Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1279/18 – Wyrok KIO – 2018-07-13 33 fragmenty

2018-07-13 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 1279/18 WYROK z dnia ...

terminie 7 dni Sygn. akt KIO 1279/18 od dnia jego ...

w Warszawie. Przewodniczący: .................................... .................................... .................................... Sygn. akt KIO 1279/18 U z a ...

środkami dowodowymi zasadności Sygn. akt KIO 1279/18 swoich twierdzeń. 3 ...

zakresie przydzielone zadania, Sygn. akt KIO 1279/18 3) podmioty wchodzące ...

nie został sporządzony Sygn. akt KIO 1279/18 protokół z otwarcia ...

stycznia 2015 r. (sygn. akt KIO 2691/14)}, zgodnie z którym ...

Stąd nie jest Sygn. akt KIO 1279/18 wystarczające dla stwierdzenia ...

marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14), 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13), 15 stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12) i 20 marca 2013 r. (sygn. akt KIO 517/13)]. Odwołujący dodał, że ...

zaszkodzenia innym wykonawcom. Sygn. akt KIO 1279/18 Odwołujący zarzucił Zamawiającemu ...

województw, nr referencyjny Sygn. akt KIO 1279/18 DZID-2610-43 ...

s. 285-287). Sygn. akt KIO 1279/18 Zarówno według doktryny ...

marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14), 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13), 15 stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12) i 20 marca 2013 r. (sygn. akt KIO 517/13)]. W złożonej na ...

czerwca 2016 r. (sygn. akt: KIO 858/16, KIO 871/16, KIO 872/16, KIO 873/16, KIO 874/16, KIO 876/16): Zdaniem Izby należy ...

czerwca 2013 r. (sygn. akt KIO 1353/18) stwierdził, że zabronione ...

pewne zdarzenia nie Sygn. akt KIO 1279/18 miałyby szansy zaistnieć ...

stycznia 2015 r. sygn. akt KIO 2691/14). Za istotne dla ...

października 2015 r. (sygn. akt: KIO 2193/15, KIO 2194/15), w szczególności z ...

porozumienia, których celem Sygn. akt KIO 1279/18 nie jest ograniczenie ...

stycznia 2018 r. sygn. akt KIO 2691/18), zaistniały dodatkowe okoliczności ...

dzięki nieprzedłużeniu terminu Sygn. akt KIO 1279/18 związania ofertą i ...

istotna dla rozstrzygnięcia. Sygn. akt KIO 1279/18 Zamawiający dodał, że ...

Urząd Ochrony Konkurencji Sygn. akt KIO 1279/18 i Konsumentów w ...

zgłoszono również opozycji. Sygn. akt KIO 1279/18 Przystępujący wniósł o ...

postępowaniach dotyczących analogicznego Sygn. akt KIO 1279/18 przedmiotu zamówienia OPGK ...

nie za bardzo Sygn. akt KIO 1279/18 wiedzieli gdzie strzelać ...

okoliczności i dowodów Sygn. akt KIO 1279/18 stwierdził zawarcie przez ...

stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12), 3 marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14) i 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13)}, jak i doktryny {zob. D ...

lub narusza interes Sygn. akt KIO 1279/18 innego przedsiębiorcy lub ...

Warszawa 2014, s. Sygn. akt KIO 1279/18 286; D. Miąsik ...

marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14), 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13), 15 stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12) i 20 marca 2013 r. (sygn. akt KIO 517/13)}. Sąd Najwyższy w ...

dopuszczone w orzecznictwie. Sygn. akt KIO 1279/18 Powyższe rozważania, przywoływane ...

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sygn. akt KIO 1279/18 Mając powyższe na ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2016 27 fragmentów

2016-04-07 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 423/16 WYROK z dnia ...

osiemdziesiąt cztery złote Sygn. akt KIO 423/16 siedemdziesiąt sześć groszy ...

w Kaliszu. Przewodniczący: ……………………………… Sygn. akt KIO 423/16 U z a ...

oferty najkorzystniejszej oferty Sygn. akt KIO 423/16 złożonej przez Odwołującego ...

stycznia 2011 r. (sygn. akt KIO 2766/12), 13 sierpnia 2012 r., (sygn. akt KIO 1603/12), 2 lipca 2012 r. (sygn. akt KIO 1287/12), 20 września 2011 r. (sygn. akt KIO 1924/11)} Zdaniem Odwołującego już ...

zbyt daleko idące. Sygn. akt KIO 423/16 Odwołujący wskazał, że ...

2013 r. o sygn. akt KIO/UZP 1353/13}. Odwołujący podniósł ...

sytuacja życiowo-osobista Sygn. akt KIO 423/16 H.M. była ...

lipca 2012 r. (sygn. akt KIO/UZP 1575/12), przy nieco ...

tych osób - bez Sygn. akt KIO 423/16 konieczności dowodzenia przekazania ...

grudnia 2014 r. (sygn. akt: KIO 2640/14, KIO 2651/14, KIO 2652/14), w którym Krajowa ...

M. i Odwołującego Sygn. akt KIO 423/16 jednoznacznie pozwalają na ...

2010 r. (sygn. akt nr KIO/UZP 1874 /10) Krajowa Izba ...

około 4 km, Sygn. akt KIO 423/16 uprawdopodobnia częste kontakty ...

potwierdza, że pomiędzy Sygn. akt KIO 423/16 wykonawcami musiało dojść ...

nr 1 i Sygn. akt KIO 423/16 2, wykonawca, który ...

oczywistego uszeregowania dokumentów; Sygn. akt KIO 423/16 - niemal identyczność pod ...

o odrzucenie odwołania. Sygn. akt KIO 423/16 Po pierwsze, Przystępujący ...

zarówno wspólnikiem tej Sygn. akt KIO 423/16 Spółki, jak i ...

obu wykonawców, tj. Sygn. akt KIO 423/16 wykonawcy H.M ...

nawierzchni bitumicznych na Sygn. akt KIO 423/16 sieci dróg wojewódzkich ...

ocenie Izby Odwołujący Sygn. akt KIO 423/16 wykazał, że: po ...

stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12), 3 marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14) i 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13)}, jak i doktryny {zob. D ...

Należy jednak zastrzec, Sygn. akt KIO 423/16 że art. 6 ...

l konsumentów. Komentarz, Sygn. akt KIO 423/16 Warszawa 2014, s ...

marca 2014 r. (sygn. akt KIO 309/14), 23 grudnia 2013 r. (sygn. akt KIO 2851/13), 15 stycznia 2013 r. (sygn. akt KIO 2865/12) i 20 marca 2013 r. (sygn. akt KIO 517/13)}. Sąd Najwyższy w ...

w postępowaniu dotyczącego Sygn. akt KIO 423/16 wiedzy i doświadczenia ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017 0 fragmentów

2017-09-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2017

Wiktorowska Ewa BzG 3/2017 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej: "Pzp", zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, wobec którego zaistniały podstawy wykluczenia określone w ustawie. Zawsze, gdy ...

VI Ga 95/17 – Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu – 2017-07-17 19 fragmentów Premium ciekawe zdania

2017-07-17 » wyrok w sprawach połączonych: umarza postępowanie wywołane skargą odwołującego; zmienia zaskarżone postanowienie w pkt 1 w ten sposób, że oddala odwołanie,

kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO 662/17 I. umarza postępowanie ...

Krajowa Izba Odwoławcza (dalej jako KIO lub Izba) na skutek odwołania ...

k.73). W uzasadnieniu postanowienia KIO, po szczegółowym przedstawieniu zarzutów zawartych ...

dalej p.z.p.). Według KIO, skoro odwołujący oparł zarzuty odwołania ...

Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W ocenie KIO pozostałe zarzuty podniesione w odwołaniu ...

odwołującego - stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, KIO nie ma ustawowej kompetencji do ...

w okolicznościach faktycznych przedmiotowej sprawy KIO dokonała błędnej, rozszerzającej wykładni przesłanek ...

argumentacji skarżący powołał szereg orzeczeń KIO wydanych na gruncie przepisu art ...

pewnością mieści się w kognicji KIO. W dalszej kolejności wyjaśnił, że ...

przez inne organy, w tym KIO, czy nie doszło do popełnienia ...

zarzuty kwestionujące odrzucenie odwołania przez KIO są zasadne. I tak rację ...

m.in., iż rozstrzygając sprawę KIO bada m.in. czynność zamawiającego ...

odrzucenia oferty tego wykonawcy (tak KIO w wyroku z dnia 7 ...

kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO 545/17, Lex nr 2281307 ...

aprobuje stanowisko przeważające w orzecznictwie KIO, w świetle którego przy ocenie ...

stycznia 2013 r., sygn. akt KIO 2865/12; wyrok z dnia ...

marca 2014 r., sygn. akt KIO 309/14; wyrok z dnia ...

grudnia 2013 r., sygn. akt KIO 2851/13; wyrok z 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt KIO 423/16). Co również istotne ...

1) p.z.p., a KIO była obowiązana rozpoznać odwołanie merytorycznie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 48 fragmentów

2018-08-28 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1539/18 WYROK z dnia ...

Wielkopolskim. Przewodniczący: .................................... Członkowie: ....................................... ....................................... Sygn. akt KIO 1539/18 U z a ...

r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Remondis Północ Sp. z o ...

dalej: "UoOKiK". Zgodnie z wyrokiem KIO z 09.03.2017 r. (KIO 352/17): "Dla wykazania istnienia ...

03.2017 r., sygn. akt: KIO 353/17): "Art. 89 ust ...

Nadto, po zacytowaniu fragmentu orzeczenia KIO o sygn. akt: KIO 1232/18 Odwołujący stwierdził, iż KIO nie może dokonać oceny w ...

przez wykonawców. W rezultacie, również KIO zwróciła uwagę na to, czy ...

05.2018 r., sygn. akt: KIO/KD 17/18. Ponadto podkreślił ...

in. w toku rozprawy przed KIO w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (KIO 1232/18), pozyskał informację na ...

2018 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane podpisem ...

r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Konsorcjum Laguna złożyło pismo procesowe ...

wobec wniesienia odwołanie do Prezesa KIO nie wniósł na piśmie, w ...

postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1232/18 pełnomocnictwa z 19 ...

konsorcjum była przedmiotem rozpoznania przez KIO w ramach wyroku z 09 ...

07.2018 r., sygn. akt: KIO 1232/18 (str. 10-11 ...

konieczne jest wskazanie na wyrok KIO z 09.07.2018 r., sygn. akt: KIO 1232/18 gdzie stwierdzono, iż ...

zaniechania zamawiającego (podobnie za wyrokiem KIO z 12.05.2016 r., sygn. akt: KIO 678/16). Po trzecie, Izba ...

tym zakresie przywołując liczne orzecznictwo KIO, wskazujące na brak interesu we ...

została wybrana jako najkorzystniejsza (wyrok KIO z 10.05.2016 r., sygn. akt: KIO 643/16; wyrok KIO z 06.11. 2015 r. KIO 2318/15; wyrok KIO z 04.09.2014 r., sygn. akt: KIO 1708/14; wyrok KIO z 11.08.2014 r., sygn. akt: KIO 1557/14; wyrok KIO z 30.12.2014 r., sygn. akt: KIO 2640/14, sygn. akt: KIO 2651/14, sygn. akt: KIO 2652/14; wyrok KIO z 04.09.2014 r., sygn. akt: KIO 1708/14; wyrok KIO z 21.02.2013 r., sygn. akt: KIO 272/13, sygn. akt: KIO 285/13). Skład orzekający Izby ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 1232/18 oraz KIO 1539/18, w tym w ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 1232/18 - Izba zaliczyła w ...

postępowaniu odwoławczym o sygn. akt: KIO 1232/18 na które powołał ...

za orzeczeniem o sygn. akt: KIO 1232/18 - umowy leasingu nie ...

podzieliła stanowisko wynikające z wyroku KIO z 26.03.2018 r., sygn. akt: KIO 457/18 stwierdzając za wyrokiem KIO z 17.07.2014 r., sygn. akt: KIO 1379/14, że: "Przyjęcie argumentacji ...

12.2014 r., sygn. akt: KIO 2447/14". Jednakże, mimo tych ...

z orzeczeniem o sygn. akt: KIO 1232/18 - stwierdzono nadwyżkę w ...

została wykazana (podobnie w wyroku KIO z 07.08.2018 r., sygn. akt: KIO 1439/18). Biorąc powyższe pod ...

gdyż dopiero na skutek wyroku KIO z 09.07.2018 r. o sygn. akt: KIO 1232/18 Zamawiający wybrał ofertę ...

11.06.2018 r., wyrok KIO z 09.07.2018 r., sygn. akt: KIO 1232/18, nowy wybór - 24 ...

innych faktów (domniemania faktyczne) /wyroki KIO: z 03.03.2014 r., sygn. akt KIO 309/14, z 23.12.2013 r., sygn. akt: KIO 2851/13, z 15.01.2013 r., sygn. akt KIO 2865/12, czy też 20 ...

03.2013 r., sygn. akt KIO 517/13 - za wyrokiem KIO z 07.04.2016 r., sygn. akt: KIO 423/16/. Sąd Najwyższy w ...

fragment.pdf ). Dodatkowo za wyrokiem KIO z 09.07.2018 r., sygn. akt: KIO 1232/18: "instytucja konsorcjum jest ...

z punktu widzenia rozstrzygnięcia przez KIO niniejszej sprawy okoliczności, przejawiających się ...

aprobuje stanowisko przeważające w orzecznictwie KIO, w świetle którego przy ocenie ...

stycznia 2013 r., sygn. akt KIO 2865/12; wyrok z dnia ...

marca 2014 r., sygn. akt KIO 309/14; wyrok z dnia ...

grudnia 2013 r., sygn. akt KIO 2851/13; wyrok z 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt KIO 423/16). (...) Na gruncie art ...

podnosił kwestie luki kompetencyjnej pomiędzy KIO oraz UOKIK, przedstawiał Prezes UOKiK ...

konkurencji i konsumentów; z kolei KIO jako organ właściwy do rozpoznawania ...

akcentował możliwość zaistnienia rozbieżności rozstrzygnięć KIO i UOKiK (teoretyczną potencjalną możliwość ...

kontekście ewentualnego uwzględnienia odwołania przez KIO i ograniczonych środków dowodowych i ...

jednocześnie toczących się postępowań przed KIO oraz Prezesem UOKiK), podnosił niejasność ...

zagadnień badania przez organ krajowy /KIO/ w ramach zamówienia publicznego kwestii ...

skargi Prezesa UZP na postanowienie KIO z 20.04.2017 r., sygn. akt: KIO 662/17 zgodnie z którym ...

argumentacji skarżący powołał szereg orzeczeń KIO wydanych na gruncie przepisu art ...

daleko idących wątpliwości powołując wyrok KIO z 09.03.2017 r., sygn. akt: KIO 352/17, czy też wyrok KIO z 14.03.2017 r., sygn. akt: KIO 353/17, z których wywodzi ...

przez inne organy, w tym KIO badania czy nie doszło do ...

też wyrażany przepis, który pozwala KIO zajmować się także przepisami UOKiK ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 56 fragmentów

2017-08-24 » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1637/17 Sygn. akt: KIO 1673/17 WYROK z dnia ...

05-084 Leszno (sygn. akt: KIO 1637/17) B. w dniu ...

01-990 Warszawa (sygn. akt: KIO 1673/17) w postępowaniu prowadzonym ...

postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1637/17 po stronie zamawiającego ...

postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 1673/17 po stronie zamawiającego ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 1637/17 w części dotyczącej ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 1673/17 w części dotyczącej ...

Krakowie. Przewodniczący: ……………………………… Członkowie: ……………………………… ……………………………… Sygn. akt: KIO 1637/17 Sygn. akt: KIO 1673/17 U z a ...

do sprawy o sygn. akt: KIO 1637/17". Drugą pozycje w ...

w sprawie o sygn.. akt: KIO 1637/17". Dodatkowo poinformował o ...

do sprawy o sygn. akt: KIO 1673/17". Drugą pozycje w ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 1673/17". Odwołanie w sprawie o sygn. akt: KIO 1637/17: W dniu 07 ...

2017 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane podpisem ...

linię orzeczniczą prezentowaną w wyroku KIO z 20.11.2014 r., sygn. akt: KIO 2323/14 i KIO 2338/14, gdzie wskazano, iż ...

dla tego konkretnego wykonawcy - wyrok KIO z 11.2.2016 r., KIO 121/16. W świetle art ...

złożonych przez wykonawcę. Przywołał wyrok KIO z 10.06.2015 r., KIO 1103/15, wyrok KIO z 13.08.2015 r., sygn. akt: KIO 1664/15, wyrok KIO z 14.05.2013 r., sygn. akt: KIO 960/13, wyrok KIO z 19.04.2013 r., sygn. akt: KIO 791/13 oraz wyrok KIO z 06.03.2017r., sygn.. akt: KIO 297/17. Znamiennym jest, iż ...

rażąco niskiej ceny. Przywołał wyrok KIO z 28.02.2017r., sygn. akt: KIO 288/17. Pismem z 12 ...

szerokie i ugruntowane orzecznictwo zarówno KIO, jak i Sądów Okręgowych oraz ...

3/201/ Wskazał na wyrok KIO z 13.08.2014 r., sygn. akt: KIO 1508/14, wyrok KIO z 24.06.2013 r., sygn. akt: KIO 1363/13 oraz wyrok KIO z 27.08.2014r., sygn. akt: KIO 1680/14. Firma TaxExpert.Pro ...

Wskazał następnie definicje za wyrokiem KIO z 04.06.2013r., sygn. akt: KIO 1187/13. Zamawiający w dniu ...

r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) TaxExpert.Pro Sp. z o ...

wobec wniesienia odwołanie do Prezesa KIO nie wniósł na piśmie, w ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 1673/17: W dniu 10 ...

r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) TRAPPA Sp. z o.o ...

odwołującego potwierdza m.in. wyrok KIO o sygn. akt: KIO 2721/15. Zdaniem Odwołującego o ...

że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem KIO Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień ...

jest wielokrotnie powtarzany w orzecznictwie KIO (np. wyroki KIO o sygn. akt: KIO 267/15, KIO 2721/15, KIO 2813/15, KIO 2785/15, KIO 371/16, KIO 482/16, KIO 484/16, KIO 559/16, KIO 2406/15, KIO 818/15, KIO 925/15, KIO 1410/15, KIO 1415/15, KIO 422/17, KIO 416/17), a z jego ...

przywołania niezbędnych dowodów. Przywołał wyrok KIO o sygn. akt: KIO 1363/13 oraz wyrok KIO o sygn. akt: KIO 239/14. Podkreślił, iż skład ...

wyjaśnień jest niedopuszczalna. Przywołał wyrok KIO o sygn. akt: KIO 493/13. Nadto, wyrok KIO o sygn. akt: KIO 636/09. Taka zmiana wyjaśnień ...

popartej żadnymi dowodami. Przywołał wyrok KIO o sygn. akt: KIO 263/16. Odwołujący zaznaczył, że ...

usprawiedliwi" swoją wycenę ofertową (wyrok KIO o sygn. akt: KIO 1410/15, KIO 1415/15). Zastosowanie rażąco niskiej ...

w ostatecznym bilansie. Przywołał wyrok KIO o sygn. akt: 592/13, czy też wyrok KIO o sygn. akt: KIO 1562/11. Również w wielu ...

2017 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane podpisem ...

wobec wniesienia odwołanie do Prezesa KIO nie wniósł na piśmie, w ...

r. sprawy o sygn. akt: KIO 1637/17, KIO 1673/17 zostały skierowane do ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 1637/17, sygn. akt: KIO 1673/17, w tym w ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 1637/17 załączony przez Odwołującego ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 1637/17 Izba zaliczyła także ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 1637/17 kalkulacji własnej kosztów ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 1637/17 i nie zostały ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 1637/17 okazał także poglądowo ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 1673/17 załączone przez Odwołującego ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 1673/17 załączone przez Odwołującego ...

uwagę odwołanie o sygn. akt: KIO 1637/17, przystąpienie, odpowiedź na odwołanie o sygn. akt: KIO 1637/17 złożoną na posiedzeniu ...

Zamawiającego, odwołanie o sygn. akt: KIO 1673/17, przystąpienie, odpowiedź na odwołanie o sygn. akt: KIO 1673/17 złożoną na posiedzeniu ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 1637/17 - DIAGNOSERW D. S ...

innych faktów (domniemania faktyczne) /wyroki KIO: z 03.03.2014 r., sygn. akt KIO 309/14, z 23.12.2013 r., sygn. akt: KIO 2851/13, z 15.01.2013 r., sygn. akt KIO 2865/12, czy też 20 ...

03.2013 r., sygn. akt KIO 517/13 - za wyrokiem KIO z 07.04.2016 r., sygn. akt: KIO 423/16/. Sąd Najwyższy w ...

uwzględniła odwołanie o sygn. akt: KIO 1637/17 na podstawie art ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 1673/17 - TrappaSp. z o ...

nim obowiązkowi. Podobnie w wyroku KIO z 29.04.2016 r., sygn. akt: KIO KIO 596/16 - przy czym orzeczenie ...

strony Wykonawcy. Podobnie w wyroku KIO z 14.06.2016 r., sygn. akt: KIO 962/16, czy też w wyroku KIO z 06.09.2016 r., sygn. akt: KIO 1598/16. Biorąc pod uwagę ...

uwzględniła odwołanie o sygn. akt: KIO 1673/17 na podstawie art ...

w sprawach o sygn. akt: KIO 1637/17, sygn. akt: KIO 1673/17 orzeczenie łączne. O ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 1637/17 o zasądzenie kosztów ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 1673/17 o zasądzenie kosztów ...

12następne »