Logowanie

KIO/UZP 206/10 – Wyrok KIO – 2010-03-23 – 25 fragmentów

Oddala odwołanie

o unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Izba ustaliła, co ...
postępowanie wskazując jako podstawę unieważnienia art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Bezpośrednią przyczyną zastosowania ...
przyczyny unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 . Zamawiający uwzględnił protest, co z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 37 fragmentów

Oddala odwołanie

29.04.2013 r. o: 1) unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 Pzp; 2) zaniechaniu czynności ...
Konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp aktualizuje się, gdy dojdzie ...
konieczności unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp nie może się ostać ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 31 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

w którym zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1. art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp polegające na niewłaściwym ...
o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, z uwagi na ...
Izba uwzględniła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, stwierdzając że wykazane naruszenia przepisów art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz art. 93 ust. 3 ustawy Pzp, mają wpływ ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2012 – 14 fragmentów

marca 2011 r na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy. Z notatki służbowej sporządzonej ...
na podstawie przesłanek wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o ...
unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, nie podając przy tym ...

UZP/ZO/0-123/07 – Wyrok ZA – 2007-02-08 – 22 fragmenty

Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność Zamawiającego polegającą na unieważnieniu postępowania.

zarzut naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia ...
zw. dalej ustawą, a także art. 6 k. c. Zdaniem odwołującego nie występują wynikające z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy przesłanki unieważnienia postępowania. Nie ...
Jako podstawę prawną zamawiający wskazał art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy. W uzasadnieniu faktycznym podał ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 66 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

słowy wadą postępowania w rozumieniu art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp jest nieusuwalna wada ...
wypełniona przesłanka unieważnienia postępowania z art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp oraz podać w ...
stwierdzenia naruszenia przez Zamawiającego przepisów art. 93 ust. 1 pkt 7, 93 ust. 3 oraz art. 192 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ustawy Pzp orzeczono jak w ...

UZP/ZO/0-1321/05 – Wyrok ZA – 2005-06-13 – 26 fragmentów

Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnić przedmiotowe postępowanie o zamówienie publiczne

Chronionej, unieważnienia przetargu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, gdyż - w ocenie Protestującego ...
postępowania o zamówienie na podst. art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, bowiem niemożliwe jest zawarcie ...
sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 93. ust 1 pkt 7 Pzp. W pkt IV 4. Zamawiający określił bowiem ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie – 2010 – 15 fragmentów

pakietu 2 (produkt ...) zarzucając naruszenie art. 7 ust 3 i art. 93 ust 1 pkt 7 prawa zamówień publicznych (dalej - Pzp ...
mu naruszenie prawa materialnego tj. art. 93 ust 1 pkt 7 Pzp przez uznanie, że Zamawiający ...
uznać za zasadny. Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 7 Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2012 – 14 fragmentów

Szkolnej w Dębicy. Pismem z 1 września 2010 r. zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, z powodu upływu ostatecznego ...
doraźną postępowania i pismem z 1 października 2012r.r. działając na podstawie art. 165 ust. 1 Pzp poinformował zamawiającego o jej wynikach - stwierdzonym naruszeniu art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. Zgodnie z ustaleniami Prezesa ...
niemożliwe, byłaby nieważna z mocy art. 387 § 1 k.c. Prezes Urzędu podtrzymał stwierdzone naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp i zgodnie z art. 167 ust. 2 Pzp przekazał zastrzeżenia zamawiającego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2008 – 22 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

się na przesłankę określoną w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych z ...
postępowania, powołując się na przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp. W uzasadnieniu faktycznym ...
o zamówienie publiczne, określone w art. 93 ustawy pzp należy interpretować ściśle. Przepis art. 97 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp, na który powołuje ...

1 następne »