Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017 0 fragmentów

2017-09-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2017

Wiktorowska Ewa BzG 3/2017 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej: "Pzp", zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, wobec którego zaistniały podstawy wykluczenia określone w ustawie. Zawsze, gdy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 37 fragmentów

2018-04-27 » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 692/18 KIO 693/18 WYROK z dnia ...

siedzibą w Chojnicy (sygn. akt: KIO 692/18), B. w dniu ...

siedzibą w Chojnicy (sygn. akt: KIO 693/18), w postępowaniu prowadzonym ...

postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 692/18 oraz o sygn. akt: KIO 693/18 po stronie Zamawiającego ...

siedzibą w Chojnicy (sygn. akt: KIO 692/18) oraz wykonawcę ATF ...

siedzibą w Chojnicy (sygn. akt: KIO 693/18) tytułem wpisu od ...

Koszalinie. Przewodniczący: ................................... Członkowie: ................................... ................................... Sygn. akt: KIO 692/18 KIO 693/18 U z a ...

2018. Sprawa o sygn. akt: KIO 692/18 W dniu 11 ...

poparcie swoich twierdzeń przywołał wyrok KIO z dnia 14 września 2010 r. sygn. akt: KIO 1874/10, 27 października 2011 r. sygn. akt: KIO 2206/11, KIO 2217/11 oraz KIO 2218/11, a także wyrok ...

2012 r. o sygn. akt: KIO 2276/12. Nadto Odwołujący 1 ...

r. Sprawa o sygn. akt: KIO 693/18 W dniu 11 ...

prowadzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO 2443/17, KIO 2445/17, KIO 2508/17) na te dokumenty ...

prezentowanej argumentacji ATF przywołał wyrok KIO z dnia 26 czerwca 2014 r. (sygn. akt: KIO 1181/14, KIO 1182/14, KIO 1183/14, KIO 1194/14 oraz KIO 1195/14) oraz wyrok SO ...

lipca 2012 r. sygn. akt. KIO 1287/12). Odwołujący 2 argumentował ...

postępowania. Od czasu wydania orzeczeń KIO, na które powołuje się Zamawiający ...

i zawarcia rzekomej zmowy przetargowej (KIO 2443/17, KIO 2445/17, KIO 2508/17) spółka ATF uczestniczyła ...

wszczęte po wydaniu wyroku przez KIO z dnia 13 grudnia 2017 r. (sygn. akt: KIO 2508/17), w którym Zamawiający ...

w związku z wyrażonym przez KIO stanowiskiem w zakresie procedury self ...

kadrowe stosownie do uzasadnienia wyroku KIO z dnia 8 grudnia 2017 r. sygn. akt: KIO 2443/17 oraz KIO 2445/17, w którym Izba ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 692/18, a zatem niezasadne ...

ma zbyt ogólny charakter (wyrok KIO z dnia 21 września 2012 ...

akt: 1918/12 oraz wyrok KIO z dnia 18 czerwca 2012 r. sygn. akt: KIO 1133/12) i jako taki ...

postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 692/18 oraz KIO 693/18 w dniu 16 ...

w sprawie o sygn. akt: KIO 2443/17, KIO 2445/17 oraz KIO 2508/17, których przedmiotem rozpoznania ...

maja 2016 r. sygn. akt: KIO 648/16, 7 kwietnia 2016 r. sygn. akt: KIO 423/16, 27 kwietnia 2015 r. sygn. akt: KIO 721/15. Zamawiający przywołał również ...

odwoławczych prowadzonych pod sygnaturą akt: KIO 2443/17, KIO 2445/17 oraz KIO 2508/17 wykonawca ATF nie ...

specjalnie i stosownie do wytycznych KIO wskazanych w uzasadnieniach wyroków wydanych ...

prawnej instytucji samooczyszczenia przywołując wyrok KIO z dnia 13 grudnia 2017 r. sygn. akt: KIO 2508/17, z dnia 9 ...

maja 2017 r. sygn. akt: KIO 706/17 oraz z dnia ...

czerwca 2017 r. sygn. akt: KIO 1034/17. Podsumowując Zamawiający wskazał ...

nie wskazywał w postępowaniach przed KIO (KIO 2443/17, KIO 2445/17 oraz KIO 2508/17) dokumentów, które przywołuje ...

następuje: Sprawa o sygn. akt: KIO 692/18 oraz KIO 693/18 W ocenie Izby ...

orzeczenia. Sprawa o sygn. akt: KIO 693/18 W ocenie składu ...

Krajową Izbę Odwoławczą (sygn. akt: KIO 2443/17, 2445/17 oraz ...

zostały przygotowane stosownie do wytycznych KIO wskazanych w uzasadnieniach wyroków wydanych ...

siedzibą w Chojnicy (sygn. akt: KIO 692/18) koszty poniesione z ...

siedzibą w Chojnicy (sygn. akt: KIO 693/18) koszty poniesione z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 44 fragmenty

2017-01-03 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt KIO 2391/16 Sygn. akt KIO 2392/16 WYROK z dnia ...

86-160 Warlubie (sygn. akt KIO 2391/16) II. SOEN Sp ...

86-300 Grudziądz (sygn. akt KIO 2392/16), w postępowaniu o ...

po stronie odwołującego (sygn. akt KIO 2391/16) orzeka: I.1 ...

86-160 Warlubie (sygn. akt KIO 2391/16) i nakazuje zamawiającemu ...

520 Konstancin-Jeziorna (sygn. akt KIO 2391/16), I.2.1 ...

86-160 Warlubie (sygn. akt KIO 2391/16) tytułem wpisu od ...

86-160 Warlubie (sygn. akt KIO 2391/16) kwotę 18 600 ...

86-300 Grudziądz (sygn. akt KIO 2392/16) i nakazuje zamawiającemu ...

520 Konstancin-Jeziorna (sygn. akt KIO 2392/16), II.2.1 ...

86-300 Grudziądz (sygn. akt KIO 2392/16), tytułem wpisu od ...

86-300 Grudziądz (sygn. akt KIO 2392/16) kwotę 18 600 ...

w Warszawie. Przewodniczący: …………......………… Sygn. akt: KIO 2391/16 Sygn. akt: KIO 2392/16 U z a ...

siedzibą w Bąkowie (sygn. akt: KIO 2391/16), II. w dniu ...

siedzibą w Grudziądzu (sygn. akt: KIO 2392/16). Wniesienie odwołań nastąpiło ...

po stronie odwołującego (sygn. akt KIO 2391/16), który powołał się ...

o. w sprawie Sygn. akt: KIO 2392/16. Izba nie stwierdziła ...

Pakiet) 24 postępowania. Sygn. akt: KIO 2391/16 Odwołujący M. G ...

dn. 9 października 2012r. KIO 2031/12). Drugim przypadkiem jest ...

dn. 6 czerwca 2016r. KIO 800/16: "Można natomiast sformułować ...

dn. 30 lipca 2012r., KIO 1506/12). W przekonaniu odwołującego ...

z dn. 13 sierpnia 2013, KIO 1881/13). Ponadto zaznaczał, że ...

z dn. 2 sierpnia 2013, KIO 1760/13: "Zastrzec przy tym ...

odwołujący powołał się na: - wyrok KIO z 25 kwietnia 2014 r. (KIO 725/14): "prowadzona procedura wyjaśnień ...

wezwań kierowanych do wykonawcy" - wyrok KIO z 12 maja 2014 r. (KIO 785/14): "Zamawiający nie musi ...

nie zadaje konkretnych pytań". - wyrok KIO z 7 kwietnia 2014 r. (KIO 572/14): "Zdaniem Izby dopuszczalne ...

04.2011 r., sygn. akt KIO 586/11, w którym KIO stwierdziła: "iż rażąco niską ceną ...

popierał stanowisko odwołującego. Sygn. akt: KIO 2392/16 Odwołujący SOEN Sp ...

maja 2016 r., sygn. akt: KIO 648/16, cyt.: "przedłożone przez L B ...

tak m.in. por. wyrok KIO 225/15). Podkreślić należy, że ...

24 w sprawie sygn. akt KIO 2391/16, a wykonawca ACER ...

o oddalenie odwołania. Sygn. akt KIO 2391/16 Sygn. akt KIO 2392/16 Izba dopuściła i ...

przystępującego w sprawie sygn. akt KIO 2391/16, przedstawione w złożonych ...

i jego dowody. Sygn. akt: KIO 2391/16 Izba zważyła, co ...

ofercie nie jest rażąco niska (KIO/UZP 1225/10; KIO/UZP 1231/10 z dn ...

ceny, co potwierdza ugruntowane orzecznictwo (KIO/UZP 1157/10 z dn ...

24.06.2010 r. i KIO/UZP 954/10; KIO/UZP 962/10 z dn ...

równi z brakiem złożenia wyjaśnień" (KIO 1063/12 z dnia 8 ...

podstawie przedłożonego rachunku. Sygn. akt: KIO 2392/16 Izba zważyła, co ...

omówione w sprawie sygn. akt: KIO 2391/16. Z tych względów ...

ofercie nie jest rażąco niska (KIO/UZP 1225/10; KIO/UZP 1231/10 z dn ...

ceny, co potwierdza ugruntowane orzecznictwo (KIO/UZP 1157/10 z dn ...

24.06.2010 r. i KIO/UZP 954/10; KIO/UZP 962/10 z dn ...

równi z brakiem złożenia wyjaśnień" (KIO 1063/12 z dnia 8 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 23 fragmenty

2018-11-20 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 2095/18 WYROK z dnia ...

Warszawie. Przewodniczący: ............................. Członkowie: .......................... Sygn. akt: KIO 2095/18 U z a ...

22 sierpnia 2018 r., sygn. KIO 1332/18, a wskutek wykonania ...

zasadny. W toku postępowania odwoławczego KIO 1332/18 Konsorcjum JB przyznało ...

Konsorcjum JB w toku sprawy KIO 1332/18. Zgodnie z regulacjami ...

z 22 sierpnia 2018 r., KIO nakazała powtórną oceny ofert w ...

podnoszonymi w odwołaniu w sprawie KIO 1332/18, choć treść tej ...

Odwołującego podczas poprzedniego postępowania odwoławczego KIO 1332/18, w którym Izba ...

Odwołującego podczas poprzedniego postępowania odwoławczego KIO 1332/18. Podczas ww. postępowania ...

przedstawiło stanowisko w postępowaniu odwoławczym KIO 1332/18, że montaż licznika ...

szczegółowo opisane w postępowaniu odwoławczym KIO 1332/18. W przypadku daty ...

przez Zamawiającego w postępowaniu odwoławczym KIO 1332/18). Maksymalna długotrwałość lotu ...

dostarczonej przez Odwołującego w sprawie KIO 1332/18 "Instrukcji/Podręcznika Planowania ...

przetargowej, były już przedmiotem orzekania KIO. W wyroku KIO 2213/17, wskazano, że biorąc ...

obecnym odwołaniu. Podczas rozprawy przed KIO Odwołujący próbował rozszerzyć zarzuty odwołania ...

z 22 sierpnia 2018 r. KIO odniosła się do podniesionych przez ...

Zamawiającego w toku postępowania odwoławczego KIO 1332/18. W związku z ...

oferty. Powołał się na orzeczenia KIO 1874/10, KIO 352/17 i KIO 648/16, z których wynika, że konieczne ...

przedmiotem wyroku Izby o sygn. KIO 1332/18. Co do niemożliwości ...

była omawiana w postępowaniu odwoławczym KIO 1332/18. VI Ustalenia Izby ...

2018 r. o sygn. akt KIO 2090/18, obaj Odwołujący powołują ...

były rozpatrywane w postępowaniu odwoławczym KIO 1332/18, lecz - ze względu ...

i zapadło rozstrzygnięcie w sprawie KIO 1332/18 oraz a inna ...