Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2008 108 fragmentów

2008-03-05

minimalnego czy też maksymalnego czasu - nie ograniczył czasu na opracowanie wyjaśnień oraz kompetencji Zamawiającego co do przedłużenia terminu składania ofert. Odwołujący nie ma interesu prawnego przy wnoszeniu ...

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin na wprowadzenie tych zmian wynosi co najmniej 7 dni." Zamawiający wprowadzi nowy termin przewidziany na składanie ofert. O przedłużeniu terminu Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ." Zamawiający nie traktował tego komunikatu jako przedłużenia terminu do składania ofert, ale jako informację, że udzieli odpowiedzi na zapytania wykonawców w terminie do 7 lutego 2008r. - okoliczność przyznana przez Zamawiającego. Zamawiający wskazując na dzień 7 lutego 2008r. jako termin ostateczny udzielenia odpowiedzi na pytania posłużył się sformułowaniem "nie później niż", zaś stanowiąc o kwestiach związanych z terminem składania ofert stwierdził "Zamawiający wprowadzi nowy termin" i "O przedłużeniu terminu (…) zawiadomi". Przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający dokonał pismem z dnia 7 lutego 2008r., przedłużając termin składania ofert do dnia 15.02 ...

czas przyszły niedokonany, wskazuje jedynie na potencjalną możliwość podania nowego terminu składania ofert. Fakt, iż Zamawiający cytował w komunikacie treść art. 38 ust. 6 ustawy nie może być potraktowane jako przedłużenie terminu składania ofert. Nie można także zgodzić się z przedstawionym przez Zamawiającego sposobem liczenia, w którym upływał termin składania ofert. Zamawiający twierdził bowiem, że przesuwając termin na składanie ofert (informacja z dnia 7 ...

IX Ga 392/13 – Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie – 2014-01-17 281 fragmentów Premium ciekawe zdania

2014-01-17 » I. unieważnia umowę nr (...) z dnia (...) zawartą pomiędzy (...), w zakresie zobowiązań niewykonanych; II. zmienia zaskarżony wyrok w całości w ten sposób, że nakazuje zamawiającemu: (...)

85 ust. 2 ustawy Pzp, nie przedłużył terminu związania ofertą o określony czas, to zamawiający nie miał innej możliwości, jak tylko wykluczyć odwołującego z postępowania na podstawie przepisu art. 24 ust ...

tą normą wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Norma ta wskazuje więc na dwie możliwości. Pierwsza to kiedy wykonawca samodzielnie przedłuża termin związania ofertą, druga kiedy to zamawiający zwróci się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu. W korelacji właśnie z drugą ...

wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Nie ma podstaw by, na podstawie cytowanego przepisu, przyjąć, że nieprzedłużenie związania ofertą w sytuacji braku wezwania przez zamawiającego, jest równoznaczne z brakiem wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na wezwanie zamawiającego. Przeciwnie. Art. 24 Pzp ustanawia ...

123456...252następne »