Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

2022-08-03 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

1. Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w ...

Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy

2022-08-03 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia ...

Możliwość stosowania art. 5 ust. 1 pkt 10 prawa zamówień publicznych do usług z zakresu medycyny pracy

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Ustawodawca, w art. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wprowadził w stosunku do usług w nim wymienionych uproszczoną procedurę udzielania zamówień publicznych, polegającą na możliwości odstąpienia przez zamawiającego od stosowania niektórych, enumeratywnie wskazanych przepisów. I tak, w przypadku ...

Trwałość decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Urzędu

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Z dniem 2 marca 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), która uchyliła jednocześnie ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. W związku z tym, powstała wątpliwość co do skuteczności (trwałości) decyzji administracyjnych ...

Udzielanie zamówień na usługi wymienione w art. 5 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Przepis art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stosunku do usług określonych numeratywnie w pkt 1-13 tego przepisu, przewiduje uproszczoną procedurę udzielania zamówień publicznych polegającą na możliwości odstąpienia przez zamawiającego od przepisów ustawy określonych tym przepisem. W ...

Obowiązek żądania uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Z treści art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika, iż obowiązek żądania uzupełnienia dokumentów zachodzi w dwóch sytuacjach: - gdy wykonawcy nie złożyli oświadczeń lub dokumentów; - gdy wykonawcy złożyli dokumenty zawierające błędy. Niezłożenie oświadczenia lub dokumentu niewątpliwie dotyczy ...

Dopuszczalność zmian umowy o zamówienie publiczne

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne w sytuacji wzrostu cen materiałów budowlanych oraz kosztów robocizny. 1. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zamawiający może przewidzieć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż w umowie w sprawie zamówienia publicznego zawarte zostaną ...

Możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Kwestią wywołującą w ostatnim okresie czasu wiele kontrowersji wywołuje kwestia możliwości dokonania zmiany umowy o zamówienie publiczne w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). W kwestii tej, Urząd Zamówień Publicznych zasięgnął opinii Ministerstwa Finansów, które w piśmie z...

Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku ze wzrostem wysokości płacy minimalnej

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

W świetle przepisów Kodeksu cywilnego strony umowy cywilnoprawnej posiadają swobodę wprowadzania do niej zmian. Z odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą" stanowią unormowania ...

Wyłączenie stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, w przypadku usług w zakresie badań naukowych oraz prac rozwojowych - art. 4 pkt 3 lit. e)

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. e) ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy tej nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych oraz prac rozwojowych, z wyjątkiem usług w całości opłacanych przez zamawiającego, zamawianych w celu prowadzenia jego własnej działalności, ...

« poprzednie12345678910...1774następne »