Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez fundacje oraz stowarzyszenia - stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 i 5

2020-07-08 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Dokonując analizy sytuacji prawnej fundacji oraz stowarzyszeń jako zamawiających na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej "ustawa Pzp", należy wskazać, iż art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp nakłada obowiązek jej stosowania również przez osoby prawne...

Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia

2020-07-04 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Stosownie do treści art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), zwanej dalej "ustawą Pzp", zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2020

2020-06-30

Sygn. akt III CZP 67/19 UCHWAŁA Dnia 30 czerwca 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Trzaskowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Katarzyna Tyczka-Rote Protokolant Bożena Kowalska w sprawie z powództwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. przeciwko G. K. o ...

XIII Ga 548/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi – 2020-06-26 Premium

2020-06-26 » I. zmienia punkt 3 zaskarżonego wyroku na następujący (...)

Sygn. akt XIII Ga 548/20 POSTANOWIENIE Dnia 26 czerwca 2020 roku SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY ODWOŁAWCZY w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Krzysztof Wójcik (spr.) Sędziowie: Bartosz Kaźmierak, Marcin Wojciechowski (del.) po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2020 roku w Łodzi na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

2020-06-24 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 524/20 WYROK z dnia 24 czerwca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 marca 2020 r. ...

X Ga 380/20 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2020-06-24 Premium

2020-06-24 » Odrzuca skargę, Umarza postępowanie skargowe wywołane skargą

Sygn. akt X Ga 380/20 POSTANOWIENIE Poznań, 24 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział X Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Grażyna Weleda (spr.) po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 r., w Poznaniu, na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi konsorcjum "(...)" sp. z o.o. w W. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Łodzi – 2020

2020-06-23 » Oddalono skargę

III SA/Łd 1055/18 - Wyrok WSA w Łodzi SENTENCJA Dnia 23 czerwca 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Monika Krzyżaniak (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska, Asesor WSA Małgorzata Kowalska, , Protokolant Referent stażysta - ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

2020-06-23 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 892/20 WYROK z dnia 23 czerwca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2020 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2020 roku...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

2020-06-23 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 550/20 Sygn. akt: KIO 597/20 WYROK z dnia 23 czerwca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2020 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020

2020-06-22 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 593/20 WYROK z dnia 22 czerwca 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Klaudia Cyrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2020 roku, w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 19 ...

123456...4344następne »