Spróbuj: "W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający może dopuścić, aby wykaz" 10

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

XII Ga 883/20 – Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku – 2021-01-27 548 fragmentów Premium

2021-01-27 » Oddala skargę w całości

stanowi, że przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma odbywać się w sposób zapewniający równe traktowanie wykonawców oraz zachowanie uczciwej konkurencji. W konsekwencji zamawiający nie może dopuścić do wyboru oferty- chociażby dla ...

jest zatem twierdzenie skarżących, że w postępowaniu odwoławczym został na nich bezpodstawnie przerzucony ciężar dowodu w zakresie zaoferowanej ceny i wykazania, że w nie dopuścili się czynu nieuczciwej konkurencji składając ofertę. Zarzucane konsorcjum (...) przez odwołujących się zaniżenie ceny w kontekście nieujęcia w niej kosztów, które skarżący sami musieliby ponieść aby zaoferować świadczenie zamawiającemu, jasno wynikało z okoliczności sprawy ...

że stwierdzenie okoliczności brania udziału w przygotowaniu postępowania przez wykonawcę lub wskazane w tym przepisie osoby oznacza powstanie domniemania zakłócenia konkurencji i wymaga zapewnienia wykonawcy możliwości udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu zamówienia nie powoduje w danym przypadku zakłócenia konkurencji, co winno nastąpić w trybie art. 24 ust. 10 Pzp. Skoro (...) uczestniczył w procedurze dialogu technicznego, a zatem brał udział w przygotowaniu postępowania, to zamawiający winien wystosować do Konsorcjum (...) wezwanie w trybie art. 24 ust. 1 ...

« poprzednie123456789...230następne »