Logowanie

KIO 1841/10 – Wyrok KIO – 2010-09-08 – 42 fragmenty

Uwzględniono odwołanie

omyłki w ciągu 3 dni (art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp, akceptacja nie była podpisana ...
omyłki w terminie wskazanym w art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp, co powoduje, że oferta ...
odrzucenia oferty odwołującego niezgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp jest popierany przez skład orzekający Izby. Zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp przez nałożenie na wykonawcę ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2012 – 22 fragmenty

z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp wskazując, iż wykonawca ...
poprawiona. Z kolei zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę ...
o.o. zamawiający naruszył dyspozycję art. 89 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Biorąc jednakże ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 53 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Wobec przeważającego stanowiska ...
przyjęcia przez Zamawiającego błędnej wykładni art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp było odrzucenie oferty ...
wykonawcy odrzucona została na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, nie zaś na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2012 – 26 fragmentów

wykazanej omyłki zgodnie z brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Przedmiotową zgodę należy ...
należy stwierdzić ,że komentowany przepis art. 89 ust.1 pkt 7 nie może być uznany za ...
wykładni, w szczególności w doktrynie art. 89 ust.1 pkt 7 zasadne było uściślenie znaczenia tego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 – 15 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

Usługowe Euro-Dach na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia ...
Zamawiającemu jak w proteście, naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Odwołujący podtrzymał zarzuty ...
tę odrzucił. Podkreślić należy, że art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp może mieć zastosowanie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 – 37 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

poprawienie jego oferty z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy - Pzp, 3) bezprawne zagrożenie ...
Ponadto, zdaniem Odwołującego, Zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy - Pzp poprzez wezwanie Odwołującego ...
zarzut Odwołującego naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy - Pzp. W myśl wskazanego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2008 – 32 fragmenty

Oddala odwołanie

oferty w zakresie zadań nr 1, 2, 4, 5, 7 i 8 dokonano z naruszeniem art. 7 ust.1 oraz art. 89 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia ...
po upływie terminu wskazanego w art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp) "LECH" Sp. z o ...
pociągać za sobą skutku, który art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp wiąże z brakiem wyrażenia ...

UZP/ZO/0-1113/05 – Wyrok ZA – 2005-05-27 – 24 fragmenty

Oddala odwołanie

zł. Zdaniem Odwołującego naruszono przepis art. 89 ust. 1 pkt. 7 Pzp odrzucając jego ofertę tylko ...
ceny, biorąc pod uwagę treść art. 89 ust. 1 pkt. 7 Pzp. Zamawiający z kolei uzasadnił ...
odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 Pzp. Zespół Arbitrów zważył, co ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2013 – 6 fragmentów

Umorzyć postępowanie odwoławcze

Hesperyd w Żaganiu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pismem ...
Wrocławiu, cofnął odwołanie, na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ...
Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze ustawy, na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 – 40 fragmentów

Oddala odwołanie

milczenia wykonawcy. Przekonywał, że przepis art. 89 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp dotyczy wyłącznie sytuacji ...
odrzucenia oferty Odwołującego na zasadzie art.89 ust. 1 pkt 7 w związku z art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp. Stosownie do przepisu art.87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający poprawia ...
odrzucenia oferty Odwołującego na zasadzie art.89 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, inne wykazane w ...

1 następne »