Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2822/20 – Wyrok KIO – 2020-11-20 142 fragmenty

2020-11-20 » Oddala odwołanie

Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada ...

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. orzeka: 1. oddala odwołanie ...

2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 ...

r. poz. 1843 t.j.), na niniejszy wyrok - w terminie 7 ...

z siedzibą w Warszawie prowadzi na podstawie przepisów ustawy z dnia ...

publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na "Wybór doradcy strategicznego dla Centralnego ...

o.o.". Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ...

czynności i zaniechania Zamawiającego polegające na: - dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych ...

r. z godziny 9:00 na godzinę 12:00, a w ...

upływie terminu składania ofert wyznaczonego na godzinę 9:00; 3. z ...

niezgodnej z SIWZ z uwagi na niepodpisanie formularza oferty kwalifikowanym podpisem ...

oraz dowodów przywołanych w uzasadnieniu na okoliczności wskazane w niniejszym odwołaniu ...

tj. zmianie treści SIWZ polegającej na zmianie terminu składania ofert na dzień 20 października 2020 r ...

nakazanie Zamawiającemu odrzucenie oferty Incheon na podstawie art. 89 ust 1 ...

wyznaczając nowy termin składania ofert na dzień 19 października 2020 r ...

wyznaczając nowy termin składania ofert na dzień 20 października 2020 r ...

godzinie 8:06, a więc na godzinę przed upływem terminu składania ofert wyznaczonego na 20 października 2020 r. godzina ...

po upływie terminu składania ofert na Platformie Zakupowej SmartPZP, na której prowadzone jest postępowanie, została ...

poprzez wyznaczenie terminu składania ofert na dzień 20 października 2020 r ...

Ponadto tego samego dnia Zamawiający opublikował informację o ofertach złożonych w ...

postępowaniu został wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 20 października 2020r. na godzinę 9:00 CET i ...

o godzinie 9:21 polegająca na zmianie treści SIWZ i wyznaczeniu nowego terminu składania ofert na ten sam dzień, ale na godzinę 12:00 została dokonana ...

pierwotnego terminu składania ofert wyznaczonego na godzinę 9:00. Odwołujący zauważył ...

Powyższe nie budzi wątpliwości ani na gruncie przepisów Pzp ani też ...

warunki takiej zmiany. Z uwagi na zastosowaną przez Zamawiającego procedurę dialogu ...

zamawiający musi taką zmianę udostępnić na stronie internetowej na której prowadzi Sygn. akt KIO ...

20 postępowanie (w tym przypadku na Platformie Zakupowej SmartPZP). Niespełnienie którejkolwiek ...

warunki dokonania zmiany SIWZ polegające na zmianie terminu składania ofert nie ...

składania ofert w postępowaniu wyznaczony na dzień 20 października 2020 r ...

wyznaczając nowy termin składania ofert na godzinę 12:00 już po ...

pierwotnego terminu składania ofert wyznaczonego na godzinę 9:00. informacja o zmianie SIWZ została bowiem opublikowana na Platformie Zakupowej SmartPZP o godzinie ...

takie zmiany muszą zostać dokonane na zasadach określonych w art. 38 ...

składania ofert. Ponadto podkreślił, że na gruncie art. 38 ust. 4 ...

o godzinie 9:00, polegającą na zmianie treści rozdziału XIV SIWZ ...

ofert z godziny 9:00 na godzinę 12:00 została dokonana ...

upływem terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 20 października Sygn. akt ...

KIO 2822/20 2020 r. na godzinę 9:00. Okoliczności faktyczne ...

o godzinie 9:44 wskazują na to, że Zamawiający swoją bezskuteczną ...

o udzielenie danego zamówienia publicznego, na etapie badania i oceny ofert ...

20 października 2020 r. polegającej na zmianie terminu składania ofert winno ...

oraz pozostałe dokumenty składające się na ofertę o godzinie 9:44 ...

skutkować odrzuceniem oferty. W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wniósł o jego ...

Zamawiający zakwestionował istnienie interesu po stronie Sygn. akt KIO 2822/20 ...

Publicznych, w której wskazuje się na brak możliwości powtórzenia czynności otwarcia ...

postępowanie, co wpłynęło m.in. na to, że Zamawiający przychylał się ...

ofert, w tym aż dwukrotnie na wniosek Odwołującego, (wniosek z dnia ...

dnia 12.10.2020 r.). Na skutek wniosku Odwołującego z dnia ...

ofert został przedłużony i wyznaczony na dzień 19.10.2020 godz ...

r. termin uległ ponownemu przesunięciu na dzień 20.10.2020 godz ...

Odwołujący, kontaktując się z Zamawiającym, na tym etapie postępowania, korzystał z niewłaściwej zakładki na platformie Smart PZP, a mimo ...

r. o godzinie 08:06 na Smart PZP wpłynęła pierwsza oferta ...

gdyż oferta była zaszyfrowana. Następnie, na około osiem minut przed upływem terminu na składanie ofert, Zamawiający otrzymał, automatycznie ...

załącznika w korespondencji do wniosku". Na tym etapie Zamawiający nie wiedział ...

Zamawiający miał jednak świadomość, że na tym etapie wykonawcy powinni składać ...

zakładce "Korespondencja". Wpłynięcie ww. korespondencji na kilka minut przed upływem terminu ...

przeszkody w Postępowaniu. Z uwagi na upływ czasu Zamawiający nie mógł ...

przesuniecie z godz. 9:00 na godz. 12:00). Zamawiający miał ...

Zamawiający nie mógł sobie pozwolić na nieefektywne prowadzenie postępowania i jego unieważnienie z uwagi na ewentualne błędy techniczne platformy zakupowej ...

dobro postępowania, a także mając na uwadze, że czynność złożenia i ...

po to, by zyskać czas na wyjaśnienie sprawy. Pamiętać należy, iż ...

dokonanej zmiany terminu składania ofert na adres e-mail. Zmiana godziny ...

składania ofert została także natychmiast opublikowana w zakładce "Karta postępowania" dostępnej ...

informacji przyjmuje się datę zapisania na serwerze. Aktualna data i godzina ...

o godzinie 09:21, Zamawiający opublikował dodatkowo na stronie internetowej pismo informujące o dokonanej zmianie ...

zmiany terminu składania ofert (przesunięcia na godz. 12:00 w dniu ...

r.) oraz ich otwarcia (przesunięcia na godz. 12:30 w dniu ...

zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Przepis ten nie określa jednak sposobu udostępnienia zmiany na stronie internetowej, pozostawiając to dyskrecjonalnemu uznaniu Zamawiającego ...

by zmiana SIWZ musiała polegać na zamieszczeniu na stronie dokumentu elektronicznego stanowiącego plik tekstowy ...

do brzmienia definicji zawartej w art. 2 pkt. 17 Pzp w Sygn. akt KIO ...

programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych ...

dokonanie zmiany w Karcie postępowania na platformie Smart PZP. Ponadto zauważył ...

ofert o godzinie 08:55, na pięć minut przed upływem terminu ...

ta nastąpiła wyłącznie poprzez upublicznienie na platformie zakupowej, bez publikacji dodatkowego ...

ofert w Postępowaniu zostało ujawnione na stronie internetowej Zamawiającego o Sygn. akt KIO ...

wiążące w momencie ujawnienia go na Platformie Smart PZP. Nadto, z uwagi na fakt, iż oświadczenie woli może ...

w formie elektronicznego pliku tekstowego na który powołuje się Odwołujący. Pismo to faktycznie umieszczono na stronie internetowej o godz. 9:21 w ...

jest jedynie udostępnienie zmiany SIWZ na stronie internetowej. Powyższe Sygn. akt KIO 2822 ...

natychmiast po pojawieniu się jej na stronie internetowej w jakiejkolwiek formie, a ewentualne ...

aby modyfikacja SIWZ była udostępniona na stronie internetowej, chyba ze specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w ...

ale nie musi udostępniać SIWZ na stronie internetowej. Jeżeli zatem zamawiający w tym ...

trybie nie musi udostępniać SIWZ na stronie internetowej, a czyni to z własnej ...

4 Pzp (zmieszczenia modyfikacji SIWZ na stronie internetowej) nie dotyczy Zamawiającego. Przyjmując jednak ...

Zamawiający powinien taką modyfikację zamieścić na stronie internetowej, to będzie to strona prowadzonego ...

zamówienie, należałoby uznać, że zamieszczenie na owej platformie elektronicznej określonych informacji ...

taka potrzeba jaka powstanie po stronie Zamawiającego. Orzecznictwo odwołuje się przy ...

kilkukrotnie przesuwał terminy w postępowaniu na wniosek Odwołującego, mimo, iż nie ...

postawy Zamawiającego, który pozytywnie odpowiadał na wszelkie prośby wykonawców o wsparcie ...

skutecznie przesunięty, w szczególności mając na uwadze jednolite orzecznictwo KIO zakazujące ...

akt KIO 2822/20 Przystępującego na podstawie art. 84 ust. 2 ...

uznana za niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp . Jedynie na marginesie wskazać należy, że zarzut ...

terminie nie może być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 ...

2 PZP, a jedynie zwrócona na podstawie art. 84 ust. 2 ...

jak również była powszechnie widoczna na portalupzp w zakładce karta postępowanie ...

ofert oficjalnego pisma do wykonawców - na które powołuje się Odwołujący, lecz ...

zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej." W niniejszej sprawie czynnością Zamawiającego ...

terminu składania i otwarcia ofert na powszechnie dostępnej stronie internetowej postępowania w zakładce "karta postępowania ...

tych, które zamawiający jest zobowiązany na mocy art. 36 ust. 1 ...

postępowania od dokumentacji postępowania. To na tę ostatnią składają się bowiem ...

określonym terminie (np. udzielenie odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień lub uzupełnień ...

to właśnie moment, w którym na Platformie Zakupowej SmartPZP zostanie zamieszczony ...

określonym terminie ani zapisania ich na dyskach lokalnych w inny sposób ...

skoro karta postępowania znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego (tj. Platformie Zakupowej SmartPZP ...

zmiana ta jest udostępniona (strona internetowa). Innymi słowy, strona internetowa (tu: karta postępowania na Platformie Zakupowej SmartPZP) nie służy ...

informacja o zmianie SIWZ zamieszczona na stronie głównej Platformy Zakupowej SmartPZP lub wręcz na stronie internetowej samego Zamawiającego (www.cpk.pl ...

że zmiana SIWZ może mieć na celu nie tylko liberalizację wymagań ...

z przyczyn leżących po jego stronie - nie jest w stanie złożyć ...

uwagę, że dokumenty składające się na ofertę Przystępującego Sygn. akt KIO ...

Przystępujący skompletował więc ofertę dopiero na 11 minut przed upływem terminu ...

z listy dokumentów składających się na ofertę Przystępującego, udostępnionej przez Zamawiającego ...

wskazana dokładna godzina jego umieszczenia na Platformie Zakupowej SmartPZP. W konsekwencji oferta Przystępującego została złożona na Platformie Zakupowej o godzinie 9 ...

próby) modyfikacji terminu składania ofert na 4 minuty przed jego upływem ...

publicznego, jak również oświadczenia, stanowiska stron złożone w trakcie rozprawy, ustaliła ...

co następuje: Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. W pierwszej kolejności Izba ...

poniesienie przez niego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. Izba nie podzieliła ...

do wniesienia odwołania z uwagi na okoliczność, iż dąży on do ...

postępowania. Wskazać należy, że Odwołujący na skutek wniesienia odwołania żądał stwierdzenia ...

Zamawiającemu dokonania zwrotu oferty Incheon na podstawie art. 84 ust. 2 ...

że nawet okoliczność, iż wykonawca na skutek wniesionego odwołania dążyłby do ...

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Izba dopuściła i przeprowadziła ...

także dowodów złożonych przez Odwołującego na rozprawie. Na podstawie ww. dokumentów Izba ustaliła ...

przedstawiony w odwołaniu oraz odpowiedzi na odwołanie i piśmie procesowym Przystępującego ...

wywody Zamawiającego zawarte w odpowiedzi na odwołanie, a poniżej, dodatkowo, odniesie ...

Zamawiający musi taką zmianę udostępnić na stronie internetowej na której prowadzi postępowanie. Sygn. akt ...

Kompetencyjnego SmartPZP), który w odpowiedzi na pytania Zamawiającego wprost wskazał, że ...

w tym zakresie została upubliczniona na stronie internetowej SmartPZP prowadzonego postępowania. Ponadto powyższa ...

jeszcze przed upływem terminu wyznaczonego na dzień 20 października 2020r., na godz. 9:00, a więc ...

godz. 9:21, czyli dopiero na skutek opublikowania na stronie internetowej SmartPZP pliku tekstowego, podpisanego przez ...

nie podzieliła także stanowiska, że opublikowanie zmiany SIWZ w "karcie postępowania ...

ofert z godz. 9:00 na godz. 12:00. Podkreślić należy ...

aby Zamawiający taką zmianę udostępnił na stronie internetowej na której prowadzi postępowanie. Z przepisu ...

nie wynika więc, że dopiero opublikowanie określonego dokumentu w zakładce "Dokumentacja ...

ofert w postępowaniu zostało ujawnione na stronie internetowej Zamawiającego o godz. 8:55 ...

wiążące w momencie ujawnienia go na Platformie SmartPZP, a Zamawiający formalnie ...

określonym terminie ani zapisania ich na dyskach lokalnych w inny sposób ...

w żaden sposób nie wpływają na skuteczność modyfikacji postanowień SIWZ. Podkreślić ...

pobrania i zapisania tych informacji na swoich dyskach. Ponadto wbrew stanowisku Odwołującego dokonanie modyfikacji SIWZ na "karcie postępowania" umożliwia ustalenie daty ...

o przeprowadzenie dowodów z przedłożonych na rozprawie dokumentów, z których wynika ...

i ostatniego dokumentu składającego się na jego ofertę, stwierdzając, że powyższe ...

stwierdziła, że z dowodu złożonego na rozprawie, tj. wiadomości email wygenerowanej ...

KIO 2822/20 przedmiotowym postępowaniu opublikowano dokumenty, gdy tymczasem z przedłożonego ...

termin składania ofert. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji ...

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 85 fragmentów

2020-08-03 » Uwzględnia odwołanie

Protokolant: Piotr Kur po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca ...

Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie na rzecz Odwołującego - wykonawcy TRAWENA Sp ...

z 2019 r. poz. 1843) na niniejszy wyrok - w terminie 7 ...

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę PUiW dla WS i ...

2020). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w ...

ofert; 5. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego ...

o odrzuceniu wadliwie zatem wskazał na art. 10a ust. 5 ...

Pzp. Zamawiający wadliwie też wskazał na art. 10g ustawy Pzp ...

zw. z § 4 RSE, wydanego na podstawie art. 10g ustawy ...

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 UIDP) w ...

odczytania przez Zamawiającego. Odwołujący wskazał na podręcznik do RKRI opracowany przez ...

zarządzania bezpieczeństwem informacji. Liczące się na rynku oprogramowanie służące do wytwarzania ...

oprogramowanie w sytuacjach, gdy po stronie podmiotu publicznego wymagane będzie jedynie ...

przez podmiot publiczny. Z uwagi na to, że są to wymagania ...

Następnie Odwołujący wskazał, iż Zamawiający na stronie postępowania, zamieścił informację "Pod linkiem ...

wniosków dla Wykonawców." Po kliknięciu na ww. link na str. 7/14 jest komunikat ...

większej liczby plików, prosimy załączyć na Platformie Zakupowej folder skompresowany (np ...

kompresji. Poza tym znajdują się na stronie platformy elektronicznej Zamawiającej odpowiednie instrukcje ...

pakować pliki o dużym rozmiarze", na str. 2/8 jest mowa ...

dopuszczalny. "W celu dzielenia pliku na części o określonym rozmiarze (np ...

RAR. Następnie Odwołujący powołał się na postanowienie zawarte w punkcie XI ...

ustawy Pzp bo nie wskazał na taką niezgodność. Odwołujący wskazał, że ...

regulacje sam respektować. Odwołujący wskazał na obowiązującą zasadę neutralności technologicznej, która ...

otwarcia ofert. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 23 lipca ...

całości oraz zasądzenie od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kosztów przejazdu. W uzasadnieniu odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wskazał na punkt VI SIWZ. Uzasadniał, że ...

powszechnie obowiązującego prawa. Zamawiający wskazał na art. 10a, 10b ...

10g ustawy Pzp. Wskazał na definicję środków komunikacji elektronicznej zawartą ...

drogą elektroniczną, do której odsyła art. 2 pkt 17 ustawy Pzp. Powołał się na art. 22 dyrektywy 2014/24 ...

motyw 53. Następnie Zamawiający wskazał na brzmienie § 2 ust. 1, § 3 ...

rozporządzenia KRI. Zamawiający wskazywał również na definicję dokumentu elektronicznego w rozumieniu ...

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z ...

rozporządzenia KRI. Taka interpretacja pozwala na dochowanie przez Zamawiającego obowiązku uczciwego ...

ustawą i rozporządzeniem KRI. Odpowiedź na to pytanie powinna być "zero ...

oceny. Zamawiający podkreślał, że miał na uwadze konieczność zapewnienia równego traktowania ...

minimalność - w ocenie Zamawiającego - polega na tym, że Zamawiający zobligowany jest ...

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron postępowania odwoławczego, na podstawie zebranego materiału w sprawie oraz oświadczeń i stanowisk Stron, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: Na wstępie Izba ustaliła, że nie ...

uwagę również stanowiska i oświadczenia Stron postępowania odwoławczego złożone pisemnie oraz ...

z platformy, który znajduje się na stornie internetowej platformy zakupowej, - ust. 5 W ...

plików Zamawiający zaleca podział pliku na mniejsze paczki np. 150 MB ...

ma obowiązek sprawdzania informacji zamieszczonych na stronie postępowania na platformie zakupowej, - ust. 13 Wykonawca ...

Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl ...

Odwołującego o odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ...

RAR. W § 4 RSE, wydanego na podstawie art. 10g ustawy ...

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 UIDP. W ...

taki sposób została złożona. Mając na uwadze treść art. 10a ...

załącznika nr 2 RKRI wydanego na podstawie art. 18 UIDP uznano ...

i aktami wykonawczymi podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 ...

w zakresie zadania nr 3 na podstawie art. 93 ust. 1 ...

1 ustawy Pzp z uwagi na okoliczność, iż nie złożono żadnej ...

zważyła, co następuje: Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. Potwierdził się zarzut niezasadnego ...

Odwołującego z zadania nr 3 na podstawie art. 89 ust. 1 ...

podpisano każdy plik składający się na ofertę). Nie było sporu, że ...

nie podnosił, by po jego stronie istniały problemy techniczne utrudniające otwarcie ...

Zamawiający odrzucił jednak ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 ...

czy w okolicznościach przedmiotowej sprawy na gruncie specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...

w formacie .rar jest dopuszczalne na gruncie przepisów ustawy Pzp oraz ...

wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z ...

przez zamawiającego zainteresowanym wykonawcom informacji na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych ...

danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z ...

kolei z rozporządzenia KRI, wydanego na podstawie ww. delegacji ustawowej, wynika ...

Jeżeli z przepisów szczegółowych albo opublikowanych w repozytorium interoperacyjności schematów XML ...

Zamawiającego, archiwum .rar zostało dopuszczone na gruncie specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...

większych plików zaleca podział pliku na mniejsze paczki np. 150 MB ...

większej liczby plików, prosimy załączyć na Platformie Zakupowej folder skompresowany (np ...

że "w celu dzielenia pliku na części o określonym rozmiarze (np ...

nie można w ocenie Izby na obecnym etapie postępowania twierdzić, iż ...

zapatrywania prowadziłoby do powstania po stronie wykonawców niepewności. Wykonawca nie wiedziałby ...

iż Zamawiający nie może przerzucać na wykonawców obowiązku zapoznania się i ...

również co do okoliczności, że na gruncie przepisów RKRI zamawiający musi ...

zip, nie wyłączała istniejącego po stronie Zamawiającego obowiązku zapewnienia narzędzi określonych ...

7-Zip, a jedynie stał na stanowisku, że skoro oferta Odwołującego ...

w którym ustawodawca zwrócił uwagę na kierunki komunikacji w udostępnianiu i ...

zarządzania bezpieczeństwem informacji. Liczące się na rynku oprogramowanie służące do wytwarzania ...

oprogramowanie w sytuacjach gdy po stronie podmiotu publicznego wymagane będzie jedynie ...

budowlana niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę, wytwarzana z wykorzystaniem kosztownego ...

CAD, w sytuacji gdy po stronie organu wydającego decyzję wystarczająca jest ...

przez podmiot publiczny. Z uwagi na to, że są to wymagania ...

w tym postępowaniu przez Zamawiającego na gruncie specyfikacji), a w konsekwencji ...

oferty Odwołującego nie powodowało po stronie Zamawiającego powstania dodatkowych obowiązków związanych ...

RKRI, nie generowało również po stronie Zamawiającego żadnych kosztów, mimo że Zamawiający wskazywał na komercyjny charakter narzędzia WinRAR. Co ...

w specyfikacji do instrukcji przewidzianych na platformie zakupowej. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż czynność odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 ...

załącznika nr 2 RKRI wydanego na podstawie art. 18 UIDP w ...

zadania nr 3 z uwagi na okoliczność, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. W konsekwencji na podstawie art. 192 ust. 1 ...

odwołanie. O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 ...

zm.), Izba zasądziła od Zamawiającego na rzecz Odwołującego koszty strony poniesione ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 138 fragmentów

2019-04-09 » Oddala odwołanie

Protokolant: Marcin Jakóbczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia ...

Górne 41, 26-900 Kozienice na rzecz zamawiającego: ENERGA-OPERATOR S ...

poz. 1986, z późn. zm.) na wyrok - w terminie 7 dni ...

referencyjny: P/1/0092/2018, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych ...

kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ...

Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ...

Konsorcjum Wykonawców (...) do dialogu konkurencyjnego na dostawę magazynu energii (...) - wobec uznania ...

pkt 8 przez uznanie, że na podstawie tego przepisu jest możliwe ...

to z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego niemożliwym było spełnienie wymogów ...

omyłkę pisarską podlegającą uzupełnieniu. Wskazując na powyższe zarzuty, Odwołujący wniósł o ...

o: 6. zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania według norm przepisanych; 7. przesłuchanie stron - w imieniu Odwołującego: 1) p ...

A. - lidera Konsorcjum Wykonawców (wezwanie na adres: ul. Strużańska 14, 05 ...

A. - lidera Konsorcjum Wykonawców (wezwanie na adres: ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy); obydwaj na okoliczności - podpisania wszystkich dokumentów związanych ...

braku reakcji ze strony Zamawiającego na sygnalizowane problemy techniczne związane z ...

APS Energia S.A. (wezwanie na adres: ul. Rolnicza, 05- 152 Czosnów), na okoliczność - przygotowania przez Odwołującego wszystkich ...

braku reakcji ze strony Zamawiającego na sygnalizowane problemy techniczne związane z ...

APS Energia S.A. (wezwanie na adres: ul. Cybisa, 02-784 Warszawa), na okoliczność - przygotowania przez Odwołującego wszystkich ...

braku reakcji ze strony Zamawiającego na sygnalizowane problemy techniczne związane z ...

3) p. J. S. - (wezwanie na adres Zamawiającego), na okoliczność - braku możliwości skontaktowania się ...

Energia S.A. po wejściu na platformę: https://oneplace.marketplanet.pl ...

dokumenty zostały przygotowane do wgrania na wskazany portal na serwerze firmowym przed wymaganym terminem ...

dokumentów. W trakcie wgrywania dokumentacji na wskazaną platformę wielokrotnie pojawiały się ...

ten był zgłoszony i konsultowany na infolinii portalu. Jednocześnie Odwołujący zauważył ...

przez Zamawiającego jako osoba kontaktowa, na numer telefonu (58) 3473855 podany w zakładce informacyjnej na platformie do składania wniosków zakończyły ...

też próby kontaktu pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail: i ...

energa.pl. Informacja zwrotna ustawiona na autoresponderze nie wskazała zastępczego numeru ...

końcowej fazie, przed upływem terminu na złożenie przedmiotowego wniosku. Powyższa sytuacja ...

uwagę, że problemy z komunikacją na linii Wykonawca-Zamawiający pojawiły się ...

wystąpienia problemów technicznych leżących po stronie Zamawiającego w czasie próby złożenia ...

oraz p. A. Z. widoczna na monitorze. Po zakończeniu operacji wydrukowany ...

10:09, co potwierdza, że na chwilę składania wniosku komplet dokumentów ...

publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na dostawę magazynu energii, P/1 ...

wydruk z billingu nieudanych połączeń na numer (58) 34 73 855 ...

w postępowaniu, - dowód z przesłuchania stron, - dowód z zeznań świadka: p ...

wniosku, a już po terminie na jego złożenie, jeszcze tego samego ...

związku z niezałączeniem się wniosku. Na powyższą korespondencję Odwołujący nie doczekał ...

wgrywaniem dokumentacji przetargowej. W odpowiedzi na powyższy wniosek dnia 14 marca ...

r. wystosowany przez Odwołującego, - odpowiedź na wniosek o przywrócenie terminu z ...

2019 r., - dowód z przesłuchania stron, - dowód z zeznań świadka: p ...

nie sposób przyjąć, że po stronie Odwołującego doszło do jakichkolwiek zaniechań ...

załączyć dokumentacji przetargowej z uwagi na powtarzające się problemy techniczne platformy ...

wybranej przecież przez samego Zamawiającego na zasadzie swobody działalności gospodarczej - wybierając tą platformę przyjął na siebie także ryzyko za wady ...

2055/13 dotyczący aukcji elektronicznej. Na tle niniejszej sprawy w sposób ...

wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na dokumencie) pozbawiono Odwołującego możliwości złożenia ...

spełnione. Pojawiające się problemy techniczne na platformie i niejasności z tym ...

ich usunąć (zupełny brak komunikacji na linii Wykonawca-Zamawiający, z winy ...

wydruk z billingu nieudanych połączeń na numer (58) 34 73 855 ...

wystosowany przez Odwołującego; 16. odpowiedź na wniosek o przywrócenie terminu z ...

przez Zamawiającego. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenie odwołania ...

8 Pzp przez uznanie, że na podstawie tego przepisu jest możliwe ...

to z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego niemożliwym było spełnienie wymogów ...

uznaniu Zamawiającego zarzut Odwołującego, że na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego niemożliwym było spełnienie wymogów ...

złożenie go w systemie Zamawiającego - na Platformie Zakupowej (zwanej też dalej ...

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Złożenie Wniosku na Platformie Zamawiającego następuje poprzez zaczytanie ...

Odwołującego nie powołał się wprost na wskazany art. 89 ust. 1 ...

dniu 14 marca 2019 r., na podstawie art. 60d ust ...

udziału w postępowaniu, w odpowiedzi, na które Odwołujący wniósł odwołanie. Zamawiający ...

oferta będzie musiała zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 ...

rozpoczął on proces dodawania dokumentów na Platformie albowiem ten element Platformy ...

uzasadnienia odwołania, Odwołujący nie wskazał na czym miałoby polegać przedmiotowe uchybienie ...

co wniosek Odwołującego uznany został na złożony w sposób niezgodny z ...

potwierdzałyby, że przy organizacji postępowania na dostawę magazynu energii doszło do ...

wniosek. Nie wskazują one również na jakiekolwiek błędy przy załączaniu dokumentów ...

się w końcówce odwołania wskazujące na okoliczność, że z powodu wadliwego ...

w istocie dokonał próby wgrania na Platformę wniosku o dopuszczenie do ...

otworzyć do czasu upływu terminu na złożenie ofert/wniosków. Dopiero po upływie terminu na złożenie wniosku/ofert można komisyjnie ...

w prowadzonych przez Zamawiającego postępowaniach na tych samych warunkach. Odnosząc się ...

poprzez platformę zakupową. Zgodnie z art. 2 pkt 17 Pzp, środki komunikacji elektronicznej, to ...

programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych ...

dostępność środków dla wykonawców funkcjonujących na danym rynku. Zamawiający udostępnił na Platformie wraz z ogłoszeniem oraz ...

ten sam sposób otrzymywali odpowiedzi na pytania. W sytuacji, gdy pytanie ...

zamieścił pytanie wraz z odpowiedzią na Platformie Zakupowej. Ponadto, Zamawiający udostępnił ...

p. J. S., która była na zwolnieniu lekarskim, ale należy podnieść ...

że nieobecność ta, nie wpłynęła na przebieg postępowania, ponieważ na pytania zadane przez Odwołującego drogą ...

stwierdzenie Odwołującego, że "informacja zwrotna na autoresponderze nie wskazała zastępczego numeru ...

że "w trakcie wgrywania dokumentacji na wskazaną platformę wielokrotnie pojawiały się ...

ten był zgłoszony i konsultowany na infolinii portalu" w uznaniu Zamawiającego potwierdzają, że na etapie składania dokumentów otrzymywał on ...

Zamawiającemu problemów z "zaczytaniem" dokumentów na Platformę. Dowód: zrzut z ekranu ...

zaczytać" składane przez siebie dokumenty na Platformę potwierdza, że udostępnione przez ...

ze stanowiskiem Odwołującego, który wskazał na naruszenie zasady równego traktowania wykonawców ...

zamówienia zgodnie z przepisami prawa. Na każdym etapie postępowania Zamawiający sprawiedliwie ...

26 ust. 3 Pzp polegający na zaniechaniu wezwania Odwołującego do uzupełnienia ...

Wykonawca może uzupełnić dokumenty tylko na wezwanie Zamawiającego. Bazując na powyższym, w uznaniu Zamawiającego również ...

wyjaśnienia, Zamawiający wskazał, że postępowanie na dostawę magazynu energii jest powadzone ...

drogą elektroniczną do systemu Zamawiającego - na Platformę Zakupową zgodnie z 10 ...

zdiagnozowaniu problemów z wczytaniem dokumentu na platformie kontaktował się z Zamawiającym ...

przez Krajową Izbę Odwoławczą. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wniósł jak ...

Izba Odwoławcza, po rozpoznaniu odwołania na rozprawie, ustaliła i zważyła co ...

uruchomienia magazynu energii. 4. Gwarancję na magazyn energii wraz z systemem ...

2019 r. godzina 12:00 na datę 21.01.2019 r ...

których mowa powyżej zamawiający zamieści na stronie https://zakupy.energa-operator.pl ...

jest prowadzone w języku polskim, na Platformie Zakupowej pod adresem: http ...

publicznego powinien bezpłatnie założyć konto na Platformie (przekierowanie do strony https ...

udostępni Instrukcję korzystania z Platformy na stronie https://zakupy.energa- operator.pl ...

określa niezbędne wymagania umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: 4.1 ...

4.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Explorer minimalnie wersja ...

jeżeli jednak wykonawca zdecyduje się na zaszyfrowanie skompresowanego pliku, zobowiązany jest ...

systemu kodowania UTF-8. Połączenie na linii użytkownik - Platforma zakupowa przebiega ...

ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie "Data przesłania ...

przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych. 4.13 ...

w celu złożenia wniosku, udostępnionej na stronie: https://zakupy.energa-operator.pl ...

tj. usunąć jakichkolwiek plików wczytanych na Platformę po upływie terminu składania ...

4. Zapytanie ofertowe z podziałem na części, 10.4.5. Składanie ...

Spis rysunków. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej liczy 10 stron. Załączniki, m.in. (08) INSTRUKCJA ...

złożenia oferty elektronicznej, były dostępne na Platformie Zakupowej Zamawiającego, zgodnie z ...

składającą się z 2,5 stron, bez z załączników (dowód złożony na rozprawie). Odwołujący dzwonił 3-krotnie ...

40:05, 10:28:03 na podany w ogłoszeniu numer telefonu ...

odwołania). Zamawiający przyznał w odpowiedzi na odwołanie, potwierdzając na rozprawie, że w ogłoszeniu wskazano ...

telefonu. Zamawiający oświadczył w odpowiedzi na odwołanie, potwierdził też na rozprawie, że p. Jolanta Skocka przebywała na zwolnieniu lekarskim, w tym poszpitalnym ...

r. i wszelkie kontakty kierowane na jej adres e-mail zostały przekierowane na adres p. S. H.. Fakt ...

techniczne, były przyczyną połączenia telefonicznego na numer operatora portalu elektronicznego i ...

w postępowaniu - załączony do odpowiedzi na odwołanie). Przełożony dowiedział się o ...

o przeprowadzenie dowodów: z przesłuchania stron w osobach: p. P. S ...

w charakterze pełnomocnika Zamawiającego. Miał na względzie treść odpowiedzi na odwołanie oraz możliwość zadawania pytań ...

Energia S.A. Odwołujący złożył na rozprawie następujące dokumenty: 1. Wydruk ...

odwoławczym obowiązki przedstawiają się następująco: -stron do wskazania dowodów dla stwierdzenia ...

skutki prawne, tj. przedstawienia dowodów na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie ...

orzekającego do oceny tego materiału. Na podstawie: - akt sprawy (zgodnie z ...

Pzp), - z uwzględnieniem wyjaśnień pełnomocników stron, Izba uznała, że odwołanie podlega ...

J. S. nie miało wpływu na czynności podjęte przez Odwołującego, wobec ...

zamieszczane wraz z odpowiedzią Zamawiającego na Platformie Zakupowej. W czasie nieobecności ...

e-mail były skutecznie kierowane na adres p. S. H., co ...

oraz zeznania i wyjaśnienia złożone na rozprawie (np. e-mail z ...

z Zamawiającym. Odwołujący, jak ustalono na rozprawie, nie korzystał też z ...

w celu złożenia wniosku, udostępnionej na stronie: https://zakupy.energa-operator.pl ...

tej czynności po upływie terminu na jej dokonanie, co podkreślił Zamawiający ...

tj. usunąć jakichkolwiek plików wczytanych na Platformę po upływie terminu składania ...

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 ...

miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania). Odwołujący nie udowodnił ...

ust. 1 ustawy Pzp); - aktualnego na dzień składania ofert lub wniosków ...

konkurencyjnego, Zamawiający nie wskazał wprost na zastosowanie art. 89 ust. 1 ...

skutecznie złożony, nie został przyjęty na Platformę Zamawiającego - nie udowodniono przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, pomimo przygotowania wniosku (wg ...

wynikało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zatem, stanowisko wskazane w ...

skutkiem naruszenia przepisów szczególnych ustawy, na co Odwołujący też wskazał w ...

i orzekła jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 1 ...

kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 ...

15 000 zł) i zasądziła na rzecz Zamawiającego uzasadnione koszty postępowania ...

w kwocie 3 600 zł - na podstawie rachunku przedłożonego do akt ...