Spróbuj: "W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz" 1

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3445/21, KIO 3447/21 – Wyrok KIO – 2021-12-29 504 fragmenty

2021-12-29 » Zaskarżone » Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Członkowie ...

Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 7, 15 i 22 grudnia 2021 r., w Warszawie, odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: a) w dniu 25 listopada 2021 r ...

Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (KIO 3445/21) b) w dniu 25 listopada 2021 r ...

Polska S.A. z siedzibą w Krakowie (KIO 3447/21) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ...

Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie odwołującego (KIO ...

Polska S.A. z siedzibą w Krakowie - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie odwołującego (KIO ...

3445/21), orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów uwzględnionych przez zamawiającego i wycofanych przez odwołującego (KIO ...

3445/21). 2. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu nr 2 odwołania i nakazuje zamawiającemu dokonanie zmiany warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia i zastąpienie obecnej ...

jednego spośród rodzajów działalności wymienionych w pkt 2- 12 i pkt ...

o działalności mieszanej, instytucje płatnicze w rozumieniu dyrektywy 2007/64/WE ...

dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku (1) i spółki ...

KIO 3445/21). 3. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów uwzględnionych przez zamawiającego i wycofanych przez odwołującego (KIO ...

3447/21). 4. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu dotyczącego warunku udziału w postępowaniu i dokonanie zmiany warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia i zastąpienie obecnej ...

jednego spośród rodzajów działalności wymienionych w pkt 2-12 i pkt ...

o działalności mieszanej, instytucje płatnicze w rozumieniu dyrektywy 2007/64/WE ...

dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku (1) i spółki ...

zmiany. (KIO 3447/21). 5. W pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala ...

KIO 3447/21). 6. Kosztami postępowania obciąża: wykonawcę Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie oraz zamawiającego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie i: 6.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł ...

Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (15.000,00 zł ...

Polska S.A. z siedzibą w Krakowie (15.000,00 zł ...

odwołań, 6.2. zasądza od zamawiającego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie na rzecz wykonawcy Asseco ...

Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, kwotę 18 600 zł ...

złotych, zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu ...

21). 6.3. zasądza od zamawiającego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie na rzecz wykonawcy Comarch ...

Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, kwotę 9 300 zł ...

groszy) stanowiącą 1/2 kosztów postępowania odwoławczego poniesionych z tytułu wpisu ...

poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia ...

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: .............................. Członkowie: .............................. .............................. sygn. akt ...

21, KIO 3447/21 Uzasadnienie Zamawiający - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego ...

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z ...

nr 2021/S 221-582815. Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z ...

szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art ...

Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (dalej "Odwołujący") wniósł odwołanie ...

niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego polegającej na sformułowaniu Ogłoszenia oraz ...

naruszeniem przepisów prawa. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1. art. 99 ust ...

Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia, w tym obowiązków wykonawcy w sposób niejednoznaczny, niewystarczający, niepełny, niejasny ...

przygotowanie oferty, co stanowi prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad Prawa zamówień ...

z naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji, zasady równego traktowania wykonawców, zasady ...

proporcjonalne do jego wartości i celów, 3. art. 99 ust. 4 ...

Pzp, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję, co prowadzi do uprzywilejowania lub ...

134 ust. 1 pkt 18) w zw. z art. 240 ust ...

określenie pozacenowych kryteriów oceny ofert w sposób pozostawiający zamawiającemu nieograniczoną swobodę wyboru oferty najkorzystniejszej ...

ich należytą weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu umowy oraz ...

Pzp, poprzez ustalenie warunków udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia ...

art. 473, art. 3531 KC w zw. z art. 431 oraz ...

7. art. 99 ust. 1 w związku z art. 16 ustawy Pzp oraz w związku z art. 44 ust ...

publicznych poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę celowego i ...

484 § 2, art. 3531 KC w związku z art. 431 i ...

2 ustawy Pzp, poprzez zastrzeżenie w umowie kar umownych w wysokości rażąco wysokiej względem sankcjonowanego ...

4 ustawy Pzp, art. 3531 w związku z art. 644 KC, poprzez przyznanie zamawiającemu możliwości zrezygnowania z realizacji umowy w całkowicie nieograniczonym zakresie, 10. art. 16 ustawy Pzp, w związku z w/w przepisami poprzez prowadzenie postępowania z naruszeniem zasad Prawa zamówień ...

z naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji, zasady równego traktowania wykonawców, zasadą proporcjonalności oraz przejrzystości. W związku z powyższym odwołujący wniósł ...

dokonania modyfikacji Ogłoszenia i SWZ w zakresie wskazanym w odwołaniu - szczegółowo w każdym zarzucie, 3) obciążenie zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego, w tym kosztami zastępstwa procesowego przed ...

we wniesieniu odwołania, gdyż wskazane w odwołaniu niezgodne z prawem postanowienia ...

szansę na uzyskanie zamówienia. Odwołujący może zatem ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp wskazanych w odwołaniu. Gdyby nie sprzeczność z ...

należycie realizować zamówienie. Ustalenie przez zamawiającego przedmiotowej treści SWZ, uniemożliwia odwołującemu udział w postępowaniu. Interes odwołującego polega też na tym, że obecnie postępowanie obarczone jest istotną wadą, a zatem w przypadku braku zmian SWZ wskazanych w odwołaniu - konieczne będzie unieważnienie postępowania. Takie unieważnienie naraziłoby odwołującego na ...

przygotowanie się do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Izba ustaliła i zważyła, co ...

stwierdziła, że odwołujący posiada interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 505 ust. 1 ustawy ...

uprawniało go do złożenia odwołania. W procesie wymiany pism procesowych oraz przeprowadzonych posiedzeń, strony - odpowiednio złożyły oświadczenia o: uwzględnieniu zarzutów odwołania (zamawiający) oraz wycofaniu zarzutów (odwołujący). Część z zarzutów w związku z wprowadzonymi przez zamawiającego modyfikacjami SWZ podlegała również umorzeniu ...

podtrzymał odwołujący, tj. zarzut opisany w odwołaniu pod numerem: 2. Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak ...

i stanowiska stron, oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach procesowych, jak też podczas ...

iż odwołanie zasługuje na uwzględnienie. W zakresie podtrzymanego przez odwołującego zarzutu ...

pkt. III.2 warunki udziału w postępowaniu ppkt. 1.1.1.3. Zamawiający w SWZ Rozdział III pkt. III.2 "Warunki udziału w postępowaniu" wskazał, iż o zamówienie mogą ...

rozproszonej strukturze organizacyjnej - przy czym w pkt 1.1.1.3 ...

jednego spośród rodzajów działalności wymienionych w pkt 2-12 i pkt ...

o działalności mieszanej, instytucje płatnicze w rozumieniu dyrektywy 2007/64/WE ...

dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku (1) i spółki ...

jest do końca jasny - odwołujący w dniu 19.11.2021 zadał ...

czy pod pojęciem "instytucja finansowa" zamawiający rozumie powszechne i potoczne znaczenie ...

ARiMR, ZUS, KRUS czy Ministerstwa. Zamawiający nie udzielił odpowiedzi do dnia ...

powyższego odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu dokonania następującej zmiany - usunięcie ograniczenia, które utrudnia uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców poprzez wskazanie, że warunek określony w pkt 1.1.1.3 ...

Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W odniesieniu do przedmiotowego zarzutu zamawiający wskazał, co następuje. W odpowiedzi na żądanie odwołującego, zamawiający poszerza definicję odbiorcy zamówienia dopuszczając wykazanie referencji od ARiMR. Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób (zmiana została opublikowana w dniu 10.12.2021 r ...

jednego spośród rodzajów działalności wymienionych w pkt 2-12 i pkt ...

o działalności mieszanej, instytucje płatnicze w rozumieniu dyrektywy 2007/64/WE ...

dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku (1) i spółki ...

spółek holdingowych prowadzących działalność mieszaną". Zamawiający wskazał, że przedmiotem zamówienia jest ...

który działa tak jak systemy w instytucjach finansowych (zgodnie z definicją w SWZ), a nie jakikolwiek system centralny. W ocenie zamawiającego ARIMR działa podobnie do instytucji ...

ARIMR jako odbiorcy usługi referencyjnej. Zamawiający nie zgadza się natomiast z ...

oraz KRUS, bowiem procesy prowadzone w ramach działalności tych podmiotów znacząco ...

różnią się od procesów prowadzonych w instytucjach finansowych. Żądanie odwołującego zmierza ...

rodzaju, jakie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Mając na uwadze powyższe, zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu nr ...

do zarzutów uwzględnionych przez Izbę w zakresie obu odwołań (KIO 3445 ...

warunku, która dotyczy projektu, który może być wykonywany dla każdego zainteresowanego ...

klasy BPM o określonych przez zamawiającego parametrach, a nie doświadczenie zdobyte w usłudze dla określonego podmiotu - instytucji ...

finansowej. Jak słusznie bowiem wywodził w swojej opinii biegły, którego prywatną ...

powołał ten odwołujący, którą Izba dopuściła, iż systemy Business Process Management ...

z żadną pojedynczą branżą, a w tym nie tylko z instytucją ...

systemu BPM. Funkcjonalności systemu BPM w kontekście procesów biznesowych sprowadzają się ...

tak wytworzonego procesu. Co najważniejsze może to być dowolny proces i w każdym systemie BPM procesy obsługiwane ...

same. System klasy BPM wdrożony w podmiotach innych niż instytucja finansowa ...

stwierdza, za odwołującymi, że opisane w SWZ procesy są uniwersalne i ...

charakterystyczne tylko dla instytucji finansowej. W szczególności każdy z podanych procesów może być obsługiwany w innych instytucjach niż instytucja finansowa ...

handlowa, telekomunikacja, energetyka; - Obsługa świadczeń w oparciu o kursy walut - np. ubezpieczenia (Wypłata ubezpieczenia w walucie innej niż PLN), NFZ ...

potwierdzeniem powyższego jest fakt, iż zamawiający wpisał w alternatywie ARiMR obok instytucji finansowej, chociaż sam instytucją finansową w podanej przez siebie w ramach warunku udziału definicji instytucji ...

Po zapoznaniu się z określoną w Opisie Wymagań Systemu Informatycznego specyfikacją ...

klasy BPM oraz z przedstawionym w Załącznik A2.1 do ...

Głównego, biegły stwierdził, że: a) zamawiane oprogramowanie klasy BPM nie zawiera ...

Proces Główny obejmuje podprocesy występujące w instytucjach wielu branż, nie tylko ...

systemy klasy BPM są wdrażane w wielu branżach i u wielu ...

tym idzie nie da się w żaden sposób potwierdzić, że wdrożenia ...

finansowych, dlatego też Izba nakazała zamawiającemu dokonanie zmiany spornego warunku, przez ...

rozszerzenie doświadczenia o inne instytucje, w których były wdrażane, utrzymywane i ...

BPM. Ponadto Izba wskazuje, że zamawiający nie wykazał (udowodnił), że na ...

które mogłyby legitymować się wymaganym (w pierwotnym brzmieniu SWZ) doświadczeniem. Powoływane przez zamawiającego dowody złożone na okoliczność istnienia ...

się doświadczeniem dla instytucji finansowej. Zamawiający zamawia system informatyczny klasy BPM o ...

który ma spełniać wszystkie wymagania zamawiającego. Jednakże identyfikowanie wdrożenia dla określonej grupy podmiotów jest w ocenie Izby, naruszeniem przepisów ustawy ...

Pzp. Istotną jest bowiem okoliczność, aby doświadczenie podmiotu dotyczyło stricte przedmiotu zamówienia, oczywiście w odpowiedniej korelacji związanej z uczciwą konkurencją i zachowaniem zasady proporcjonalności. Zdaniem ...

doświadczeniem dla systemów BPM również w innych instytucjach (nie tylko finansowych oraz ARiMR), pozwoli zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty (wykonawcy ...

pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. KIO 3447/21 Dnia ...

1) [zarzuty dotyczące warunków udziału w postępowaniu] art. 112 ust. 1 i 2 w związku z art. 16 ustawy ...

Pzp - poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia ...

należytego wykonania zamówienia, jak też w sposób nie dotyczący zdolności technicznej ...

do właściwości procesów i działalności zamawiającego, nieprzekładalnych na doświadczenie rynkowe wykonawców ...

241 ust. 1 i 2 w zw. z art. 16 Pzp ...

określenie zapisów dotyczących oceny kryteriów w zakresie próbki (będącej jednym z kryteriów oceny ofert) - w sposób utrudniający przygotowanie oferty, przeprowadzenie ...

punktów (a tym samym utrudniający konkurencję), co może mieć wpływ na wynik postępowania i liczbę punktów przyznanych wykonawcy, jak również w sposób, który nie jest jednoznaczny ...

ofert i jej opis pozostawia zamawiającemu nieograniczoną swobodę wyboru najkorzystniejszej oferty ...

oraz uniemożliwia weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach, 3) [zarzuty dotyczące niejasnego i utrudniającego konkurencję opisu przedmiotu zamówienia] art. 99 ust. 1 i 4 w zw. z art. 16 ustawy Pzp - poprzez (opisany szczegółowo w uzasadnieniu): opis przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za ...

wpływ na sporządzenie oferty oraz w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Wnioski i żądania odwołującego zostały ...

odwołujący wniósł o zwrot kosztów postępowania, w tym zwrot kosztów wynagrodzenia pełnomocnika zastępującego odwołującego w postępowaniu odwoławczym. Odwołujący wskazał, że ma interes w uzyskaniu zamówienia, ponieważ jest podmiotem ...

zdolnym do jego wykonania, posiadającym w tym zakresie odpowiednie kompetencje i doświadczenie. Poprzez sformułowanie przez zamawiającego postanowień SWZ w sposób naruszający przepisy ustawy odwołujący może być pozbawiony możliwości złożenia oferty ...

i uzyskania zamówienia, tym samym w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy odwołujący może ponieść szkodę polegającą na braku ...

interes we wniesieniu odwołania, gdyż w wyniku uregulowania zapisów SWZ w sposób naruszający przepisy ustawy został pozbawiony uczestnictwa w postępowaniu na uczciwych i zgodnych z prawem warunkach, w tym możliwości złożenia ważnej i ...

zamówienia ze względu na posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Odwołujący ma interes w uzyskaniu zamówienia, a w wyniku działań zamawiającego odwołujący został narażony na szkodę ...

się o przedmiotowe zamówienie, co w razie jego uzyskania wiązałoby się ...

korzyściami finansowymi. Na tym etapie postępowania krąg podmiotów mogących skutecznie bronić swoich interesów w uzyskaniu zamówienia obejmuje każdego potencjalnego ...

Interes odwołującego wyraża się również w tym, aby postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało ...

stwierdziła, że odwołujący posiada interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 505 ust. 1 ustawy ...

uprawniało go do złożenia odwołania. W procesie wymiany pism procesowych oraz przeprowadzonych posiedzeń, strony - odpowiednio złożyły oświadczenia o: uwzględnieniu zarzutów odwołania (zamawiający) oraz wycofaniu zarzutów (odwołujący). Wobec ...

podtrzymał odwołujący, tj. zarzuty opisane w odwołaniu pod numerami: zakres I (warunki udziału w postępowaniu) punkt: 1, 2, 3 (w zakresie nie uwzględnionym przez zamawiającego), 7, 8, 9, 10, zakres ...

j, m, zakres III (OPZ) - w całości. Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak ...

i stanowiska stron, oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach procesowych, jak też podczas ...

rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie w części zasługuje na uwzględnienie. W zakresie podtrzymanych przez odwołującego zarzutów ...

następuje. Zakres I (warunki udziału w postępowaniu). Punkt 1 - Zarzut dotyczący 3 ...

dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz ...

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (dalej rozporządzenie) zamawiający ma możliwość wyboru czasookresu wykazania ...

podstawowy okres 3 lat: "4. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz: 2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczył ...

dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie 3 ...

na zwiększenie konkurencyjności. Warunki udziału w postępowaniu mają na celu dokonanie selekcji wykonawców, którzy legitymują się odpowiednim doświadczeniem. Trudno uznać, iż wykonawca ...

np. 4 lata temu jest w innej sytuacji niż wykonawca, który ...

analogiczny system rok później. Żądanie, aby wykonawca wykazał się wykonaniem systemu w okresie 3 ostatnich lat jest ograniczaniem konkurencji. Tym bardziej, iż zamawiający nie wskazał żadnej szczególnej technologii ...

uwagi na obecne brzmienie warunku w zakresie doświadczenia wykonawcy. Zamawiający, bowiem wymaga w jednej usłudze wykazanie wdrożenia oraz ...

ofert, a zatem rzeczywisty czas w jakiem mogłoby się odbyć wdrożenie ...

okresu referencyjnego ponad okres wskazany w Specyfikacji. Zamawiający ma obowiązek formułowania warunków udziału w postępowaniu w taki sposób, aby nie utrudniał on uczciwej konkurencji. Zamawiający zobowiązany jest również określić warunki udziału w taki sposób, aby do realizacji zamówienia został dopuszczony wyłącznie wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji zadań zapewniające należyte wykonanie ...

warunku jest obowiązkiem i uprawnieniem zamawiającego, który dokonując tej czynności zobowiązany ...

przedmiot zamówienia, cel przedsięwzięcia oraz zapewnienie równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Ograniczenie wykazania doświadczenia do 3 ...

niczym uzasadnione. Służy wyłącznie ograniczaniu konkurencji. W odniesieniu do przedmiotowego zarzutu zamawiający wskazał, co następuje. Postawienie przez zamawiającego zaskarżonego wymagania jest uzasadnione i ...

7 lat). Oznacza to, że zamawiający musiałby dopuścić wykazanie przez wykonawców doświadczenia, które ...

należytego wykonania przedmiotowego zamówienia. Przykładowo, w okresie dłuższym niż 3 lata ...

były znacznie mniej wykorzystywane niż w przedmiotowym zamówieniu, tymczasem zastosowanie technik low code ma na celu między innymi obniżenie kosztów rozwoju systemu, co jest dla zamawiającego kluczowym celem wdrożenia nowego systemu. Ponadto, zgodnie ...

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz ...

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 ...

r. poz. 2415) (dalej: "rozporządzenie") zamawiający ma możliwość, a nie obowiązek ...

ciu lat i to tylko w sytuacji, gdy ma to na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji. Natomiast w przedmiotowym postępowaniu wydłużenie okresu referencyjnego miałoby odwrotny cel, gdyż dopuściłoby do zamówienia wykonawców, którzy nie ...

posiadają aktualnej wiedzy i doświadczenia w technologii używanej w przedmiotowym zamówieniu. Odwołujący twierdzi także ...

także z tego względu, że zamawiający wymaga w jednym zamówieniu (wykonanym nie wcześniej ...

odwołującego oznacza, że rzeczywisty czas w jakim mogłoby odbyć się wdrożenie ...

lata. Mając na uwadze powyższe, zamawiający zmienił wymaganie poprzez usunięcie wymagania aby utrzymanie i rozwój trwały co ...

brzmienie: III.2. Warunki udziału w postępowaniu (...). 1.1.1.1. każde ...

gdzie:" Mając na uwadze powyższe, w tym zmianę SWZ, zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu. Zdaniem ...

Odwoławczej zarzut jest bezzasadny. Izba w całości podziela argumentację zamawiającego przyjmując, iż faktycznie, jeżeli chodzi ...

rynku, a historyczne realizacje, które w skrajnych przypadkach mogłyby zostać rozpoczęte ...

z pewnością nie odpowiadają bieżącemu poziomowi rozwoju i wymagań zamawiającego. Punkt 2 - Zarzut dotyczący jednoczesnego ...

we wdrożeniu i rozwoju. Żądanie dopuszczenia rozwoju sytemu jako alternatywny do ...

konfiguracji infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej w tym (1. instalację niezbędnej do ...

c. Instalacji i konfigurację systemu w tym budowę interfejsów dla co ...

systemu. Odwołujący wskazał, iż wymaganie, aby w jednym zamówieniu referencyjnym zrealizowane było ...

i rozwój systemu jest nadmiarowe. W praktyce rynkowej w obszarze IT liczba wdrożeń systemu ...

mniejsza niż usług rozwojowych - będących w praktyce odrębnym wdrożeniem, tyle że w obrębie już istniejącego (wdrożonego uprzednio ...

tej drugiej możliwości. Stąd wykonawcy w ramach prac wdrożeniowych częściej mają ...

formą wdrożenia, która z czasem, w wyniku tak prowadzonego rozwoju - powoduje ...

Specyfikacji nie spełniałby warunku udziału w postępowaniu, a posiadałby doświadczenie pod kątem ...

merytorycznym. Rozwój istniejącego systemu informatycznego w zakresie np. nowych funkcjonalności, zawiera w sobie i wdrożenie, jak i uruchomienie - w zasadzie jest de facto usługą wdrożenia w obrębie systemu informatycznego. Dlatego też zasadne jest rozdzielenie i dopuszczenie alternatywy wdrożenie lub rozwój, gdyż w obecnym brzmieniu warunek de facto ...

polega na tym, że nie w każdym rozwoju dostarcza się i ...

infrastrukturę sprzętowo - programistyczną oraz nie w każdym rozwoju występuje etap szkoleniowy. Stąd - by w wyniku uwzględnienia zarzutu i żądania ...

zakresowo - wykonawca żąda wydzielenia doświadczenia w zakresie infrastruktury i szkoleń do odrębnego warunku. Wyjaśniając szczegóły w odniesieniu do zapisów Specyfikacji odwołujący ...

według definicji wdrożenia wskazanej przez zamawiającego w SWZ - Rozdział III , podrozdział III ...

konfiguracji infrastruktury sprzętowo-systemowo-narzędziowej w tym (1. instalację niezbędnej do ...

c. Instalacji i konfigurację systemu w tym budowę interfejsów dla co ...

warunku. Wszystkie elementy żadne przez zamawiającego zostaną zachowane. Konsekwencją uwzględnienia tego ...

zarzutu powinno być: - wykreślenie podwarunku w zakresie wartości rozwoju (pkt. 1 ...

konsekwencją propozycji wykonawcy zastosowania alternatywy w opisie doświadczenia: wdrożenie lub rozwój ...

pkt. 2 odwołania). Uzasadnienie zarzutu w tym zakresie oddano powyżej (w tym miejscu odwołujący opisuje jego konsekwencje). - modyfikacja zapisu podwarunku w zakresie wartości usług wdrożenia (pkt ...

konsekwencją propozycji wykonawcy zastosowania alternatywy w opisie doświadczenia: wdrożenie lub rozwój ...

całkowita wartość utrzymania lub rozwoju, w zakresie co najmniej jak w pkt 1.1.1.1 ...

niż 1 500 000 brutto. W odniesieniu do przedmiotowego zarzutu zamawiający wskazał, co następuje. Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu w taki sposób, aby doświadczenie wykonawcy, który otrzyma zamówienie ...

the box" oraz Procesu Głównego w ramach takiego Systemu Informatycznego, a ...

świadczenie Usług. Jest oczywiste, że zamawiający oczekuje doświadczenia proporcjonalnego do przedmiotowego ...

ze standardami a następnie oraz w rozwoju takiego systemu zgodnie z ...

czym innym jest doświadczenie wyłącznie w rozwoju systemu wdrożonego przez inny podmiot. W uzasadnieniu zarzutu odwołujący opisuje istniejące na rynku rozwiązania, którymi zamawiający nie jest zainteresowany (rozwój już istniejącego systemu). Zamawiający wymaga wdrożenia nowego systemu a ...

To, że jak twierdzi odwołujący, w praktyce rynkowej w obszarze IT liczba wdrożeń systemu ...

każde zamówienie spełnia postawione przez zamawiającego wymagania i nie każdy wykonawca mający w portfolio rozwój systemu, posiada doświadczenie ...

wdrożeniu nowego systemu a następnie w jego rozwoju. Zamawiający nie ma obowiązku dopuszczenia do zamówienia wszystkich działających na ...

lecz powinien postawić warunki udziału w postępowaniu w taki sposób, aby otrzymać rękojmię należytego wykonania przedmiotowego zamówienia. Zdaniem zamawiającego, wykonawca nieposiadający doświadczenia we wdrożeniu ...

systemu nie posiada wystarczającego doświadczenia aby zrealizować przedmiotowe zamówienie. Ponadto odwołujący w żaden sposób nie wykazał, że postawiony przez zamawiającego warunek jest nadmierny, nieproporcjonalny czy naruszający konkurencję. Odwołujący nie wykazał, że na ...

referencyjnych projektów spełniających postawione przez zamawiającego wymagania, natomiast ze znajomości rozwiązań ...

wymagania. Mając na uwadze powyższe, zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu. Zdaniem ...

przedmiot zamówienia jest opisany przez zamawiającego kompleksowo, tj. zawiera w sobie elementy, które zdaniem Izby ...

do braku możliwości weryfikacji wykonawcy w całym zakresie związanym z zamówieniem. Jak zasadnie wskazał zamawiający, nie jest zrozumiałe z jakiego ...

na rozwoju, wykazał posiadanie doświadczenia w realizacji zamówień, które polegają właśnie ...

jak i na rozwoju. Żądanie dopuszczenia alternatywnego wykazania doświadczenia (we wdrożeniu ...

rozbudowa czy modyfikacja dlatego też w ocenie Izby, zamawiający prawidłowo oczekuje doświadczenia w obu tych obszarach. Punkt 3 (w zakresie nie uwzględnionym przez zamawiającego) - Zarzut dotyczący ograniczenia interfejsów tylko ...

do systemów wewnętrznych klienta. Żądanie: dopuszczenie w ramach wydzielonego nowego warunku dotyczącego ...

3). Odwołujący wskazał, iż wymaganie zamawiającego, aby system integrował się dla co ...

wystarczającym do wykazania się jest, aby system integrował się z minimum ...

klienta jak również zewnętrzne. Nacisk w tym wymaganiu powinien być postawiony ...

to funkcjonalność, która ma dla zamawiającego znaczenie. System, który integruje się ...

potrzeb, jest niezależna od wykonawcy. W związku z tym doświadczenie wykonawcy ...

minimum 5 systemami jest wystarczające. W odniesieniu do przedmiotowego zarzutu zamawiający wskazał, co następuje. Odwołujący twierdzi, że wymaganie zamawiającego, aby system integrował się z co ...

referencji. Odwołujący postawił dwa żądania w ramach podniesionego zarzutu: 1. Dotyczące ...

z 10 do 5) 2. Dopuszczenia w ramach wykazania spełnienia warunku - integracji ...

Odnosząc się do pierwszego żądania, zamawiający wskazał, że wymaganie nie jest ...

Wymagań Systemu Informatycznego do Umowy). Zamawiający stawiając przedmiotowe wymaganie wziął pod ...

system musi być wydajniejszy, (ii) zapewnienie prawidłowości komunikacji z systemami, (iii ...

wieloma systemami. Stawiając powyższy warunek, zamawiający wziął także pod uwagę realia ...

z 10-cioma systemami ani w sposób nieuprawniony nie ogranicza konkurencji ani nie jest nieproporcjonalny (33 systemy do integracji w ramach przedmiotowego postępowania). Zamawiający zgodził się z drugim żądaniem dopuszczenia integracji nie tylko z systemami ...

także z systemami zewnętrznymi i w tym zakresie zmienił SWZ. Po ...

3. Instalację i konfigurację systemu w tym budowę interfejsów dla co ...

systemem". Mając na uwadze powyższe, w tym zmianę SWZ, zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu. W zakresie powyższego Izba w całości podziela stanowisko zamawiającego stwierdzając, iż wymaganie zamawiającego nie jest nadmiarowe i nie ...

4). Odwołujący wskazał, iż wymaganie, aby system obsługiwał 1000 użytkowników przy zapewnieniu jednoczesnego dostępu do systemu w zakresie wszystkich jego funkcjonalności jest nadmiarowe. Sformułowanie "w zakresie wszystkich jego funkcjonalności" wskazuje ...

dostępu są różne. Dodatkowo sam zamawiający w OPZ wskazał, iż oferowany przez ...

definiować różne poziomy do systemu w zależności od pełnionej funkcji. Warunek w tym zakresie w związku z tym nie jest ...

ogranicza dobór referencji oraz konkurencyjność postępowania. Ponadto, żądanie aby liczba użytkowników była na poziomie 1000 jest zdecydowanie nadmiarowe. System ...

już systemem zaawansowanym technologicznie na poziomie, który oczekuje zamawiający. Zwiększenie liczby użytkowników to wyłącznie ...

była nie mniejsza niż 100". W odniesieniu do przedmiotowego zarzutu zamawiający wskazał, co następuje. Odwołujący twierdzi, że wymóg, aby w zakresie utrzymania systemu wymagane było ...

wykonywanych usług utrzymania, do tego w okresach miesięcznych, w formie raportów przesyłanych do klienta ...

jest nadmiarowe. Raportowanie jest standardem w większości projektów obejmujących usługi utrzymania ...

podstawą do rozliczeń pomiędzy stronami. Zamawiający zgodził się z odwołującym, że w celu weryfikacji doświadczenia wykonawcy nie jest ...

ich generowania. Jednakże żądanie odwołującego, aby w całości usunąć przedmiotowy warunek jest ...

miałoby być nadmiarowe i ograniczające konkurencję, skoro przedmiot zamówienia obejmuje raportowanie). Zamawiający, mając na uwadze argumentację odwołującego, zmienił SWZ w następujący sposób: "1.1.1 ...

Cykliczne raportowanie wykonywania usług utrzymania w okresach miesięcznych w formie raportów przesyłanych do klienta.". Mając na uwadze powyższe, w tym zmianę SWZ, zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu. Punkt ...

rocznie przez system. Modyfikacja podwarunku w zakresie wymaganej ilości wniosków jakie ...

1.1.2.5). Wymaganie, aby "system obsłużył w każdym roku średnio co najmniej ...

wniosków co oznacza, iż wnioski w podanej liczbie były wprowadzone do systemu oraz przeprocesowane w pełnym zakresie procesów, zgodnie z ...

wymaganiem nadmiarowym i istotnie ograniczającym konkurencję. Liczba wprowadzonych wniosków jest wartością ...

niezależną od wykonawcy, bowiem system może mieć możliwość wprowadzenia 500 tyś ...

te wnioski nie zostaną wprowadzone w żądanej wysokości, jest to parametr zewnętrzny. Celem badania doświadczenia wykonawców w postępowaniu nie jest znalezienie u wykonawcy ...

takiego samego - jak specyfika danego zamawiającego oraz związanego z nią przedmiotu zamówienia. W przypadku zamawiającego, duża liczba obsługiwanych wniosków jest wprost zależna od specyfiki zamawiającego. Zamawiający w uproszczeniu - wypłaca rolnikom bezzwrotne dotacje/dopłaty. Innymi słowy to zamawiający wypłaca pieniądze swoim "klientom". Tymczasem ...

pieniądza odbywa się z reguły w drugą stronę: to Banki, inne ...

podlegają zaś zwrotowi). Gdyby zawarta w specyfikacji w omawianym warunku liczba wniosków nie ...

realizuje podobne procesy jak system zamawiany. Z tą różnicą - iż klient ...

po stronie klienta) - co samo w sobie wpływa na mniejszą liczbę wniosków w tym zakresie. Powyższa argumentacja dotyczy ...

wskazał, że z punktu widzenia zamawiającego i jej wolumenu wniosków/umów ...

do liczby tych wniosków/umów może nie są wyśrubowane. Jednak z ...

innego typu klientów, niż sam zamawiający, którzy mogliby potwierdzić dane doświadczenia ...

bardziej, że są one podane w skali corocznej. Gdyby brać przykładowo ...

okres 3 lat zostałaby wyczerpana w ogóle liczba firm jaka istnieje ...

możliwości systemu do wprowadzenia wniosków w określonej ilości. Propozycja zapisu/żądanie ...

5. system ma możliwość obsłużenia w każdym roku średnio co najmniej ...

wniosków co oznacza, iż wnioski w podanej liczbie mogłyby być wprowadzone ...

systemu oraz mogłyby być przeprocesowane w pełnym zakresie procesów, zgodnie z ...

1.2.5. system obsłużył w każdym roku średnio co najmniej ...

wniosków co oznacza, iż wnioski w podanej liczbie były wprowadzone do systemu oraz przeprocesowane w pełnym zakresie procesów, zgodnie z wdrożonymi procesami biznesowymi". W odniesieniu do przedmiotowego zarzutu zamawiający wskazał, co następuje. Żądanie odwołującego zmierza do tego, aby wykonawcy mogli wykazać doświadczenie we ...

facto nie została zweryfikowana. Jeżeli zamawiający dopuściłby zmianę SWZ zgodnie z żądaniem ...

posiada wydajność pozwalającą na obsługę w każdym roku średnio 500.000 wniosków, ale w praktyce nie wiadomo, czy taki ...

wniosków. Propozycja takiej zmiany stoi w sprzeczności z celem stawiania warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia wykonawcy. To prawda ...

związku ze spełnianiem warunku udziału w postępowaniu, gdyż oznacza to, że system ...

wniosków. System, który jest przedmiotem postępowania, będzie funkcjonalnie zbliżony do systemów ...

większy wolumen wniosków niż wskazany w wymaganiu. Wykonawca, który nie posiada ...

wdrożony przez niego system będzie w stanie obsłużyć wnioski w bieżącej dzielności zamawiającego. Mając na uwadze powyższe, zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu. Punkt ...

rocznie przez system. Modyfikacja podwarunku w zakresie wymaganej ilości wygenerowanych umów w systemie (pkt. 1.1.1.2.6). Wymaganie aby, "system obsłużył w każdym roku co najmniej 400 ...

wygenerowane umowy wynikające z procesu w wymaganej minimalnej liczbie" jest zdaniem odwołującego wymaganiem nadmiarowym, ograniczającym konkurencję. Liczba obsługiwanych/wygenerowanych umów jest ...

niezależną od wykonawcy, bowiem system może mieć możliwość wygenerowania 400 tyś ...

możliwości systemu do wygenerowania dokumentów w określonej ilości, na skutek złożonego ...

finalnym produktem jest wygenerowany dokument. W tym zakresie odwołujący ponawia argumentacje ...

niekonkurencyjnego przeniesienia na warunek udziału w postępowaniu specyfiki właściwej dla zamawiającego - omówione wyżej w zakresie liczby wniosków. W świetle doświadczeń rynkowych, zwłaszcza komercyjnych ...

6. system ma możliwość obsłużenia w każdym roku co najmniej 400 ...

wygenerowane umowy wynikające z procesu w wymaganej minimalnej liczbie". Alternatywnie - żądanie ...

1.2.6. system obsłużył w każdym roku co najmniej 20 ...

inne dokumenty wynikające z procesu w wymaganej minimalnej liczbie". W odniesieniu do przedmiotowego zarzutu zamawiający wskazał, co następuje. Odwołujący postawił ...

albo zmiany wymagania analogicznie jak w zarzucie I.(ix) - na możliwość obsłużenia wskazanego w warunku wolumenu umów albo zmniejszenia ...

o "aneksy lub inne dokumenty". Zamawiający wskazał, że nie może w całości uwzględnić żadnego z żądań, ponieważ zamawiający zamierza rocznie obsłużyć (wprowadzić i ...

wydajny system, który realnie był w stanie obsłużyć większą liczbę dokumentów ...

Natomiast pod kątem funkcjonalnym, dla zamawiającego nie ma znaczenia czy te ...

i inne dokumenty, wobec czego zamawiający zmienił SWZ częściowo uwzględniając żądanie ...

1.2.6. system obsłużył w każdym roku co najmniej 400 ...

inne dokumenty wynikające z procesu w wymaganej minimalnej liczbie". Mając na uwadze powyższe, w tym zmianę SWZ, zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu. Izba w całości podzielając stanowisko zamawiającego, odnosząc się wspólnie do zarzutów ...

8 i 9 wskazuje za zamawiającym, iż wskazane w warunku minimalne parametry (liczba użytkowników ...

znaczenia. Są to parametry, które w oczywisty sposób definiują skalę systemu ...

hipotetyczna, oderwana od realiów rynkowych, w których parametry takie, jak cena ...

podmiotów, które były instytucjami finansowymi w rozumieniu definicji przytoczonej przez zamawiającego (pkt. 1.1.1.3). Odwołujący wskazał, że postępowanie doznaje istotnego ograniczenia w zakresie strony podmiotowej potencjalnych wystawców ...

doświadczenia referencyjnego wyłącznie do zdobytego w realizacji systemów (wdrożeń i utrzymania ...

wdrożony i utrzymywany system, odpowiadający w całości warunkowi udziału w postępowaniu, lecz akurat wdrożony u klienta ...

detalicznych list rodzaju działalności określonych w odnośnych przepisach Dyrektywy. Eliminują one ...

niektóre z nich (jak depozyty). W efekcie powstaje niezwykle skomplikowany zakres ...

przez wykonawcę doświadczenia/referencji - również w zakresie doboru samego odbiorcy. Powyższe ...

i zawężający konkurencyjność warunek udziału w postępowaniu (niniejszym zarzutem objęty jest JEDEN ...

jego zakres). Odwołujący rozumie dbałość zamawiającego o odpowiedni dobór wykonawców - doświadczonych i o ...

wykonawców kierowane jest niniejsze zamówienie. W odniesieniu do przedmiotowego zarzutu zamawiający wskazał, co następuje. Odwołujący żąda w całości usunięcia warunku dotyczącego charakteru odbiorcy zamówienia referencyjnego. Zamawiający nie może zgodzić się na taką zmianę ...

jest zbliżony do systemów funkcjonujących w instytucjach finansowych opisanych w warunku (1.1.1.3 SWZ). System wdrożony w innych podmiotach nie będzie miał w swoich funkcjonalnościach charakterystycznych dla instytucji ...

środków zaskarżenia, windykacja, obsługa świadczeń w oparciu o kursy walut itd ...

wykonawcy - Asseco Poland S.A., zamawiający poszerzył definicję odbiorcy zamówienia dopuszczając wykazanie referencji od ARiMR. Zamawiający zmienił SWZ w następujący sposób "1.1.1 ...

jednego spośród rodzajów działalności wymienionych w pkt 2-12 i pkt ...

o działalności mieszanej, instytucje płatnicze w rozumieniu dyrektywy 2007/64/WE ...

dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku (1) i spółki ...

mieszaną.". Mając na uwadze powyższe, zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu. Zdaniem ...

Izby Odwoławczej zarzut jest zasadny. W zakresie omawianego zarzutu, Izba odwołuje ...

się do argumentacji przywołanej jak w odwołaniu o sygn. akt KIO ...

oceny ofert - próbka). Punkt A - Zamawiający wymaga przygotowania i przeprowadzenia próbki ...

gotowość Systemu" pkt.1.3 w rozdziale XI SWZ, zamawiający będzie oceniał: 1) gotowość Sytemu, tj. dostępną w systemie wymaganą funkcjonalność oraz 2 ...

Systemu do modyfikacji i konfiguracji w zakresie opisanym w Załączniku nr 1 do Formularza ...

procentowy za każdą wybraną przez zamawiającego funkcjonalność (ze zbioru wszystkich funkcjonalności ...

nie więcej niż 40 punktów. Celem zamawiającego jest zakup Systemu opartego o Oprogramowanie Standardowe w zakresie zdefiniowanym szczegółowo w SWZ. Na potrzeby badania Próbki Systemu zamawiający definiuje dwie grupy wymagań: Grupa ...

być spełnione przez Oprogramowanie Standardowe w dniu złożenia oferty i będą na ten dzień opisane w dokumentacji Oprogramowania Standardowego. Brak spełniania ...

muszą być spełnione przez System w dniu podpisania protokołu odbioru wdrożenia ...

będą na ten dzień opisane w dokumentacji Systemu. Spełnianie wymagań z ...

Standardowe na dzień składania Ofert może zostać zadeklarowane przez wykonawcę i będzie punktowane w ramach kryteriów oceny ofert. W grupie A znalazło się 50 wymagań obligatoryjnych, natomiast w grupie B znalazło się 17 ...

spełnienie na dzień składania oferty zamawiający przyzna po 1 punkcie procentowym ...

40 punktów do zdobycia. Jednocześnie zamawiający określił zasady zaproszenia na badanie ...

B. Żądanie: Modyfikacja zapisów tak, aby możliwe było uzyskanie zaproszenia do Próbki także w przypadku zadeklarowania tylko spełniania wymagań ...

pkt 3 załącznika 9.1) zamawiający wybierze tylko część wymagań z grupy A do zaprezentowania w Etapie I razem z prezentacją ...

pkt. 4 zał. 9.1) zamawiający podtrzymuje, że wykonawca musi wykazać ...

nieprzyznania określonej liczby punktów. Zatem zamawiający oczekuje zaprezentowania i wykazania spełnienia ...

podczas wszystkich trzech etapów, czyli w czasie 7 godzin. Jednocześnie nieprecyzyjnie ...

II i opisując, że dokona w nieznany, nieujawniony i mogący prowadzić ...

traktowania sposób wyboru części wymagań w Etapie I - nie została określona ...

ich ilość oraz 8 wymagań w Etapie II. Ze względu na ...

h, można wysnuć wniosek, że zamawiający przeznacza średnio 15 minut na ...

jednego wymagania z grupy A w etapie II (2h=120 ...

m). Etap I posiada opisany w załączniku 9.3 scenariusz badania ...

krokach. Wynika z tego, że zamawiający przeznaczył średnio niespełna 2 minuty ...

jednak dodatkowo wnioskować należy, że w Etapie I zamawiający zamierza zbadać zgodność pozostałych 42 ...

Zmiana zakresu Etapów Próbki tak, aby zakres był klarowny i sprawiedliwy ...

z grupy A podlegających badaniu w Etapie II. W odniesieniu do przedmiotowego zarzutu zamawiający wskazał, co następuje. Odwołujący w ramach zarzutu II. A. postawił ...

dwa oddzielne zarzuty (oddzielne żądania). W ramach pierwszego zarzutu odwołujący twierdzi, że zamawiający określił zasady zaproszenia na badanie ...

za które są przyznawane punkty. Zamawiający uwzględnił w tym zakresie zarzut i zmienił SWZ w taki sposób, aby z SWZ jednoznacznie wynikało, że ...

Próbki zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy w Załączniku 1 do Formularza Ofertowego ...

oraz z grupy B, jeśli w ramach Grupy B Wykonawca zadeklarował "TAK" w załączniku nr 1 do Formularza ...

stanowiącego Załącznik 1 do SWZ w kolumnie "Czy spełnione przez Oprogramowanie Standardowe w dniu składania ofert (TAK/NIE)". W drugiej części zarzutu odwołujący żąda ...

zmiany zakresu Etapów Próbki tak, aby zakres był klarowny i sprawiedliwy ...

z grupy A podlegających badaniu w Etapie II. Zamawiający wskazał, iż nie może zgodzić się z żądaniami odwołującego ...

sprawiedliwy i równy dla wszystkich. Zamawiający dokonał odpowiednich zmian w SWZ w celu rozwiania wszelkich wątpliwości, dodając następujące ...

II - badanie 8 wskazanych przez Zamawiającego wymagań funkcjonalnych z Grupy A ...

wybrane do tego etapu przez Zamawiającego spośród wymagań z Grupy A oraz oczekiwania w zakresie ich spełnienia zostaną wskazane ...

sam zestaw wymagań i oczekiwań w zakresie ich spełnienia. b. Spełnienie wszystkich 8 wybranych przez Zamawiającego wymagań funkcjonalnych musi zostać zaprezentowane ...

jest warunkiem otrzymania wyniku pozytywnego w tej części testów. c. Na ...

Oprogramowanie Standardowe warunkuje przyznanie punktów w kryterium Gotowości Systemu. Wymagania te ...

zadeklarowanych przez Wykonawcę jako spełnione w Załączniku 1 do Formularza Ofertowego ...

funkcjonalnych, które zadeklarował jako spełnione w Załączniku 1 do Formularza Ofertowego ...

sam zestaw wymagań i oczekiwań w zakresie spełnienia zadeklarowanych wymagań. b ...

Grupy B wskazanych przez Wykonawcę, Zamawiający przekaże oczekiwania w zakresie ich spełnienia. c. Wykaz wymagań z Grupy B oraz ...

za ich spełnianie zdefiniowany został w Załączniku A2 - Opis Wymagań ...

Wdrożeniowej. d. Warunkiem otrzymania punktów w tej części testów jest wykazanie ...

B, które zadeklarował jako dostępne w Systemie na dzień składania ofert w Załączniku 1 do Formularza Ofertowego ...

Załącznik 1 do SWZ. e. W przypadku wykazania w Załączniku 1 do Formularza Ofertowego ...

otrzyma maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać za dane wymaganie. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże ...

5 godziny.". Dla Etapu I w punkcie b zastosowano analogiczny zapis ...

wybrane do tego etapu przez Zamawiającego zostaną wskazane Wykonawcy na początku ...

sam zestaw wymagań i oczekiwań w zakresie ich spełnienia." Zakres badania ...

jakie wymagania mogą być badane w ramach Próbki. Zamawiający nie będzie badał wszystkich wymagań ...

lub zakresu badania konkretnych wymagań (w tym czasu badania), to zarówno mogli w tym zakresie złożyć odwołanie jak i zadać odpowiednie pytania dotyczące konkretnych wymagań. Zamawiający nie może ujawnić, które wymagania będą badane ...

przeczyłoby to idei prezentacji próbki. Zamawiający chce otrzymać gotowe rozwiązanie, które ...

system specjalnie pod próbkę i zamawiający nie otrzyma gotowego rozwiązania zawierającego ...

funkcjonalności. Mając na uwadze powyższe, zamawiający częściowo uwzględnił zarzut oznaczony jako II. A (w zakresie pierwszego żądania) i wniósł o oddalenie zarzutu w pozostałym zakresie. Zdaniem Krajowej Izby ...

Odwoławczej zarzut jest bezzasadny. Podzielając w całości argumentację zamawiającego, Izba wskazuje, że celem postępowania jest nabycie rozwiązania ustandaryzowanego, w formule "out of the box ...

jako standardowy produkt. Z wiedzy zamawiającego wynika, że tego rodzaju rozwiązania ...

i są z powodzeniem stosowane w dużych instytucjach finansowych. Budowa Centralnego ...

BPM) jest jednym z głównych celów strategicznych wprost wskazanym w Strategii IT. Wynika to zarówno z dążenia do zapewnienia stabilności i przewidywalności rozwiązania (budowa w oparciu o istniejące na rynku ...

komponenty), jak i z konieczności zapewnienia interoperacyjności oraz możliwości samodzielnego obsługiwania ...

standardowych narzędzi. Z tego względu w postępowaniu postawiono szereg wymagań, których spełnienie w standardowym oprogramowaniu jest konieczne (wymagania z Grupy A). Zamawiający wskazał, że zdaje sobie sprawę ...

i skali takich jak CSOB, może wymagać nie tylko dostosowania istniejącego ...

rozbudowy o komponenty konieczne dla zamawiającego, ale nie występujące w standardowym produkcie. Z tego względu zamawiający zdefiniował szereg wymagań, których spełnienie ...

wprawdzie konieczne, ale dopuszczalne jest w tym celu rozbudowanie standardowej wersji oprogramowania (wymagania ...

B). Z punktu widzenia potrzeb zamawiającego im bardziej ustandaryzowany jest produkt (im więcej funkcjonalności posiada w standardowej wersji, bez konieczności rozbudowy), tym lepiej. Dlatego zamawiający przewidział kryterium oceny ofert, w ramach którego przyznaje punkty takim ...

rozwiązaniom, które posiadają najwięcej wymagań w wersji standardowej. Z uwagi na fakt, iż celem zamawiającego jest dokładna weryfikacja ofert i ...

który faktycznie będzie spełniał zdefiniowane w SWZ wymagania i kryteria, zamawiający przewidział w SWZ procedurę badania próbki systemu. Cele tej procedury są dwa: 1 ...

wyrywkowe" badanie, a więc testowanie w ramach próbki jedynie wybranych funkcjonalności ...

wszystkie funkcjonalności, które zostały przewidziane w ramach kryterium pozacenowego i zostały ...

przez wykonawców zadeklarowane jako spełnione w wersji standardowej, są faktycznie zapewnione ...

standardową wersję oprogramowania. Dodatkowo, za zamawiającym podnieść należy, że twierdzenia odwołującego są bezpodstawne, ponieważ zamawiający w żadnym miejscu w SWZ nie zamieścił informacji o ...

wszystkie wymagania z grupy A w ramach próbki w Etapie I. Punkt 4 dotyczy ...

wymagań. Ponadto, po zmianie SWZ zamawiający wprost wskazał, że będzie badał ...

wymagania, lecz te, które wskaże zamawiający (takie same u wszystkich wykonawców). Fakt, że zamawiający nie będzie badał wszystkich wymagań z grupy A w ramach próbki w Etapie I wynika także z opisu scenariusza znajdującego się w Załączniku nr 9.3 - Warunki ...

z grupy A będą badane w Etapie I. Przykładowo, z przebiegu procesu wynika, że zamawiający nie będzie badał wymagań A ...

B02, B07. Ponadto, w Załączniku 9.1, w opisie Etapu I lit. a ...

że Proces Biznesowy przygotowany przez zamawiającego został zamodelowany w taki sposób, aby wykonawca mógł zaprezentować spełnienie wybranych przez zamawiającego wymagań funkcjonalnych z Grupy A ...

scenariusza, o którym wspomniano powyżej, w ramach Etapu I nie będzie ...

sprawdzenie wszystkich tych wymagań. Scenariusz w zasadzie wprost definiuje, które z ...

tym, że zamiast funkcjonalności oferowanych w standardzie, wykonawcy napiszą funkcjonalności specjalnie ...

przerwy technicznej. Zdaniem odwołującego, przedstawione w SWZ przebieg badania Próbki Systemu wskazuje, iż zamawiający nie będzie informował wykonawcy o ...

pkt 4, ppkt e). Ponadto zamawiający nie przewiduje żadnej możliwości powtórzenie części prezentacji w przypadku niepowodzenia spowodowanego niezależnymi od ...

niespodziewana awaria sprzętu lub przerwa w dostawie energii elektrycznej (Załącznik nr ...

pkt 4, ppkt o). Przedstawione w SWZ przebieg badania Próbki Systemu ...

żadnej możliwości przeprowadzenia przerwy technicznej w przypadku niespodziewanej awarii infrastruktury sprzętowo ...

ryzyko niewykazania spełniania wszystkich wymagań w wymaganym czasie ze względu na ...

takimi mogą być przykładowo: przerwa w dostawie energii elektrycznej, przerwa w łączności internetowej, awaria sprzętowa, niespodziewany ...

lub konieczność wprowadzenia zmian konfiguracyjnych w celu dostosowania systemu do importu otrzymanego od zamawiającego zestawu danych. Brak informowania wykonawcy ...

Systemu rodzi poważne ryzyko, iż zamawiający odrzuci ofertę tylko i wyłącznie ...

spełniała będzie wszystkie wymagania wskazane w SWZ. Podejście takie ponadto stanowi ...

oraz nadużyć przy ocenie ofert. Zamawiający post-factum będzie mógł odrzucić ...

iż dane funkcjonalność została zaprezentowana w sposób budzący wątpliwości zamawiającego wynikający tylko i wyłącznie z ...

funkcjonalności, tylko oferowany system informatyczny w celu oceny: 1) gotowości Sytemu, tj. dostępnej w systemie wymaganej funkcjonalność oraz 2 ...

Systemu do modyfikacji i konfiguracji w zakresie opisanym w Załączniku nr 1 do Formularza ...

programowania, na podstawie weryfikacji próbki. Zamawiający powinien dążyć do jak najbardziej ...

oraz dokonanie oceny post- factum. W przypadku informowania wykonawców o wyniku ...

umożliwieniu powtórzenia prezentacji danego elementu w przypadku oceny negatywnej, zamawiający zapewni możliwość ponownego zaprezentowania danej funkcjonalności w inny sposób, który może rozwiać wszelkie wątpliwości zamawiającego. Takie podejście jest standardem rynkowym ...

stosowane jest przez niemal wszystkich zamawiających stosujących prezentację próbek Systemu podczas ...

twierdzenia odwołujący wskazał kilka przykładów postępowań, w których zamawiający zapewnili bieżące informowanie wykonawcy o ...

przeprowadzenia ponownej prezentacji wybranego elementu. Zapewnienie wykonawcy możliwości skorzystania z przerwy ...

jest działaniem standardowo stosowanym przez zamawiających podczas oceny próbek systemów. Żądanie ...

SWZ, pkt 4, ppkt e): "W trakcie badania Próbki Systemu Zamawiający będzie informował Wykonawcę o spełnieniu oczekiwań w kontekście zaprezentowanego wymagania", 2. Modyfikacja ...

SWZ, pkt 4, ppkt o): "W przypadku wystąpienia awarii lub błędu w działaniu sprzętu i oprogramowania, które ...

do przeprowadzenia badania Próbki, Wykonawca może, celem usunięcia awarii, błędu lub dokonania ...

takich zmian lub naprawy nie może przekroczyć jednej godziny." 3. Modyfikacja ...

dotyczącego przebiegu badania Próbki Systemu: "W przypadku niespełnienia oczekiwań w kontekście zaprezentowanego wymagania, Zamawiający informuje Wykonawcą o powodzie niespełnienia oczekiwań w kontekście zaprezentowanego wymagania oraz Wykonawcy ...

wyznaczonego czasu badania Próbki Systemu." W odniesieniu do przedmiotowego zarzutu zamawiający wskazał, co następuje. Odwołujący w ramach zarzutu II. C. stawia ...

nie dłuższy niż 1 godzina. Zamawiający stoi na stanowisku, że odpowiedzialność ...

nie jest możliwe powtórzenie testu w razie jego niepowodzenia. Jednakże, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wykonawcy, zamawiający umożliwi zatrzymanie prezentacji i w związku z tym dokonał zmiany ...

badania Próbki. Skutki ewentualnych nieprawidłowości w działaniu sprzętu lub oprogramowania Wykonawcy, w tym m.in. awarii, błędów ...

Próbki innego dnia. Nie mniej w przypadku wystąpienia awarii lub błędu w działaniu sprzętu i oprogramowania, które ...

do przeprowadzenia badania Próbki, Wykonawca może, celem usunięcia awarii, błędu lub dokonania ...

takich zmian lub naprawy nie może przekroczyć jednej godziny.". Zamawiający podniósł, iż w ramach pierwszego i trzeciego żądania odwołujący chce wprowadzenia przez zamawiającego bieżącej oceny i weryfikacji wymagań ...

przebieg badania Próbki będzie utrwalony (w celu rozwiania wątpliwości zamawiający zmienił treść Załącznika 9.1 ...

możliwość utrwalania" na "utrwali"), a w razie uznania przez odwołującego, że ...

komisję i nie jest możliwe, aby po prezentacji każdego wymagania, komisja ...

już wskazano we wstępie, to zamawiający jest gospodarzem postępowania i działając w ramach prawa, może ustalić w jaki sposób będzie przebiegało badanie Próbki. Odwołujący nie uzasadnił w jaki sposób brak bieżącej weryfikacji ...

PZP. Mając na uwadze powyższe, w tym zmianę SWZ, zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu. Zdaniem ...

twierdzenia przeciwnego. Jak słusznie wskazał zamawiający, nie ma możliwości automatycznej weryfikacji ...

będzie albo skutkowało odrzuceniem oferty (w przypadku wymagań z grupy A) albo nieprzyznaniem punktów (w przypadku wymagań z grupy B ...

będzie rejestrowany. Punkt D - Aktualnie w załącznikach nr 9.1, 9 ...

opis sposobu przygotowania i wymagania w zakresie próbki, nigdzie natomiast nie ...

wymagań Grupy A i B. Zamawiający publikuje jednak scenariusz badania próbki dla Procesu Głównego i w zakresie sposobu weryfikacji wskazuje (Załącznik ...

Aktualnie brakuje scenariusza badania próbki w zakresie Grupy wymagań A i B (czyli w ramach Etapów II i III) i w związku z tym, iż wymagania te zostały opisane w sposób pozostawiający szerokie pole do ...

dowolnej interpretacji, co jest niedopuszczalne w trakcie procesu weryfikacji oprogramowania, odwołujący nakazuje zamawiającemu przygotowanie dedykowanych scenariuszy badania dla ...

B. Dodatkowo odwołujący zauważył, iż zamawiający wskazuje, iż po prezentacji danego ...

sformułowaniu ich treści, daje prawo zamawiającemu w zasadzie w dowolny sposób dokonać oceny oferty ...

duża liczba wymagań została opisana w sposób nieprecyzyjny lub uniemożliwiający prezentację w całości tego wymagania w trakcie prezentacji próbki. Dodatkowo zamawiający w sposób niedopuszczalny wskazuje, iż swoje oczekiwania w zakresie spełnienia wymagań dla Grup ...

Scenariusz prezentacji, wraz z oczekiwaniami zamawiającego w zakresie ich spełnienia, powinien zostać ...

opisem przebiegu Próbki. Żądanie: Nakazanie zamawiającemu opublikowanie w celu przygotowania Próbki precyzyjnego scenariusza dla ...

badania Próbki wraz z oczekiwaniami zamawiającego w zakresie ich spełnienia, czyli precyzyjnymi ...

A i Grupy wymagań B. W odniesieniu do przedmiotowego zarzutu zamawiający wskazał, co następuje. Zamawiający podniósł, iż odwołujący wskazuje, że zamawiający nie udostępnił scenariusza badania próbki w ramach Etapu II i III ...

niedopuszczalne (nie wskazując przy tym w jaki sposób narusza to przepisy ...

to, że wymagania zostały opisane w sposób nieprecyzyjny lub uniemożliwiający prezentację w całości wymagania w ramach próbki. Jednocześnie odwołujący nie ...

zdaniem nieprecyzyjne lub uniemożliwiające prezentację. Zamawiający wskazał, że nie udostępnia scenariuszy testów ponieważ celem badania Próbki jest weryfikacja, czy ...

spełni wymagania. Udostępnienie scenariuszy testów może spowodować, że wykonawca zamiast zaoferowania ...

hoc, bez wcześniejszego dodatkowego programowania. Zamawiający nie naruszył żadnych przepisów PZP ...

oczekiwań, zatem wszyscy wykonawcy będą w takiej samej sytuacji. Ponadto, jeżeli ...

to powinien je wprost wskazać. Zamawiający, gdy powziął informację (z dalszej ...

prezentacja na kilku przeglądarkach), to w tym zakresie dokonał odpowiednich zmian SWZ. Ponadto jeszcze przez zaproszeniem do prezentacji Próbki zamawiający wymaga oświadczenia o spełnieniu wskazanych w SWZ wymagań, co oznacza, że ...

wymagane funkcjonalności i nie mają w tym zakresie wątpliwości. Mając na uwadze powyższe, zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu. Zdaniem ...

jest bezzasadny. Izba wskazuje, że celem badania próbki, jest stwierdzenie prawdziwości ...

czy wątpliwości, co do czynności zamawiającego, który w zakresie złożonego oświadczenia będzie badał ...

zaoferowane funkcjonalności. Jak słusznie podniósł zamawiający, chce on nabyć rozwiązanie ustandaryzowane ...

które posiada jak najwięcej funkcjonalności w standardzie. Jeżeli zamawiający udostępniłby wykonawcom pełen scenariusz (konkretne ...

będzie weryfikował wraz z oczekiwaniami w zakresie ich spełnienia), to istniałoby ...

pod prezentację i nie zaoferują zamawiającemu rozwiązania, który oferuje wymagane funkcjonalności w standardzie. Przekazanie z góry scenariusza ...

samego badania, które ma na celu weryfikację zdolności standardowego oprogramowania do ...

dla przyszłej eksploatacji systemu przez zamawiającego. Punkt E - Zamawiający w ramach weryfikacji próbki - Wymaganie z ...

czasie weryfikacji każdego z wymagań w ramach Etapu II sprawdzenia próbki ...

przeglądarkach we wszystkich wskazanych wersjach w czasie 15 minut (aktualny średni czas prezentacji wymagania). Zamawiający nie wskazuje jakie funkcje będą weryfikowane, co może doprowadzić do nieuzasadnionego wydłużenia czasu ...

Nakazanie modyfikacji wymagania A01 w kontekście prezentacji próbki na następujące: "A01 - W czasie prezentacji próbki wykonawca będzie ...

zobligowany do pokazania działania Systemu w aktualnej stabilnej wersji jednej wybranej ...

wsparciem wstecznym dla dwóch wersji." W odniesieniu do przedmiotowego zarzutu zamawiający wskazał, co następuje. Odwołujący twierdzi, że przy zakładanym przez zamawiającego czasie weryfikacji każdego z wymagań w ramach Etapu II, nie jest ...

przeglądarkach we wszystkich wskazanych wersjach (Zamawiający wymaga (A01) aby dostęp do Systemu był możliwy w przeglądarkach: MS Edge, Firefox oraz ...

żąda modyfikacji wymagania A01 w taki sposób, aby w czasie prezentacji wykonawca był zobligowany do pokazania działania Systemu w wybranej przez wykonawcę przeglądarce. Zamawiający wskazał, że zgadza się z argumentacją przedstawioną przez odwołującego w uzasadnieniu zarzutu, jednakże nie zgadza się z żądaniem. Zamawiający zamierza przeprowadzić weryfikację w takich samych warunkach dla wszystkich wykonawców. Uwzględniając argumentację odwołującego, zamawiający zmienił wymaganie A01 w taki sposób, aby prezentacja odbyła się na konkretnej ...

ze wsparciem wstecznym dwóch wersji. W czasie prezentacji Próbki wykonawca będzie ...

do zaprezentowania dostępu do Systemu w przeglądarce internetowej MS Edge zgodnie ...

wymaganiem.". Mając na uwadze powyższe, w tym zmianę SWZ, zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu. Zdaniem ...

jest bezzasadny. Podnieść należy, że zamawiający zmienił wymaganie uwzględniając swoją i ...

opisu wymagania nie wynika, że zamawiający będzie badał wymaganie na trzech ...

samej przeglądarki), co oznacza, że zamawiający wymaga wsparcia aktualnej przeglądarki lub ...

jej wersji wstecz. Punkt J - Zamawiający w ramach weryfikacji próbki - Wymaganie z ...

07 - Zdefiniowane formularze muszą być w pełni responsywne, tj. prawidłowo się ...

urządzeniach mobilnych." Odwołujący wskazuje, iż w trakcie prezentacji próbki nie jest ...

właściwe zaprezentowanie przedmiotowej funkcjonalności, gdyż w żaden sposób nie zostało określone jakie dokładnie widoki w systemie mają być zaprezentowane, ani ...

czas prezentacji każdej z funkcjonalności, zamawiający nie powinien wymagać prezentacji wymagania ...

Nakazanie modyfikacji wymagania D07 w kontekście prezentacji próbki na następujące ...

07 - Zdefiniowane formularze muszą być w pełni responsywne, tj. prawidłowo się ...

i funkcjonować na urządzeniach mobilnych. W zakresie prezentacji próbki wykonawca powinien ...

prezentowany bez dolnego paska przewijania". W odniesieniu do przedmiotowego zarzutu zamawiający wskazał, co następuje. Zdaniem odwołującego, w trakcie prezentacji próbki nie jest ...

zostało określone jakie dokładnie widoki w systemie mają być zaprezentowane, (ii ...

Odwołujący wnosi o modyfikację wymagania w taki sposób, aby podczas prezentacji próbki wykonawca zaprezentował ...

być prezentowany bez dolnego paska. Zamawiający oświadczył, że częściowo zgadza się ...

się za pomocą narzędzi dostępnych w przeglądarce MS Edge (dostęp do ...

12" - emulator urządzenia mobilnego). Natomiast zamawiający nie zgodził się na zaproponowane ...

bez paska. Responsywność została zdefiniowana w wymaganiu jako prawidłowe wyświetlanie i ...

zrozumiała. Mając na uwadze powyższe, zamawiający dokonał zmiany SWZ: "D07. Zdefiniowane formularze muszą być w pełni responsywne, tj. prawidłowo się ...

się za pomocą narzędzi dostępnych w przeglądarce MS Edge (dostęp do ...

mobilnego)." Mając na uwadze powyższe, w tym zmianę SWZ, zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu. Zdaniem ...

Odwoławczej zarzut jest bezzasadny. Za zamawiającym wskazać należy, że Próbka powinna posiadać funkcjonalności docelowego systemu w standardzie - co oznacza, że jeżeli w ramach próbki nie będzie możliwe zaprezentowanie dowolnego formularza w wersji responsywnej, to będzie oznaczało ...

też stwierdzić należało, że wymaganie zamawiającego jest zasadne. Punkt M - W zakresie wymagań nr A03 ...

03 niedopuszczalnym jest, zdaniem odwołującego, aby stosować zakres, który nie jest w żaden sposób zamknięty, a w tym kontekście zamawiający stosuje "itp." - "i tym podobne". Stosowanie w ramach konkretnego wymagania tak niedoprecyzowanego zakresu będzie powodować w trakcie oceny próbki niejasności i ...

ze względu na wejście wykonawców w spór z zamawiającym. Zamawiający mający jedyną pieczę nad wymaganiami powinien dochować należytej staranności, aby każde z nich zostało opisane w sposób precyzyjny i nie dający ...

zamkniętą enumeratywną listą, • ujednoznacznienie zapisów w rodzaju "powinien", • usunięcie wylistowań "co ...

standardem branżowym (np. graficzna pomoc. W odniesieniu do przedmiotowego zarzutu zamawiający wskazał, co następuje. Zarzut, zdaniem zamawiającego, jest całkowicie bezpodstawny. Każde z ...

wymagań ma jednoznacznie określony zakres. Zamawiający wyjaśnił, że: • wymagania wraz z przykładami w nawiasach: "(np.)" mają na celu ułatwienie interpretacji wymagań a nie ...

Wszystkie wymagania są konkretnie opisane w dokumentacji postępowania. Gdy zamawiający wskazuje przykładowe pole, nie oznacza ...

ich zamknięty katalog znajduje się w dalszych wymaganiach; • określenie "powinien" w dokumentacji przetargowej standardowo oznacza "musi" i tak też zamawiający interpretuje to słowo w przedmiotowym postępowaniu; • wylistowanie: "co najmniej" wskazuje na ...

wymagania minimalne (co jest standardem w specyfikacjach); • użyte pojęcia są standardowe ...

którego nie rozumie. Natomiast odwołujący może skorzystać z instytucji zadawania pytań ...

niezrozumiałe. Mając na uwadze powyższe, zamawiający wniósł o oddalenie zarzutu. Zakres III (OPZ). W zakresie wymagań OPZ zamawiający stosuje otwarte wymagania pisząc: "co ...

jest równoznaczne z "musi". Stosowanie w ramach konkretnego wymagania tak niedoprecyzowanego zakresu będzie powodować w trakcie odbioru systemu niejasności i ...

wprowadzi do projektu dodatkowe ryzyko. Zamawiający mający jedyną pieczę nad wymaganiami powinien dochować należytej staranności, aby każde z nich zostało opisane w sposób precyzyjny i nie dający ...

zamkniętą enumeratywną listą, • ujednoznacznienie zapisów w rodzaju "powinien", • usunięcie katalogów otwartych ...

Izby Odwoławczej zarzuty są bezzasadne. W odwołaniu z dnia 25 listopada ...

08, tym samym podnoszenie zarzutu w piśmie z dnia 17 grudnia ...

uznała za spóźnione. Jak podał zamawiający, istnieje istotna różnica pomiędzy metodyką ...

ma możliwości zbadania konkretnego wymagania w ramach próbki, to powinien złożyć ...

że wymaganie nie powinno być w grupie A. Skoro odwołujący w terminie na złożenie odwołania nie ...

takiego zarzutu, to podnoszenie go w kolejnym piśmie procesowym należało uznać ...

się do przykładowego katalogu wskazanego w wymaganiu A06 wskazać należy ...

podanych przykładów wymaganie będzie brzmiało: W portalu pracownika muszą być widoczne ...

Administratorów do wybranych grup Użytkowników. Zamawiający dodał przykład "np. o przerwie technicznej itp." aby ułatwić wykonawcom interpretację wymagania. Zarówno ...

wymaganie ma takie samo znaczenie - w portalu pracownika muszą być widoczne komunikaty - zamawiający oczekuje, że widoczne będą dowolne ...

pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku. Przewodniczący ...

Zestawienie - warunki udziału powyżej progów 105 fragmentów

2018-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość ...

ustawy Pzp3: Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: (1) kompetencji lub ...

3) zdolności technicznej lub zawodowej. W postępowaniach powyżej progów unijnych wykonawca składa ...

oświadczenie stwierdzające m.in., że odpowiednie kryteria kwalifikacji są spełnione i że wykonawca przedstawi odpowiednie informacje wymagane przez zamawiającego. Jeżeli zamawiający wskaże w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia (SIWZ), że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ...

dowodowej) weryfikacji spełniania określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane ...

została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego. Takie ogólne oświadczenie o spełnianiu ...

wymaganych kryteriów kwalifikacji (warunków udziału w postępowaniu) spełnia wymogi oświadczenia wykonawcy o ...

wstępnym potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli natomiast zamawiający nie wskaże, że wystarczające jest ...

wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiednich punktów formularza JEDZ w sekcji A -D w części IV: "Kryteria kwalifikacji" (tj. warunków udziału w postępowaniu). Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. WARUNKI ...

1 ustawy Pzp: warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć kompetencji lub uprawnień ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. 1 dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 ...

r., poz. 1579, ze zm.), w dokumencie zwana ustawą Pzp 4 ...

przez wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji nie jest katalogiem zamkniętym, w szczególności takimi dokumentami mogą być ...

rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 5) w przypadku zamówienia na usługi - dokument potwierdzający status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione ...

prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub ...

2 ustawy Pzp: warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Jeżeli zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu odnoszące się do sytuacji ekonomicznej ...

się do ww. warunków wypełniając odpowiednie dla danej sytuacji punkty z ...

B "Sytuacja ekonomiczna i finansowa" w części IV: "Kryteria kwalifikacji" formularza JEDZ i przedłożyć odpowiednie dokumenty. OŚWIADCZENIE: Oświadczenia z formularza ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT ...

wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ...

sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub ...

z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia ...

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U ...

z 2016 r., poz. 1126), w dokumencie zwanego rozporządzeniem ws. dokumentów ...

sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub ...

z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia ...

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z ...

na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.9 OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza ...

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.10 UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego ww. dokumentów (dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.11 8 ...

ust. 3 rozporządzenia ws. dokumentów w zw. z art. 26 ust ...

3 ustawy Pzp: Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć zdolności technicznej lub ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: Wykaz robót budowlanych:  wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem: - rodzaju ...

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy ...

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.12 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył robót budowlanych w okresie dłuższym niż 5 lat ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.13 OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: Wykaz dostaw lub usług:  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ...

lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych ...

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.14 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.15 POTENCJAŁ OSOBOWY WYKONAWCY OŚWIADCZENIE ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT ...

wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem ...

rozporządzenia ws. dokumentów wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie18 POTENCJAŁ TECHNICZNY ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT ...

organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opis zaplecza naukowo ...

wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy.19 OŚWIADCZENIE: Oświadczenie ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: Wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i ...

które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.21 OŚWIADCZENIE ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT ...

lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu ...

jakości, z których będą korzystać - w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje ...

dokumentów mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: Wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.23 UWAGI ...

TREŚĆ INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W JEDNOLITYM EUROPEJSKIM DOKUMENCIE ZAMÓWIENIA ODPOWIADA ZAKRESOWI INFORMACJI, KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY WYMAGA POPRZEZ ŻĄDANIE DOKUMENTÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 2 PKT 2 ...

UST. 4 ROZPORZĄDZENIA WS. DOKUMENTÓW, ZAMAWIAJĄCY MOŻE ODSTĄPIĆ OD ŻĄDANIA TYCH DOKUMENTÓW OD WYKONAWCY. W TAKIM PRZYPADKU DOWODEM SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA SĄ ODPOWIEDNIE INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ LUB ODPOWIEDNIO PRZEZ PODMIOTY, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCIACH ...

WYKONAWCA POLEGA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY, W JEDNOLITYM EUROPEJSKIM DOKUMENCIE ZAMÓWIENIA. 24 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do ...

lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych ...

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.25 22 § 2 ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: W przypadku o którym mowa w art. 22 ust 2 ustawy Pzp (zamówienia zastrzeżone) zamawiający może żądać: 1) decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy ...

aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia ...

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy ...

będzie realizowała zamówienie.26 URZĘDOWE WYKAZY I CERTYFIKACJA WYKONAWCÓW: OŚWIADCZENIE: Oświadczenie ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany ...

spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub ...

przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę ...

podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: W celu oceny, czy wykonawca polegając na ...

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia ...

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy ...

na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub ...

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powoływał się na ...

SIĘ Z PRZETWARZANIEM INFORMACJI NIEJAWNYCH: W przypadku zamówień publicznych, które wiążą ...

ich wykorzystania lub je zawierają, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających zdolność wykonawcy ...

informacji i ich przetwarzania na poziomie wymaganym przez odrębne przepisy, w szczególności: odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, poświadczenia bezpieczeństwa ...

oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Dokumenty ...

muszą spełniać wymagania wynikające z odpowiednich przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający uznaje dokumenty uprawniające do dostępu ...

przepisami o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów ...

o adekwatnej klauzuli tajności wydane w innym państwie odpowiada poświadczeniu bezpieczeństwa ...

ochronie informacji niejawnych.29 ZAMÓWIENIA W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA: W postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa przepisów ...

nie maja sformalizowanej treści i może je określić zamawiający. W przypadku zamówień publicznych, o których mowa w art. 131a ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający może żądać takiego katalogu dokumentów, jak w postępowaniach udzielanych w klasycznej procedurze, z zastrzeżeniem, że: wykaz dostaw lub usług dotyczy okresu ...

pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów Zamawiający może żądać także: (a) oświadczenia na ...

członkowskim Unii Europejskiej, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, sprostania ewentualnemu wzrostowi potrzeb zamawiającego w następstwie sytuacji kryzysowej, a także zapewnienia utrzymania, modernizacji oraz adaptacji dostaw ...

uznaną, właściwą instytucję, spełniającą wymagania odpowiednich norm europejskich, w tym urzędowe instytuty lub agencje ...

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt ...

z wykonaniem zamówienia publicznego dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw ...

z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 ...

2 rozporządzenia ws. dokumentów (tj. wykazów dotyczących robót budowlanych oraz dostaw lub usług), zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności ...

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp ...

oraz dotyczące podwykonawców składa się w oryginale. Dokumenty inne niż ww. oświadczenia składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za ...

za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach ...

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z ...

za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.33 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie ...

kopii dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu ws. dokumentów innych niż ...

jej prawdziwości.34 Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz ...

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy ...

zgodę na złożenie dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 35 W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia ws. dokumentów, tj. w przypadku samodzielnego pobrania przez zamawiającego z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz ...

przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia ...

język polski ww. dokumentów.36 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń ...

lub dokumentów, o których mowa w § 2 rozporządzenia ws. dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust ...

2 rozporządzenia ws. dokumentów Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt ...

Zestawienie - warunki udziału powyżej progów 105 fragmentów

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość ...

ustawy Pzp3: Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: (1) kompetencji lub ...

3) zdolności technicznej lub zawodowej. W postępowaniach powyżej progów unijnych wykonawca składa ...

oświadczenie stwierdzające m.in., że odpowiednie kryteria kwalifikacji są spełnione i że wykonawca przedstawi odpowiednie informacje wymagane przez zamawiającego. Jeżeli zamawiający wskaże w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia (SIWZ), że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ...

dowodowej) weryfikacji spełniania określonych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane ...

została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego. Takie ogólne oświadczenie o spełnianiu ...

wymaganych kryteriów kwalifikacji (warunków udziału w postępowaniu) spełnia wymogi oświadczenia wykonawcy o ...

wstępnym potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli natomiast zamawiający nie wskaże, że wystarczające jest ...

wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiednich punktów formularza JEDZ w sekcji A -D w części IV: "Kryteria kwalifikacji" (tj. warunków udziału w postępowaniu). Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. WARUNKI ...

1 ustawy Pzp: warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć kompetencji lub uprawnień ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. 1 dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 ...

r., poz. 1579, ze zm.), w dokumencie zwana ustawą Pzp 4 ...

przez wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji nie jest katalogiem zamkniętym, w szczególności takimi dokumentami mogą być ...

rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 5) w przypadku zamówienia na usługi - dokument potwierdzający status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione ...

prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub ...

2 ustawy Pzp: warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Jeżeli zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu odnoszące się do sytuacji ekonomicznej ...

się do ww. warunków wypełniając odpowiednie dla danej sytuacji punkty z ...

B "Sytuacja ekonomiczna i finansowa" w części IV: "Kryteria kwalifikacji" formularza JEDZ i przedłożyć odpowiednie dokumenty. OŚWIADCZENIE: Oświadczenia z formularza ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT ...

wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ...

sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub ...

z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia ...

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U ...

z 2016 r., poz. 1126), w dokumencie zwanego rozporządzeniem ws. dokumentów ...

sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub ...

z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia ...

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z ...

na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.9 OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza ...

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.10 UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego ww. dokumentów (dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.11 8 ...

ust. 3 rozporządzenia ws. dokumentów w zw. z art. 26 ust ...

3 ustawy Pzp: Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć zdolności technicznej lub ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: Wykaz robót budowlanych:  wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem: - rodzaju ...

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy ...

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.12 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył robót budowlanych w okresie dłuższym niż 5 lat ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.13 OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: Wykaz dostaw lub usług:  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ...

lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych ...

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.14 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.15 POTENCJAŁ OSOBOWY WYKONAWCY OŚWIADCZENIE ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT ...

wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem ...

rozporządzenia ws. dokumentów wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie18 POTENCJAŁ TECHNICZNY ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT ...

organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opis zaplecza naukowo ...

wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy.19 OŚWIADCZENIE: Oświadczenie ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: Wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i ...

które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.21 OŚWIADCZENIE ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT ...

lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu ...

jakości, z których będą korzystać - w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje ...

dokumentów mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: Wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.23 UWAGI ...

TREŚĆ INFORMACJI PRZEKAZANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W JEDNOLITYM EUROPEJSKIM DOKUMENCIE ZAMÓWIENIA ODPOWIADA ZAKRESOWI INFORMACJI, KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY WYMAGA POPRZEZ ŻĄDANIE DOKUMENTÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W § 2 UST. 2 PKT 2 ...

UST. 4 ROZPORZĄDZENIA WS. DOKUMENTÓW, ZAMAWIAJĄCY MOŻE ODSTĄPIĆ OD ŻĄDANIA TYCH DOKUMENTÓW OD WYKONAWCY. W TAKIM PRZYPADKU DOWODEM SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA SĄ ODPOWIEDNIE INFORMACJE PRZEKAZANE PRZEZ WYKONAWCĘ LUB ODPOWIEDNIO PRZEZ PODMIOTY, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCIACH ...

WYKONAWCA POLEGA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY, W JEDNOLITYM EUROPEJSKIM DOKUMENCIE ZAMÓWIENIA. 24 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do ...

lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych ...

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.25 22 § 2 ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: W przypadku o którym mowa w art. 22 ust 2 ustawy Pzp (zamówienia zastrzeżone) zamawiający może żądać: 1) decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy ...

aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia ...

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy ...

będzie realizowała zamówienie.26 URZĘDOWE WYKAZY I CERTYFIKACJA WYKONAWCÓW: OŚWIADCZENIE: Oświadczenie ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany ...

spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub ...

przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę ...

podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku ...

wypełniania formularza JEDZ znajdują się w Instrukcji dostępnej na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/JEDZ. DOKUMENT: W celu oceny, czy wykonawca polegając na ...

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia ...

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy ...

na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub ...

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powoływał się na ...

SIĘ Z PRZETWARZANIEM INFORMACJI NIEJAWNYCH: W przypadku zamówień publicznych, które wiążą ...

ich wykorzystania lub je zawierają, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających zdolność wykonawcy ...

informacji i ich przetwarzania na poziomie wymaganym przez odrębne przepisy, w szczególności: odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, poświadczenia bezpieczeństwa ...

oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Dokumenty ...

muszą spełniać wymagania wynikające z odpowiednich przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający uznaje dokumenty uprawniające do dostępu ...

przepisami o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów ...

o adekwatnej klauzuli tajności wydane w innym państwie odpowiada poświadczeniu bezpieczeństwa ...

ochronie informacji niejawnych.29 ZAMÓWIENIA W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA: W postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa przepisów ...

nie maja sformalizowanej treści i może je określić zamawiający. W przypadku zamówień publicznych, o których mowa w art. 131a ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający może żądać takiego katalogu dokumentów, jak w postępowaniach udzielanych w klasycznej procedurze, z zastrzeżeniem, że: wykaz dostaw lub usług dotyczy okresu ...

pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów Zamawiający może żądać także: (a) oświadczenia na ...

członkowskim Unii Europejskiej, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, sprostania ewentualnemu wzrostowi potrzeb zamawiającego w następstwie sytuacji kryzysowej, a także zapewnienia utrzymania, modernizacji oraz adaptacji dostaw ...

uznaną, właściwą instytucję, spełniającą wymagania odpowiednich norm europejskich, w tym urzędowe instytuty lub agencje ...

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt ...

z wykonaniem zamówienia publicznego dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw ...

z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 ...

2 rozporządzenia ws. dokumentów (tj. wykazów dotyczących robót budowlanych oraz dostaw lub usług), zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności ...

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp ...

oraz dotyczące podwykonawców składa się w oryginale. Dokumenty inne niż ww. oświadczenia składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za ...

za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach ...

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z ...

za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.33 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie ...

kopii dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu ws. dokumentów innych niż ...

jej prawdziwości.34 Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz ...

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy ...

zgodę na złożenie dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane. 35 W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia ws. dokumentów, tj. w przypadku samodzielnego pobrania przez zamawiającego z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz ...

przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia ...

język polski ww. dokumentów.36 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń ...

lub dokumentów, o których mowa w § 2 rozporządzenia ws. dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust ...

2 rozporządzenia ws. dokumentów Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt ...

Zestawienie - warunki udziału poniżej progów 99 fragmentów

2018-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość ...

ustawy Pzp3: Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: (1) kompetencji lub ...

1 ustawy Pzp: warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć kompetencji lub uprawnień ...

treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ...

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w postępowaniach poniżej progów unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować wzór tego ...

stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty ...

wzory oświadczeń dotyczących warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji. DOKUMENT: Katalog ...

przez wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji nie jest katalogiem zamkniętym, w szczególności takimi dokumentami mogą być ...

rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 5) w przypadku zamówienia na usługi - dokument potwierdzający status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione ...

prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub ...

miejsce zamieszkania.4 1 Dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 ...

r., poz. 1579, ze zm.), w dokumencie zwana ustawą Pzp 4 ...

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U ...

z 2016 r., poz. 1126, w dokumencie zwanego rozporządzeniem ws. dokumentów ...

2 ustawy Pzp: warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć sytuacji ekonomicznej lub ...

treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ...

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w postępowaniach poniżej progów unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować wzór tego ...

stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty ...

wzory oświadczeń dotyczących warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji. DOKUMENT: 1 ...

wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ...

sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub ...

z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia ...

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z ...

na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.7 4) informacja banku lub ...

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.8 UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego ww. dokumentów (tj. dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji9. 5 ...

ust. 3 rozporządzenia ws. dokumentów w zw. z art. 26 ust ...

3 ustawy Pzp: Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć zdolności technicznej lub ...

treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ...

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w postępowaniach poniżej progów unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować wzór tego ...

stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty ...

wzory oświadczeń dotyczących warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji. DOKUMENT: 1) Wykaz robót budowlanych:  wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem: - rodzaju ...

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy ...

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.10 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył robót budowlanych w okresie dłuższym niż 5 lat ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.11 2) Wykaz dostaw lub usług:  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ...

lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych ...

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.12 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.13 POTENCJAŁ OSOBOWY WYKONAWCY OŚWIADCZENIE ...

treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ...

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w postępowaniach poniżej progów unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować wzór tego ...

stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty ...

wzory oświadczeń dotyczących warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji. DOKUMENT: 1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług ...

wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.16 POTENCJAŁ TECHNICZNY ...

treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ...

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w postępowaniach poniżej progów unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować wzór tego ...

stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty ...

wzory oświadczeń dotyczących warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji. 12 § 2 ...

organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo ...

wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy.17 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z ...

dysponowania tymi zasobami.18 3) Wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i ...

które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.19 4 ...

lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu ...

jakości, z których będą korzystać - w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje ...

które mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług ...

o szczególnym przeznaczeniu.20 5) Wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.21 UWAGA: Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do ...

lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych ...

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.22 INNE INFORMACJE ...

spełniania wymogów, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 2a ustawy Pzp. Zamawiający samodzielnie mogą przygotować wzór takiego oświadczenia. DOKUMENT: W przypadku o którym mowa w art. 22 ust 2 ustawy Pzp (zamówienia zastrzeżone) zamawiający może żądać: 1) decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy ...

aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia ...

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy ...

SIĘ Z PRZETWARZANIEM INFORMACJI NIEJAWNYCH: W przypadku zamówień publicznych, które: wiążą ...

ich wykorzystania lub je zawierają, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających zdolność wykonawcy ...

informacji i ich przetwarzania na poziomie wymaganym przez odrębne przepisy, w szczególności: odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, poświadczenia bezpieczeństwa ...

oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Dokumenty ...

muszą spełniać wymagania wynikające z odpowiednich przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający uznaje dokumenty uprawniające do dostępu ...

przepisami o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów ...

o adekwatnej klauzuli tajności wydane w innym państwie odpowiada poświadczeniu bezpieczeństwa ...

ochronie informacji niejawnych.24 ZAMÓWIENIA W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA: Zgodnie ...

stosuje się do udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na ...

jest mniejsza od progów unijnych. W przypadku zamówień publicznych, o których mowa w art. 131a ust. 1 ...

ustawy Pzp, na roboty budowlane zamawiający może żądać takiego katalogu dokumentów, jak w postępowaniach udzielanych w klasycznej procedurze. 25 Ponadto zamawiający może żądać także: (a) oświadczenia na ...

członkowskim Unii Europejskiej, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, sprostania ewentualnemu wzrostowi potrzeb zamawiającego w następstwie sytuacji kryzysowej, a także zapewnienia utrzymania, modernizacji oraz adaptacji dostaw ...

uznaną, właściwą instytucję, spełniającą wymagania odpowiednich norm europejskich, w tym urzędowe instytuty lub agencje ...

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt ...

z wykonaniem zamówienia publicznego dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw ...

z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów (tj. wykazów dotyczących robót budowlanych), zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych 23 ...

pkt. 2 rozporządzenia ws. dokumentów odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności ...

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp ...

oraz dotyczące podwykonawców składa się w oryginale. Dokumenty inne niż ww. oświadczenia składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za ...

za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach ...

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z ...

za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.28 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie ...

kopii dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu ws. dokumentów innych niż ...

jej prawdziwości.29 Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz ...

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy ...

zgodę na złożenie dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.30 W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia ws. dokumentów, tj. w przypadku samodzielnego pobrania przez zamawiającego z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz ...

przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia ...

język polski ww. dokumentów.31 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń ...

lub dokumentów, o których mowa w § 2 rozporządzenia ws. dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt ...

ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW: W celu oceny, czy wykonawca polegając na ...

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia ...

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy ...

na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub ...

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powoływał się na ...

i były one wymagane przez zamawiającego. ...

Zestawienie - warunki udziału poniżej progów 99 fragmentów

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

ZESTAWIENIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB KRYTERIÓW SELEKCJI1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia, których wartość ...

ustawy Pzp3: Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć: (1) kompetencji lub ...

1 ustawy Pzp: warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć kompetencji lub uprawnień ...

treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ...

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w postępowaniach poniżej progów unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować wzór tego ...

stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty ...

wzory oświadczeń dotyczących warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji. DOKUMENT: Katalog ...

przez wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji nie jest katalogiem zamkniętym, w szczególności takimi dokumentami mogą być ...

rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 5) w przypadku zamówienia na usługi - dokument potwierdzający status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione ...

prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub ...

miejsce zamieszkania.4 1 Dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 ...

r., poz. 1579, ze zm.), w dokumencie zwana ustawą Pzp 4 ...

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U ...

z 2016 r., poz. 1126, w dokumencie zwanego rozporządzeniem ws. dokumentów ...

2 ustawy Pzp: warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć sytuacji ekonomicznej lub ...

treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ...

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w postępowaniach poniżej progów unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować wzór tego ...

stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty ...

wzory oświadczeń dotyczących warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji. DOKUMENT: 1 ...

wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ...

sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub ...

z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia ...

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z ...

na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.7 4) informacja banku lub ...

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.8 UWAGA: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego ww. dokumentów (tj. dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji9. 5 ...

ust. 3 rozporządzenia ws. dokumentów w zw. z art. 26 ust ...

3 ustawy Pzp: Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć zdolności technicznej lub ...

treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ...

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w postępowaniach poniżej progów unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować wzór tego ...

stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty ...

wzory oświadczeń dotyczących warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji. DOKUMENT: 1) Wykaz robót budowlanych:  wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem: - rodzaju ...

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy ...

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.10 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył robót budowlanych w okresie dłuższym niż 5 lat ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.11 2) Wykaz dostaw lub usług:  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ...

lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych ...

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.12 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby ww. wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.13 POTENCJAŁ OSOBOWY WYKONAWCY OŚWIADCZENIE ...

treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ...

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w postępowaniach poniżej progów unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować wzór tego ...

stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty ...

wzory oświadczeń dotyczących warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji. DOKUMENT: 1) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług ...

wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.16 POTENCJAŁ TECHNICZNY ...

treści oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ...

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w postępowaniach poniżej progów unijnych, dlatego zamawiający samodzielnie mogą przygotować wzór tego ...

stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Repozytorium wiedzy/Wzorcowe dokumenty ...

wzory oświadczeń dotyczących warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji. 12 § 2 ...

organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo ...

wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy.17 2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z ...

dysponowania tymi zasobami.18 3) Wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i ...

które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.19 4 ...

lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu ...

jakości, z których będą korzystać - w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje ...

które mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług ...

o szczególnym przeznaczeniu.20 5) Wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.21 UWAGA: Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do ...

lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych ...

o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.22 INNE INFORMACJE ...

spełniania wymogów, o których mowa w art. 22 ust. 2 i 2a ustawy Pzp. Zamawiający samodzielnie mogą przygotować wzór takiego oświadczenia. DOKUMENT: W przypadku o którym mowa w art. 22 ust 2 ustawy Pzp (zamówienia zastrzeżone) zamawiający może żądać: 1) decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy ...

aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia ...

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy ...

SIĘ Z PRZETWARZANIEM INFORMACJI NIEJAWNYCH: W przypadku zamówień publicznych, które: wiążą ...

ich wykorzystania lub je zawierają, zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających zdolność wykonawcy ...

informacji i ich przetwarzania na poziomie wymaganym przez odrębne przepisy, w szczególności: odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, poświadczenia bezpieczeństwa ...

oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Dokumenty ...

muszą spełniać wymagania wynikające z odpowiednich przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający uznaje dokumenty uprawniające do dostępu ...

przepisami o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów ...

o adekwatnej klauzuli tajności wydane w innym państwie odpowiada poświadczeniu bezpieczeństwa ...

ochronie informacji niejawnych.24 ZAMÓWIENIA W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA: Zgodnie ...

stosuje się do udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na ...

jest mniejsza od progów unijnych. W przypadku zamówień publicznych, o których mowa w art. 131a ust. 1 ...

ustawy Pzp, na roboty budowlane zamawiający może żądać takiego katalogu dokumentów, jak w postępowaniach udzielanych w klasycznej procedurze. 25 Ponadto zamawiający może żądać także: (a) oświadczenia na ...

członkowskim Unii Europejskiej, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, sprostania ewentualnemu wzrostowi potrzeb zamawiającego w następstwie sytuacji kryzysowej, a także zapewnienia utrzymania, modernizacji oraz adaptacji dostaw ...

uznaną, właściwą instytucję, spełniającą wymagania odpowiednich norm europejskich, w tym urzędowe instytuty lub agencje ...

referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt ...

z wykonaniem zamówienia publicznego dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw ...

z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia ws. dokumentów (tj. wykazów dotyczących robót budowlanych), zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych 23 ...

pkt. 2 rozporządzenia ws. dokumentów odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności ...

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp ...

oraz dotyczące podwykonawców składa się w oryginale. Dokumenty inne niż ww. oświadczenia składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za ...

za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio: wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach ...

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z ...

za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.28 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie ...

kopii dokumentów o których mowa w Rozporządzeniu ws. dokumentów innych niż ...

jej prawdziwości.29 Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz ...

Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy ...

zgodę na złożenie dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.30 W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia ws. dokumentów, tj. w przypadku samodzielnego pobrania przez zamawiającego z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz ...

przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia ...

język polski ww. dokumentów.31 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń ...

lub dokumentów, o których mowa w § 2 rozporządzenia ws. dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt ...

ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW: W celu oceny, czy wykonawca polegając na ...

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia ...

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy ...

na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub ...

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powoływał się na ...

i były one wymagane przez zamawiającego. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 212 fragmentów

2018-01-16 » Uwzględnia odwołanie

2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant ...

Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2018 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2018 r. przez wykonawcę J.W. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ...

Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych J.W., ul. Wł. Łokietka 4; 41-933 Bytom, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miejski Zarząd Ulic i Mostów ...

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu dokonanie modyfikacji treści specyfikacji istotnych ...

poprzez doprecyzowanie niektórych jej postanowień w sposób wynikający z treści uzasadnienia wyroku. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Miejski Zarząd Ulic i Mostów ...

Chorzów i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł ...

groszy) uiszczoną przez wykonawcę J.W. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ...

Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych J.W., ul. Wł. Łokietka 4; 41 ...

odwołania, 2.2. zasądza od zamawiającego Miejski Zarząd Ulic i Mostów ...

Chorzów na rzecz wykonawcy J.W. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ...

Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych J.W., ul. Wł. Łokietka 4; 41 ...

złotych, zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu ...

ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia ...

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. Przewodniczący: .............................. Sygn. akt: KIO 7/18 Uzasadnienie Zamawiający - Miejski Zarząd Ulic i Mostów prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego ...

jezdni na terenie miasta Chorzowa". Zamawiający zmodyfikował treść s.i.w.z. w zakresie zaskarżonych postanowień, oraz treść udzielonych odpowiedzi zostały opublikowane odpowiednio w dniu 21.12.2017 r ...

stycznia 2018 roku wykonawca J.W. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ...

Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych J.W. (dalej "Odwołujący"), wniósł odwołanie do ...

Krajowej Izby Odwoławczej, wobec dokonanej w dniu 21 grudnia 2017 r. modyfikacji treści s.i.w.z. Odwołujący zarzucił zamawiającemu: - naruszenie art. 7 ust. 1 ...

dokonanie modyfikacji treści s.i.w.z. w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurenci ...

oferty, - dokonanie modyfikacji s.i.w.z. w sposób sprzeczny o ustaleniami Krajowej ...

r. oraz stanowiskiem Izby zawartym w wyroku KIO z dnia 30 ...

sygn. akt KIO 2146/17, w tym w szczególności poprzez modyfikację treści s.i.w.z. w zakresie warunków i kryteriów oceny ...

zasad udzielania zamówień publicznych określonych w art. 7 Pzp., - art. 38 ust. 1 w związku z brakiem udzielenia jednoznacznych ...

wykonawców odpowiedzi na zadane pytania. W związku z powyższym odwołujący wniósł ...

1. Modyfikacji postanowień s.i.w.z. w zakresie: 1) rozdziału XIII pkt ...

2.1 poprzez zmianę okresu w jakim należy wykazać się posiadanym ...

mając na uwadze s.i.w.z., oraz udzielone odpowiedzi, 2) nakazanie zamawiającemu dokonania modyfikacji w ramach kryterium oceny ofert b ...

c) zgodnie z żądaniem zawartym w uzasadnieniu odwołania, 3) nakazanie udzielenia ...

wyjaśnień poprzez dostarczenie dokumentów (map) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia co ...

zamówienia, 4) nakazanie dokonania zmian w treści s.i.w.z. poprzez określenie sposobu oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert w zakresie posiadanych pojazdów, która to ...

wyboru oferty najkorzystniejszej, 5) nakazanie zamawiającemu zmiany katalogu dokumentów poprzez wskazanie ...

oraz ujednolicenie postanowień s.i.w.z. w zakresie zakresu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, 6) nakazanie usunięcia postanowień s.i.w.z. w rozdziale XXVII pkt. 7 z uwagi na dokonane zmiany w ramach kryteriów oceny ofert, 7) nakazanie zamawiającemu usunięcie obowiązku pokrywania mandatów (§ 12 ust. 3 umowy) w kontekście odpowiedzi na pytanie 7 ...

posiada interes we wniesieniu odwołania. W wyniku naruszenia przez zamawiającego ww. przepisów ustawy, interes odwołującego w uzyskaniu zamówienia może doznać uszczerbku, gdyż objęta niniejszym odwołaniem czynność w postaci sporządzenia s.i.w.z. uniemożliwia konkurencyjne ubieganie się ...

jej zakresu i sposobu realizacji w związku z brakiem udzielenia odpowiedzi ...

na zadane przez wykonawców pytania. Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania ...

2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z ...

szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art ...

stwierdziła, że odwołujący posiada interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy ...

odwołania. Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak ...

oświadczenia i stanowiska stron, złożone w pismach procesowych, jak też podczas ...

rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie w części zasługuje na uwzględnienie. Odwołujący podniósł, iż zamawiający w treści rozdziału XIII pkt. 3 ...

po modyfikacji określił warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej w następujący sposób: "Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed ...

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał łącznie lub ...

każdą z poniżej wymienionych usług w szczególności ich liczbie: "co najmniej ...

brutto dla każdej z usług (w trakcie sezonu) za okres nie ...

brutto dla każdej z usług (w trakcie sezonu) za okres nie ...

niż 12 miesięcy.". Zdaniem odwołującego zamawiający w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem zmienił termin w jakim zamierza oceniać posiadane doświadczenie ...

r. - na potwierdzenie postawionych warunków w zakresie usług można żądać wykazu tych usług za okres 3 ...

okresu o czas dłuższy, jednak w sytuacji, gdy np. w okresie 3 lat nie były ...

ww. rozporządzenia. Tym bardziej, że w pierwotnie ogłoszonej s.i.w.z., zamawiający nie miał żadnych wątpliwości, że określając warunki w okresie 3 letnim zachowana jest konkurencyjność postępowania, a jak sam twierdził na rozprawie w dniu 27.10.2017 r ...

i nie ma żadnych przeszkód aby je spełnić. Zamawiający nie posiadał żadnej podstawy aby dokonać zmiany warunku, który po modyfikacji stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa ...

jako taka powinna mieć odzwierciedlenie w dokumentacji postępowania, w tym w szczególności powinna zostać uzasadniona przez zamawiającego na podstawie obiektywnych okoliczności znanych wszystkim wykonawcom. W związku z powyższym odwołujący wniósł ...

o dokonanie modyfikacji s.i.w.z. w zakresie rozdziału XIII pkt. 3 ...

1 poprzez zmianę s.i.w.z. i ocenę posiadanego doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed ...

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie, odnosząc się ...

pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów), przewiduje, że wykaz usług lub wykonywanych przez wykonawcę ...

okres ostatnich trzech lat, a w uzasadnionych przypadkach (wyszczególnionych w przypadkach) może być krótszy. Przepis nie zabrania ...

jednak wydłużenia okresu, za który zamawiający może przyjmować od wykonawców wykaz świadczonych usług. Wydłużenie okresu, w jakim zamawiający bierze pod uwagę przy ocenie ...

spełniania przez wykonawców warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, nie stoi zatem w sprzeczności z postanowieniami omawianego rozporządzenia. Zdaniem zamawiającego, interes prawny we wniesieniu odwołania ...

który uważa, że warunki udziału w postępowaniu zostały przez zamawiającego ustalone w sposób nadmierny, nieproporcjonalny do przedmiotu, a zatem w sposób nieuprawniony ograniczający krąg potencjalnych ...

udzielenie. zamówienia. Określenie warunku udziału w postępowaniu w sposób zbyt liberalny jest natomiast ryzykiem tylko i wyłącznie zamawiającego. W związku z powyższym w ocenie zamawiającego, w zakresie omawianego zarzutu odwołania, odwołujący nie posiada interesu prawnego w nakazaniu zmiany warunku poprzez skrócenie okresu, za jaki zamawiający będzie przyjmował wykazy od wykonawców. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarzut ...

ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, okres za ...

4 pkt 5 ww rozporządzenia "W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczył ...

dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.". Powyższe, zdaniem Izby oznacza, iż to zamawiający subiektywnie oceniając sytuację związaną z prowadzonym przez siebie postępowaniem, podejmuje decyzję, czy odstąpić od ...

letniego doświadczenia, wydłużając go o odpowiedni, w danych okolicznościach sprawy czas, czy ...

3-letni. Izba nie dostrzegła w czynnościach zamawiającego naruszenia przepisów prawa oraz nie ...

stwierdziła, że zmiana dokonana przez zamawiającego narusza zasadę równego traktowania czy uczciwej konkurencji. Dowód zgłoszony przez odwołującego pozostaje ...

zarzutu, albowiem zestawienie warunków obowiązujących w poprzednich latach nie może być rozstrzygające dla uznania, że w przedmiotowym postępowaniu zamawiający nie mógł rozszerzyć czasookresu legitymowania ...

doświadczeniem. Odwołujący podniósł również, że zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie nr ...

swoje dotychczasowe stanowisko i wprowadził w błąd odwołującego. Zamawiający na zadane pytanie "Czy dopuści w ramach warunku doświadczenie (...) wykazania się ...

jedną umową łączną na prace w zakresie letniego i zimowego utrzymania ...

700 000 zł brutto" - odpowiedział: "Zamawiający nie dopuszcza takiej zamiany". Taka ...

sprzeczna z postanowieniami s.i.w.z. i stanowiskiem zamawiającego prezentowanym na rozprawie w dniu 27.10.2017 r. na której zamawiający oświadczał, że odwołujący poprzez posiadanie doświadczenia w realizacji łącznej zimowego i letniego oczyszczania u zamawiającego nie ma trudności ze spełnieniem warunku. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie stwierdził, że wskutek zwrócenia zamawiającemu, za pomocą wniesionego przez wykonawcę ...

odwołania, uwagi na ten fakt w dniu 8 stycznia 2018 r. zamawiający dokonał modyfikacji treści s.i.w.z. w zakresie sprostowania odpowiedzi na pytanie ...

za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania, a zamawiający dokonał stosownego sprostowania odpowiedzi zgodnie ...

bez rozpoznania. Odwołujący wskazał, że zamawiający w rozdziale XIII pkt. 3.2 ...

uwzględnienia odwołania dokonał modyfikacji warunku w zakresie realizacji zamówienia pojazdami mającymi ...

EURO 6 i EURO 5 w zakresie emisji spalin. Jednakże posiadając ...

pojazdy posiada, modyfikując s.i.w.z. zamawiający stworzył nowe kryterium "emisja spalin ...

ustanawiając jego wagę na 30%. W złożonym poprzednio odwołaniu odwołujący zakwestionował ...

5, wskazując m.in., że w innych postępowaniach zamawiający nie stawiał wymagań, co do ...

brak jest jakichkolwiek przepisów prawa, w tym prawa lokalnego czy wytycznych ...

samym, że warunki są niezwiązane w sposób istotny z przedmiotem zamówienia. Izba w wyroku KIO 2146/17 nakazała modyfikację postanowień s.i.w.z., poprzez usunięcie z tabeli ...

i EURO 6 (warunek udziału w postępowaniu). W obliczu takiego stanowiska Izby, która w sposób jednoznaczny stwierdziła, że postawione ...

zamówienia, nie są istotne dla celu o jakim mówi zamawiający (ochrona środowiska), a przede wszystkich ...

punktu widzenia samego przedmiotu zamówienia, zamawiający poprzez wprowadzenie nowego kryterium próbuje w inny sposób wyeliminować lub utrudnić udział odwołującego w postępowaniu. W chwili obecnej normy emisji spalin zamawiający przeniósł do kryteriów oceny ofert, co powoduje, że odwołujący aby stać się konkurencyjnym dla głównego ...

się na postanowienia s.i.w.z.) musi obniżyć wartość świadczenia ...

jest waga kryterium "emisja spalin". Zamawiający podniósł, iż w ustnych motywach rozstrzygnięcia wyroku z ...

nadmierny" stosunku do przedmiotu zamówienia. W ocenie Izby postawienie takiego wymogu, jako warunku udziału w postępowaniu było niezgodne z art. 22 ...

Jednocześnie, Izba wskazała, że sugeruje zamawiającemu rozważenie postawienia takiego wymogu, jako kryterium wyboru oferty, ponieważ w ustawie prawo zamówień publicznych, tj. w treści art. 91 ust. 2 ...

odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia. Powyższe oznacza, że zamawiający ma pełne prawo do takiego ...

ustalania kryteriów oceny ofert, które w jego ocenie spełnią zamierzenia wynikające ...

środowiskowe, które wskazał ustawodawca, to w ocenie Izby, również między innymi dbałość o to, aby przedmiot zamówienia realizowany był środkami ...

najwyższymi normami emisji spalin, tak aby faktyczna dbałość o ochronę środowiska ...

usług, które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich aspektach oraz w odniesieniu do poszczególnych etapów ich cyklu życia, w tym procesu produkcji, dostarczania lub ...

będzie wykonywał czynności zlecane przez zamawiającego. Na okoliczności podnoszone omawianym zarzutem ...

odwołujący przedstawił szereg dowodów, jednakże w ocenie Izby potwierdzają one jedynie ...

jakie kryteria oceny ofert ustanawiał zamawiający w poprzednich latach w tożsamych postępowaniach. Odnosząc się zaś do zestawienia ...

prezentującego zestawienie kryteriów oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu do kryteriów ustanowionych w innych postępowaniach organizowanych przez tego samego zamawiającego, to zauważyć należy, iż zamawiający stara się w taki sposób opisywać kryteria oceny ofert, te poza cenowe, aby odpowiadały one aktualnym trendom w zakresie ochrony środowiska i ekologii ...

świadczone usługi, premiując i to w niemałym stopniu, oferty z pojazdami ...

uznać należy za prawidłowe działanie zamawiającego. Dlatego też Izba uznała zarzut ...

podniósł również, że kolejną wadą postępowania mającą związek z kwestionowanym kryterium ...

jest brak dokonywania oceny ofert w ramach tego kryterium na etapie badania i oceny ofert. Zamawiający powiązał to kryterium z postawionym ...

to wszelkie dowody i dokumenty w oparciu, o które zamawiający przydziela punkty muszą znajdować się w ofercie, tak aby również pozostali uczestnicy postępowania mogli zweryfikować prawidłowość przydzielonych punktów. Zamawiający natomiast zgodnie z udzieloną odpowiedzią ...

ma możliwości dokonywania oceny oferty w ramach kryterium oceny ofert po ...

wynik oceny zatwierdzany przez kierownika zamawiającego. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie podniósł, że ustawa Pzp, w brzmieniu po 28 lipca 2016 r., dzieli postępowanie w zakresie składania dokumentów przez wykonawców ...

została najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego. Pierwszy etap obejmuje zatem weryfikację ...

nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu i czy spełnia warunki udziału w postępowaniu sprecyzowane przez zamawiającego w s.i.w.z. Powyższej weryfikacji zamawiający dokonuje w oparciu o złożone przez wykonawcę ...

złożonych przez wykonawcę oświadczeń) następuje w kolejnym etapie postępowania, tj. po ocenie, że oferta ...

najkorzystniejszą. Po dokonaniu wyboru oferty, zamawiający zwraca się do tego wykonawcy ...

dokumentów na potwierdzenie złożonych oświadczeń. W ocenie Izby, zarzut odwołującego jest ...

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w tzw. procedurze odwróconej, wynikającej z ...

Pzp. Przepis ten stanowi, iż zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać ...

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Powyższe oznacza, że zamawiający, na podstawie złożonych ofert, w zakresie ustanowionych przez siebie kryteriów ...

a następnie wykonawca, którego oferta w tym rankingu zajmuje pierwsze miejsce ...

Tym samym, stwierdzić należy, że zamawiający ustalając kryterium "emisja spalin", już na etapie złożenia oferty, w ramach tego kryterium winien żądać przedłożenia przez wykonawcę odpowiednich dokumentów, albowiem to na ich podstawie zamawiający będzie w stanie ustalić prawidłową liczbę punktów, która ma decydujące znaczenie w ustaleniu rankingu ocenianych ofert. Przeniesienie tego badania, tj. oceny w zakresie emisji spalin oferowanych przez ...

etap przed podpisaniem umowy, uniemożliwia zamawiającemu dokonanie prawidłowego ustalenia, która ze ...

kryteriów oceny ofert. Dlatego też, w ocenie Izby, zamawiający winien dokonać modyfikacji s.i.w.z. poprzez określenie sposobu dokonywania oceny ofert w ramach tego kryterium, w tym w szczególności określenia zakresu dokumentów, na podstawie których ocena w ramach kryterium będzie dokonywana. Odwołujący ...

potwierdzenie spełniania warunków dotyczących sprzętu w ramach warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie 13 ...

jakimi dowodami należy się posługiwać celem udowodnienia posiadanego sprzętu wskazał 7 ...

obowiązek posiadania ich wszystkich łącznie. W związku z czym, żądanie pozostałych ...

żądaniem bezcelowym. Odwołujący podkreślił, że zamawiający nie kupuje pojazdów, a usługę oczyszczania miasta w związku z czym żądanie tych ...

nie służy potwierdzeniu spełniania warunków. W ocenie Izby zarzut odwołującego jest ...

Izby odwołujący udowodnił, że żądanie zamawiającego wykracza poza zakres niezbędnych dokumentów, jakie zamawiający może żądać w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Odwołujący przedłożył bowiem dowody, korespondencję ...

dowodów wynika, że żądane przez zamawiającego dokumenty, co prawda możliwe są ...

do potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, albowiem inne dokumenty, pierwotnie wymagane przez zamawiającego, w wystarczającym stopniu mogą potwierdzać stawiany przez zamawiającego warunek. Dlatego też zamawiający winien ujednolicić zakres dokumentów niezbędnych ...

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, poprzez zmianę katalogu dokumentów wymienionych w odpowiedzi na pytanie 13, poprzez zobowiązanie do określenia, że celem udowodnienia posiadanej przez deklarowany pojazd ...

równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji oraz próbą manipulacji jest obniżenie ...

na 10%. Odwołujący wskazał, że w pierwotnej s.i.w.z. zamawiający w sposób naruszający konkurencję, z uwagi na to, że ...

14001 lub innego certyfikatu na poziomie 10%. W trakcie przeprowadzonej, poprzednio, rozprawy odwołujący ...

że normy te należy traktować w sposób identyczny i tak samo ...

certyfikatów wdrożenia systemu zarzadzania środowiskiem. Zamawiający dokonując modyfikacji obniżył wagę tego ...

uznać za zasadny. Fakt, iż zamawiający po wyroku Izby, zmniejszył znaczenie ...

do 10% nie oznacza, że zamawiający nierówno traktuje wykonawców. Okoliczność, którą ...

podnosił odwołujący na rozprawie, iż w celu uzyskania maksymalnej liczby punktów w ramach tego kryterium, zobowiązany był ...

certyfikatu, którego pozyskanie wymagało poniesienia odpowiednio wysokich kosztów (dowód: kserokopia certyfikatu ...

gdyż stary utracił swoją ważność. W zakresie zaś argumentacji, że Izba ...

certyfikatów, utrzymała rangę ustaloną przez zamawiającego (20%), jest błędne. Izba wypowiedział się bowiem tylko w kontekście ważności tych certyfikatów, natomiast ...

kryterium nadal pozostała z dyspozycji zamawiającego. W tym zakresie Izba nie dopatrzyła się wadliwości czynności zamawiającego. Dlatego też zarzut ten Izba ...

bezzasadny. Odwołujący podniósł, że wadą postępowania jest brak dokonania modyfikacji treści s.i.w.z. i postawionych wymagań w rozdziale XXVII pkt. 7 s.i.w.z. W pierwotnej s.i.w.z., gdy kryteriami ocen ofert ...

środowiskiem EMAS, oraz odległość bazy, zamawiający żądał odpowiednio przedłożenia dowodów na potwierdzenie tych elementów. W chwili obecnej dokonał zmiany w ramach kryterium - nie ma obowiązku ...

własności posiadanej bazy, a wymagania w tym zakresie pozostały. Odwołujący wniósł ...

nakazanie dokonania modyfikacji s.i.w.z. w tym zakresie poprzez określenie katalogu dokumentów w sposób jednoznaczny i zgodny z ...

obecnie obowiązującymi postanowieniami s.i.w.z. Zamawiający podniósł, że w konsekwencji wyroku z dnia 30 października 2017 r. zamawiający usunął kryteriów oceny ofert kryterium ...

20% (zgodnie z nakazem zamieszczonym w punkcie 1.3 wyroku). Wymóg ...

mimo modyfikacji treści s.i.w.z. pozostał jako warunek udziału wykonawcy w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej. W związku z powyższym, tj. w związku z faktem, że w obecnej wersji dokumentacji przetargowej, wykonawca ...

realizacji zamówienia, do dysponowania bazą, zamawiający wymagał od wykonawcy wykazania tytułu ...

Zdaniem Izby zarzut jest bezzasadny. Zamawiający opisał katalog dokumentów, jakich będzie żądał i w tym względzie odwołujący ma pełną wiedzę, co do wymagań zamawiającego w tym zakresie. Odwołujący podniósł, że ...

obowiązującymi postanowieniami umowy, jest zmiana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 1 e). Zamawiający zmienił czas podjęcia realizacji zamówienia ...

minut., podczas, gdy kara umowna w § 13 ust 2.23 jest za nie podjęcie reakcji w czasie 60 minut. Powyższe jest ...

pozwalającą na dowolność stosowania postanowień w trakcie realizacji zamówienia. Ponadto ma ...

mieć pewność czy musi zareagować w czasie 20 czy 60 minut. W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu dokonania modyfikacji s.i.w.z. poprzez ujednolicenie rozbieżnych postanowień ...

za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania, a zamawiający dokonał stosownego sprostowania treści s.i.w.z. zgodnie z żądaniem odwołującego ...

bez rozpoznania. Odwołujący wskazał, że celem doprecyzowania postanowień s.i.w.z., w tym w szczególności zakresu świadczonych usług, co ...

ceny ofertowej, zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o przekazanie szczegółowych ...

obszarów objętych przedmiotem zamówienia (chodzi w tym przypadku o pytanie i ...

2; 3.6, 76-78). Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytania stwierdził, że szczegółowe wykazy zostały załączone do s.i.w.z., co w ocenie odwołującego nie jest prawdą. Zamawiający nie wskazuje również miejsca gdzie ...

nie zostały przekazane wykonawcom, a zamawiający nie odniósł się do zadanych ...

a przytoczył fragmenty s.i.w.z. dokładnie te same, które ...

pytań jest stworzona po to, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, w danym postępowaniu, zaś zamawiający całkowicie ignoruje wątpliwości wykonawców udzielając ...

temat. Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania ...

prawidłowej realizacji przedmiotu przyszłej umowy. Zamawiający podniósł, że do s.i.w.z. załączył wykazy ulic do poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia. W wykazach zostały podane takie dane, jak ...

standard drogi (dla zimowego utrzymania). W ocenie zamawiającego przedmiot zamówienia oraz jego zakres ...

zostały opisane dokładnie i jednoznacznie. Zamawiający dodał, że analogiczne zamówienia do stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania odwołujący realizował na rzecz zamawiającego w latach ubiegłych (umowy 2025 r. i 2016 r.). W związku z powyższym, trudno uznać za uzasadnione twierdzenia odwołującego w tym zakresie, w jakim twierdzi on, że przedmiot ...

zakres budzi jego wątpliwości. Ponadto zamawiający wskazał, że żaden z pozostałych ...

wykonawców nie domagał się do zamawiającego przedstawienia map kartograficznych celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zakresu przedmiotowego ...

nr 5 i 6 - stanowiących wykaz ulic, z których to załączników jednoznacznie wynika, że zamawiający nie dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób prawidłowy, a co najważniejsze ...

jednoznaczny. Określenia, którymi posłużył się zamawiający nie dają pewności, co do ...

faktycznego zakresu przedmiotu usługi oraz w zakresie powierzchni. Jako przykład można ...

nr 5 - drogi wewnętrzne, gdzie zamawiający podał, cyt. "droga od ul ...

Katowickiej", "droga od ul. Chorzowskiej (w Bytomiu)", "droga od ulicy Krakowskiej ...

wie jaki zakres usługi wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Podobnie, jeżeli chodzi o powierzchnię. W załączniku nr 5 dotyczącym wykazu ulic zamawiający podaje na drogi wewnętrzne powierzchnię ...

112,40 m2, natomiast w złączniku nr 5 - drogi wewnętrzne, zamawiający podaje powierzchnię 33 871,40 ...

tym samym jednoznaczne określenie przez zamawiającego zarówno powierzchni świadczonej usługi oraz ...

pozostaje tutaj również fakt, że zamawiający określił charakter wynagrodzenia jako ryczałtowy ...

odmiennie niż to miało miejsce w latach poprzednich, gdzie obowiązywało wynagrodzenie ...

faktycznie wykonane prace. Bez znaczenia, w ocenie Izby, jest okoliczność podnoszona przez zamawiającego, że odwołujący powinien znać zakres robót, bo w latach poprzednich świadczył tożsamą usługę na rzez zamawiającego, albowiem, to nie doświadczeniu wykonawcy ...

opisie przedmiotu tego zamówienia przez zamawiającego. Odwołujący podniósł również, że w udzielonych w piśmie z dnia 28.12 ...

również na pytania 14-18. W tych pytaniach Wykonawca chciał rozwiać ...

z punktu widzenia zasad bezpieczeństwa w zakładzie i obowiązujących przepisów BHP - odpowiedź zamawiającego "Przedmiotem zamówienia nie jest organizacja ...

na niego nakłada ustawa Pzp. W związku z powyższym odwołujący wniósł ...

na zadane pytania i doprecyzowanie w jaki sposób odbywać się będzie ...

na ternie zakładu pracy wykonawcy. Zamawiający wskazał, że wykonawca zobowiązany jest ...

posiadania zadeklarowanego, sprawnego technicznie sprzętu. Zamawiający musi posiadać uprawnienie do weryfikacji ...

nie tylko momencie jej zawarcia. W tym celu musi posiadać możliwość sprawdzenia sprzętu w razie powzięcia wątpliwości, co do ...

stanu czy wyposażenia. Kontrola, która może zostać przeprowadzona przez zamawiającego na terenie bazy magazynowo- eksploatacyjno ...

posiadania przez wykonawcę został przez zamawiającego wskazany w tabeli nr 2 punktu 3 ...

3 rozdziału XIII s.i.w.z.) nie będzie generowała żadnych dodatkowych kosztów. W ocenie Izby zarzut odwołującego jest ...

bezzasadny. Jak słusznie bowiem wskazał zamawiający, przysługuje mu uprawnienie do przeprowadzania inspekcji w każdym przypadku, gdy zajdzie ku ...

na wyrost doszukuje się wątpliwości w zakresie uprawnienia zamawiającego, co wydaje się działaniem bezzasadnym ...

treść pytań, jakie zadał odwołujący zamawiającemu wskazuje na ich lekceważący charakter ...

poruszanych kwestii. Zdaniem Izby, jeżeli zamawiający wyrazi chęć przeprowadzenia inspekcji, to ...

na odwołującym spoczywają wszelkie obowiązki, aby taka inspekcja przebiegła w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz ...

podpisana umową. Odwołujący podniósł, że zamawiający wyjaśniając wymóg podania numerów telefonów ...

usługi. Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu dokonania modyfikacji s.i.w.z. poprzez odstąpienie od wymogu ...

wykonawcę obowiązku pokrywania wszelkich mandatów. Zamawiający udzielając odpowiedzi po pierwsze nie ...

mandatów przy jednoczesnym przyczynieniu się zamawiającego (rozmowa telefoniczna kierowcy prowadzącego pojazd) nie może obciążać Wykonawcy. Tym samym zamawiający winien zmodyfikować s.i.w.z. poprzez dookreślenie, że przyczynienie ...

zwalnia wykonawcę z jego zapłaty. Zamawiający wskazał natomiast, iż harmonijną współpracę ...

determinuje nie tylko treść zawartej w wyniku przeprowadzenie postępowania umowy, ale także codzienna, sprawna ...

ich nieprzewidywalność. Prognozy meteorologiczne, które w głównej mierze determinują konieczność zrealizowania przez wykonawcę czynności w ramach umowy, obarczone są dużym ...

ma pewności co do zjawisk w nich przewidzianych. Przedmiot zamówienia obejmuje ...

czynności, które zmuszony będzie zrealizować w ramach wykonawca nie da się ...

jest sprawna komunikacja pomiędzy stronami. W ocenie zamawiającego, pozwala ona skrócić czas przystąpienia ...

nie udzielenie informacji, których wymaga zamawiający. Wskazać bowiem należy na cel ...

mieszkańców. Nie dziwi zatem, że zamawiający chciałby mieć zagwarantowaną pełną dostępność ...

numerów nie oznacza jeszcze, że zamawiający z tego sposobu komunikacji będzie ...

Izba nie dopatrzyła się naruszenia w tym zakresie przepisów ustawy Pzp ...

pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku ...

i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 3 w zw. z § 3 pkt 2 ...

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania ...

od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 315 fragmentów

2016-11-02 » Oddala odwołanie

2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant ...

Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 października 2016 r ...

Consulting Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu w postępowaniu prowadzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną w Warszawie orzeka: 1. oddala odwołanie 2. kosztami postępowania obciąża Sweco Consulting Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł ...

Consulting Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu tytułem wpisu od odwołania ...

Consulting Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 3 600 zł ...

złotych zero groszy), stanowiące koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia ...

ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia ...

do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. ……………………………… Sygn. akt: KIO 1959/16 Uzasadnienie Zamawiający - PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ...

nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu: Zaprojektowanie i wykonanie ...

Główny POD - Chodzież - Piła Główna". Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ...

dalej ustawą P.z.p. W dniu 14 października 2016 roku ...

Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu (dalej: odwołujący) wniósł odwołanie na czynności i zaniechania zamawiającego obejmujące sformułowanie treści ogłoszenia o ...

warunków zamówienia (dalej: "s.i.w.z."). Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1. art. 22 ust ...

art. 22d ust. 1 w związku z art. 7 ust ...

P.z.p., poprzez określenie w pkt 8.5,1. s.i.w.z., warunku udziału, jaki muszą ...

o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, w zakresie posiadanej zdolności; technicznej i zawodowej w sposób nadmierny i nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia poprzez ustalenie w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa zarządzania ...

nadzorowania robót budowlanych, warunku udziału w postępowaniu określającego, że wykonawca zobowiązany nie ...

sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie, budowy lub modernizacji (rozbudowy ...

mln złotych brutto), choć przedmiotem postępowania nie jest wykonanie robót budowlanych ...

1 ustawy P.z.p. w związku z § 2 ust. 5 ...

dnia 26 lipca 2016 r. W: sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U ...

n, poz. 1126 - dalej: "rozporządzenie") w związku z art. 7, ust ...

p., poprzez określenie; że wykonawcy, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zobowiązani są do złożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed ...

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ...

rzecz których usługi zostały wykonane, w sytuacji gdy zostały spełnione przesłanki, aby wykaz wykonanych usług dotyczył usług wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata ...

P.z.p. poprzez określenie w kryterium oceny ofert, w kryterium 2 - Nadzór nad wykonaniem zadań dodatkowych wartości określonej, w pkt 4.11.19 OPZ w pozycji 1 i 2 różnej ...

P.z.p. poprzez określenie w Kryterium oceny ofert, w Kryterium 3 — Wykonanie badań na rzecz Zamawiającego, w pozycji nr 3, że zamawiający przyzna 25 pkt za wykonanie ...

lub większej ilości badań wskazanych w pkt 4;2,5 pkt 23 OPZ, co prowadzi w konsekwencji do braku możliwości ustalenia ...

jakie wykonawca zobowiązany będzie wykonać w ramach wynagrodzenia umownego, a tym ...

zamówienia polegający na; a) określeniu w § 3 warunków umowy (stanowiących Tom II s.i.w.z.), że termin wykonania Etapu ...

powinien być ściśle określony, co w konsekwencji prowadzi do braku możliwości ...

wynagrodzenia wykonawcy za Etap 2 w Formularzu Cena ofertowa stanowiącego załącznik ...

ofertowego, polegający na: - nieuzupełnieniu przez zamawiającego długości, okresu podstawowego i długości Okresu wydłużonego w tabeli 1; - nieuzupełnieniu przez zamawiającego wskaźnika "n"; co w konsekwencji powoduje, że wykonawca nie może dokonać obliczenia certy oferty; c ...

termin wykonywania umowy zostanie przedłużony w sytuacji przedłużenia- wykonywania Kontraktu (na ...

uprawniony będzie do wypłaty wynagrodzenia w Okresie wydłużonym; 6. art. 29 ...

3531 K.c., poprzez określenie w § 4 ust. 3 Warunków Umowy ...

Stanowiących Tom II s.i.w.z.), że wykonawca nie będzie ...

wynagrodzenia oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego, w przypadku wykonania usługi w okresie wykraczającym poza zakładane okresy dla poszczególnych Kontraktów, określone w § 3 umowy, bądź w przypadku wystąpienia zadań dodatkowych; 7 ...

3531, art. 5 K.c. w zw. z art. 14 oraz ...

p. poprzez wykorzystanie pozycji dominującej zamawiającego jako podmiotu wszczynającego postępowanie i uprzywilejowanie pozycji zamawiającego wobec wykonawcy, polegające na nałożeniu w § 13 Warunków Umowy (stanowiących Tom lI s.i.w.z.) rażąco wygórowanych kar umownych ...

naruszeń dotyczących kar umownych wskazanych w dalszej części odwołania; W związku z powyższymi zarzutami odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu wprowadzenia modyfikacji s.i.w.z. oraz ogłoszenia o zamówieniu poprzez: 1. wykreślenie w Sekcji IlI, pkt 111.1 ...

1 Ogłoszenia o zamówieniu oraz w pkt 8.5.4 Instrukcji ...

stanowiącej Tom I s.i.w.z. oraz odpowiednio we wszystkich pozostałych punktach Ogłoszenia ...

o zamówieniu oraz s.i.w.z. słów; "przy czym usługa ...

00 PLN brutto" i wpisanie w to miejsce słów: "i zostało ...

końcowego robót budowlanych", 2. wykreślenie w Sekcji III, pkt lll.l ...

1 ogłoszenia o zamówieniu oraz w pkt 8.5.1 IDW, oraz odpowiednio we wszystkich pozostałych punktach Ogłoszenia ...

o zamówieniu oraz s.i.w.z. słów: "w okresie ostatnich trzech lat" i wpisanie w to miejsce stów: "w okresie ostatnich pięciu lat"; 3. Wykreślenie w pkt. 19.11 IDW w Kryterium nr 2 Nadzór nad ...

Zadań dodatkowych powyżej wartości określonej w. pkt. 4.1.1.19 ...

inwestycyjnego — 15 pkt. 4. Wykreślenie w pkt.. 19.11 IDW w Kryterium nr 2 Wykonanie badań na rzecz Zamawiającego z pkt. 3 sformułowania "lub większej"; 5. Określenie w § 3 Warunków Umowy {stanowiących Tom II SIWZ) oraz odpowiednio we wszystkich pozostałych punktach Ogłoszenia ...

o zamówieniu oraz s.i.w.z. precyzyjnego terminu wykonania zamówienia; 6. Uzupełnienie w Formularzu Cena ofertowa stanowiącego załącznik ...

podstawowego i długości Okresu wydłużonego w tabeli 1; b) Uzupełnieniu wskaźnika "n" w tabeli 4; 7. Zmiany definicji ...

na Roboty budowlane; 8. Określenie w § 3 Warunków Umowy (stanowiących Tom II SIWZ) oraz odpowiednio w innych miejscach w Ogłoszeniu o Zamówieniu oraz w s.i.w.z. precyzyjnego terminu Wykonywania Umowy, w tym w szczególności Etapu 2 wraz z ...

Okresu wydłużonego realizacji Umowy, a w związku z tym wykreślenie z ...

Tom li SIWZ) oraz z odpowiednio innych miejsc w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w s.i.w.z. informacji, że termin wykonania ...

Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszej Umowie. W szczególności Wykonawca nie będzie uprawniony ...

jak też zapłaty wynagrodzenia dodatkowego, w przypadku wykonania Usługi w okresie wykraczającym: poza zakładane okresy dla Kontraktów, określone w § 3 Umowy bądź w przypadku wystąpienia Zadań dodatkowych, z zastrzeżeniem regulacji zawartych w pkt. 4; 1.1.19 ...

dokonanie wykreślenia z pozostałych miejsc w Ogłoszeniu o Zamówieniu i w s.i.w.z., w których zamawiający określił brak możliwości zapłaty dodatkowego wynagrodzenia w okresie wykraczającym poza terminy określone w § 3 Warunków Umowy (stanowiących Tom II s.i.w.z.); 10. Usunięcie w § 13 ust. 1 Warunków Umowy ...

22; lub ewentualnie o zmianę w taki sposób, aby kara umowna była możliwa do naliczenia tylko w przypadku zawinionego działania lub zaniechania ...

II SIWZ)j 12. zmianę w § 13 ust. 4 Warunków Umowy ...

stanowiących Tom II s.i.w.z.), że łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Odwołujący ...

wniesieniu środka ochrony prawnej przewidzianego w art. 179 ust. 1 ustawy ...

a wykreowane i ustanowione przez zamawiającego, w sposób niezgodny z zasadami i ...

P.z.p., minimalne wymagania w zakresie oceny zdolności technicznej i ...

takiej możliwości. Ponadto, ustalone przez zamawiającego z naruszeniem przepisów ustawy P ...

uniemożliwiają odwołującemu złożenie prawidłowej oferty w postępowaniu i zaoferowanie wykonywania usług za ...

cenę. Odwołujący wskazał również, że zamawiający, wykorzystując swoją pozycję dominującą, ustalił ...

narażające wykonawcę na poniesienie szkody. W uzasadnieniu odwołania odwołujący podniósł, że w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający ustalił w Sekcji III, pkt III. 1 ...

1 Ogłoszenia o zamówieniu oraz w pkt 8.5.1 IDW ...

stanowiącej Tom I s.i.w.z.), że jednym z warunków udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać wykonawcy: "Wymagane ...

jest wykazanie przez Wykonawcę wykonanie, w okresie; ostatnich trzech lat przed ...

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 1 ...

sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy lub modernizacji (rozbudowy ...

000 000,00 PLN brutto". W ocenie Odwołującego, przywołane przepisy ustawy ...

z.p. winny być interpretowane w ten sposób, że skóro przedmiotem postępowania jest usługa zarządzania i nadzorowania ...

to wszelkie wymagania definiowane przez zamawiającego jako minimalne wymagania w zakresie zdolności technicznych i zawodowych ...

do zarzutu dotyczącego wyznaczenia przez zamawiającego 3-letniego okresu (licząc od ...

wyznaczonego jako termin składania ofert), w którym wykonawcy mają wykazać się ...

usług potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu i niewykorzystanie przez zamawiającego w tym zakresie możliwości, jakie daję ...

wszystkim na fakt, iż jedynym w Polsce zamawiającym w rozumieniu przepisów ustawy P.z ...

przebudowie linii kolejowych jest obecny zamawiający. W ocenie odwołującego i z posiadanego ...

niego rozeznania rynku wynika, że w ostatnich 3-ch latach ilość zakończonych w Polsce takich usług, z których ...

każda oddzielnie spełnia wszystkie wymagania zamawiającego, czyli że jest to zakończona ...

znikoma. Oznacza to zawężenie przez zamawiającego ilości wykonawców, którzy będą mogli ...

którzy spełniają wszystkie pozostałe wymagania zamawiającego i są zdolni do wykonania zamówienia na wysokim poziomie jakości. W zakresie zarzutów dotyczących Kryterium oceny ...

1,1.19 OPZ "Wykonawca w ramach Wynagrodzenia jest zobowiązany do ...

wykonywania obowiązków wynikających z Umowy W zakresie Zadań dodatkowych tj. o ...

Zgodnie z punktacją ustaloną przez zamawiającego, punkty w Kryterium nr 2 nie są przyznane w ogóle Jeśli. Wykonawca zaproponuje nadzór ...

wartości zadania inwestycyjnego). Z kolei, w przypadku, gdy zaproponują nadzór nad ...

de facto tyle co wymaganie w OPZ,) otrzyma 6 pkt. Tym samym, w przypadku zaproponowania przez wykonawcę, że ...

0 pkt. i 6 pkt. W ocenie Odwołującego, takie kryterium jest ...

jednak są różnie punktowane przez zamawiającego. W zakresie zarzutów dotyczących Kryterium oceny ...

ofert - wykonanie badań na rzecz zamawiającego, odnosząc się do Kryterium nr 3 w kryterium oceny ofert Odwołujący wskazał ...

uzyskać dostęp do akredytowanego Laboratorium, w którym muszą, zostać wykonane , na ...

zlecenie i na jego koszt, w ramach Wynagrodzenia Umownego, badania kontrolne w ilościach przedstawionych. w Umowie (niniejszym OPZ oraz Ofercie Wykonawcy) w ramach realizacji każdego Kontraktu w zakresie wskazanym w tabeli poniżej: (...) " Z kolei, zgodnie, z zaproponowaną przez zamawiającego punktacją w ramach. Kryterium 3, wykonawca otrzyma ...

lub większej, ilości badań wskazanych w pkt. 4.2.5 ppkt ...

wskazał, że wykonawca nie będzie w stanie poprawnie skalkulować ceny, gdyż ...

ilości badań, to nie jest w stanie przewidzieć ile takich badań zażąda zamawiający, a koszt ich wykonania ma być poniesiony w ramach wynagrodzenia wykonawcy. W związku z tym, w ocenie odwołującego, konieczna jest zmiana ...

jaką wykonawca będzie zobowiązany wykonać w ramach realizacji Umowy. W zakresie zarzutu dotyczącego terminu wykonania zamówienia, odwołujący wskazał, że w Tomie II s.i.w.z. - Warunki Umowy w § 3 ust. 1 pkt 1 zamawiający wskazał, że "Etap 2 - dotyczący ...

realizowany będzie od dnia wskazanego w wydanym, przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu ...

realizacji Etapu nie później niż w terminie 30 dni od jej ...

Odwołujący wskazuje, że podane przez zamawiającego terminy realizacji Umowy są to ...

moment i wykonawca nie jest w stanie określić kiedy on nastąpi ...

tym samym złożenie oferty. Jednocześnie, w § 3 Warunków Umowy zamawiający podaje jedynie szacunkowe terminy świadczenia usług w ramach Umowy, Odwołujący podkreślił, że ...

Umowy powinien być precyzyjny, tak aby możliwe było obliczenie ceny oferty ...

4 ust. 2 Warunków Umowy zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia świadczenia Usług ...

zawarta. Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 stycznia 2016 roku, w sprawie o sygn. akt V ...

1 p.z.p., umowę. w reżimie ustawy zawiera się na ...

ustawowe wyjątki od tej zasady w okolicznościach sprawy nie występują). Terminem ...

zawartej na podstawie zamówienia publicznego może być zarówno data, oznaczona liczba ...

tylko wówczas, gdy jest ono w ramach rozsądnych ludzkich oczekiwań oczywiście ...

jako "zakończenie, inwestycji" nie jest w powyższym rozumieniu "pewny" zarówno co ...

obowiązującego przepisu także wówczas, gdy w umowie niezbędny dla zakończenia przedsięwzięcia, w szczególności wobec wydłużenia terminu wykonania ...

nie powinny zawierać sformułowań umożliwiających zamawiającemu przesuwanie terminu realizacji umowy na ...

na jaki została zawarta Umowa. W zakresie sposobu liczenia wynagrodzeń odwołujący ...

na prawidłowe określenie ceny zamówienia. W tabeli. 1 powyżej określonego formularza ...

wydłużonego. Z postanowień s.i.w.z. nie wynika czy jako ...

wydłużony 15 miesięcy. Jednocześnie, skoro zamawiający pozostawił te pozycje do uzupełnienia ...

zmienne. Ponadto odwołujący wskazał, że zamawiający we wzorze dotyczącym sposobu obliczenia ...

wskaźnik ,,n". Zgodnie z opisem w tabeli 4 wskaźnik ten wynosić ...

od 0,7 do 1. W ocenie odwołującego, z przedstawionej treści ...

możliwe określenie wartości wskaźnika "n". W związku z powyższym, w tym zakresie zamawiający powinien doprecyzować, postanowienia s.i.w.z.. W zakresie zarzutu dotyczącego kar umownych, odwołujący podniósł, że w § 13 ust. 1 zamawiający określił bardzo szeroki katalog kar ...

jest zbyt obszerny, co stoi w sprzeczności podziału ryzyka związanego z realizacją zamówienia publicznego na zamawiającego i wykonawcę. De facto zamawiający wykorzystuje swoją dominującą pozycję i ...

Uprawnienie do nałożenia kary umownej może wystąpić nawet w sytuacji, w której wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie obowiązków. W związku z tym odwołujący wniósł ...

o wykreślenie kar umownych wskazanych w petitum odwołania. Ewentualnie, w przypadku uznania, że zamawiający posiada uprawnienie do kreowania stosunku, prawnego w sposób niezapewniający równowagi stron, odwołujący wniósł o uwzględnienie w postanowieniach dotyczących kar umownych postanowień, że ich nałożenie może nastąpić tylko w sytuacji zawinionego działania lub zaniechania ...

szerokiego katalogu kar umownych określonych w § 13 ust. 1 Warunków Umowy ...

niewykonania lub nienależytego wykonania opisanego w Umowie lub OPZ obowiązku Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5 000,00 PLN ...

przypadek. Tak sformułowane postanowienie daje zamawiającemu możliwość nałożenia kary umownej za ...

obowiązków przez Wykonawcę. Stoi to w sprzeczności z zasadą swobody umów ...

bezsprzecznie wykorzystanie pozycji dominującej przez zamawiającego. Mając powyższe na względzie niezbędne ...

postanowienia. Ponadto odwołujący podniósł, że zamawiający określił w § 13 ust. 4 Warunków Umowy ...

suma naliczonych kar umownych, nie może przekroczyć 30%'wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za wyjątkiem sytuacji, w której przekroczenie nastąpi ni skutek ...

wynosi 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Tym ...

wynosi 40% wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W ocenie odwołującego, limit ten jest ...

30% wartości wynagrodzenia brutto; określonego w § 4 ust. 1 Umowy; Tym ...

przekroczenie limitu nie stosuje się w przypadku, gdy przekroczenie tego limitu ...

nastąpi na skutek wypowiedzenia Umowy. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia ...

wniósł o: 1. oddalenie odwołania w całości, 2. obciążenie kosztami postępowania odwoławczego wykonawcę wnoszącego odwołanie, w tym zasądzenie od odwołującego na rzecz zamawiającego kosztów zastępstwa przed Krajową Izbą ...

art. 22d ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 zamawiający stwierdził, że nie zgadza się ...

zarzutem odwołującego wskazując, że warunek w ww. brzmieniu czyni zadość dyspozycji ...

zmierza do zmiany s.i.w.z. pod możliwości i predyspozycje odwołującego. Zamawiający wskazał, iż zgodnie z założeniami ustawodawcy warunki udziału w postępowaniu mają za zadanie ograniczyć krąg ...

do tych wykonawców, którzy posiadają odpowiednie kompetencję i środki do prawidłowego ...

zamówienia. Innymi słowy warunki udziału w postępowaniu są narzędziem, które ma pozwolić zamawiającym dokonanie wyboru wykonawcy, który daje ...

wykonania zamówienia, tj. zrealizowanie zamówienia w sposób terminowy oraz zgodny z oczekiwaniami zamawiającego określonymi w dokumentacji przetargowej. Ustawodawca dał wyraz powyższym założeniom w treści nowelizacji przepisów ustawy P ...

28 lipca 2016 r. i w reżimie których prowadzone jest przedmiotowe postępowanie. W ocenie Zamawiającego określone przez niego warunki udziału w postępowaniu czynią zadość przepisom ustawy P.z.p. Zamawiający wskazał, iż przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego postępowania jest świadczenie usługi nadzoru nad ...

budowlanych (modernizacja linii kolejowej), a w sam projekt będzie zaangażowanych setki ...

sprowadzają się do tego, że zamawiający ma prawo ograniczać krąg wykonawców ...

do wykonawców, którzy posiadają doświadczenie w nadzorowaniu przedsięwzięć o określonej charakterystyce i skali. Przyjęty przez zamawiającego miernik spełniania warunku udziału w postępowaniu odnoszący się do wartości nadzorowanych ...

celowi dla jakiego został ustanowiony. Zamawiający wskazał, iż szacunkowa wartość zamówienia ...

000.000,00 PLN netto. W związku z tym podstawienie warunku, aby wykonawca legitymował się doświadczeniem w nadzorowaniu "robót budowlanych, których łączna ...

jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. W ocenie zamawiającego, odwołujący zdaje się całkowicie zapominać ...

iż nawet jeżeli określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu są dla odwołującego "nadmierne", nie ...

on całkowicie pozbawiony możliwości udziału w przedmiotowym postępowaniu. Ustawa P.z.p. daje bowiem możliwość w takich sytuacjach skorzystania z dwóch instytucji - złożenia oferty w ramach konsorcjum oraz posłużenie się ...

1 ustawy P.z.p., w związku z § 2 ust. 5 ...

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U ...

lipca 2016 r., poz. 1126), zamawiający stwierdził, że przepis ma charakter ...

dłuższego niż 3-letni okresu, w którym wykonawcy mogą wykazać spełnienie ...

do wykonania zamówienia jest uprawnieniem zamawiającego, a nie jego obowiązkiem. Wskazał ...

że z uwagi na zaobserwowany w ostatnich latach znaczny postęp technologiczny ...

zmiany przepisów prawa powodują, iż zamawiający ma prawo wymagać, aby wykonawcy wykazali się jak najbardziej "bieżącym" doświadczeniem w realizacji usług nadzoru. Stwierdził, że ...

analogicznie jak zostało to wskazane w pkt. 1 niniejszej odpowiedzi na odwołanie, zamawiający ma prawo ukształtować warunki udziału w postępowaniu tak, aby mieć możliwość wyboru rzetelnego wykonawcy ...

uwagi dotyczące udziału przez odwołującego w postępowaniu w ramach konsorcjum lub przy wykorzystaniu ...

korzystania z potencjału podmiotów trzecich. W ocenie zamawiającego, z uwagi na opisane powyżej ...

określenie wymogu wykazania się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat przed ...

obowiązującego przepisu prawa. Dlatego też w ocenie zamawiającego zarzut nie zasługuje na uwzględnienie ...

13 ustawy P.z.p. zamawiający niniejszym wskazał, iż w dniu 21.10.2016 r ...

OPZ zgodnie z żądaniem odwołującego. W związku z tym ww. zarzut ...

z.p., z wskazał, iż w dniu 27.10.2016 r ...

dokonał modyfikacji postanowień s.i.w.z., w związku z czym ww. zarzut ...

7 ustawy P.z.p., zamawiający stwierdził, że nie zgadza się w całości z zarzutem oraz poczynioną przez odwołującego argumentacją. Zamawiający podkreślił, że przedmiotowe postępowanie - jak i wszystkie prowadzone postępowania przez zamawiającego - prowadzone jest w oparciu o szablonową, bazową dokumentację ...

zapisy były już przedmiotem zaskarżenia, w tym m.in. regulacja określająca ...

Izba wskazała, że przyjęta przez zamawiającego konstrukcja odpowiada celowi, dla jakiego umowa została zawarta. Zamawiający powołał się na następujące postępowania: KIO 2002/15, KIO 2010/15, KIO 2038/15. Zamawiający wskazał, iż stwierdzenie jakoby "Okres ...

na które powołuje się odwołujący w treści odwołania, nie normują, że wykonawcy w ogóle nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za wykonywanie usługi w tym zakresie, ale że wykonawca ...

jak i przepisami kodeksu cywilnego. Zamawiający zauważył, iż okoliczność, że w ww. okresie wykonawcy będzie przysługiwało ...

nr 1a formularza ofertowego. W zakresie zarzutu dotyczącego określenia sposobu ...

wynagrodzenia wykonawcy za Etap 2 w Formularzu Cena oferta stanowiącego załącznik la do formularza ofertowego, zamawiający stwierdził, że dokonał w dniu 21.10.2016 r ...

załącznika zgodnie z żądaniem odwołującego, w związku tym zarzut nie powinien ...

pkt c oraz zarzut 6), zamawiający wskazuje, iż uprawnienie wykonawcy do otrzymywania wynagrodzenia w okresie świadczenia usługi po okresie ...

stanowi, że: "Usługa będzie realizowana w 2 Etapach: 1) Etap 2 ...

realizowany będzie od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu ...

realizacji Etapu nie później niż w terminie 30 Dni od jej ...

wykonywania Robót (wystawienia Świadectwa Przejęcia);" W § 4 ust. 2 WU wskazuje ...

się, że: "Na Wynagrodzenie określone w ust. 1 składa się: 1 ...

składa się: wynagrodzenie zmienne należne w całym okresie realizacji Etapu 2 w wysokości PLN netto powiększone o należny podatek VAT w wysokości PLN, co stanowi kwotę brutto w wysokości PLN;" Zgodnie z § 5 ...

realizację Etapu 2 płatne będzie w okresach miesięcznych, z zastrzeżeniem, że ...

Robót dla danego Kontraktu wyliczanemu w oparciu o wartość netto faktur ...

za Roboty, które wpłynęły do Zamawiającego po zawarciu Umowy, w danym miesiącu w stosunku do wartości netto całej ...

na Roboty, i zostały zatwierdzone w PŚP za dany miesiąc i ...

Wzm - Wynagrodzenie zmienne netto Wykonawcy w danym miesiącu, Ʃ FWR - Suma wartości ...

przez Wykonawcę, które wpłynęły do Zamawiającego w danym miesiącu po zawarciu niniejszej ...

Kontraktu. Należne Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć WKN. Załącznik 1a ...

2, składa się z Wynagrodzenia w części stałej i zmiennej. Okres podstawowy 40%W PLN Okres wydłużony p*n*40%W PLN Okres wykonywania robót wykraczający ...

0 PLN Wynagrodzenie zmienne 60%W PLN W - Wynagrodzenie podstawowe netto za realizacje ...

Etapu 2 (Wykonawca ustala wynagrodzenie w oparciu o Okres podstawowy oraz ...

zamówienia). Wykonawca wycenia Wynagrodzenie podstawowe w części 2 w sposób następujący: Wskaźnik n od ...

1 n - wskaźnik, mieszczący się w granicach od 0,7 do ...

1 którego wartość Wykonawca określa w sposób następujący: - jest wyrażonym ułamkowo ...

i wprowadzona do Tabeli 7 w pkt 3 zgodnie z następującym ...

maksymalne dla Etapu 2 = 40%W + p*n*40%W + 60%W, Mając na uwadze powyższe zarzut ...

3531., art. 5 k.c. w zw. z art. 14 oraz ...

139 ustawy P.z.p., zamawiający w pierwszej kolejności zaznaczył, ze KIO stoi na stanowisku, iż "w odniesieniu do zamówień publicznych zasada ...

specyficznemu ograniczeniu. Nierówność stron umowy w sprawie zamówienia publicznego wynika wprost ...

które zastrzegają określone uprawnienia dla zamawiającego'" (np. wyrok KIO 283/14 ...

z.p. dopuszczalna jest sytuacja, w której zamawiający przygotowując umowę o zamówienie publiczne ...

wykonawcy ma gwarantować możliwość wkalkulowania w cenę ofertową ciężaru narzuconych na ...

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, który w wyroku o sygn. akt X ...

o konkretne zamówienie znajdują się w takiej samej sytuacji i dlatego ...

np. wyrok KIO 283/14). W ocenie KIO kary umowne są ...

Ich zadaniem jest dyscyplinowanie wykonawców w trakcie realizacji umowy. KIO podkreśla ...

14). Odwołujący wniósł o "uwzględnienie w postanowieniach dotyczących kar umownych postanowień, że ich nałożenie może nastąpić tylko w sytuacji zawinionego działania lub zaniechania wykonawcy". Zamawiający wskazał, iż wprowadzenie modyfikacji do ...

winy wykonawcy. To z kolei może prowadzić do sytuacji, że uprawnienie ...

Odwołujący wskazał, że określony przez zamawiającego limit kar umownych na poziomie 40% jest zbyt wysoki i ...

wynosić 30% wynagrodzenia brutto wykonawcy. Zamawiający stwierdził, że w orzecznictwie wskazuje się, że zamawiający w ogóle nie jest zobowiązany do ...

limitu wysokości kary umownej oraz może naliczać kary umowne także w przypadku odstąpienia od umowy. Jeżeli kary umowne były ustalone w trakcie trwania umowy, zdaniem KIO brak jest powodu, aby po ewentualnym odstąpieniu przez zamawiającego od umowy zrezygnować z ich ...

sygn. akt KIO 69/14). Zamawiający stwierdził, że nie widzi podstaw ...

do dokonywania zmiany s.i.w.z. w zakresie wskazanym przez Odwołującego. Zamawiający wskazał, że zgodnie z żądaniem ...

czyni zadość żądaniu odwołującego określonym w pkt 11 (strona 6 odwołania). W pozostałym zakresie zamawiający stoi na stanowisku, że zarzut ...

zasługuje na uwzględnienie. Na rozprawie w dniu 28 października 2016 roku ...

4 odwołania oraz zarzut określony w ust. 5b w zakresie dotyczącym nieuzupełnienia przez zamawiającego długości okresu podstawowego i długości okresu wydłużonego w tabeli 1. Izba ustaliła co następuje: Zamawiający w Sekcji III, pkt III. 1 ...

1 Ogłoszenia o zamówieniu oraz w pkt 8.5.1 IDW ...

stanowiącej Tom I s.i.w.z.) określił warunek udziału w postępowaniu w taki sposób, że wykonawca zobowiązany ...

sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie, budowy lub modernizacji (rozbudowy ...

300 mln złotych brutto). Wykonawcy, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zobowiązani są do złożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed ...

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ...

rzecz których usługi zostały wykonane. W Tomie II s.i.w.z. - Warunki Umowy w § 3 ust. 1 pkt 1 zamawiający wskazał, że "Etap 2 - dotyczący ...

realizowany będzie od dnia wskazanego w wydanym, przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu ...

realizacji Etapu nie później niż w terminie 30 dni od jej ...

Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszej Umowie. W szczególności Wykonawca nie będzie uprawniony ...

jak też zapłaty wynagrodzenia dodatkowego, w przypadku wykonania Usługi w okresie wykraczającym: poza zakładane okresy dla Kontraktów, określone w § 3 Umowy bądź w przypadku wystąpienia Zadań dodatkowych, z zastrzeżeniem regulacji zawartych w pkt. 4; 1.1.19 ...

2, składa się z Wynagrodzenia w części stałej i zmiennej. Okres podstawowy 40%W PLN Okres wydłużony p*n*40%W PLN Okres wykonywania robót wykraczający ...

0 PLN Wynagrodzenie zmienne 60%W PLN W - Wynagrodzenie podstawowe netto za realizacje ...

Etapu 2 (Wykonawca ustala wynagrodzenie w oparciu o Okres podstawowy oraz ...

zamówienia). Wykonawca wycenia Wynagrodzenie podstawowe w części 2 w sposób następujący: Wskaźnik n od ...

1 n - wskaźnik, mieszczący się w granicach od 0,7 do ...

1 którego wartość Wykonawca określa w sposób następujący: - jest wyrażonym ułamkowo ...

do dwóch miejsc po przecinku. W § 13 WU zamawiający określi kary umowne za naruszenia ...

Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za wyjątkiem sytuacji, w której przekroczenie limitu kar umownych ...

co następuje: Odwołanie jest bezzasadne. W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że ...

korzystania ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ...

nie uwzględniła zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 22 ust. 1a ...

art. 22d ust. 1 w związku z art. 7 ust ...

P.z.p., poprzez określenie w pkt 8.5.1. s.i.w.z., warunku udziału, jaki muszą ...

o uzyskanie przedmiotowego zamówienia publicznego, w zakresie posiadanej zdolności; technicznej i zawodowej w sposób nadmierny i nieproporcjonalny do ...

wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia ...

wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne ...

ocena, czy ustalony warunek udziału w postępowaniu nie jest nadmierny wymaga tzw ...

i konieczne do osiągnięcia wybranego celu (por. np. wyrok z 16 września 1999 r. w sprawie C-414/97 Komisja ...

Królestwo Hiszpanii, LEX nr 84270). W ocenie składu orzekającego Izby zamawiający takiemu warunkowi sprostał. Podkreślić należy ...

budowlanych. Oczywistym jest zatem, iż zamawiający uzna za spełniającego warunek wykonawcę, który jest w stanie wykazać się wykonywaniem analogicznej ...

sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy lub modernizacji (rozbudowy ...

z tymi, które będą nadzorowane w przedmiotowym postępowaniu. Sama wartość robót objętych nadzorem może również nieść informacje na temat ...

ustawy P.z.p. również w zakresie przepisów dotyczących ustalania warunków udziału w postępowaniu, nadal aktualny jest pogląd, iż zamawiający jest obowiązany dopuścić do udziału w postępowaniu wszystkie podmioty zainteresowane wykonaniem danego ...

Jak trafnie zauważył Sąd Okręgowy w Gdańsku w uzasadnieniu wyroku z 6 maja ...

ustawy Pzp nie nakładają na zamawiającego obowiązku nabycia dostaw czy usług ...

które nie mogą wykazać się odpowiednim doświadczeniem w dostawach lub usługach odpowiadających rodzajowo ...

przedmiotowi danego zamówienia. Z kolei w uzasadnieniu wyroku z 29 stycznia ...

UZP 1862/09), podkreślono, że zamawiający zobowiązany jest określić warunki udziału w taki sposób, aby do realizacji zamówienia został dopuszczony wyłącznie wykonawca posiadający doświadczenie w realizacji zadań zapewniające należyte wykonanie ...

warunku jest obowiązkiem i uprawnieniem zamawiającego, który dokonując tej czynności, zobowiązany ...

przedmiot zamówienia, cel przedsięwzięcia oraz zapewnienie równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Opis oceny spełniania warunków jest ...

stanowi zatem naruszenia (utrudniania) uczciwej konkurencji fakt, że warunków udziału w postępowaniu nie będą mogli spełnić wszyscy ...

nie uwzględniła zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 22 d ust. 1 ustawy P.z.p. w związku z § 2 ust. 5 ...

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w związku z art. 7, ust ...

p., poprzez określenie; że wykonawcy, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zobowiązani są do złożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed ...

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ...

rzecz których usługi zostały wykonane, w sytuacji gdy zostały spełnione przesłanki, aby wykaz wykonanych usług dotyczył usług wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata ...

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ...

wykonane lub są wykonywane należycie. W myśl ust. 5 pkt 2, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może dopuścić, aby wykaz o którym mowa w ust. 4 pkt 2, dotyczył ...

dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata ...

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Analiza przepisu zawartego w § 2 ust. 5 pkt 2 ...

ten ma charakter fakultatywny dla zamawiającego. Niemniej jednak wydaje się, iż w sytuacji, gdyby ustalone przez zamawiającego na podstawie § 4 ust. 2 ...

warunki miały doprowadzić do zaburzenia odpowiedniego poziomu konkurencji, zamawiający będzie zobligowany do wydłużenia terminu ...

z jednej z podstawowych dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych zasad, tj. zawartej w art. 7 ustawy P.z.p. zasady zachowania uczciwej konkurencji. Niemniej jednak, w ocenie Izby, postawiony przez odwołującego ...

zasady, iż strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody ...

winien udowodnić, że określone przez zamawiającego żądanie wykazania doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat naruszy uczciwą konkurencję. Tymczasem odwołujący ograniczył się jedynie ...

niego rozeznania rynku wynika, że w ostatnich 3-ch latach ilość zakończonych w Polsce takich usług, z których ...

każda oddzielnie spełnia wszystkie wymagania zamawiającego, czyli że jest to zakończona ...

i wykonanych usług tego rodzaju w wymaganym okresie czasu. Podkreślenia wymaga ...

PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Warszawie jest jedynym zamawiającym w Polsce, realizującym zamówienia porównywalne z zamówieniem będącym przedmiotem niniejszego postępowania. Tym samym odwołujący nie powinien ...

nie uwzględniła zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 29 ust. 1, art ...

przedmiotu zamówienia polegający na określeniu w § 3 warunków umowy (stanowiących Tom II s.i.w.z.), że termin wykonania Etapu ...

powinien być ściśle określony, co w konsekwencji prowadzi do braku możliwości ...

ustalenia ceny oferty; Izba podziela w tym zakresie stanowisko wyrażone w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z ...

trwania usługi przez wskazanie daty w praktyce prowadzi do konieczności aneksowania ...

nie uwzględniła zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 29 ust. 1, art ...

termin wykonywania umowy zostanie przedłużony w sytuacji przedłużenia- wykonywania Kontraktu; (na ...

uprawniony będzie do wypłaty wynagrodzenia w Okresie wydłużonym; Izba podtrzymuje wyrażone wyżej stanowisko w zakresie prawidłowego określenia terminu wykonywania ...

iż uprawnienie do wypłaty wynagrodzenia w Okresie wydłużonym wynika z treści ...

nie uwzględniła zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 29 ust. 1, art ...

zamówienia polegający na nieuzupełnieniu przez zamawiającego wskaźnika "n". Izba podkreśla, iż ...

Będzie to liczba zawierająca się w ustalonym przedziale. Izba nie uwzględniła zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 29 ust. 1, art ...

3531 K.c., poprzez określenie w § 4 ust. 3 Warunków Umowy ...

Stanowiących Tom II s.i.w.z.), że wykonawca nie będzie ...

wynagrodzenia oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego, w przypadku wykonania usługi w okresie wykraczającym poza zakładane okresy dla poszczególnych Kontraktów, określone w § 3 umowy, bądź w przypadku wystąpienia zadań dodatkowych. Zamawiający przewidział, że usługa niezakończona w tzw. okresie podstawowym będzie realizowana w okresie przedłużonym trwającym nie dłużej ...

podstawowego (§ 3 ust. 2 WU). W obu tych etapach wykonawcy przysługiwać ...

postępu prac. Ponadto - co istotne - w przypadku niezakończenia procesu budowlanego w okresie przedłużonym, wykonawca za usługę ...

wprost z tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do IDW ...

za etap 2, będzie wypłacane w całym okresie trwania usługi. Znajduje to również potwierdzenie w § 4 ust. 2 WU, zgodnie ...

z którym wynagrodzenie zmienne przysługuje w całym okresie realizacji etapu 2 ...

twierdzenie Odwołującego o braku wynagrodzenia w przypadku świadczenia usługi po okresie ...

przedłużonym nie ma żadnego oparcia w postanowieniach SIWZ. Przeciwnie, wynagrodzenie zmienne ...

we wcześniejszych okresach świadczenia usługi w związku z mniejszymi "przerobami", zostanie wypłacone w okresie, w którym te "przeroby" wystąpią. Tym ...

nie uwzględniła zarzutu naruszenia przez zamawiającego art. 3531, art. 5 K.c. w zw. z art. 14 oraz ...

p. poprzez wykorzystanie pozycji dominującej zamawiającego jako podmiotu wszczynającego postępowanie i uprzywilejowanie pozycji zamawiającego wobec wykonawcy, polegające na nałożeniu w § 13 Warunków Umowy (stanowiących Tom lI s.i.w.z.) rażąco wygórowanych kar umownych ...

Oceniając poszczególne postanowienia s.i.w.z., Izba nie dopatrzyła się naruszenia przepisów wskazanych w odwołaniu. W szczególności Izba nie widzi możliwości narzucania zamawiającemu, w jaki sposób ma być wykonywana ...

konkretnych i pewnych podstaw prawnych w tym zakresie. Zgodnie z art ...

ustawie albo zasadom współżycia społecznego. W przypadku zamówienia publicznego, to zamawiający w sposób dyskrecjonalny kształtuje większość essentialiae ...

negotii przygotowując własną s.i.w.z. Jak daleko posunięta jest swoboda stron w ułożeniu łączącego je stosunku prawnego, w niektórych aspektach wprost wskazują przepisy ...

473 § 1 stanowi, iż dłużnik może przez umowę przyjąć (a więc druga strona może oczekiwać, że przyjmie i uzależniać ...

ponosi. Ponadto żadnej z kwestionowanych w treści odwołania kar umownych nie ...

uznać za nadmierną i godzącą w zasadę równego traktowania wykonawców. Kary ...

prewencyjny, gdyż mają dyscyplinować wykonawców w trakcie realizacji umowy. Żadna z ...

oraz miarkowanie zostały szczegółowo określone w kodeksie cywilnym. Tak więc strona ...

powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art ...

Pzp, czyli stosownie do wyniku postępowania. ……………………………. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 340 fragmentów

2017-04-03 » Uwzględnia oba odwołania

2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant ...

Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2017 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 13.03.2017 r ...

116, 02-230 Warszawa B. w dniu 13.03.2017 r ...

Willowa 87, 32- 085 Mydlniczka w postępowaniu prowadzonym Prokuraturę Krajową, ul. Rakowiecka ...

085 Mydlniczka, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO ...

387 Warszawa zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO ...

KIO 492/17 po stronie zamawiającego C. wykonawcy Comarch S.A ...

864 Kraków, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO ...

KIO 492/17 po stronie zamawiającego, orzeka: 1. uwzględnia oba odwołania - w zakresie zarzutów podniesionych przez odwołującego w sprawie KIO 486/17; 1.1 wprowadzenie zmiany w rozdziale V ust.4 SIWZ , aby wykonawca dla spełnienia warunku udziału w postepowaniu miał obowiązek wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat dedykowanego ...

2 dokonanie modyfikacji lub wykreślenie w obecnym brzmieniu w kryterium oceny ofert - kryterium "organizacja ...

poprzez ustalenie możliwości nabycia doświadczenia w projektach o wartości co najmniej ...

2 milionów złotych 2. Kosztami postepowania obciąża zamawiającego Prokuraturę Krajową, ul. Rakowiecka 26 ...

Warszawa i 2.1 zalicza w poczet kosztów postepowania kwotę 15 000,00 (piętnaście ...

odwołania 2.2 zasądza od zamawiającego Prokuratury Krajowej, ul. Rakowiecka 26 ...

tysięcy sześćset) złotych stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu ...

odwołania i koszty wynagrodzenia pełnomocnika. - w zakresie zarzutów podniesionych przez odwołującego w sprawie KIO 492/17; 3 ...

lat 3.2 wprowadzenie zmiany w rozdziale V ust.4 SIWZ ...

wykonawca dla spełnienia warunku udziału w postepowaniu miał obowiązek wykazania się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed ...

3 dokonanie modyfikacji lub wykreślenie w obecnym brzmieniu w kryterium oceny ofert - kryterium "organizacja ...

umów o pracę, 3.4 w pozostałym zakresie oddala zarzuty odwołania 4. kosztami postepowania obciąża zamawiającego Prokuraturę Krajową, ul. Rakowiecka 26 ...

Mydlniczka i: 4.1 zalicza w poczet kosztów postepowania kwotę 15 000,00 (piętnaście ...

odwołania 4.2 zasadza od zamawiającego Prokuratury Krajowej, ul. Rakowiecka 26 ...

zwrotu kosztu zastępstwa prawnego. 5. w zakresie obu odwołań nakazuje zamawiającemu dokonanie stosownych i odpowiednich zmian w całej treści postanowień ogłoszenia o ...

ze zmianami) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia ...

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący ……………………………… Sygn. akt: KIO ...

02-528 Warszawa, dalej zwana "Zamawiającym" prowadzi postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego ...

wdrożenie rozbudowy Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (iSDA)". Postepowanie znajduje się na etapie przed składaniem ofert, kiedy Zamawiający opublikował treść specyfikacji istotnych warunków ...

wniesione odwołania, co skutkowało umorzeniem postępowań odwoławczych. W tym zakresie Izba wydała oddzielne postanowienia o umorzeniu postępowań odwoławczych. Odwołanie Enigma Systemy Ochrony ...

Enigma" we wniesionym odwołaniu zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 22 ust ...

art. 22d ust. 1 w związku z art. 22 ust ...

b pkt 3 Pzp oraz w związku z art. 7 ust ...

Pzp poprzez sformułowanie warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i ograniczający uczciwą konkurencję w zakresie, w jakim Zamawiający wymaga wykazania się przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a. "wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed ...

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwóch ...

system przeznaczony był do eksploatacji w rozproszonej strukturze organizacyjnej zamawiającego, obejmującej co najmniej 50 jednostek organizacyjnych w różnych lokalizacjach (miejscowościach), 3) system ...

zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami w oparciu o centralne repozytorium użytkowników ...

ang. Public Key Infrastructure), 7) w ramach systemu zintegrowane zostały wewnętrzne (eksploatowane przez zamawiającego) i/lub zewnętrzne (eksploatowane przez inne podmioty) systemy informatyczne w oparciu o standard SOA, 8) w ramach systemu zaprojektowano, wykonano i ...

art. 22d ust. 1 w związku z art. 22 ust ...

1b pkt 3 Pzp w związku z § 2 ust. 5 ...

dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U ...

r. poz. 1126 - dalej: "rozporządzenie") w związku z art. 7 ust ...

Pzp, poprzez określenie, że wykonawcy, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zobowiązani są do złożenia wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed ...

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ...

rzecz których usługi zostały wykonane, w sytuacji gdy zostały spełnione przesłanki, aby wykaz wykonanych usług dotyczył usług wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata ...

art. 22d ust. 1 w związku z art. 22 ust ...

b pkt 3 Pzp oraz w związku z art. 7 ust ...

Pzp poprzez sformułowanie warunków udziału w postępowaniu odnośnie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i ograniczający uczciwą konkurencję w zakresie, w jakim Zamawiający wymaga wykazania, iż osoby zdolne ...

i wdrożonych systemów informatycznych została w przypadku każdej z osób określona ...

o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu i ...

treści SIWZ poprzez: 1. zastąpienie w rozdziale V ust. 4. SIWZ ...

1 ogłoszenia o zamówieniu "wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed ...

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwóch ...

dziesięć milionów złotych).." sformułowaniem "wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed ...

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwóch ...

modyfikacji polegającej na wymaganiu doświadczenia w "wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed ...

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej jednej ...

system przeznaczony był do eksploatacji w rozproszonej strukturze organizacyjnej zamawiającego, obejmującej co najmniej 50 jednostek organizacyjnych w różnych lokalizacjach (miejscowościach), 3. system ...

zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami w oparciu o centralne repozytorium użytkowników ...

ang. Public Key infrastructure), 7. w ramach systemu zintegrowane zostały wewnętrzne (eksploatowane przez zamawiającego) i /lub zewnętrzne (eksploatowane przez inne podmioty) systemy informatyczne w oparciu o standard SOA, 8. w ramach systemu zaprojektowano, wykonano i ...

9 lit. c) SIWZ (i odpowiednio sekcji III.2.3) ust ...

22 ust. 1a Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia ...

wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne ...

zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące wykształcenia ...

zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Podał, że określone przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych ...

się legitymować wykonawca zostały określone w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, są one "przewymiarowane" w stosunku do zakresu i przedmiotu zamówienia. Zawyżenie przez Zamawiającego wymaganego poziomu zdolności w stosunku do przedmiotu i zakresu zamówienia prowadzi do ograniczenia konkurencji, gdyż uniemożliwia ubieganie się o ...

udzielenie zamówienia wykonawcom, którzy są w stanie zrealizować przedmiot zamówienia, jednakże nie spełniają postawionych przez Zamawiającego nadmiernych warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z rozdziałem V ust ...

pkt 1 ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przeć ...

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej dwóch ...

zł (słownie: dziesięć milionów złotych)...". W ocenie Odwołującego wymagana wartość zamówienia referencyjnego, w wysokości aż 10.000.000 ...

do wykonania przedmiotowego zamówienia. Doświadczenie w zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu dedykowanego systemu informatycznego (w tym jednego, który spełnia szczegółowe parametry wskazane przez Zamawiającego) jednak o niższej wartości nie ...

się stopniem skomplikowania od doświadczenia w zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu dedykowanego ...

większej wartości zamówienia. Podkreślił, że w przypadku usług IT to nie ...

jego elementem jest wykazanie doświadczenia w stworzeniu dedykowanego systemu informatycznego spełniającego ...

parametry. Skoro wykonawca dysponuje doświadczeniem w zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu dedykowanego ...

zawierającego wszystkie elementy wymagane przez Zamawiającego, lecz o mniejszej wartości, to ...

które umożliwia wykazanie się doświadczeniem w realizacji usługi o wymaganej przez zamawiającego charakterystyce, ale niższej wartości. Taki warunek otwiera postępowanie na konkurencję, a jednocześnie, zabezpiecza wysoki poziom jakości zamawianych usług. Wskazał, że Zamawiający postawił dodatkowe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności finansowej i ekonomicznej ...

ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W takiej sytuacji, warunek wykazania się doświadczeniem w realizacji jednej usługi zaprojektowania, wykonania ...

mniejszej wymaganej wartości minimalnej) jest w zupełności wystarczający dla zagwarantowania należytego poziomu zdolności technicznych i zawodowych podmiotu ...

zamówienie. Jednocześnie, nie ogranicza on w sposób nieuzasadniony udziału w postępowaniu podmiotom zdolnym do wykonania zamówienia ...

ust. 5 pkt 2 rozporządzenia "w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 tata ...

doświadczenia (które najczęściej zdobywane jest w postępowaniach publicznych) oraz okoliczność, iż w okresie ostatnich dwóch lat w sposób znaczący spadła liczba postępowań publicznych dotyczących dedykowanych systemów informatycznych, aby zapewnić konkurencyjność postępowania koniecznym jest zmiana okresu w jakim Wykonawca może wykazywać się wykonaniem takiego systemu ...

z 3 do 5 lat). W ocenie odwołującego z posiadanego przez ...

niego rozeznania rynku wynika, że w ostatnich 3- ch latach ilość zakończonych w Polsce takich usług, z których ...

każda oddzielnie spełnia wszystkie wymagania zamawiającego jest znikoma. Oznacza to zawężenie przez Zamawiającego ilości wykonawców, którzy będą mogli ...

którzy spełniają wszystkie pozostałe wymagania zamawiającego i są zdolni do wykonania zamówienia na wysokim poziomie jakości. W zakresie kolejnego zarzutu dotyczącego warunków udziału w postępowaniu - odnoszącym się koniecznością wykazania posiadania ...

osoby zdolnych do wykonania zamówienia, Zamawiający w Rozdziale V SIWZ ust. 5 pkt 1-9) wymaga, aby wykonawca wykazał się dysponowaniem Kierownikiem ...

oraz testerem oprogramowania. Dla każdej w ww. osób w lic. c) pkt 1-9 ...

ust. 5 Rozdziału V SIWZ Zamawiający wskazał, że osoby te powinny ...

pełnioną przez te osoby funkcją w projekcie, który obejmował zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego w wartości co najmniej 5 000 000 zł. W dalszej części SIWZ Zamawiający wskazał, że przez wartość systemu informatycznego Zamawiający rozumie sumę brutto (z VAT ...

prawnych oraz usług poniesionych przez zamawiającego w związku z wdrożeniem dedykowanego systemu ...

i rozbudową systemu. Postawienie przez Zamawiającego wymogu, aby każda z ww. osób legitymowała ...

zamówienia, jak również ogranicza uczciwą konkurencję w postępowaniu. Modyfikacja warunku w sposób wskazany przez Odwołującego (poprzez ...

strony pozwala na zbadanie przez Zamawiającego czy wykonawca daje rękojmię należytego ...

wykazanie się posiadaniem osób z odpowiednim doświadczeniem: zrealizowanie przez każdą osobę ...

wdrożenie systemów informatycznych opisanych przez Zamawiającego o wartości co najmniej 1 ...

również spełnienie pozostałych kryteriów wskazanych w SIWZ dla każdej z osób mających pełnić funkcje w projekcie, a z drugiej strony pozwala na zapewnienie odpowiedniej konkurencji w postępowaniu, na podstawie warunku udziału, który ...

jest proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. W kolejnym zarzucie dotyczącym kryterium oceny ofert podał, że Zamawiający w rozdziale XII SIWZ jako jedno ...

kryteriów oceny ofert wskazał, iż "w ramach kryterium Organizacja zespołu Wykonawcy Zamawiający bierze pod uwagę wskaźnik osób ...

miesiące przed dniem złożenia oferty w ogólnej liczbie członków zespołu Wykonawcy ...

2 ustawy Pzp. Zasadą wyrażoną w art. 91 ust. 2 ustawy ...

Pzp nie zmieniła tej zasady. W szczególności zachowany został również przepis ...

nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy w tym jego wiarygodności technicznej. Wymienione w pkt 5) przykładowe kryteria takie ...

wpływ na jakość wykonania zamówienia. W przypadku przedmiotowego postępowania określone przez Zamawiającego kryterium dotyczące okresu przez jaki ...

wpływu na jakość wykonania zamówienia. W związku z powyższym zasadnym i ...

tego kryterium do wymagań ustawy. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o ...

jego oddalenie i podał, że w zakresie zarzutu pierwszego (1a ...

dotyczącego rzekomego zbyt wysokiego wymagania w odniesieniu do posiadania doświadczenia w zakresie realizacji dwóch usług w ramach projektów, których przedmiotem było ...

uwagę na kwestie, że zdaniem Zamawiającego wartość tworzonego lub rozbudowywanego systemu ...

wskazane tu czynniki jednostkowo lub w określonych kombinacjach występują w większym stopniu. Stąd też w zależności od specyfiki konkretnego systemu ...

tym wykonawca nabywa większe doświadczenie w zakresie wykonywania czasochłonnych czynności (co może się wiązać z koniecznością wykonywania ...

koordynacji), wykorzystywania bardziej zaawansowanych technologii w zakresie oprogramowania lub sprzętu lub ...

usługi pozostaje bez znaczenia dla poziomu uzyskanego w wyniku realizacji tej usługi doświadczenia ...

chodzi o proporcjonalność wartości wskazanej w treści warunku względem wartości systemu objętego projektem, w ramach którego ma być realizowane ...

10 % wartości planowanego do wdrożenia w ramach projektu iSDA systemu informatycznego ...

uznać takie wymaganie za nadmierne. W zakresie kolejnego zarzutu (1b ...

dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wskazał, że wydłużenie okresu, w odniesieniu do którego Wykonawca może wykazywać żądane doświadczenie stanowi uprawnienie a nie obowiązek Zamawiającego. Podkreślił, że w odniesieniu do niniejszego zamówienia Zamawiający nie widzi potrzeb wydłużania wskazanego ...

podmiotów uzyskaniem zamówienia, co zapewnia odpowiedni poziom konkurencji. Z analogicznych powodów jak wskazane względem zarzutu określonego w pkt lb Zamawiający uznaje że wymaganie posiadania przez osoby uczestniczące w realizacji zamówienia doświadczenia w realizacji projektów, w ramach których projektowano, budowano i ...

nie stanowi nieproporcjonalnie nadmiernego wymagania w sytuacji, gdy w ramach niniejszego zamówienia osoby te mają uczestniczyć w czynnościach zmierzających do wdrożenia systemu ...

ponad 100 min zł. Natomiast w zakresie kolejnego zarzutu (ozn. nr ...

kryterium Organizacja zespołu Wykonawcy) określonego w Rozdziale XII pkt 2 SIWZ w odniesieniu do którego Odwołujący sformułował ...

podmiotowe nie mające związku z postepowaniem. Podkreślił, że w obecnym brzmieniu ustawy Pzp sposób ...

wskazany jako przykład kryterium przedmiotowego w art. 91 ust 2 pkt ...

Twierdzenie, że żądanie zatrudnienia osób w okresie przed dniem złożenia oferty nie pozostaje w związku z realizacją zamówienia jest niezasadne, ponieważ zdaniem Zamawiającego istnieje istotna różnica pomiędzy realizacją ...

podmiot dysponujący zespołem wykonawczym, funkcjonującym w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa Wykonawcy ...

ludzkimi, z których jest on w stanie wydelegować do realizacji zamówienia ...

wpływ na jakość wykonania zamówienia. W odniesieniu do zarzutu, że nie ...

wpływu pozostawanie wskazanych tu osób w stosunku pracy przed dniem złożenia ...

istnienie podległości służbowej, wykonywanie pracy w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę oraz w sposób wskazany przez pracodawcę a ...

zlecenia, umowę o świadczenie usług) w ramach której usługobiorca (zleceniobiorca) ma ...

gotowych do realizacji zamówienia, zdaniem Zamawiającego w sposób istotny wpływa na jakość ...

wystąpienia powyżej wskazanych negatywnych zjawisk. W związku z tym Zamawiający przyjmuje, że współczynnik zatrudnienia osób uczestniczących w realizacji zamówienia przez Wykonawcę przez ...

okres co najmniej 3 miesięcy (Zamawiający przyjmuje że jest to minimalny ...

metodykami oraz praktyką realizacji projektów w przedsiębiorstwie Wykonawcy) do ogólnej liczby osób wchodzących w skład Personelu Kluczowego Wykonawcy pozostaje w związku z jakością realizacji zamówienia, co może stanowić uzasadnienie dla ukształtowania kryterium w sposób określony w SIWZ. Odwołanie MAXTO sp. z ...

Maxto" we wniesionym odwołaniu zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1) art ...

ust. 1b pkt 3 w zw. z art. 22 ust 1a w zw. art. 22d ust. 1 w zw. z art 7 ust ...

Pzp poprzez postawienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia ...

a co za tym idzie w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji; 2) art. 91 ust. 2 w zw. z art. 91 ust 2c w zw. z art. 91 ust. 3 w zw. art. 36 ust 1 pkt 13 w zw. z art. 7 ust ...

dodatkowo kryterium to opisane zostało w sposób nieprecyzyjny i naruszający zasadę ...

równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji; 3) art. 29 ust. 2 ustawy Pzp w zw. art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 i ...

cywilnego poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w zakresie terminu realizacji Etapu II zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję oraz wprowadzenie do wzoru umowy ...

1 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców przez ...

określenie przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. Podnosząc ...

1) uwzględnienie odwołania, 2) nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania, 3) nakazanie Zamawiającemu odpowiedniej zmiany terminu składania ofert, jeśli ...

podał, że sformułowane warunki udziału w postępowaniu powinny być określone w taki sposób, by ich weryfikacja ...

że sytuacja podmiotowa określonego wykonawcy, w szczególności potencjał, którym on dysponuje i który może wykorzystać do wykonania zamówienia, są ...

uznania, iż wykonawca ten będzie w stanie wykonać zamówienie zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Zamawiający przy ustalaniu warunku udziału w postępowaniu powinien brać pod uwagę specyfikę ...

zamówienia oznacza, że opisane przez zamawiającego warunki muszą być adekwatne do celu, dla jakiego w danym postępowaniu określane są warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą ponad ten ...

warunków do przedmiotu zamówienia służy zapewnieniu dostępu do udziału w postępowaniu wykonawcom zdolnym do realizacji określonego ...

od poszczególnych osób podał, że Zamawiający nie zachował zasady proporcjonalności w tym zakresie, gdyż w sposób nadmierny określona została ogólna ...

stażu pracy pod lit. b) w stosunku do programistów - pkt 8, także w sposób nadmierny w odniesieniu do wszystkich osób określono okres 3 lat, w którym mogli brać udział w konkretnych projektach, którymi muszą wykazać ...

podczas swojego zawodowego doświadczenia. Nadto w sposób nieprecyzyjny określono wartość projektów ...

znaczenie dla możliwości wzięcia udziału w Postępowaniu. Warunek ten, jest bardzo rygorystyczny i w sposób istotny ogranicza krąg wykonawców mogących wziąć udział w Postępowaniu. Zamawiający żąda wykazania się dysponowaniem zespołem 26 osób i w stosunku do każdej z tych ...

bardzo wysokie wymagania. Podkreślił, że Zamawiający prowadził podobne postępowania do niniejszego. Co istotne, w stosunku do programistów nie postawił w ogóle wymagań dotyczących udziału w określonych projektach. Zamawiający w stosunku do wszystkich osób wskazanych w rozdz. V ust. 5 SIWZ ...

bardzo wąską kategorię wiekową osób. W zakresie kolejnego zarzutu dotyczącego okresu w jakim osoba dedykowana do zespołu ...

winna uzyskać doświadczenia podniósł, że w rozdz. V ust. 5 SIWZ w stosunku do wszystkich osób w wymaganiach pod lit. c) Zamawiający ograniczył do 3 lat okres, w trakcie którego poszczególne osoby miały zdobyć doświadczenie w projektach informatycznych. Takie ograniczenie jest ...

i niczym nieuzasadnione. Przede wszystkim Zamawiający wymaga, aby osoby te brały udział w co najmniej 2 projektach informatycznych ...

osoby te powinny brać udział w całości lub przynajmniej istotnej części ...

im funkcją. To powoduje, że w okresie 3 lat trudno jest wziąć udział w dwóch projektach informatycznych o takiej wartości. W zasadzie projekty te musiałyby mieć ...

po sobie. A i tak może się okazać, że takie ograniczenie ...

dobrych specjalistów, którzy brali udział w bardzo dużych projektach, które trwały ...

np. 2 lata. Dlatego też w zakresie tego zarzutu wnosił o nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany SIWZ i odpowiednio ogłoszenia o zamówieniu, poprzez nadanie ...

5 SIWZ pkt 1 - 9 (w stosunku do wszystkich osób) w wymaganiu pod lit. c) brzmienia ...

lat) przed terminem składania ofert: "w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert… . W zakresie kolejnego zarzutu dotyczącego wartości projektów w których uczestnictwie osoby dedykowane do ...

że wartość takiego projektu wykonywanego w okresie 3 lat przed terminem ...

milionów złotych)" jest wymaganiem nadmiernym. W zakresie kolejnego zarzutu dotyczącego oceny ofert w kryterium " Organizacja zespołu Wykonawcy" podał, że Zamawiający w ramach tego kryterium bierze pod ...

miesiące przed dniem złożenia oferty w ogólnej liczbie członków zespołu Wykonawcy. Podkreślił także iż Zamawiający dla zaostrzenia tego kryterium wskazał ...

przy ocenie spełniania tego kryterium Zamawiający nie zalicza do kategorii "osób ...

którego zdolnościach technicznych lub zawodowych, w rozumieniu art. 22a ustawy ...

mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej ...

do właściwości wykonawcy (tak KIO w wyroku z dnia 4 grudnia ...

byłoby zatem dopuszczalne przed wejściem w życie nowelizacji Pzp na podstawie ...

ile mielibyśmy do czynienia z postępowaniem o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem ...

też Kryterium "Organizacja zespołu Wykonawcy" może polegać na ocenie wskaźnika osób ...

opis kryterium jest nieprecyzyjny, bowiem Zamawiający określił kryterium jako "wskaźnik osób ...

miesiące przed dniem złożenia oferty w ogólnej liczbie członków zespołu Wykonawcy ...

osobę związaną umową o pracę w pełnym czy też nie pełnym ...

1/10 etatu byłoby punktowane. W takiej sytuacji przyznawanie dodatkowych punktów ...

osób na niewielką część etatu, w rzeczywistości wypaczałoby sens tego kryterium ...

nieuczciwy sposób zyskania przewagi nad konkurencją. Zwłaszcza, że waga tego kryterium ...

Wykonawcę za spełnienie wzmiankowanego kryterium w żaden sposób nie odnosi się do funkcji i celu przedmiotu zamówienia poprzez to, że ...

związku funkcjonalnego z przedmiotem zamówienia. W zakresie zarzutu trzeciego odwołania dotyczącego opisania przedmiotu zamówienia w zakresie terminu realizacji Etapu II zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję oraz wprowadzenie do wzoru umowy ...

oraz równowagę stron podał, że Zamawiający nie może konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego ...

świadczyły usługi objęte przedmiotem zamówienia (w tym na rzecz Zamawiającego) i posiadają pełną lub częściową ...

niezbędną infrastrukturę. Nadto dodał, że w załączniku nr 3 do umowy ...

Pomioty te posiadają już wiedzę w przedmiocie tych systemów, przez co ...

tak krótkiego realizacji etapu II w sposób nieuprawniony predestynuje te podmioty ...

do nadużycia własnego prawa podmiotowego. W tym zakresie wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany załącznika nr 3 do umowy - harmonogram ramowy w zakresie terminu wykonania etapu II ...

etapu IV i poszczególnych zadań w zakresie etapu IV ulega wydłużeniu o 90 dni. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie w zakresie warunków udziału w postępowaniu odnoszących się do dysponowania osobami ...

oceny ofert wykazania się zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę ...

dedykowanego zespołu do wykonania zamówienia Zamawiający przedstawił taką sama argumentacje jak ...

powielanie -przy odwołaniu Maxto, argumentacji Zamawiającego w tym zakresie. W zakresie zarzutu dotyczącego ustalenia w Załączniku nr 3 do wzoru ...

Umowy Harmonogramu ramowego podał, że w odniesieniu do zarzutu, dotyczącego zbyt ...

wykonania. Niezasadne jest wskazywanie, że w tym terminie zamówienie mogą wykonać ...

podmioty które dotychczas realizowały u Zamawiającego zamówienia związane z wdrożeniem i ...

do funkcjonowania systemów eksploatowanych przez Zamawiającego. Zamawiający podniósł, ze wykonanie etapu II ...

tego typu prac zależny jest w dużej mierze od ilości programistów ...

wskazuje, że Odwołujący nie dysponuje w tym zakresie odpowiednią ilością odpowiednio wykwalifikowanych osób, które mógłby skierować ...

podmiotów dotychczas wykonujących zamówienia u Zamawiającego. Jak Zamawiający przewidział odpowiednio długi (za długi zdaniem Odwołującego) etap I w ramach którego przeprowadzana jest analiza ...

wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania infrastruktury Zamawiającego. Poza tym posiadanie doświadczenia w realizacji projektów u Zamawiającego przez określone podmioty nie nakłada na Zamawiającego żadnych obowiązków związanych z koniecznością wyrównywania szans w zakresie ubiegania się o kolejne ...

nie wykonywały dotychczas zamówień dla Zamawiającego. Tym samym zamówienie w zakresie etapu II jest wykonalne w terminie określonym w załączniku do wzoru Umowy przy założeniu wykorzystania odpowiedniej ilości osób, legitymujących się określonym poziomem wiedzy i doświadczenia. Do obu postepowań po stronie zamawiającego przystąpili wykonawcy Asseco Data Systems ...

nikt się nie stawił. Do postepowania odwoławczego po stronie Odwołującego w postepowaniu zainicjowanym odwołaniem wykonawcy Enigma przystąpił ...

Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowych sprawach, na podstawie zebranego ...

po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności z postanowieniami ogłoszenia o ...