Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Refundacja stanowiska pracy

2022-08-03 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) starosta może ze środków Funduszu Pracy zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla ...

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

2022-08-03 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

1. Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w ...

Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy

2022-08-03 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia ...

KIO 1839/22 – Wyrok KIO – 2022-08-02 Premium

2022-08-02 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 1839/22 WYROK z dnia 2 sierpnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 sierpnia 2022 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lipca 2022 r. przez ...

Możliwość stosowania art. 5 ust. 1 pkt 10 prawa zamówień publicznych do usług z zakresu medycyny pracy

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Ustawodawca, w art. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wprowadził w stosunku do usług w nim wymienionych uproszczoną procedurę udzielania zamówień publicznych, polegającą na możliwości odstąpienia przez zamawiającego od stosowania niektórych, enumeratywnie wskazanych przepisów. I tak, w przypadku ...

Trwałość decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezesa Urzędu

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Z dniem 2 marca 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), która uchyliła jednocześnie ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. W związku z tym, powstała wątpliwość co do skuteczności (trwałości) decyzji administracyjnych ...

Udzielanie zamówień na usługi wymienione w art. 5 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Przepis art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stosunku do usług określonych numeratywnie w pkt 1-13 tego przepisu, przewiduje uproszczoną procedurę udzielania zamówień publicznych polegającą na możliwości odstąpienia przez zamawiającego od przepisów ustawy określonych tym przepisem. W ...

Obowiązek żądania uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Z treści art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika, iż obowiązek żądania uzupełnienia dokumentów zachodzi w dwóch sytuacjach: - gdy wykonawcy nie złożyli oświadczeń lub dokumentów; - gdy wykonawcy złożyli dokumenty zawierające błędy. Niezłożenie oświadczenia lub dokumentu niewątpliwie dotyczy ...

Dopuszczalność zmian umowy o zamówienie publiczne

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Dopuszczalność zmiany umowy o zamówienie publiczne w sytuacji wzrostu cen materiałów budowlanych oraz kosztów robocizny. 1. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zamawiający może przewidzieć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż w umowie w sprawie zamówienia publicznego zawarte zostaną ...

Możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT

2022-08-02 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Kwestią wywołującą w ostatnim okresie czasu wiele kontrowersji wywołuje kwestia możliwości dokonania zmiany umowy o zamówienie publiczne w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT). W kwestii tej, Urząd Zamówień Publicznych zasięgnął opinii Ministerstwa Finansów, które w piśmie z...

« poprzednie12345678910...5141następne »