Spróbuj: "W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz" 1

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3445/21, KIO 3447/21 – Wyrok KIO – 2021-12-29 504 fragmenty

2021-12-29 » Zaskarżone » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

zdolnym do jego wykonania, posiadającym w tym zakresie odpowiednie kompetencje i doświadczenie. Poprzez sformułowanie przez zamawiającego postanowień SWZ w sposób naruszający przepisy ustawy odwołujący może być pozbawiony możliwości złożenia oferty ...

podstawowy okres 3 lat: "4. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz: 2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczył ...

okresu referencyjnego ponad okres wskazany w Specyfikacji. Zamawiający ma obowiązek formułowania warunków udziału w postępowaniu w taki sposób, aby nie utrudniał on uczciwej konkurencji. Zamawiający zobowiązany jest również określić warunki udziału w taki sposób, aby do realizacji zamówienia został dopuszczony wyłącznie wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji zadań zapewniające należyte wykonanie ...

ciu lat i to tylko w sytuacji, gdy ma to na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji. Natomiast w przedmiotowym postępowaniu wydłużenie okresu referencyjnego miałoby odwrotny cel, gdyż dopuściłoby do zamówienia wykonawców, którzy nie ...

z 10-cioma systemami ani w sposób nieuprawniony nie ogranicza konkurencji ani nie jest nieproporcjonalny (33 systemy do integracji w ramach przedmiotowego postępowania). Zamawiający zgodził się z drugim żądaniem dopuszczenia integracji nie tylko z systemami ...

Zestawienie - warunki udziału powyżej progów 105 fragmentów

2018-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.10 UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego ww. dokumentów (dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.11 8 ...

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.12 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył robót budowlanych w okresie dłuższym niż 5 lat ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.14 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata ...

2 rozporządzenia ws. dokumentów (tj. wykazów dotyczących robót budowlanych oraz dostaw lub usług), zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności ...

Zestawienie - warunki udziału powyżej progów 105 fragmentów

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.10 UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego ww. dokumentów (dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.11 8 ...

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.12 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył robót budowlanych w okresie dłuższym niż 5 lat ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.14 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata ...

2 rozporządzenia ws. dokumentów (tj. wykazów dotyczących robót budowlanych oraz dostaw lub usług), zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności ...

Zestawienie - warunki udziału poniżej progów 99 fragmentów

2018-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość ...

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.10 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył robót budowlanych w okresie dłuższym niż 5 lat ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.12 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata ...

o szczególnym przeznaczeniu.20 5) Wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.21 UWAGA: Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do ...

z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów (tj. wykazów dotyczących robót budowlanych), zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych 23 ...

Zestawienie - warunki udziału poniżej progów 99 fragmentów

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość ...

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.10 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył robót budowlanych w okresie dłuższym niż 5 lat ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.12 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata ...

o szczególnym przeznaczeniu.20 5) Wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.21 UWAGA: Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do ...

z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów (tj. wykazów dotyczących robót budowlanych), zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych 23 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 340 fragmentów

2017-04-03 » Uwzględnia oba odwołania

Pzp poprzez sformułowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i ograniczający uczciwą konkurencję w zakresie, w jakim Zamawiający wymaga wykazania się przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. "wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed ...

ust. 5 pkt 2 rozporządzenia "w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 tata ...

również spełnienie pozostałych kryteriów wskazanych w SIWZ dla każdej z osób mających pełnić funkcje w projekcie, a z drugiej strony pozwala na zapewnienie odpowiedniej konkurencji w postępowaniu, na podstawie warunku udziału, który ...

podmiotów uzyskaniem zamówienia, co zapewnia odpowiedni poziom konkurencji. Z analogicznych powodów jak wskazane względem zarzutu określonego w pkt lb Zamawiający uznaje że wymaganie posiadania przez osoby uczestniczące w realizacji zamówienia doświadczenia w realizacji projektów, w ramach których projektowano, budowano i ...

nie wykonywały dotychczas zamówień dla Zamawiającego. Tym samym zamówienie w zakresie etapu II jest wykonalne w terminie określonym w załączniku do wzoru Umowy przy założeniu wykorzystania odpowiedniej ilości osób, legitymujących się określonym poziomem wiedzy i doświadczenia. Do obu postepowań po stronie zamawiającego przystąpili wykonawcy Asseco Data Systems ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 401 fragmentów

2019-05-08 » Oddala odwołanie

jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem zamawiającego. W przypadku, gdy po analizie rynku i własnego przedmiotu zamówienia, zamawiający uznaje, że wskazane jest rozszerzenie konkurencji w jego postępowaniu, może przesunąć okres referencyjny. Wskazany przepis ...

wykonawcy informatycznych komponentów i zaprezentowania, w jaki sposób oprogramowanie to realizuje funkcjonalności wskazane przez Zamawiającego. Wymagania te są w pełni uzasadnione potrzebami Zamawiającego i specyfiką przedmiotu zamówienia. Każdy wykonawca może ponieść odpowiednie nakłady i przygotować (zaprojektować lub zakupić) oprogramowanie prezentujące Zamawiającemu w jaki sposób wymagane funkcjonalności będą realizowane w systemie, który zostanie wykonany w ramach przedmiotowego zamówienia. Trudno za niezgodną z zasadami uczciwej konkurencji uznać okoliczność, iż jedni wykonawcy ...

ws. dokumentów Ustawodawca wskazał, że w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczył ...

tylko tym wykonawcom, którzy gwarantują Zamawiającemu, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z celem danego postępowania. Rozszerzenie konkurencji nie jest celem w sposób bezwzględny najwyższym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Granicę dla rozszerzania konkurencyjności danego postępowania wyznaczają realne i obiektywne czynniki, mierzące zdolności wykonawcy w kontekście specyfiki i wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma obowiązku dostosowywania wymagań określających warunki udziału w postępowaniu do warunków dostępnych konkretnemu wykonawcy. Takie działanie Zamawiającego prowadziłoby bowiem do naruszenia jednej z naczelnych, zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 Pzp, tj. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Podkreślić ...

że kryteria oceny ofert, a w szczególności kryteria pozacenowe, służą wyborze najkorzystniejszej oferty, a nie dopuszczeniu wykonawców do udziału w postępowaniu. Kryterium takie może mieć, i zwykle ma, charakter zawężający konkurencję. Może ono wiązać się z oceną ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 735 fragmentów

2018-12-21 » Oddala odwołania

2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ w zakresie wskazanym w Odwołaniu, poprzez zamianę zaskarżonych postanowień w sposób określony w Odwołaniu lub ich doprecyzowanie zgodnie z żądaniami zawartymi w Odwołaniu. Ponadto, Odwołujący wniósł o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym kosztów zastępstwa prawnego w Postępowaniu. Odwołujący wskazał, że na skutek wadliwie skonstruowanego SIWZ w szczególności wzoru umowy i wskazanych w treści odwołania załączników, Wykonawca może ponieść szkodę, co stanowi o naruszeniu przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Wykonawca wykazuje, iż w następstwie ww. czynności i zaniechań ...

i spełnia pozostałe wymagania postawione w warunku)." Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może dopuścić, aby wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, to rozwiązanie, ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencyjności w postępowaniach, w szczególności tych, które dotyczą specjalistycznych ...

wykonania, wartość i sposób płatności. Celem stawiania przez zamawiających warunków udziału w postępowaniu, jest zapewnienie, aby zamówienie zostało powierzone podmiotowi dającemu rękojmię jego należytej realizacji. Zamawiający zobowiązany jest przy tym zachować ...

realizacji zamówienia. Izba podziela stanowisko Zamawiającego, że żądanie Odwołującego wydaje się być działaniem mającym na celu obniżenie warunku do posiadanego przez niego poziomu zdolności, a nie dążeniem do zachowania przez zmawiającego w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji j proporcjonalności. Podobne stanowisko należy ...

123456...207następne »