Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3380/20 – Wyrok KIO – 2021-01-08 80 fragmentów Premium ciekawe zdania

2021-01-08 » Oddala odwołanie

z wykonawców - Odwołujący w złożonej ofercie wskazał, iż oryginał wadium został przesłany na skrzynkę e-mail zgodnie z punktem 8.5 ...

jednak do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego nie wniesiono tego ...

nie została też dołączona do oferty. Odwołujący 3 grudnia 2020 r. przesłał do Zamawiającego zrzut ekranu z ...

2020 o godz. 14:50 przesłał na skrzynkę e-mail wiadomość z plikiem zatytułowanym: "2 ...

ten 3 grudnia 2020 r. przesłał do Zamawiającego dokument gwarancji oraz ...

braku skutecznego przesłania wiadomości e-mail do Zamawiającego z informacją opisu ...

treści wiadomości oraz nagłówka danego maila. Ponadto stwierdzono, iż na serwerze ...

z adresu, z którego została przesłana e-gwarancja, gdyż nie ma ...

technicznej możliwości dostarczenia każdego e-maila, który może zawierać pożądaną korespondencję ...

błąd (automatyczna blokada wiadomości e-mail) leży po stronie Zamawiającego i ...

i tym samym wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami ustawy Prawo ...

się przed upływem terminu składania ofert. W przedmiotowym postępowaniu termin na ...

tego terminu może skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający nie ma możliwości odzyskania wiadomości e-mail z 18 listopada 2020 r., przesłanej z ww. adresu. Zgodnie z ...

powodującego automatyczną blokadę wiadomości e-mail z niektórych adresów IP, w ...

Odwołującego do upływu terminu składania ofert, podczas gdy wadium zostało wniesione przed upływem terminu składania ofert i zgodnie z wymaganiami specyfikacji ...

na unieważnieniu postępowania, dokonania oceny oferty Odwołującego jako prawidłowo zabezpieczonej wadium, dokonania czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Odwołujący wskazał, że pismem ...

Prawo zamówień publicznych. Termin składania ofert upływał 19 listopada 2020 r ...

godzinie 8:00. Odwołujący złożył ofertę dzień przed upływem terminu składania ofert, a wadium zostało przesłane - zgodnie z instrukcją zawartą w ...

warunków zamówienia - na adres e-mail Zamawiającego 18 listopada 2020 r ...

o godzinie 14:49. W ofercie Odwołujący oświadczył, że oryginał wadium ...

pytaniem, z jakiego adresu e-mail wysyłane było wadium do postępowania ...

dni po upływie terminu składania ofert), że e-mail z załączonym wadium został niedostarczony ...

adresata. 3 grudnia 2020 Odwołujący przesłał Zamawiającemu pakiet dowodów na wysyłkę ...

listopada 2020 r. wiadomości e-mail z załączonym oryginałem wadium oraz ...

strony Zamawiającego wynika, że z przesłanych logów serwera Odwołującego oraz przeanalizowania ...

daleko idące jest uznanie, że oferta Odwołującego nie została zabezpieczona wadium ...

Odwołującego w przygotowanie i złożenie oferty za niepotrzebne. Zbyt daleko idącą ...

jak i ewentualne uznanie, iż oferta Odwołującego nie została zabezpieczona wadium ...

błędzie w dostarczeniu wiadomości e-mail system wygenerował dopiero po kilku ...

że Zamawiający odebrał wiadomość e-mail z oryginałem gwarancji. Po trzecie ...

się przed upływem terminu składania ofert. Odwołujący w swojej ofercie, w spisie zawartości oferty znajdującym się na stronie 2 ...

należytej staranności, wysyłając wiadomość e-mail z oryginałem gwarancji wadialnej dzień przed upływem terminu składania ofert. Wadium jako dokument bankowy nie ...

w którym upływał termin składania ofert, oferta była zabezpieczona prawidłowo wystawionym dokumentem ...

polegający na zablokowaniu wiadomości e-mail od Odwołującego nie powinien obciążać ...

wniesione przed upływem terminu składania ofert. III Stanowisko Zamawiającego Zamawiający podtrzymał ...

użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. przesłać na konto e-mailowe: wadia ...

pl.". Odwołujący w spisie treści oferty wskazał, iż wadium zostało przesłane na ww. skrzynkę e-mail, jednakże czynność ta nie ma ...

postaci widocznej na skrzynce e-mail Zamawiającego tj. na ww. adres ...

Odwołującego nie upłynęła. Również w ofercie Odwołującego brak jest kopii wniesienia ...

poprzez dołączenie tego dokumentu do oferty. Zamawiający podjął próbę ustalenia, czy ...

gwarancji przed upływem terminu składania ofert, W tym calu kontaktował się ...

czy na podaną skrzynkę e-mail wpłynęła jakakolwiek korespondencja od Odwołującego ...

treści wiadomości ani nagłówka danego maila. Nie ma też technicznej możliwości dostarczenia każdego e-maila, który może zawierać pożądaną korespondencję ...

przez serwera pocztowy wiadomości e-mail Odwołującego, jednakże nie przyczyniło się ...

się przed upływem terminu składania ofert. W przedmiotowymi postępowaniu termin na ...

umowy niepodlegającej unieważnieniu oraz że oferta Odwołującego nie została zabezpieczona wadium ...

wadium (tj. przesłanie wiadomości e-mail zawierającej wadium w formie elektronicznej ...

wzruszenie tego terminu skutkowałoby odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust ...

twierdzenie Odwołującego, że wiadomością e-mail z 18 listopada 2020 r. przesłał gwarancję, to takie działanie przy ...

jaki sposób taka gwarancja zabezpieczałaby ofertę Odwołującego. Odwołujący nie wskazuje sposobu ...

Zamawiającemu odzyskanie zablokowanej wiadomości e-mail oraz odtworzenie jej treści oraz ...

oryginału gwarancji), bowiem tylko dokument przesłany w terminie może podlegać ocenie ...

konsekwencji prowadzi do odrzucenia takiej oferty. Fakt uzyskania gwarancji wadialnej nie ...

tylko czynność przygotowawcza przed złożeniem oferty, bowiem często zdarza się sytuacja ...

wpłaty wadium wykonawca nie składa oferty. Zamawiający nie obarczył Odwołującego winą ...

w celu przywrócenia wiadomości e-mail przesłanej przez Odwołującego, które jednak nie ...

23 listopada 2020 ., iż e-mail nie został dostarczony. Bezsporna więc ...

poprzez automatyczne odrzucenie wiadomości e-mail Odwołującego i sklasyfikowanie jej jako ...

gwarancji po upływie terminu składania ofert lub odzyskania z serwera pocztowego wiadomości e-mail z (prawdopodobnie) gwarancją Odwołującego, to ...

powodującego automatyczną blokadę wiadomości e-mail z niektórych adresów IP, w ...

Odwołującego do upływu terminu składania ofert, podczas gdy wadium zostało wniesione przed upływem terminu składania ofert i zgodnie z wymaganiami specyfikacji ...

na unieważnieniu postępowania, dokonania oceny oferty Odwołującego jako prawidłowo zabezpieczonej wadium, dokonania czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 93 ...

się przed upływem terminu składania ofert. Art. 7 ust. 1 ustawy ...

się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym nie jest sporne ...

um.zabrze.pl. Termin składania ofert upływał 19 listopada 2020 r ...

jak oświadczył, wysłał wiadomość e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego ...

wskazując, że taka wiadomość została przesłana i prawdopodobnie zawierała ona wymagany ...

ta na wskazaną skrzynkę e-mail nie trafiła. Zamawiający nie mógł ...

treści wiadomości - w szczególności treści przesłanego dokumentu, ponieważ nie był w ...

mógł podjąć Zamawiający, tj. odrzucenia oferty Odwołującego albo uznania za prawidłowe wadium przesłanego 3 grudnia 2020 r. Nie ...

wymogów uznania przedmiotowej wiadomości e-mail (niezależnie od jej nieznanej treści ...

także pliku zawierającego wadium do oferty, co sugerował Zamawiający w specyfikacji ...

warunków zamówienia sporządzając w formularzu oferty "Spis zawartości oferty", w którym na pierwszym miejscu ...

że (jakaś) wiadomość została Zamawiającemu przesłana i domniemania, że był to ...

o treści takiej samej, jak przesłana ponownie 3 grudnia 2020 r ...

adresata (na wskazany adres e-mail), prawidłowy jest dokument złożony 3 ...

terminie późniejszym. Z kolei wybór oferty, która nie została prawidłowo zabezpieczona ...

umowy z wykonawcą, który tę ofertę złożył, prowadziłoby do nieusuwalnej wady ...

wynik postępowania. Wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu niewątpliwie jest naruszeniem ...

wadium po upływie terminu składania ofert i nie narusza to interesów ...

KIO 245/21 – Wyrok KIO – 2021-02-22 56 fragmentów ciekawe zdania

2021-02-22 » Oddala odwołanie

do aukcji elektronicznej, mimo że oferta odwołującego nie podlegała odrzuceniu; bezpodstawnego ...

udziału w niej; bezpodstawnego przedstawienia oferty wykonawcy Mostostal Warszawa S.A., jako oferty najwyżej ocenionej; zaniechania powtórzenia aukcji ...

wniósł o: 1. unieważnienie oceny oferty wykonawcy Mostostal Warszawa S.A ...

odwołujący odnośnie podniesionych zarzutów wskazał: Oferta odwołującego nie podlegała odrzuceniu, wobec ...

przeprowadzonej aukcji, w wyniku której oferta wykonawcy Mostostal Warszawa S.A ...

Odwołujący w tym samym dniu przesłał do Zamawiającego wniosek o powtórzenie ...

aukcji elektronicznej wszystkich wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Niestety, Zamawiający ...

do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, zaproszenie do udziału ...

drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez wykonawcę w formularzu ...

formularzu ofertowym wskazał adres e-mail: vik-bud@vik-bud.pl ...

1 SIWZ, na adres e-mail wskazany przez wykonawcę w formularzu ofertowym zostanie przesłane zaproszenie do udziału w aukcji ...

aukcyjnej. Do odwołującego nie zostało przesłane ani zaproszenie, ani login i ...

dochował należytej staranności, i rzeczywiście przesłał do Odwołującego zaproszenie wraz z ...

stanie udowodnić, że zamawiający nie przesłał do odwołującego zaproszenia do udziału ...

termin otwarcia aukcji; sposób oceny oferty] 1. Zamawiający zaprasza droga elektroniczna ...

jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. W myśl natomiast ...

do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ...

Wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty na adres email wskazany w treści formularza oferty. W przypadku odwołującego był to ...

email wskazany w treści Formularza Oferty. Co więcej, korespondencję oznaczono znacznikiem ...

Pzp nie wymagają od adresata maila, aby przekazywał do nadawcy potwierdzenie ...

1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej ...

postępowaniu co najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegające odrzuceniu. 15.4. Aukcja ...

do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ...

aby w trakcie aukcji zmiany oferty/postąpienia dokonywała osoba upoważniona do ...

do tego upoważnione, załączonego do oferty lub dostarczonego do Zamawiającego w ...

9.1. Na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym zostanie przesłane zaproszenie do udziału w aukcji ...

elektronicznej, jeżeli stwierdzi, że jego oferta zawarta w formularzu ofertowym jest ...

elektronicznej. W takiej sytuacji ich oferty będą podlegały automatycznej ocenie w ...

aukcji elektronicznej na równi z ofertami tych Wykonawców, którzy zdecydują się zmienić swoje oferty składając kolejne postąpienia w toku ...

składania postąpień w aukcji elektronicznej ofert." 7 stycznia 2021 r. zamawiający ...

do platformy aukcji elektronicznych UZP oferty wstępne wykonawców i osoby uprawnione ...

w postępowaniu najwyżej oceniona została oferta wykonawcy Mostostal Warszawa S.A ...

w postepowaniu, nie otrzymał żadnego maila w tej sprawie oraz nikt ...

jednocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. W zaproszeniu ...

1) pozycji złożonych przez nich ofert i otrzymanej punktacji; 2) minimalnych ...

aukcji elektronicznej; 5) sposobie oceny ofert w toku aukcji elektronicznej; 6 ...

aukcji elektronicznej), mimo, że jego oferta nie podlegała odrzuceniu, na skutek ...

wykonawców jednoczesnego zaproszenia tj. nie przesłał jednym mailem do wszystkich wykonawców zaproszenia do ...

9 SIWZ zamawiający winien wpierw przesłać takie zaproszenie wykonawcom samodzielnie z własnego adresu e-mail, a dopiero potem rejestrować wykonawców ...

tej aukcji. Gdyby wykonawca otrzymał maila z informacją o zaproszeniu do ...

Wykonawcy, wobec tej informacji, składając oferty w postępowaniu godzili się na ...

zatem oczekiwanie odwołującego pierwotnego przesłania maila z zaproszeniem do udziału w ...

1 SIWZ), że zaproszenie zostanie przesłane wraz z loginem i hasłem ...

wykonawców jednoczesnego zaproszenia tj. nie przesłał jednym mailem do wszystkich wykonawców zaproszenia do ...

a po drugie zamawiający nie przesłał takiego zaproszenia wykonawcom, gdyż za ...

zamawiajacego z własnego adresu e-mail (czym, w ocenie odwołującego, uchybił ...

zostało wysłane na adres e- mail wskazany przez odwołującego w formularzu ...

zaproszenia przez Zamawiającego z e-maila należącego do zamawiającego, stwierdzić należy ...

do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu (...). W ocenie Izby ...

nadania go z adresu e-mail należącego do zamawiającego. Jak wynika ...

to zamawiający wygenerował zaproszenie i przesłał je za pośrednictwem platformy stosowanej ...

aukcji. Fakt, iż zaproszenie zostało przesłane z e-maila: no-reply@uzp.gov.pl ...

jak wynika z wydruku e-maila z zaproszeniem do aukcji przedłożonym ...

w toku rozprawy przez Przystępującego, przesłane zaproszenie zawierało dane identyfikujące postępowanie ...

do udziału w aukcji elektronicznej przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (w ...

status "wysłane") na adres e-mail odwołującego podany w formularzu oferty, zostało wysłane w sposób wadliwy ...

KIO 1649/21 – Wyrok KIO – 2021-06-29 39 fragmentów Premium

2021-06-29 » Uwzględnia odwołanie

Krakowie - unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie czynności odrzucenia oferty wykonawcy I. K., powtórzenie czynności ...

zamówienia oraz dokonanie ponownej oceny ofert, 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego ...

wobec powtórnych czynności zamawiającego odrzucenia oferty odwołującego oraz czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez A. K. zarzucając ...

P.z.p. poprzez odrzucenie oferty odwołującego na podstawie procedury wezwania ...

zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty odwołującego z 25 maja 2021 ...

nakazanie zamawiającemu powtórzenia czynności badania ofert z uwzględnieniem odpowiedzi na wezwanie ...

warunków zamówienia oraz czynności badania ofert. Odwołujący wniósł o zasądzenie od ...

wadliwej czynności zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty. Korzystne rozstrzygnięcie zarzutów odwołania wobec czynności zamawiającego spowodowałoby, iż oferta odwołującego byłaby najkorzystniejsza w postępowaniu ...

przekazał na wskazany adres e-mail odpowiedź zawierającą sześć plików podpisanych ...

odbiorczej pracownika zamawiającego. Wiadomość e-mail dotarła do serwera pocztowego zamawiającego ...

otrzymania wiadomości, pani J. S. przesłała pliki ponownie podzielone na dwie ...

maja 2021 r. zamawiający odrzucił ofertę odwołującego na podstawie art. 226 ...

6.05.2021 r. odwołujący przesłał zamawiającemu pismo z żądaniem wyjaśnienia ...

że podtrzymuje uzasadnienie odrzucenia Państwa oferty w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.05.2021 ...

dniu 30.04.2021 r. przesłali Państwo siedem wiadomości pocztowych z ...

zostały przekazane w terminie, Państwa oferta zostałaby odrzucona jako złożona przez ...

pierwotną czynność wyboru oraz odrzucenia oferty odwołującego (sprawa o sygn. akt ...

zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. oferty przystępującego. W tym samym piśmie zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty odwołującego. Zamawiający wskazał, co następuje ...

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert: (...) Ofertę nr 5 złożoną przez [A ...

ustawy, zgodnie, z którymi odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę ...

30.04.2021 r. Wykonawca .przesłał siedem wiadomości pocztą elektroniczną z ...

w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzucił ofertę Wykonawcy, na podstawie art. 226 ...

zgodnie, z którymi Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę ...

zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty odwołującego z 4 maja 2021 ...

i unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 04.05.2021 r. oraz odrzucenia oferty Wykonawcy (odwołującego) i przystąpił do ...

ponownego badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający uznał argumenty Wykonawcy, iż ...

zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty odwołującego z 4 maja 2021 ...

30 kwietnia br. Z pism przesłanych przez Wykonawcę w dniu 6 ...

na brak potwierdzenia otrzymania e-maila, w dniu 30.04.2021 ...

czasie rozmowy wynikało, że e-mail z naszymi wyjaśnieniami nie dotarł ...

zostały przekazane w terminie, Państwa oferta zostałaby odrzucona jako złożona przez ...

na podstawie art. 128 ustawy przesłanego Wykonawcy w dn. 27.04 ...

Zamawiający ma obowiązek odrzucić taką ofertę. Izba zważyła, co następuje: Odwołanie ...

tego, że odwołujący nie mógł przesłać zamawiającemu w dniu 29 kwietnia ...

b i c zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę ...

którym zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia ...

do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu ...

w których wykonawca nie mógł przesłać zamawiającego dokumentów z przyczyn leżących ...

wyznaczonym przez niego terminie. Dokumenty przesłane przez odwołującego w dniu 30 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 31 fragmentów ciekawe zdania

2021-01-21 » Oddala odwołanie

7 ust.1 przez wybór oferty wykonawcy MULTIKO N.Spółka Jawna ...

o dokonaniu ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert. Z uwagi na powyższe zarzuty ...

Zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 4.12 ...

Odwołującego, 2) dokonania ponownego wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu, Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 4.12 ...

i potwierdzenia się zarzutów Odwołania, oferta złożona przez Multiko nie zostałaby ...

11.2020 r. o wyborze oferty Odwołującego, jako najkorzystniejszej, a w ...

W decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.12.2020 ...

pzp, dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty nr 2 złożonej przez wykonawcę ...

Uzasadnienie zarzutów odwołania 1) wybór oferty wykonawcy MULTIKO, pomimo iż Odwołujący, którego oferta została pierwotnie wybrana nie uchylał ...

11.2020 r. dokonał wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. Odwołujący w ...

r. Zamawiający w wiadomości e-mail wskazał, że zaprasza na podpisanie ...

choćby w formie wiadomości e-mail informacji o wyznaczeniu terminu podpisania ...

był nadal koniec okresu związania ofertą (30 dni), co oznacza, że ...

wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający uchybił powyższym obowiązkom, nie ...

bowiem Odwołującego o dokonaniu wyboru oferty spośród ofert pozostałych Wykonawców. Zamawiający informację o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił co prawda na stronie ...

informacji o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Dowód: - wydruk strony Internetowej Zamawiający ...

całokształt zachowania wykonawcy po wyborze oferty musi być w stanie jednoznacznie ...

w celu zawarcia umowy (ewentualnie nieprzesłanie umowy) jak najbardziej może być ...

swoją decyzją o wyborze kolejnej oferty poczekać, Zamawiający jednak takich ze ...

stwierdzenie, że wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia ...

wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przesłano jedynie draft gwarancji, który określa ...

umowy. Jednak to odwołujący w ofercie z dnia 5.11.2020 ...

zapamiętać każdej składanej przez firmę oferty, zwłaszcza, że szereg czynności związanych z przygotowaniem oferty spoczywa na innych pracownikach firmy ...

tym bardziej, iż w druku oferty wskazano zarówno adres e-mail, jak i osobę upoważnioną do ...

kolejnej najkorzystniejszej, złożonej w postępowaniu, oferty, o czym niezwłocznie poinformował odwołującego ...

r. o godz. 15.15, przesłał odwołującemu takową informację na adres e-mail wskazany w ofercie. Sytuacja z uchylaniem się odwołującego ...

w tym w szczególności treść oferty kwestionowanej w odwołaniu, jak również ...

a zatem dzień po wyborze oferty najkorzystniejszej, w rozmowie telefonicznej zainicjowanej ...

otrzymaniem zaproszenia w formie e-maile, którą uznał za nieskuteczną, w ...

był on deklarowany już w ofercie jako forma pieniężna. Skład orzekający ...

kolejnej najkorzystniejszej, złożonej w postępowaniu, oferty, na podstawie art. 94 ust ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 65 fragmentów ciekawe zdania

2021-04-08 » Oddala odwołanie

postępowania, co uniemożliwiło Odwołującemu złożenie oferty w terminie wskutek wystąpienia po ...

r. Zamawiający wyznaczył termin składania ofert i nie zapewnił w tym ...

Odwołujący nie miał możliwości złożenia oferty. Pracownicy Odwołującego począwszy od godzin ...

do systemu w celu złożenia oferty, próbując wykonać wszystkie czynności wymagane ...

przez system do skutecznego złożenia oferty, jednakże system od momentu zalogowania ...

w działaniu systemu uniemożliwiające złożenie oferty, a także wysyłał korespondencję mailową ...

Odwołujący nie mógł skutecznie złożyć oferty, w dniu 22.02.2021 ...

m.in. na fakt złożenia ofert przez innych wykonawców. Z uwagi ...

odpowiednim wyprzedzeniem przygotować i złożyć ofertę". To na Zamawiającym spoczywał obowiązek ...

do momentu upływu terminu składania ofert, gdyż cała komunikacja z Zamawiającym ...

się przy użyciu narzędzi elektronicznych. Przesłane przez Zamawiającego dane z systemu ...

pozostał do upływu terminu składania ofert, było niemożliwe. Nieuprawnione jest przenoszenie ...

wyprzedzeniem czasowym możliwości skutecznego złożenia oferty. Odwołujący wniósł o przeprowadzenie dowodu ...

02.2021 r. próby złożenia oferty i wystąpienia awarii systemu uniemożliwiającej złożenie oferty w zakreślonym terminie i informowania ...

fakcie Zamawiającego; przeprowadzenia dowodu z maili z 18.02.2021 r ...

na okoliczność podejmowania próby złożenia oferty i wystąpienia awarii systemu, informowania ...

okoliczność wielokrotnego podejmowania prób złożenia oferty; przeprowadzenie dowodu z pisma Zamawiającego ...

od upływu terminu na składanie ofert (18.02.2021 r.). Do ...

wielokrotnie, kilkukrotnie wchodził na zakładkę "Oferty" i tylko raz, po 13 ...

kliknął przycisk "Zapisz" lub "Złóż ofertę". Ani razu nie podjęto próby podpisania oferty. W godzinach 13:30 - 13 ...

r. wpłynęły do Zamawiającego 3 oferty, o godzinie 9:56 (Konsorcjum ...

podjął czynność zapisania lub złożenia oferty, jednak finalnie nie zakończył tej ...

i nie przystąpił do podpisania oferty, chociaż było to możliwe, co potwierdzają złożone dwie oferty. Wykonawca skierował do Zamawiającego maila o godzinie 12:58 i ...

już możliwe przesunięcie terminu składania ofert. Wykonawca żąda unieważnienie postępowania, chociaż ...

do Zamawiającego wpłynęło 6 ważnych ofert, w tym 2 po ponownym ...

spoczywa ciężar udowodnienia, że niezłożenie oferty w terminie składania ofert było konsekwencją błędu systemu zakupowego ...

wskazanym przez Zamawiającego pozwalał złożyć ofertę. Szczegółowe wymagania w tym zakresie ...

że wykonawca dopiero podczas składania ofert instalował, czy też aktualizował wymagane do złożenia oferty oprogramowanie - oznacza to, że nie ...

przygotował się należycie do złożenia oferty. Stanowisko Izby. Do rozpoznania zarzutów ...

elektronicznej, które miało uniemożliwić złożenie oferty Odwołującemu, wystąpienie ograniczeń w dostępie ...

Zamawiającego. Ponieważ Odwołujący chciał złożyć ofertę, co okazało się niemożliwe na ...

pozwoli na wzruszenie czynności otwarcia ofert, która odbyła się bez jego ...

w którym upływał termin składania ofert wyznaczony na 18.02.2021 ...

platformy zakupowej w celu złożenia oferty) oraz pismo operatora platformy wskazują ...

co było przygotowaniem do złożenia oferty. Wykonawcy udało się edytować formularz ...

11:00 (przygotowano ostateczny formularz oferty). Następnie system poprosił o podanie ...

godzinie 12:58 wysłany został mail do Zamawiającego, w którym informowano ...

sprawna i pozwoli na złożenie oferty. W mailu zwrócono się o wskazanie, w ...

sposób wykonawca będzie mógł złożyć ofertę w postępowaniu. Na wniosek Odwołującego ...

przystąpił ponownie do wypełniania formularza oferty (który miał być wcześniej zapisany ...

załączono KRS wraz z podpisaną ofertą i użyto funkcji "złóż ofertę". Pracownik oczekiwała na komunikat systemu "podpisz ofertę", co inicjowało krok zmierzający do ...

Była to pierwsza próba podpisania oferty. Ponieważ pracownik miał problemy z ...

służącego do złożenia podpisu pod ofertą zwrócił się o pomoc do informatyków firmy. Proces składania oferty prowadzony był z komputera pracownika ...

nie udało się pracownikowi złożyć oferty (podpisać dokumentów podpisem elektronicznym). W ...

który odpowiedzialny był za złożenie oferty oraz osoby nadzorującej zdalnie jej ...

wykonać czynności związane ze złożeniem oferty (offerEdit i offerView). Odpowiednio o ...

godzinie 13:44 złożona został oferta STEKOP S.A., a o godzinie 13:47 oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego KARBELA Sp. z ...

wskazywał na przyczyny uniemożliwiające złożenie oferty, które miałyby być spowodowane nieprawidłowym działaniem narzędzia umożliwiającego złożenie oferty - platformy zakupowej Marketplanet. Izba uznała ...

którym upływał termin na złożenie oferty, nastąpił reset systemu, co zostało ...

prowadziło ono do niemożliwości złożenia oferty, czy też ograniczenia dostępu do ...

obiektywnie do braku możliwości złożenia oferty do godziny 14tej, co potwierdzają złożone dwie oferty o godzinie 13:44 i ...

porannych przygotowywał się do złożenia oferty pozostawiając na sam koniec przygotowanie ...

środowiska aplikacyjnego koniecznego do podpisania oferty elektronicznie. Nie bez znaczenia pozostawało ...

wykonawcy nie udało się złożyć oferty, była konieczność instalowania tuż przed ...

Skoro dwóm innym wykonawcom złożenie oferty zajęło odpowiednio nie dłużej niż ...

czas na złożenie ważnej (podpisanej) oferty. Wykonawca mając obawy co do ...

wcześniej pobrać oprogramowanie do podpisania oferty, a nie czekać na sam ...

z punktu widzenia możliwości złożenia oferty. Wykonujący czynności na platformie pracownik ...

próbował załączyć KRS oraz zatwierdzoną ofertę, a system w tym czasie ...

zeznał, iż zatwierdzona przez zarząd ofertę otrzymał dopiero około godzin 12 ...

problemach przekazał do Zamawiającego w mailu z godziny 12:58. Zapisy ...

dostęp do zamówienia, uniemożliwiając złożenie oferty w terminie. Po przywróceniu dostępu ...

ponad 20 minut na złożenie oferty, co w normalnym toku czynności ...

pomocy informatycznej w celu opatrzenia oferty podpisem elektronicznym. Wykonując czynności ze ...

przy upływającym terminie na złożenie oferty, nie zdążył zakończyć procedury ofertowej i opatrzeć oferty podpisem elektronicznym. W tej sytuacji ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 77 fragmentów

2021-04-26 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

zamówień publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę: dogadamycie.pl ...

pierwszej postępowania: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny złożonych ofert w tym uznanie za bezskuteczne ...

z siedzibą w Warszawie; odrzucenie oferty dogadamycie.pl Sp. z o ...

najkorzystniejszej w części pierwszej zamówienia, oferty wykonawcy: dogadamycie.pl Sp. z ...

ustawy Pzp - poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy dogadamycie.pl pomimo, że ...

sprostał ciężarowi wykazania, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny ...

oraz czynu nieuczciwej konkurencji w ofercie Konsorcjum; 4. art. 8 ust ...

oświadczenia zawarte w wiadomościach e-mail mają charakter bardzo ogólny, wątpliwy ...

1 ustawy Pzp poprzez wybór oferty najkorzystniejszej wykonawcy, którego oferta powinna zostać odrzucona, a sam ...

1. unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 12 marca 2021 ...

powtórzenia czynności badania i oceny ofert, 3. odrzucenia oferty wykonawcy dogadamycie.pl, względnie - wezwania ...

działalności, zysku oraz ceny całkowitej oferty za wyjątkiem danych osobowych tłumaczy ...

prowadzonej działalności gospodarczej, 5. odrzucenia oferty Konsorcjum, względnie - wezwania do wyjaśnień ...

części składowych, 6. dokonania wyboru oferty odwołującego w wyniku ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej. Odwołujący sprecyzował zarzuty za ...

po pierwszym wezwaniu, wykazanie że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny ...

stopniu na wysokość ceny całkowitej oferty - wynoszą łącznie 113 601,89 ...

na rażąco niską cenę całkowitą oferty. Zaoferowana cena zarówno za tłumaczenie ...

doszło do wykazania, że cena oferty nie jest rażąco niska. W ...

ocenić czy w ramach ceny oferty wykonawca zawarł koszty wynikające z ...

godzinową pokazuje, jak bardzo cena oferty dogadamycie.pl jest nierynkowa. Wynagrodzenie ...

wpływa na znaczne obniżenie ceny oferty. Wykonawca w treści wyjaśnień nie ...

te zostały ujęte w cenie oferty i ile one wynoszą. Wobec ...

narzędzia CAT na obniżenie ceny oferty. Wyjaśnienia w tym zakresie są ...

stanowi 80% wartości ceny całkowitej oferty. Natomiast najistotniejszą częścią składową tych ...

porównać przedmiotowe informacje z wartością oferty wykonawcy. Przy czym żeby ustalić ...

stałe). Zaniżenie cen jednostkowych w ofercie wykonawcy nie budzi w ocenie ...

niskiej ceny - kluczowe do oceny oferty pod kątem wystąpienia w niej ...

bowiem 68% wartości ceny całkowitej oferty Konsorcjum. Odwołujący przywoływał analogiczną argumentację ...

powyższych przepisów w odniesieniu do oferty wykonawcy dogadamycie.pl. Odwołujący sformułował ...

oświadczenia zawarte w wiadomościach e-mail mają charakter bardzo ogólny, wątpliwy ...

usług w formie wiadomości e-mail, które sam kierował do innego ...

referencyjnego, ale jedynie wiadomości e-mail. Według odwołującego takie wiadomości e-mail, sprowadzone do pliku pdf - musiałyby ...

wyłącznie postać elektroniczną np. e-mail, to jako oryginalny dokument elektroniczny ...

która dane oświadczenie wystawia. E-maile, które zostały wstawione do pliku ...

się do potwierdzenia wartości. E-maile zwrotne, które przedkłada wykonawca nie ...

2020 r. a termin składania ofert wyznaczono na 30 grudnia 2020 ...

1 ustawy Pzp, poprzez wybór oferty najkorzystniejszej wykonawcy, którego oferta powinna zostać odrzucona, a sam ...

zarzutów. Zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że oferty wykonawców dogadamycie.pl oraz Konsorcjum ...

o zamówieniu, postanowieniami SIWZ, treścią oferty złożonej przez wykonawców dogadamycie.pl ...

uzyskaniem przedmiotowego zamówienia i złożył ofertę w postępowaniu w zakresie zadania ...

Zdaniem odwołującego zamawiający zaniechał odrzucenia oferty dogadamycie.pl oraz Konsorcjum pomimo ...

niską cenę oraz pomimo, że oferta została złożona w warunkach czynu ...

przeprowadził proces badania i oceny oferty wykonawcy dogadamycie.pl oraz oferty Konsorcjum, odrzuciłby te oferty. W takiej sytuacji odwołujący uzyskałby zamówienie, bowiem jego oferta, w świetle ustanowionego w postępowaniu jedynego kryterium oceny ofert (ceny), jest najkorzystniejsza. W wyniku ...

Odwołujący podniósł, że przystąpienie zostało przesłane do odwołującego dopiero w dniu ...

komu zgłoszone przystąpienie ma zostać przesłane, aby mogło zostać uznane za ...

w którym przystąpienie powinno być przesłane zamawiającemu i odwołującemu, tj. musi ...

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty w zakresie części I zostały ...

r. zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej w części I, uznając jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez dogadamycie.pl. Izba ...

ustawy Pzp - poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy dogadamycie.pl Skład orzekający ...

dotyczących wyliczenia ceny zaproponowanej w ofercie. Jak wynikało z treści wezwania ...

ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny ...

3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień ...

z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w ...

wynika, że ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny ...

spoczywa na wykonawcy składającym taką ofertę. Zamawiający, stosując się do treści ...

złożenia wyjaśnień dotyczących ceny całkowitej oferty, gdyż jego oferta złożona na część pierwszą zamówienia ...

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert wynoszącej 226.293,17 zł ...

wykazania, że cena zaproponowana w ofercie nie jest rażąco niska. Innymi ...

tą cenę. Tymczasem w wyjaśnieniach przesłanych zamawiającemu trudno doszukać się takich ...

zrealizować zamówienie za podaną w ofercie cenę. Wykonawca, wezwany do udzielenia ...

elementami składającymi się na kalkulację oferty w przypadku tego zamówienia są ...

Pzp zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień ...

oraz dostarczonych dowodów potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub ...

ustawy Pzp - poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy dogadamycie.pl, należało uznać ...

później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do ...

obiektywnej oceny istnienia przesłanki odrzucenia oferty Konsorcjum, w szczególności na podstawie ...

nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny złożonych ofert, w tym uznanie za bezskuteczne ...

wyjaśnień rażąco niskiej ceny w ofercie Konsorcjum w zakresie, w jakim ...

wyjaśnień i dokonanie ponownej oceny ofert, umożliwi innym podmiotom, w tym ...

że zaoferowana przez niego w ofercie cena nie jest ceną rażąco ...

oświadczenia zawarte w wiadomościach e-mail mają charakter bardzo ogólny, wątpliwy ...

wykonawca dogadamycie.pl przedkłada e-mail od tego podmiotu, w którym ...

treści złożonego wykazu i e-maila jest niemożliwe. Już tylko z ...

wykonania, które są wiadomościami e-mail. Te z kolei są odpowiedzią ...

wykonawcy (również w formie e-mail). Owa korespondencja, prowadzona pomiędzy wykonawcą ...

nie sposób uznać wiadomości e-mail. Tym samym, niezależnie od ich ...

1 ustawy Pzp poprzez wybór oferty najkorzystniejszej wykonawcy, którego oferta powinna zostać odrzucona. Naruszenie tego ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021 22 fragmenty

2021-01-12 » Umarza postępowanie odwoławcze

odwołanie wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej niezgodnie z przepisami prawa ...

interpretacji oraz przyjętych kryteriów oceny ofert w dokonanych przez zamawiającego w ...

a w konsekwencji niedokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ. Odwołujący zarzucił ...

SIWZ przez określenie kryteriów oceny ofert w sposób niejednoznaczny i niezrozumiały ...

wykonawcy potwierdzenie informacji przedstawianych w ofercie zgodnie z referencjami wystawionymi przez ...

złożonego w pkt. 3 Wzoru oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) i załączonych do oferty dowodów na potwierdzenie wymaganego doświadczenia ...

natomiast w zawiadomieniu o wyborze oferty z dnia 10 grudnia 2020 ...

złożone w pkt 3 Wzoru oferty i nadano walor wyłącznie dowodom ...

oświadcza w pkt. 3 Wzoru oferty, iż wskazany przez niego zatrudniony ...

na tej podstawie dokonanie wyboru oferty, która nie jest najkorzystniejsza, gdyż ...

kryteriów przewidzianych w SIWZ to ofertę wykonawcy należałoby ocenić jako najkorzystniejszą ...

2 SIWZ przez dokonanie oceny oferty w sposób sprzeczny z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ w zakresie ...

złożonego w pkt. 3 Wzoru oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) i załączonych do oferty dowodów na potwierdzenie wymaganego doświadczenia ...

natomiast w zawiadomieniu o wyborze oferty z dnia 10 grudnia 2020 ...

złożone w pkt 3 Wzoru oferty oraz dodatkowo uznano, iż same ...

punktów w procedurze oceny kryterium ofert pod wskazanym kątem, a przez to dokonanie jako najkorzystniejszej oferty po pierwsze znacznie droższej a ...

przez żądanie przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, które nie są niezbędne ...

złożonych w pkt 3 Wzoru oferty przez wykonawcę dokonanie wyboru oferty z pominięciem przyjętych przez zamawiającego w SIWZ kryteriów wyboru ofert. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania ...

zamawiającemu: - unieważnienia czynności oceny złożonych ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej dokonanej w zawiadomieniu o wyborze oferty z dnia 10 grudnia 2020 ...

powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej zgodnie z ...

zgłoszonym przystąpieniu po stronie zamawiającego przesłał do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ...

uzp.gov.pl (wiadomość e-mail z godz. 15:06). Do ...

123456następne »