Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Przejdź do Odpowiedź na skargę

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ Odpowiedź na skargę nie została uregulowana w ustawie Pzp[footnoteRef:1]. W związku z odesłaniem do przepisów o postępowaniu apelacyjnym z art. 198a ust. 2 ustawy Pzp należy uznać, że odpowiedź na skargę jest odpowiednikiem odpowiedzi na apelację, o której mowa w art. 372 KPC[...

Przejdź do Cofnięcie skargi

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

COFNIĘCIE SKARGI W jakiej formie można cofnąć skargę? Cofnięcie skargi może być dokonane w formie pisma procesowego lub ustnie na rozprawie. Dokument ma charakter przykładowy. Dokument został opracowany według stanu prawnego na dzień 24 stycznia 2019 r. .........., dnia................................. r. SĄD OKRĘGOWY W....................... Wydział.............. ul. ...................., .. - ... ................ Skarżący: ...

Przejdź do Wniosek w sprawie kosztów postępowania odwoławczego

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

WNIOSEK W SPRAWIE KOSZTÓW POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) w wyroku oraz postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza (dalej jako: Izba) rozstrzyga o kosztach postępowania ...

Przejdź do Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

WNIOSEK O UCHYLENIE ZAKAZU ZAWARCIA UMOWY Zgodnie z treścią art. 183 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych[footnoteRef:1] (dalej jako: ustawa Pzp) w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postępowania ...

Przejdź do Sprzeciw wobec uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

SPRZECIW WOBEC UWZGLĘDNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZARZUTÓW ODWOŁANIA Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) zamawiający może uwzględnić zarzuty odwołania w całości (art. 186 ust. 2 ustawy Pzp) lub w części (art. 186 ust. 3a ustawy Pzp). W takim ...

Przejdź do Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

ZGŁOSZENIE PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO Zgodnie z art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania. W zgłoszeniu ...

Przejdź do Pełnomocnictwo w postępowaniu odwoławczym

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

PEŁNOMOCNICTWO W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM Strony (odwołujący i zamawiający) i zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego/uczestnicy postępowania odwoławczego mogą działać w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą (dalej jako: Izba) osobiście, jak i przez pełnomocnika. Ustawa z dnia 29 ...

Przejdź do Odpowiedź na odwołanie

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

ODPOWIEDŹ NA ODWOŁANIE Odpowiedź na odwołanie może wnieść zamawiający. Wskazać należy, złożenie odpowiedzi na odwołanie nie jest obowiązkowe , jednakże jego wniesienie uznać należy za dobrą praktykę w postępowaniu odwoławczym. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. ...

Przejdź do Odwołanie

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

ODWOŁANIE Odwołanie jest jednym ze środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, dalej jako: ustawa Pzp). Podmioty uprawnione do wniesienia odwołania: Odwołanie przysługuje wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także ...

Przejdź do Cofniecie-odwolania.doc

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

COFNIĘCIE ODWOŁANIA Odwołujący jest dysponentem wniesionego przez siebie odwołania i może je cofnąć do czasu zamknięcia rozprawy. W przypadku cofnięcia odwołania Izba umarza postępowanie odwoławcze . Sposób rozliczenia kosztów postępowania zależy od tego, kiedy złożone zostanie oświadczenie o cofnięciu ...

« poprzednie1234567...1673następne »