedzi na skierowane zapytanie ofertowe (ofertę - za taką zaś odpowiednio ...

SWZ). Nie można bowiem z braku złożenia właściwych oświadczeń, które stanowią ...

a ich zamieszczenie we wzorze formularza ofertowego nie może automatycznie wyłączać dorozumianej ...

oferty sprowadza się zaś do braku podpisu pod formularzem elektronicznym, który w ocenie odwołującego ...

wprost i wyłącznie poprzez wypełnienie formularza ofertowego właściwych oświadczeń zawartych przez zamawiającego w treści wzory formularza ofertowego, stanowią essentialia negotii stosunku prawnego ...

oddalenie odwołania. Zamawiający wskazał, że brak jest podstaw do zastosowania art ...

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, jak również dokumenty ...

oraz robót budowlanych. Tym samym, brak jest jakichkolwiek wątpliwości co do ...

celu uzupełnienia oświadczeń wymaganych w formularzu ofertowym. Zamawiający wskazał, że nie może ...

wymagają wyjaśnienia - istnieją za to braki w ofercie. Procedura określona w ...

wykonawca nie złożył wymaganych w formularzu ofertowym oświadczeń kształtujących treść oferty. Zamawiający ...

zamawiający nie otrzymał oferty. Ponadto brak jest możliwości odrzucenia oferty z ...

w uzasadnieniu odrzucenia wskazał na brak złożenia oświadczeń w tym oświadczenia ...

to jednak równoznaczne z uznaniem braku złożenia oferty w postępowaniu. Odnosząc ...

oferty na podstawie odrębnych przepisów. Brak jest przy tym doprecyzowania, że ...

pozostałej części zarzutu za zasadne - brak jest możliwości uwzględnienia odwołania. Z ...

dotyczących przygotowania oferty zgodnie z formularzem ofertowym, nie zaś sporządzenia oferty na formularzu ofertowym, zamawiający wskazał, że oferta odwołującego ...

odrzucona z uwagi na fakt braku złożenia wymaganych przez zamawiającego oświadczeń określonych w formularzu ofertowym. Zamawiający nie odrzucił oferty z ...

wzorcu, tylko z uwagi na brak tych oświadczeń w ofercie. W ...

się do treści instrukcji wypełniania formularza cenowego zamawiający wskazał, że w treści formularzy cenowych zamawiający istotnie przygotował wytyczne wypełnienia formularzy w celu jednoznacznego poinstruowania wykonawców ...

oświadczeniami, których wymagał zamawiający w formularzu ofertowy, a co za tym idzie brak było możliwości uznania, że przez podpisanie formularzy cenowych wykonawca złożył ofertę o ...

treści jakiej wymagał zamawiający w formularzu ofertowym. Z treści instrukcji wypełniania formularzy cenowych wynika, w jaki sposób ...

to sam tytuł tej części formularza - "Instrukcja wypełniania formularza cenowego (...)". Odnosząc się do wywodu ...

do złożenia oświadczeń zawartych w formularzu oferty należy dorozumiewać z faktu ...

odwołujący de facto zarzuca zamawiającemu brak wykazania podstaw do uznania, że ...

zarzut na tym, że wykazał brak podstaw wykluczenia, jak również potwierdził ...

powinna być przygotowana zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ...

złożył ofertę niezgodną z treścią formularza ofertowego, tj. nie złożył oświadczeń wymaganych ...

oferty wykonawcy, co do zasady brak jest możliwości ich zmiany. Jedyną ...

przedmiotowej sprawie jest to, że brak załączenia formularza ofertowego nie może być traktowany jako ...

treść oferty. W przedmiotowej sprawie brak jest w innych dokumentach brakujących ...

do wykonania usług określonych w formularzu cenowym za cenę wskazaną w tym formularzu. W zakresie pozostałym tj. m ...

umowy ramowej, czy umowy wykonawczej. Brak jest również prawnie przewidzianej procedury ...

16 "(...) wykonawca wybrany nie składając formularza ofertowego nie złożył także szeregu wymaganych ...

w ofercie, czy też o braku udziału lub udziale podwykonawców wraz ...

są one wymagane według SIWZ, brak ich kwalifikuje treść oferty jako ...

powinna być przygotowana zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. W "formularzu ofertowym" Zamawiający zawarł oświadczenia i zobowiązania ...

800 Zabrze - nie został załączony "formularz ofertowy", a co za tym idzie ...

słusznie wskazał zamawiający przygotował on formularz ofertowy, w którym zawarł oświadczenia i ...

w tym zakresie samodzielnie pól formularza. Zamawiający utworzył formularz ofertowy w celu ułatwienia wykonawcom złożenia ...

treści oferty. Przygotowanie przez zamawiającego formularza zawierającego wymagane oświadczenia nie pozbawia ...

odrzucenie. W myśl obowiązujących przepisów, brak jest również możliwości sanowania wady ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 17 fragmentów

2021-10-28 » Oddala odwołanie

unieważnienia postępowania w przypadku stwierdzenia braku ofert niepodlegających odrzuceniu. Żądał również ...

z warunkami zamówienia. Wykonawca wprowadzał formularz ofertowy wraz z innymi dokumentami zamówienia ...

z zakresu informatyki. Odwołujący przedstawił formularz ofertowy podpisany elektronicznie 26 lipca o ...

złożonych dokumentów nie znajduje się formularz ofertowy bądź inny dokument wskazujący na ...

Przystępujący przedstawił również metodę kalkulacji ofertowej. Zaprezentował koszty inwestycyjne, koszty bieżące ...

www.asystent.postepowania.pl o braku formularza ofertowego bądź innego dokumentu wskazującego na ...

oczekiwać, że zamawiający wobec ustalenia braku złożenia formularza ofertowego przez odwołującego zwróci się do ...

wobec której zostało wniesione odwołanie. Brak czynności wobec której zostało wniesione odwołanie oznacza zdaniem zamawiającego brak podstawy do rozpoznania odwołania. Izba ...

zaniechania unieważnienia postępowania z powodu braku ofert. O ile zatem czynność ...

zarzutów odwołania przez zamawiającego (przy braku sprzeciwu, jeśli w postępowaniu zostało ...

prowadziłoby w okolicznościach sporu do braku rozstrzygnięcia w sentencji o wszystkich ...

bowiem trzeba, że w sytuacji braku rozpoznania w tym postępowaniu odwoławczych ...

samych okolicznościach faktycznych i prawnych (brak kolejnych czynności związanych z badaniem oferty, co oznacza brak zmiany stanu faktycznego sprawy) wykonawcy ...

na rozprawie odwołujący eksponował kwestię braku złożenia dowodów potwierdzających prawidłowość obliczenia ...

sprawy odrzucenia oferty z powodu braku dostatecznych wyjaśnień. Zamawiający otrzymał przecież ...

wniesienia wadium, nie przesłał jednak formularza ofertowego, ani żadnego innego dokumentu wskazującego cenę swojej oferty. Brak ten nie może być usunięty ...

wystąpić przeszkody techniczne, które spowodowałyby brak wpływu do zamawiającego prawidłowo wprowadzonej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 42 fragmenty

2015-01-28 » Uwzględnia odwołanie

oferta nie zawiera drugiej strony formularza ofertowego. W dniu 19 stycznia 2015 ...

Oferta nie zawiera drugiej strony formularza ofertowego[.] Jest to dokument, którego uzupełnienia ...

polegające na niedołączeniu drugiej strony formularza ofertowego, nie odnosi się do merytorycznej ...

i oświadczenia zostały dołączone do formularza oferty, a jakie nie - choć ...

e- mail. Wszystkie wskazane wyżej braki w ofercie Odwołującego nie dotyczą ...

odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ. Brak załączenia do oferty Odwołującego drugiej strony formularza ofertowego, zawierającej jedynie nie wymagane ustawą ...

Odwołującego, poza brakiem drugiej strony formularza ofertowego, spełnia wymogi zawarte w SIWZ ...

ppkt 2 SIWZ), oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (pkt 11 ...

do SIWZ (załącznik nr 9 - formularz oferty, okoliczność przyznana przez Zamawiającego ...

umowy za cenę wynikającą z formularza Oferty, ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiących integralną część oferty, w ...

VAT (poz. 16.2 SIWZ). Formularz Oferty winien być podpisany przez ...

przedsiębiorstwa wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. Brak takiego zastrzeżenia oznacza, że cała ...

zostanie podana przez wykonawcę w formularzu Oferta. Cena oferty jest ceną ...

10% (pkt 20.1 SIWZ). Formularz Oferty stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. W formularzu przygotowanym przez Zamawiającego druga strona ...

została oznaczona "c.d. wzór formularza "Oferta" - załącznik nr 8 do ...

zamówienia publicznego, wynikającą z kosztorysu ofertowego stanowiącego integralną część oferty; termin ...

Odwołujący nie złożył drugiej strony formularza ofertowego. Stosownie do drugiej strony oferty ...

przedsiębiorstwa. Stosownie do postanowień SIWZ brak zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przesądzał, że ...

i adresem e-mail. Na formularzu oferty Odwołującego dokonano ręcznego naniesienia ...

Odwołującego, poza brakiem drugiej strony formularza ofertowego, spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego (okoliczność ...

oferta nie zawiera drugiej strony formularza ofertowego i jest to dokument, którego ...

przepisu, z uwagi na fakt braku drugiej strony formularza ofertowego. Należało w pełni podzielić argumenty ...

zamówienia, ani sposobu jego wykonania. Brak drugiej strony formularza oferty nie mógł mieć także ...

w postępowaniu. Odwołujący w złożonym formularzu oferty zawarł wszystkie istotne informacje ...

wg wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. Brak drugiej strony formularza ofertowego, zawierającej informacje o charakterze formalnym ...

informacje wymagane na drugiej stronie formularza ofertowego wynikały z treści złożonych dokumentów ...

skupił się jedynie na fakcie braku drugiej strony formularza ofertowego. Zamawiający dysponował zarówno takimi dokumentami ...

oświadczeniami i wykazami (druga strona formularza oferty stanowiła o wymienieniu tych ...

z ofertą to sama okoliczność braku wyspecyfikowania tych dokumentów na wzorze formularza przygotowanym przez Zamawiającego nie powinna ...

ubiega się o udzielenie zamówienia. Brak oświadczenia odnośnie informacji stanowiących tajemnicę ...

określił w treści SIWZ konsekwencje braku takiego zastrzeżenia. Podobnie w kwestii ...

wymaganej kwocie, tak więc sam brak informacji z drugiej strony formularza ofertowego (o tym w jakiej formie ...

Zamawiający uznał, że druga strona formularza stanowi dokument, którego uzupełnienia nie ...

faktu tego nie zmienia okoliczność braku drugiej strony formularza ofertowego (mająca charakter porządkowy i formalny ...

zaś, błędnie, nadrzędne znaczenie okoliczności braku drugiej strony formularza ofertowego, pomijając to, że wszystkie istotne ...

Odwołującego zgodnie z pierwszą stroną formularza ofertowego. Należy następnie wskazać, jak podkreśla ...

przede wszystkim z pierwszej strony formularza ofertowego (wypełnionej i złożonej przez Odwołującego ...

merytorycznego (jego zakresu) nie zmniejszał brak drugiej strony formularza ofertowego. Brak tej strony nie mógł w ...

Pomijając fakt, że druga strona formularza ofertowego miała w istocie charakter porządkowy ...

może być złożona jedynie na formularzu wg wzoru przyjętego przez Zamawiającego ...

Zamawiającemu przedłożone. Odwołujący przyznał, że brak drugiej strony formularza ofertowego był niedopatrzeniem. Jednocześnie, zasadnie argumentował ...

sporządzona na przygotowanym przez zamawiającego formularzu ofertowym, niemniej jednak zawiera wszystkie wymagane ...

KIO 270/20 – Wyrok KIO – 2019-02-24 75 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-02-24 » Zaskarżone » Oddala odwołanie

pliku pn. "Zał. 3. Szczegółowy formularz ofertowy 31.20" obarczone są jedynie ...

ceny, albowiem kwota wskazana w formularzu ofertowym zdaniem Zamawiającego nie zgadzała się ...

pod nazwą "Zał.3.Szczegółowy formularz ofertowy 31.20") ani nie zostały ...

elementów (plik pod nazwą "SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY"). W ocenie Odwołującego, czynność odrzucenia ...

SIWZ i nie złożył szczegółowego formularza ofertowego - załącznika nr 3 do SIWZ ...

zamówień publicznych Zdaniem Odwołującego szczegółowy formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ ...

tym miejscu należy, iż szczegółowy formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ ...

umowy, których nie byłoby w formularzu ofertowym, który został przez Odwołującego podpisany ...

Prawa zamówień publicznych W treści formularza ofertowego Odwołujący wskazał bowiem dane oferenta ...

w tym miejscu zauważyć, iż formularz ofertowy zawierał także wykaz wszystkich dokumentów ...

przed ewentualna modyfikacją plików. Szczegółowy formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ ...

umowy. Żaden z elementów szczegółowego formularza ofertowego nie zawiera jednak jakiejkolwiek informacji ...

jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym nie ma zatem żadnych wątpliwości ...

Także oświadczenia zawarte na końcu formularza ofertowego nie stanowią, w ocenie Odwołującego ...

ma znaczenia prawnego. Reasumując, szczegółowy formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ ...

co wynika wprost z treści formularza ofertowego ("Dokumenty do oferty (dodane przez ...

miały formę elektroniczną (zwłaszcza szczegółowy formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ ...

wykonawcy określonej nieprawidłowości. Gdyby zatem formularz ofertowy nie został podpisany przez Odwołującego ...

jednej strony twierdził, że szczegółowy formularz ofertowy - załącznik nr 3 przedstawiony przez ...

strony dokonał jednak analizy szczegółowego formularza ofertowego - załącznika nr 3 i co ...

pod nazwą "Zał.3.Szczegółowy formularz ofertowy 31.20" oraz pod nazwa "SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY", to znaczy, że musiał uznać ...

z twierdzeniami Zamawiającego, iż szczegółowy formularz ofertowy miał stanowić element/część oferty ...

połączeniu z wygenerowanym raportem zawierającym formularz oferty i wykaz wszystkich dołączonych ...

podpis elektroniczny obejmował nie tylko formularz ofertowy lecz także wszystkie załączone do ...

Odwołującego na obecnym etapie postępowania brak było podstaw do weryfikowania przez ...

na wypadek uznania, iż szczegółowy formularz oferty - załącznik nr 3 do ...

pod nazwą "Zał.3.Szczegółowy formularz ofertowy 31.20" powinien być brany ...

albowiem plik pod nazwą "SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY" był niekompletny. Jeżeli jednak Zamawiający ...

pod nazwą "Zał.3.Szczegółowy formularz ofertowy 31.20" Odwołujący podnosił, że ...

kwotę wskazaną przez Odwołującego w formularzu ofertowym poprzez zwiększenie jej o 0 ...

TAKA SAMA JAK KWOTA W FORMULARZU OFERTOWYM SKŁADANYM NA PLATFORMIE" nie może ...

Odwołujący błędnie wskazuje, że szczegółowy formularz ofertowy — załącznik nr 3 do SIWZ ...

elektronicznym. Wbrew twierdzeniom Odwołującego — szczegółowy formularz ofertowy stanowił treść oferty w przedmiotowym ...

w którym sformułowanie, że szczegółowy formularz ofertowy jest integralną częścią formularza ofertowego zostało pogrubione i wyróżnione kolorem) ,,Oferta musi zawierać: wypełniony formularz ofertowy oraz JEDZ (wygenerowane na platformie), szczegółowy formularz ofertowy, który jest integralną częścią formularza ofertowego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz ...

z "uwagi" we wzorze szczegółowego formularza ofertowego (podkreślona, pogrubiona i wyróżniona kolorem ...

ze znaczenia i treści Szczegółowego formularza ofertowego, który w przedmiotowym postepowaniu identyfikował ...

Wbrew twierdzeniom Odwołującego — w szczegółowym formularzu ofertowym należało podać nie tylko te ...

same informacje, co w ogólnym, formularzu wygenerowanym za pośrednictwem Platformy, ale — w odróżnieniu. do ogólnego formularza — należało w nim skonkretyzować przedmiot ...

TOPSOR (dot. części pozycji szczegółowego formularza), a ponadto — należało w nim ...

TOPSOR (dot. wszystkich pozycji szczegółowego formularza). Co istotne, podanie typu/producenta ...

które należało podać w szczegółowym formularzu ofertowym: Odwołujący podpisał kwalifikowanym podpisem elektronicznym jedynie ogólny formularz oferty wygenerowany na Platformie zakupowej ...

elektronicznym jedynie część ogólną oferty (formularz wygenerowany za pośrednictwem Platformy), natomiast ...

także ważniejszego - elementu oferty — szczegółowego formularza ofertowego, w którym następowała m.in ...

są twierdzenia Odwołującego, że ogólny formularz zawierał wszystkie parametry wymagane przez ...

TOPSOR — następowała dopiero w szczegółowym formularzu. Z uwagi na powyższe — szczegółowy formularz ofertowy stanowił oświadczenie woli, określające istotne ...

Odwołującego w przedmiotowym stanie faktycznym brak jest możliwości zastosowania art. 26 ...

oferty po terminie składania ofert. Formularz oferty nie jest bowiem objęty ...

jednoznaczny. Ponadto we wzorze Szczegółowego formularza ofertowego — załącznika nr 3 do SIWZ ...

taka sama jak kwota w formularzu ofertowym składanym na Platformie. Tymczasem Odwołujący ...

za realizację zamówienia określona w formularzu ofertowym składanym na Platformie tj. 25 ...

w jednym z dwóch szczegółowych formularzy ofertowych (bez podpisu elektronicznego) pn. "Zał.3.Szczegółowy formularz ofertowy 31.20", w którym cenę ...

uwagi na złożenie dwóch szczegółowych formularzy ofertowych, podczas gdy zgodnie z pkt ...

przedmiot zamówienia. Ponadto drugi szczegółowy formularz ofertowy. pn. "SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY" — niezależnie od faktu, że nie ...

za pomocą platformy zakupowej. Oprócz formularza ofertowego należało złożyć podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym szczegółowy formularz ofertowy (pkt I.12 Specyfikacji Istotnych ...

uzasadnieniu - w aktach sprawy). W formularzu szczegółowym (którego wzór stanowił załącznik ...

Odwołujący złożył za pomocą platformy formularz ofertowy (podpisany prawidłowo) i dwa szczegółowe formularze ofertowe (bez wymaganego podpisu). Jeden ze szczegółowych formularzy ofertowych zawierał błędy rachunkowe, a drugi ...

pozycji). Ceny wskazane w obu formularzach szczegółowych, załączonych przez Odwołującego, różniły ...

wskazał następujące uzasadnienie faktyczne odrzucenia: brak kwalifikowanego podpisu elektronicznego pod szczegółowym formularzem ofertowym (brak podpisu pod ofertą), niezgodność ceny podanej w formularzu ofertowym z ceną podaną w szczegółowym formularzu ofertowym, brak cen jednostkowych, brak dookreślenia przedmiotu zamówienia (brak wskazania typu i producenta dla ...

w którym złożono odwołanie, szczegółowy formularz ofertowy stanowił treść oferty, czy stanowił ...

spełniają wymogi Zamawiającego. Jeżeli szczegółowy formularz ofertowy stanowi treść oferty, to brak jego podpisania skutkuje odrzuceniem oferty. Jeżeli natomiast szczegółowy formularz ofertowy stanowi dokument, o którym mowa ...

w którym wniesiono odwołanie, szczegółowy formularz ofertowy stanowił istotną treść oferty. Zamawiający ...

powinny się znaleźć w szczegółowym formularzu ofertowym. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie ...

jakie należy podać w szczegółowym formularzu ofertowym, jednoznacznie wskazuje, że formularz ten stanowi treść oferty. To w szczegółowym formularzu ofertowym następuje konkretyzacja treści świadczenia - określa ...

okolicznościach nie ma wątpliwości, że brak podpisania istotnej treści oferty - szczegółowego formularza ofertowego - skutkować musi odrzuceniem oferty. Odwołujący ...

podnoszonych zarzutów. Pomijając formę oferty (brak podpisu pod szczegółowym formularzem ofertowym), to oferta Odwołującego i tak ...

odrzuceniu - Odwołujący złożył dwa szczegółowe formularze ofertowe. Tymczasem zgodnie z art. 82 ...

tylko jedną ofertę. Oba szczegółowe formularze ofertowe różniły się między sobą pod ...

skwitował, że jeden ze złożonych formularzy nie powinien być brany pod ...

zaakceptować postulat Odwołującego uzupełnienia szczegółowego formularza ofertowego na podstawie art. 26 ust ...

Nie wiadomo, który ze szczegółowych formularzy był prawidłowy i miałby być ...

nowego dokumentu - Odwołujący mógłby uzupełnić formularz, który uznał za ,,niekompletny", bądź ...

złożyć zupełnie nowy, odmiennie wyceniony formularz oferty. W konsekwencji mogłoby dojść ...

dostrzegł, że jeden ze złożonych formularzy szczegółowych nie zawiera wyceny wszystkich ...

Odwołujący złożył tylko jeden szczegółowy formularz ofertowy, prawidłowo podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym ...

Jednak w obecnym stanie faktycznym brak zasadności takich rozważań. Wobec powyższych ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 61 fragmentów ciekawe zdania

2020-10-06 » Oddala odwołanie

wymaga, aby oferta zawierała: [a] Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy dostępny ...

1 SIWZ]; [b] Załącznik do Formularza ofertowego - Formularz cenowy - Katalog Operacji Remontowych stanowiący ...

22a Ustawy PZP - na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik ...

tego podmiotu w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia ...

wypełniając w Platformie Zakupowej Zamawiającego Formularz ofertowy załączając do niego następujące dokumenty ...

podpisem elektronicznym; [c] Załącznik do Formularza ofertowego - Formularz cenowy - Katalog Operacji Remontowych stanowiący ...

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym; Wypełniony Formularz ofertowy wraz dołączonymi do niego - wyżej ...

się kilka dokumentów, w tym formularz ofertowy, formularz cenowy, pełnomocnictwo, zobowiązanie podmiotu trzeciego ...

dokumenty za wyjątkiem Załącznika do Formularza ofertowego - Formularz cenowy - Katalog Operacji Remontowych zostały ...

podpisem elektronicznym. W ocenie Zamawiającego brak opatrzenia formularza cenowego - najważniejszej merytorycznie części oferty ...

postanowień umowy. Nieważność Załącznika do Formularza ofertowegoFormularz cenowy — Katalog Operacji Remontowych oznacza ...

cena jest kluczowym elementem oferty Formularz cenowy jest dokumentem nieuzupełnianym. Odwołujący ...

przewidywała wymogu, by Załącznik do Formularza ofertowego - Formularz cenowy - Katalog Operacji Remontowych stanowiący ...

tj. niezależnie od podpisania samego Formularza ofertowego - opatrzony przed jego załączeniem do Formularza ofertowego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący podkreślił ...

to, jakie dokumenty dołączane do Formularza ofertowego należało opatrzyć odrębnie kwalifikowanym podpisem ...

SIWZ, gdzie przyjęto, że: [a] Formularz ofertowy musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem ...

na podpis. Tymczasem, co do Formularza cenowego Katalogu Operacji Remontowych, który ...

ten dokument, jako Załącznik do Formularza ofertowego, a więc jako część i uszczegółowienie danych zawartych w Formularzu ofertowym oraz przewidział, że należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym właśnie Formularz ofertowy. Wobec tego Wykonawca uznał, że ...

jest Załącznikiem, a więc częścią Formularza ofertowego, to należy go dołączyć do Formularza ofertowego poprzez zamieszenie go na Platformie ...

Zamawiającego i podpisać wyłącznie ten formularz. Odwołujący uważał zatem, że poprzez samo podpisanie Formularza ofertowego objął swoim podpisem również dołączony ...

do niego Załącznik w postaci Formularza cenowego - Katalog Operacji Remontowych, gdyż ...

uzupełnienie danych znajdujących się w Formularzu ofertowym, a więc jego integralną część. Potwierdza to wydruk Formularza ofertowego, podpisany przez Odwołującego, który zawiera ...

do niego załączniki, w tym Formularz Cenowy - Katalog Operacji Remontowych. Odwołujący ...

należy odrębnie tj. oprócz podpisania Formularza ofertowego podpisać jeszcze Załącznik do Formularza ofertowego tj. Formularz cenowy - Katalog Operacji Remontowych. Wręcz ...

obowiązku odrębnego opatrzenia Załącznika do Formularza ofertowego - Załącznik cenowy - Katalog Operacji Remontowych ...

został on podpisany poprzez podpisanie Formularza ofertowego, do którego wcześniej [przed złożeniem ...

opatrzenia oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Brak było zatem podstaw do zastosowania ...

Oferta zawierała: 20.4.1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy dostępny ...

20.4.2. Załącznik do Formularza ofertowegoFormularz cenowy — Katalog Operacji Remontowych stanowiący ...

22a Ustawy PZP — na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik ...

tego podmiotu w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia ...

cen z Katalogu Operacji Remontowych (formularz cenowy załącznik nr 3 do ...

oferta powinna zawierać Załącznik do Formularza ofertowegoFormularz cenowy — Katalog Operacji Remontowych stanowiący ...

podpisem elektronicznym, to Załącznik do Formularza ofertowegoFormularz cenowy — Katalog Operacji Remontowych stanowiący ...

dodatkowego wskazania, że Załącznik do Formularza ofertowegoFormularz cenowy — Katalog Operacji Remontowych stanowiący ...

Odwołującego argumentacja, zgodnie z którą brak osobnego postanowienia w SIWZ, a także brak określonego miejsca na podpis w formularzu cenowym spowodował, że Odwołujący uznał ...

tzn. wszystkie trzy oferty zawierały Formularz cenowy sporządzony w postaci elektronicznej ...

wykonawcy. Powyższa okoliczność przeczy zarzutowi braku czytelności postanowień SIWZ. Okoliczność, że Zamawiający we wzorze Formularza cenowego nie przewidział stosownego miejsca ...

podpisu, również pozostaje bez znaczenia. Brak takiego miejsca pod dokumentem nie ...

Odwołujący błędnie przyjął, że skoro Formularz cenowy — Katalog Operacji Remontowych stanowi załącznik do Formularza ofertowego, to należy go dołączyć do Formularza ofertowego poprzez zamieszczenie w Systemie Zakupowym ...

GK PGE i podpisać wyłącznie Formularz ofertowy. Zgodnie z pkt 7.7 ...

podpisem elektronicznym użytkownika zostaje opatrzony formularz oferty (PDF), a nie wszystkie ...

dołączone do oferty dokumenty (PDF), Formularz wniosku/oferty (PDF), który opatrzony ...

oferty jest elektroniczne podpisanie wygenerowanego formularza". Przewidziana została także procedura podpisywania ...

dołączonych do oferty, innych niż formularz wniosku/oferty. Została opisana w ...

podpisywanie dokumentów elektronicznie (innych niż formularz wniosku/oferty). W tym celu ...

się analogicznie do podpisywania np. formularza ofertowego. W przypadku podpisania załączników do ...

dokumentu (np. obrazu). W przypadku formularza wniosku/oferty podpis osadzany jest ...

nich, w jaki sposób załączyć formularz ofertowy, jak również załączniki. Odwołujący powinien ...

osobną procedurę niezwiązaną z podpisywaniem formularza oferty. Odwołujący załączył inne załączniki ...

miejsca skompresowanie wszystkich załączonych do formularza ofertowego plików i złożenie podpisu pod całą "paczką" dokumentów. Podpisanie Formularza ofertowego kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie obejmuje ...

nie weryfikował, czy załączniki do Formularza oferty zostały podpisane kwalifikowanym podpisem ...

nie informował wykonawcy o ewentualnym braku podpisu. Nietrafny jest także w ...

został stworzony jako załącznik do formularza ofertowego nie zmienia faktu, że powinien ...

cenową składały się dwa dokumenty: Formularz oferty, w którym wykonawca podawał ...

za całość prac, a także formularz cenowy, w którym rozbito ceny ...

czynności wykonywane w ramach zamówienia. Formularz cenowy, który przewidywał rozbicie ceny podanej w Formularzu ofertowym: - prace przeglądowe, - gotowość serwisowa, - usuwanie ...

już w Załączniku nr 3 — Formularz cenowy - Katalog Operacji Remontowych, w pierwszym arkuszu kalkulacyjnym (Formularz cenowy) zastrzegł sobie prawo do ...

ofert, znajdują się więc w Formularzu cenowym. To w oparciu o Formularz cenowy Zamawiający dowiaduje się, jaka ...

okoliczność przemawia za przyjęciem, że Formularz cenowy, który określa wysokość ceny ...

potwierdza okoliczność, że podpisany został formularz ofertowy, co nie jest sporne pomiędzy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 41 fragmentów

2019-01-17 » Oddala odwołanie

kwalifikowanego podpisu elektronicznego na dokumencie formularza ofertowego przez co oferta Odwołującego uznana ...

gdy to z winy Zamawiającego brak jest możliwości spełnienia wymogów wynikających ...

się o udzielenie zamówienia były: formularz ofertowy, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz ...

podpisem elektronicznym nie było bowiem formularza ofertowego a symbol kłódki widoczny był ...

W tym stanie rzeczy podpisanie formularza ofertowego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu nie ...

zaznaczyć należy, iż Odwołujący złożył formularz ofertowy zgodnie z wymogami i jedyne ...

którym Zamawiający uniemożliwił elektronicznego podpisania formularza ofertowego albowiem analogiczna sytuacja miała miejsce ...

razem już z możliwością podpisu formularza. Dowód: 4. zrzut ekranu z ...

oferty nie zostały odrzucone podpisali formularz ofertowy. Prawdopodobnie wydrukowali oni formularz ofertowy, podpisali go zgodnie z zasadami ...

zeskanowali oraz umieścili w polach formularza przeznaczonych na załączniki, które następnie ...

składania zamówień umożliwiała złożenie niepodpisanego formularza i wysyłała potwierdzenie prawidłowości tej ...

aukcji miałby być karany za brak należytego przygotowania aukcji przez zamawiającego ...

poprzez nieprawidłowe przygotowanie warunków przetargowych (brak możliwości złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego na dokumencie formularza ofertowego) pozbawiono Odwołującego możliwości złożenia oferty ...

zastosowania w sytuacji, w której brak możliwości prawidłowego złożenia ofert obciąża ...

w formie elektronicznej poprzez Elektroniczny Formularz Ofertowy udostępniony na platformie: https://efo ...

jest dostępny na stronie: 10. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ ...

podpisem elektronicznym. 14. Wykonawca w formularzu ofertowym winien wypełnić wszystkie pola stanowiące ...

złożenia oferty. Załączniki dołączone do formularza ofertowego zostały złożone w sposób wymagany ...

w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji ...

kwalifikowanego podpisu elektronicznego na dokumencie formularza ofertowego, przez co oferta Odwołującego uznana ...

bowiem Odwołujący miał wiedzę o braku możliwości podpisania formularza ofertowego wypełnionego on-line kwalifikowalnym podpisem ...

uczestnikom prawidłowe złożenie oferty, bowiem formularz ofertowy zamieszczony na platformie EFO nie ...

zasadę uczciwej konkurencji. Wizualnym znakiem braku możliwości opatrzenia formularza ofertowego wypełnionego on-line kwalifikowalnym podpisem elektronicznym był brak symbolu kłódki przy formularzu, który widnieje przy innych dokumentach ...

nie zapewnił dla konieczności opatrzenia formularza ofertowego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Z argumentacją ...

w formie elektronicznej poprzez Elektroniczny Formularz Ofertowy udostępniony na platformie: https://efo ...

9.10 SIWZ wskazał, że formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ ...

internetowej Zamawiającego, natomiast plik z formularzem ofertowym został opatrzony komendą: "pobierz formularz" a nie wypełnij formularz. W ocenie Izby argumentacja Odwołującego ...

niespójna i nielogiczna. Skoro przy formularzu oferty nie znajdował się symbol ...

z wymaganiami ustawowymi, poprzez pobranie formularza (zgodnie z komendą "pobierz formularz"), opatrzenie go kwalifikowalnym podpisem elektronicznym a następnie zamieszczenie podpisanego formularza na platformie EFO i za ...

miał możliwość zamieszczenia prawidłowo podpisanego formularza oferty i złożenia go Zamawiającemu ...

uczynił składając do przetargu niepodpisany formularz ofertowy. Dowód przedstawiony przez Odwołującego (wydruk ...

z platformy EFO), wskazujący na brak opatrzenia formularza ofertowego kłódką, oznaczającą możliwość podpisania formularza ofertowego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, nie stanowi dowodu na brak możliwości zamieszczenia prawidłowo podpisanego formularza na platformie. Brak symbolu kłódki stanowi informację, że ...

z płaszczyzny wypełniania on-line formularza ofertowego nie można go opatrzeć wymaganym ...

stanowi on jednak dowodu na brak możliwości prawidłowego podpisania oferty w ...

postępowaniach Zamawiającego istnieje możliwość podpisania formularza ofertowego z pozycji platformy EFO nie ...

ulega wątpliwości, że Odwołujący złożył formularz oferty nie opatrując go kwalifikowalnym ...

opatrzenie jej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Brak właściwego podpisu pod ofertą skutkuje ...

znaczenia jest również fakt czy brak podpisu pod formularzem ofertowym jest zaniechaniem zawinionym czy też ...

zastosowania w sytuacji, w której brak możliwości prawidłowego złożenia ofert obciąża ...

ustawy Pzp z uwagi na brak opatrzenia oferty kwalifikowalnym podpisem elektronicznym ...

600,00 zł, wobec czego brak było podstaw do zaliczenia w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 56 fragmentów

2019-03-29 » Oddala odwołanie

nie użył oczekiwanego przez Zamawiającego formularza ofertowego (udostępnionego pismem z dnia 14.12.2018 r.), lecz formularza w wersji wcześniejszej (udostępnionej 16 ...

terminali mPOS". Odwołujący podkreślał, że Formularz oferty, z którego skorzystał, uwzględniał ...

Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza ofertowego poprzez dopisanie w Tabeli nr ...

pn. "Dostawa terminali mPOS". Modyfikacja formularza, którym posłużył się Odwołujący składając ...

w poz. 12 Tabeli 1 formularza oferty, złożonej przez Odwołującego, mieści ...

dokonana w ten sposób zmiana formularza ofertowego, który został zastosowany przez Odwołującego ...

Tym samym, wbrew twierdzeniu Zamawiającego, formularz oferty użyty przez Odwołującego przy ...

Odwołującego. Fakt dokonania korekt w formularz ofertowym pismem z dnia 14.12 ...

2018 r. nie powodował deaktualizacji formularza ofertowego z 16.11.2018 r ...

biletomatu mobilnego". Wprowadzenie zmian w formularzu ofertowym i dodatkowe wyszczególnienie w Tabeli ...

miało na celu jedynie doprecyzowanie formularza i zostało dokonane z inspiracji ...

Zamawiający przyznaje tym samym, iż formularz ofertowy, którym posłużył się Odwołujący, także ...

z pozycji 12 Tabeli 1 formularza ofertowego czynności związane z utrzymaniem i ...

to nie oznacza jednak, iż formularz ofertowy w poprzedniej wersji stracił na ...

poz. 12).Złożenie oferty na Formularzu ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego w dniu ...

2019 r. nie oznacza zatem braku wyceny przez Odwołującego czynności związanych ...

aktualizacją terminali typu mPOS, albowiem formularz ofertowy którym posłużył się Odwołujący tę ...

w istocie sprowadza się do braku wskazania w ofercie odrębnej wyceny ...

oferty nie stanowi także nowy formularz ofertowy. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik do SIWZ, był ...

ofercie" składa się m.in. "formularz ofertowy (na lub wg Załącznika nr ...

albowiem dopuścił składanie ofert "wg" formularza nie zaś "na" formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do ...

2 ppkt 1) lit. a) formularza oferty, iż wycena Etapu I ...

ono do tabeli 1 z Formularza ofertowego w wersji z 16.11 ...

Tabeli wynikający z pozycji 11 brak wskazania w Tabeli "utrzymania i ...

sformułował ofertę na ciągle aktualnym formularzu ofertowym, albowiem Zamawiający dokonując pismem z ...

12.2018 r. doprecyzowania treści formularza nie uchylił poprzedniej jego wersji. Link do formularza z dnia 16.11.2018 ...

wykorzystanie przy złożeniu oferty. Nieusunięcie formularza przez Zamawiającego, nieopatrzenie przez Zamawiającego zapisem "nieaktualny" lub brak jego zdezaktywowania, przyczyniło się do ...

kosztów w Tabeli nr 1 Formularza ofertowego nie ma zasadniczego znaczenia wobec ...

znaczenia dla realizacji zamówienia, zaś brak w kosztorysie ujętym w tabeli ...

uzasadnia odrzucenia oferty Odwołującego. Ocena formularza ofertowego zastosowanego przez Odwołującego, bez zastosowania ...

ofercie w formie pisemnej: 1) formularz ofertowy (na lub wg Załącznika nr ...

załącznika nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) cenę za realizację Etapu I ...

prac, wypełniona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Pierwotnie Tabela nr 1 składała ...

Załącznik nr 1 do SIWZ — Formularz ofertowy poprzez dopisanie w Tabeli nr ...

pn. "Dostawa terminali mPOS". Nowy Formularz ofertowy zamieszcza się na stronie internetowej ...

Załącznika nr 1 do SIWZ — Formularz ofertowy, poprzez: 1) zmianę treści w ...

i aktualizacji terminali mPOS". Nowy Formularz ofertowy zamieszcza się na stronie internetowej. Odwołujący wypełniając Formularz ofertowy korzystał z wersji formularza opublikowanego na stronie internetowej pismem ...

oferty wg zmodyfikowanego przez Zamawiającego formularza ofertowego i nie uwzględnił w wycenie ...

14 grudnia 2018 r. modyfikacji formularza ofertowego do zmienionego Szczegółowego opisu przedmiotu ...

jednocześnie na stronie internetowej nowy formularz ofertowy, uwzględniający powyższą zmianę. Zamawiający wskazał ...

iż modyfikacja Tabeli nr 1 formularza ofertowego wynikała z uwzględnienia odwołania wniesionego ...

nr 1 poz. 12 w formularzu ofertowym w zakresie dostawy terminali mPOS ...

Odwołujący podkreślił przy tym, iż "brak wydzielenia takich pozycji dla terminali ...

Wykonawcę w błąd podczas uzupełniania formularza, a nawet doprowadzić do sytuacji ...

2 ppkt 1 lit. a formularza ofertowego, stanowiącego zał. 1 do SIWZ ...

wymogami wskazanymi w SIWZ oraz formularzu ofertowym i uznał, iż brak poz. 13 w ofercie Odwołującego ...

wskazał w konkluzji pisma, iż brak wyceny utrzymania i aktualizacji terminali ...

wykonawcy - ceny ryczałtowej, zawarty w formularzu ofertowym, stanowi treść oferty sensu stricto ...

charakter informacyjny. W pierwszym przypadku, braki treści stanowić będą o niezgodności ...

drodze wyjaśnień. W drugim przypadku, braki w oświadczenia Tabeli nr 1 ...

załącznika nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) cenę za realizację Etapu I ...

wartość pomijalna. Z takiego sformułowania formularza cenowego wynika, że w pozycji ...

mPos. W danej pozycji tabeli formularza należało więc wycenić konkretne elementy ...

twierdzenia Odwołującego, że korekta w formularzu ofertowym z grudnia 2018 r. nie powodowała deaktualizacji formularza ofertowego z listopada 2018 r. Izba ...

zmiana postanowień SIWZ w zakresie formularza ofertowego powoduje, że poprzednie wersje stają ...

zaś za swoje zaniechania i brak należytej staranności, wymaganej od profesjonalisty ...

123456...863następne »