Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 103/17 – Wyrok KIO – 2017-01-25 793 fragmenty

2017-01-25 » Uwzględnia odwołanie

można uznać, iż istotne postanowienia zawarte w ofercie, w tym odnoszone do sprecyzowania przedmiotu dostawy - nie różnią się w swej treści od postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że niezgodność treści oferty z treścią SIWZ powinna być oceniania z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 § 1 K.c., tj. niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z wymaganiami zamawiającego, odnoszącymi się do merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym do sprecyzowania oferowanego świadczenia - co stanowi element sine qua non oferty, a więc materialnej sprzeczności zakresu zobowiązania zawartego w ofercie z zakresem zobowiązania, którego zamawiający oczekuje dla spełnienia swoich uzasadnionych potrzeb, zgodnie z postanowieniami SIWZ. Okoliczność bezsporną (przyznaną przez przystępującego ...

z kolei wskazują podane symbole. Wykonawcy byli zobowiązani w przypadku zaoferowania równoważnego produktu do jego dokładnego opisania, umożliwiającego w sposób jednoznaczny identyfikację oferowanego produktu. Skoro zamawiający podjął działania zmierzające do wyjaśnienia powyższej sytuacji, oznacza to, że zauważył odstępstwa w ofercie Smart Digital Media w stosunku do swoich wymagań, niezależnie od tego ...

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Skoro przystępujący, wbrew dyspozycjom zamawiającego do oferty załączył tzw. dokumenty podmiotowe - potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - zachodziła konieczność wezwania przez zamawiającego przed wyborem oferty - wykonawcy Smart Digital Media do potwierdzenia, że pozostają one nadal aktualne. W związku z nakazanym odrzuceniem oferty przystępującego, obecnie obowiązek ten uchyla ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 104 fragmenty

2010-10-25 » Uwzględnia odwołanie

być tożsama z treścią formularzy załączonych do siwz. Wskazał ,że zamawiający wymagał, aby obok formularza ofertowego do oferty zostały załączone tabele elementów rozliczeniowych. Analiza dokumentacji projektowej wraz z załączonymi przedmiarami robót ujawniła, że w tabelach elementów rozliczeniowych, stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ...

na dowolne lecz zamierzone składanie ofert przez wykonawców wbrew swoim oczekiwaniom zawartym w treści SIZW. W punkcie 12.16 SIWZ zamawiający nie dopuścił do dokonywania w treści załączonych formularzy jakichkolwiek zmian w celu ochrony swojego interesu - w postaci otrzymania oferty spełniającej jego oczekiwania. Skoro zamawiający nie dopuścił do możliwości dokonywania zmian w formularzu ofertowym a takim niewątpliwie ...

1 pzp nie wynika, aby zamawiający w każdej sytuacji wskazującej na wątpliwości co do zgodności oferty z siwz jest zobowiązany do występowania do wykonawcy z żądaniem złożenia wyjaśnień. Ustawodawca takiego wymogu nie zawarł, nie określił również katalogu spraw o których wyjaśnienie zamawiający winien zwracać się do wykonawcy. Tym samym pozostawił zamawiającemu swobodę w ustaleniu kiedy ma wątpliwości co do treści złożonej oferty. Z utrwalonej linii orzeczniczej KIO wynika ,że zamawiający jest zobowiązany do wystąpienia z żądaniem złożenia wyjaśnień do wykonawcy, kiedy ich wystąpienie jest niewątpliwe , a więc w sytuacji kiedy zamawiający zamierza odrzucić złożoną ofertę z powodu jej niezgodności z treścią siwz. Tak więc odrzucenie oferty z tego powodu winno być poprzedzone skierowaniem do wykonawcy żądania złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty. Zaniechanie przez zamawiającego tego trybu wyjaśniania wątpliwości odnoszących się do treści złożonej oferty winno być uznane za naruszenie ...

KIO 652/19 – Wyrok KIO – 2019-04-25 178 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-04-25 » Oddala odwołanie

katalogowej będzie niezgodna z wymaganiami zamawiającego lub jeśli wykonawca nie załączy do oferty karty katalogowej, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ. Ponadto w przypadku gdy wykonawca wraz z oferta nie złoży deklaracji zgodności WE jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ." Zamawiający w dniu 29 marca 2019 r. unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 8 na ...

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zadania nr 8, wprowadzając postanowienia ppkt 6 w rozdziale XI pkt 1 SIWZ, dotyczące możliwości zaoferowania produktów równoważnych do produktu referencyjnego - palnika RIELLO 40G2. W takim przypadku wykonawca miał obowiązek złożyć wraz z ofertą kartę katalogową oferowanego palnika potwierdzającą spełnianie określonych w SIWZ wymagań oraz deklarację zgodności WE. Dokonując zmiany SIWZ, Zamawiający nie wprowadził odpowiednich zmian do formularza ofertowego lub formularza cenowego, które umożliwiałyby podanie przez wykonawców w ofercie nazwy oferowanego produktu. W postępowaniu na zadanie nr 8 zostały złożone trzy oferty, w tym oferta Odwołującego. Dwaj wykonawcy z własnej inicjatywy podali w formularzu cenowym zawartym w ofercie nazwę oferowanego palnika - "Palnik RIELLO 40G2W Kompletny", natomiast Odwołujący podał w tym samym miejscu formularza cenowego jako przedmiot swojej oferty - "Palnik RIELLO 40G2 ...

wynik postępowania. Podkreślić należy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający musi mieć pewność już na etapie oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, że nie ma jakiejkolwiek wątpliwości, iż oferta wybrana jako najkorzystniejsza spełnia wszystkie wymagania SIWZ. Oferta taka będzie stanowiła załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego. Błędne jest założenie Odwołującego, że Zamawiający może skorzystać ze środków ochrony przed zawarciem z wykonawcą - umowy niezgodnej z ofertą lub niezgodnej z SIWZ - poprzez odmowę zawarcia umowy i ewentualnie w dalszej kolejności eliminację takiego wykonawcy, bądź w dalszej kolejności unieważnienia przetargu. Takie środki mogą być stosowane w sytuacjach jedynie wyjątkowych. Nie budzi ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 153 fragmenty

2011-08-29 » Oddala odwołanie

podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żądał od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5.4 w rozdziale 5 siwz. Wykonawca - "PLATAN" Ewa Ostrzyniewska-Patyna w celu potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia na część 4 (rejon DI) załączył do oferty Wykaz usług- załącznik nr 5 (strona 7 i 8 oferty), w którym w pkt 2 powołuje się na ...

Pzp i wymagań określonych przez Zamawiającego powołanych powyżej, gdyż do oferty załączył wymagane zobowiązanie. Nie uznanie przez Zamawiającego dokumentów podmiotu innego, który złożył pisemne zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedza i doświadczenie) stoi, zdaniem Zamawiającego, w sprzeczności z art. 48 ust ...

innych podmiotów, ponieważ samodzielnie byłby w stanie spełnić warunki udziału w postępowaniu. Cytowane przepisy dotyczą sytuacji, w której wykonawca, przewidując możliwość uzyskania zamówienia, wchodzi w relacje prawne z innymi podmiotami w celu uzyskania na przyszłość zasobów niezbędnych do realizacji umowy. Nie mając pewności, czy jego oferta okaże się najkorzystniejsza, wykonawca nie "inwestuje" w zasoby, co do których nie ma pewności, czy zostaną wykorzystane. Wykonawca deklarujący uzyskanie do swojej dyspozycji stosownych zasobów musi udowodnić Zamawiającemu, że jest rzeczywiście zdolny do realizacji zamówienia. Ciężar dowodu na tę okoliczność spoczywa na wykonawcy, który może przekonać zamawiającego za pomocą jakiegokolwiek dokumentu, np. przedstawiając w tym celu stosowne zobowiązanie innych podmiotów. Zamawiający stwierdza, że nie uznanie dokumentów z wykazu zawartego w SIWZ, narusza art. 7 ust. 1 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 148 fragmentów

2016-01-12 » Uwzględnia odwołanie

stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. W pkt XVIII ppkt 3 SIWZ Zamawiający określił, że w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, należy zgłosić się w celu podpisania umowy, zgodnej z projektem umowy, który do oferty załączył wykonawca oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt III i IX (zapewne chodziło o pkt XIX) SIWZ. Zamawiający jako załącznik nr 1 do SIWZ określił wzór formularza ofertowego, gdzie zawarte zostały m.in. oświadczenia: − w pkt 6): "Zapoznaliśmy się z ...

zamówienia dla niniejszego zamówienia, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej zmianami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń" − w pkt 7): "Akceptujemy bez zastrzeżeń postanowienia umowy, zawarte w punkcie XIX SIWZ". Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18 grudnia 2015 r., do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty: Odwołującego oraz oferta wykonawcy Poczta Polska S.A. Do oferty Odwołującego nie został załączony projekt umowy. Zamawiający pismem z dnia 23 grudnia 2015 r. poinformował wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, tj. oferty wykonawcy Poczta Polska S.A. oraz o odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ...

pkt VIII ppkt 4.1) SIWZ, w projekcie umowy przygotowanym przez wykonawcę i załączonym do oferty wprost należało zawrzeć postanowienia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia wyartykułowane przez Zamawiającego w pkt III SIWZ. Podobnie sprawa ma się w przypadku postanowień określonych w pkt XIX SIWZ, gdzie Zamawiający zamieścił standardowe postanowienia umowne dotyczące ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 113 fragmentów

2018-07-05 » Uwzględnia odwołanie

2 uPzp, wskazując jednocześnie, że "Wykonawca do oferty nie dołączył specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu". Zamawiający jednak nie przywołuje żadnego postanowienia siwz, w tym w szczególności nie wskazuje postanowień § 14 siwz w których znajdują się wymagania co do zawartości składanej oferty z których wynikałoby, że do oferty należy załączyć jakikolwiek dokument nazywany - specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu. W § 14 siwz Zamawiający m.in. wskazuje, że: Sygn. akt KIO 1254/18 " Oferta winna zawierać: 1) wypełniony i ...

wymagania. Ww. dokument stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę ww. Wykonawcy, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści SIWZ następujące postanowienie: § 3 pn. Opis przedmiotu zamówienia pkt 2 SIWZ strona 2 SIWZ (2.Szczególowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do Sygn. akt KIO 1254/18 SIWZ, stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia. czyli ...

niej dokonanych nie wynika, że zamawiający w sposób jednoznaczny określił załączenie specyfikacji technicznych oferowanego sprzętu i oprogramowania do oferty. Również nie określił takiego obowiązku po stronie wykonawców ze skutkiem odrzucenia oferty i kwalifikacją takich okoliczności do art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Niemniej w przywoływanym punkcie 6 i 5 zał. Nr 2 do SIWZ Pn. - Opis przedmiotu zamówienia w sekcji wymagania ogólne dla udostępnianego sprzętu i oprogramowania zmawiający zawarł Sygn. akt KIO 1254/18 następujące postanowienia obligujące odwołującego do wykazania spełnienia wymagań zamawiającego. I tak w pkt 6 Wydzierżawiający zobowiązany jest do wskazania konkretnych parametrów sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem oferty w sposób umożliwiający ich identyfikację w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości oraz w pkt 5 udostępniany sprzęt wskazany w tabeli 1,2 oraz 3 ...

KIO 2428/19, KIO 2429/19 – Wyrok KIO – 2019-12-17 140 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-12-17 » Uwzględnia odwołania

zostać uzupełniony o postanowienie, zwalniające Wykonawcę z obowiązku zapłaty kar umownych w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu zobowiązania wynika z winy Zamawiającego. Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności polegającej na wyborze oferty wykonawcy Anmaro Sp. z o.o. i unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz o nakazanie dokonania ponownego badania i oceny oferty złożonej przez Odwołującego, w tym nakazanie wezwania Odwołującego do złożenia kart katalogowych produktów. W Rozdz. Va SIWZ Zamawiający zawarł wymaganie załączenia do oferty wypełnionego i podpisanego Formularza cenowego ...

przez oferowane dostawy wymagań określonych w SIWZ, czym naruszył dyspozycję artykułu 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przyznał, że potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez oferowane przez wykonawców urządzenia poszukiwał w innych niż wymagane w treści SIWZ źródłach, takich jak np. internet. Należy wskazać, że Zamawiający zobowiązany jest badać oferty na podstawie dokumentów i oświadczeń przedstawionych przez wykonawców w treści oferty. Skoro Zamawiający wymagał (zgodnie z postanowieniami SIWZ) przedstawienia kart katalogowych i przyznał ...

zgodność zaoferowanych urządzeń z wymaganiami SIWZ, to na podstawie tych dokumentów był zobowiązany dokonać oceny ofert. Ponadto Zamawiający może odrzucić ofertę tylko wtedy, gdy ma pewność, że treść oferty nie odpowiada SIWZ. Zamawiający nie zbadał wcześniej wszystkich dokumentów wymaganych, w tym kart katalogowych wykonawców, nie może zatem mieć pewności, że oferowane przez wykonawców Odwołujących się urządzenia nie spełniają wymagań SIWZ. Zasadny jest także zarzut Odwołującego P.I.W. Camco sp. z o.o., zgodnie z którym Zamawiający w różny sposób potraktował wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, tj. Wykonawca Anmaro sp. z o.o., również nie załączył kart katalogowych oferowanych urządzeń do oferty. Pomimo tego, jego oferta nie została odrzucona, co oznacza, że Zamawiający nie potraktował wykonawców w ten sam sposób, co stanowi naruszenie zasady równego traktowania wykonawców określonej w artykule 7 ust. 1 ustawy ...

123456...216następne »