Spróbuj: "wykonawca sam sobie wystawił referencję" 2

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 24 fragmenty

2019-01-28 » Oddala odwołanie

te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące ...

słowami powielającymi postanowienia SIWZ, co nie pozwala na uzyskanie informacji, jakie konkretnie czynności wykonywał ten wykonawca oraz na kogo rzecz inwestycja była realizowana, tak aby możliwym było jej zweryfikowanie. W odpowiedzi odwołujący złożył wykaz i poświadczenie o tej samej treści jak złożone poprzednio. Pismem z 18 grudnia 2018 r. zamawiający wezwał odwołującego w trybie ...

Group T. P., wykonywał usługi, o których mowa w SIWZ. Zamawiający skonstatował, że "przedłożone przez Wykonawcę dokumenty w postaci referencji są niewiarygodne, także z tego powodu, że pochodzą od obecnego Prezesa odwołującego i jego większościowego udziałowca. Zamawiający uznał, że "Wykonawca sam sobie wystawił referencje, nie podając przyczyny o obiektywnym charakterze, dlaczego referencji nie mógł uzyskać od podmiotu na rzecz którego wykonywał usługę, jeśli rzeczywiście ją wykonywał." Końcowo ...

KIO 2559/18 – Wyrok KIO – 2019-01-03 45 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-01-03 » Uwzględnia odwołanie

te usługi zostały wykonane łub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Zgodnie z SIWZ, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące ...

się bowiem cyklicznością, przewidywalnością, niejednokrotnością oraz brakiem możliwości jednorazowego wykonania. Ponadto Odwołujący zwrócił uwagę, że wykonawca WM Wiatrowiec sam wystawił sobie zaświadczenie (referencje), wedle których wykonywane przez niego usługi były i są wykonywane z należytą starannością. Tymczasem zgodnie z treścią § 2 ust. 4 pkt 2 możliwość złożenia przez wykonawcę takiego oświadczenia aktualizuje się jedynie wtedy, Sygn. akt KIO 2559/18 gdy z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać referencji (dokumentów) od innych podmiotów. W dokumentacji przetargowej brak jest jednak jakichkolwiek informacji na temat przyczyn, z powodu których wykonawca nie mógł uzyskać takie poświadczenia od podmiotów, na rzecz których wykonywał usługi odbioru i transportu ...

ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Ponieważ o niewykazaniu spełniania warunku udziału w postępowaniu przesądza sama kwestia wartości zrealizowanych usług, to na marginesie jedynie należy się odnieść do złożonego oświadczenia własnego wykonawcy, zamiast dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz którego usługa jest wykonywana. W odniesieniu do tej kwestii podkreślenia wymaga ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 52 fragmenty

2012-01-24 » Oddala odwołanie

materialnych - o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność ustalenia, czy wykaz wykonanych dostaw przez Wykonawcę MORIS Maurycy Wołek, w związku z dokumentem wystawionym przez firmę Sroubarna Kyjow Spol. s.r.o. (str. 28 oferty MORIS) oraz referencje udzielone przez METALCOM Kutna Hora a.s. (str. 30, 31 oferty MORIS) spełniają warunki określone ...

a jedynie wyjaśnił, co podmioty trzecie "miały na myśli". Odwołujący wskazuje, iż niezrozumiałym jest, by wykonawca mógł prostować bądź precyzować oświadczenia wykonanych dostaw bądź referencji wystawionych przez podmioty trzecie w sytuacji, kiedy sam nie posiada w tym zakresie wiedzy i doświadczenia i w tym zakresie posługuje się tymi przymiotami korzystając z wiedzy i doświadczenia podmiotów trzecich. Zdaniem Odwołującego, na tym etapie postępowania Wykonawca MORIS Maurycy Wołek winien zostać wykluczony a jego oferta podlegała odrzuceniu w związku z nieuzupełnieniem ...

mają charakter uniwersalnych, pozwalających uczynić z nich użytek w różnych postępowaniach i okolicznościach. Niejednokrotnie dokumenty referencji wystawia się w sposób uniwersalny, agregując cząstkowe dostawy w jedną ogólniej określoną, bez szczegółowego wskazywania poszczególnych elementów, jakie składały się na dostawy. Niewłaściwym jest zatem wnioskowanie na podstawie treści referencji wystawionych przez METALCOM Kutna Hora a.s., na rzecz Sroubarna Kyjov spol. s.r.o. o zakresie i wartości dostawy - tę funkcję pełni bowiem oświadczenie wykonawcy, ujęte w treści wykazu dostaw. Wykaz referencji wystawionych na rzecz Sroubarna Kyjov spol. s.r.o. (strony 28 i 29 oferty MORIS Maurycy Wołek w Tychach), a sporządzony przez ten podmiot nie stanowi sam w sobie referencji, a należy go raczej traktować jako załącznik do oświadczenia z 12 grudnia 2011 r. (zresztą oba dokumenty datowane są na ten sam dzień). Nie sposób wnioskować na jego podstawie, że podmiot Sroubarna Kyjov spol. s.r.o. wystawił sam sobie referencje - te bowiem, dotyczące pozycji 7 i 8 wykazu referencji zawarto na str. 30 i 31 oferty MORIS Maurycy Wołek w Tychach). Stąd argumentacja odwołania, zgodnie którą wykonawca MORIS Maurycy Wołek w Tychach dokonał, mocą własnych wyjaśnień i oświadczeń interpretacji oświadczeń podmiotu trzeciego (wystawcy referencji czy też podmiotu udostępniającego wiedzy i doświadczenia) nie zasługuje na uwzględnienie. Na gruncie przedmiotowej sprawy, wykonawca ten - pismem z 27 grudnia 2011 r., dokonał uzupełnienia wykazu dostaw, stanowiącego własne oświadczenie tego wykonawcy, oraz pismem z dnia 2 stycznia 2012 r. dokonał wyjaśnienia tego dokumentu. Brak jest zatem podstaw do czynienia zastrzeżeń w tym zakresie, skoro wykonawca dokonał ingerencji w dokument (wykaz dostaw) przez siebie generowany i stanowiący własne oświadczenie. Jak wskazano zaś wyżej, nie ma obowiązku, by dokumenty referencji zawierały tego rodzaju informacje. Z tych także powodów wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność ustalenia, czy wykaz wykonanych dostaw przez Wykonawcę MORIS Maurycy Wołek, w związku z dokumentem wystawionym przez firmę Sroubarna Kyjow Spol. s.r.o. oraz referencjami udzielonymi przez METALCOM Kutna Hora a.s. spełniają warunki określone w Rozdziale VIII pkt 1 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 57 fragmentów

2020-07-10 » Oddala odwołanie

władny ocenić należyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. W związku z tym istnieje możliwość, aby wykonawca sam sobie wystawił referencie jeżeli jest jednocześnie zlecającym i wykonującym dane zamówienie. Chociaż stan faktyczny każdej sprawy ma ...

Kratowa Izba Odwoławcza (KIO/UZP 1526/10), która oddaliła odwołanie uznając, że firma rzeczywiście mogła wystawić referencie sama sobie". b. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 2010-07-30, KIO/UZP 1526/10, gdzie Izba orzekła, że: "Odwołujący zarzucił, że referencje wystawione dla uczestnika wykonawcy konsorcjum Autostrada Mazowsze - spółki Autostrade per l'ltalia S.p.A. (strona 49 i 51) nie powinny być brane pod uwagę przez zamawiającego, gdyż spółka ta sama sobie wystawiła referencje i sama potwierdziła należyte wykonanie przez siebie usług w zakresie wdrożenia i eksploatacji systemu elektronicznego poboru opłat typu freeflow. Referencje te, jako wystawione przez sam podmiot później nimi się legitymujący, muszą być nieobiektywne i niewiarygodne nie mogą stanowić potwierdzenia należytego ...

również coraz częściej w Polsce i taka sytuacja wystąpiła w rozpoznawanym postępowaniu - odbiorca jest tym samym podmiotem co nabywca i wobec tego musi mieć prawo do wystawienia sam sobie referencji. Wykonawca konsorcjum Autostrada Mazowsze - przedstawiając referencje wystawione przez spółkę Autostrade per l'ltalia S.p.A. - wyjaśnił, że referencje zawarte na stronach 49-51 wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dotyczą Manualnego oraz ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 48 fragmentów

2017-09-21 » Uwzględnia odwołanie

potwierdzenie prawidłowości realizacji zadania wskazanego w poz.4, ze względu na to, że jest to referencja "wystawiona dla samego siebie", co powoduje brak obiektywizmu składanego oświadczenia. W wątpliwość należy poddać również datę realizacji oraz wartość ...

budowlanej, która nie pokrywa nawet części materiałów niezbędnych dla realizacji zadania inwestycyjnego o wskazanym w referencji zakresie. Wystawca referencji sam sobie wystawia referencje oświadczając, że wartość realizowanych 7 studni chłonnych o określonych rozmiarach wykonana została jedynie w okresie ...

o jego oddalenie jako niezasadnego. Odpowiadając na pierwszy z postawionych zarzutów dotyczącego zaniechania wykluczenia wybranego wykonawcy podał, że nie można zgodzić się z argumentacją odwołującego, iż referencje wystawione przez podmioty - Plasm Eco Sp. z o.o. oraz PBL B. S. są niewiarygodne lub też wystawione przez osoby nieuprawnione. Referencje zostały podpisane przez I. F. - prezesa zarządu spółki. W tym zakresie podał także, iż ustawa Pzp nie zawiera uprawnienia dla Zamawiającego do żądania od wykonawców dołączenia do dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót (referencji) pełnomocnictw potwierdzających umocowanie osób podpisujących referencje. Nadto wskazał, iż wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie zmiany składu zarządu ma tyko i wyłącznie charakter deklaratoryjny, tym samym o pełnieniu funkcji członka zarządu nie przesądza sam wpis widniejący w Krajowym Rejestrze Sądowym. Status prawny członka zarządu spółki określają umowa spółki i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 38 fragmentów

2011-11-04 » Uwzględnia odwołanie

oświadczenie w nich zawarte zostało złożone w imieniu podmiotu, na którego papierze firmowym zostały one wystawione. Nie zawierają one w swej treści oznaczenia osoby, która je podpisała, a sam podpis jest nieczytelny. Nieznany jest też sposób reprezentacji podmiotu, w imieniu którego wystawiono powołane referencje. W odniesieniu do drugich złożonych przez Przystępującego referencji, Odwołujący w odwołaniu podnosił, iż są podpisane niezgodnie z zasadami reprezentacji spółki ujawnionymi w internetowej wyszukiwarce podmiotów w KRS. W toku rozprawy podnosił, iż także te referencje zawierają w sobie nieprawdziwe informacje. W ocenie Odwołującego, Zamawiający zaniechał ponadto wezwania Przystępującego do złożenia dodatkowych wyjaśnień i ...

do wyjaśnienia zgłoszonych przez Odwołującego w toku postępowania o udzielenie zamówienia wątpliwości co do prawdziwości referencji złożonych przez Przystępującego. W jego ocenie, odpowiedzi, które otrzymał od wystawców powołanych referencji, a także fakt, przedstawienia przez Wykonawcę, w odpowiedzi na skierowane do niego wezwanie, oryginału referencji wystawionych przez włoski podmiot, pozwalały mu wykluczyć złożenia przez Przystępującego nieprawdziwych informacji. Podnosił także, że dokumenty ...

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Izba stanęła na stanowisku, iż referencje przedstawiane przez Wykonawców są oświadczeniami wiedzy, nie woli. Taką ocenę powołanego dokumentu prezentował sam Odwołujący w złożonym przez siebie odwołaniu. Przepisy ustawy Pzp, jak i aktów wykonawczych do niej, nie dają podstaw do weryfikacji ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2008 54 fragmenty

2008-11-21 » Uwzględnia odwołania

tego oświadczenia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Firma Feroma wykazywała również, że wskazani wykonawcy nie spełniają warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. I tak firma Odnowa nie wykazała się, że zarządzała w okresie 3 lat wymaganym metrażem. Wskazano tu na referencje, pod którymi podpisały się pojedyncze osoby, gdy tymczasem zarząd wspólnoty liczy więcej osób. Poza tym wystawione referencje wskazują na zarządzanie nieruchomością wspólną, gdy tymczasem przedmiotem niniejszego postępowania jest zarządzanie lokalami użytkowymi i mieszkalnymi, zatem wykonawca ten nie spełnia warunków doświadczenia. Co do wykonawcy OTBS firma Feroma wskazała, że przedstawione w wyniku uzupełnienia dokumentów referencje potwierdzają jedynie, że wykonawca ten zarządza tylko i wyłącznie swoimi zasobami, gdy przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zasadzie bezpośredniej płatności. Poza tym przedłożone przez tego wykonawcę dokumenty, tj. zatwierdzone sprawozdanie zarządu oraz udzielenie władzom spółki absolutorium są dokumentami wewnętrznymi spółki ponieważ rada nadzorcza jest organem spółki, zatem oferent ten wystawił sobie referencje sam, co nie jest zgodne z SIWZ. Firma Feroma zakwestionowała również referencje podpisane przez Pana J. Kwiatkowskiego - Prezydenta Opola, który nie jest właścicielem i zleceniodawcą usługi na zarządzanie. Podniósł również, że OTBS zarządza nieruchomościami własnymi i nie jest w stanie przedstawić referencji na zarządzanie lokalami mieszkalnymi lub użytkowymi na zlecenie. Co do wykonawcy ZGM podniósł, że przedłożone przez tego wykonawcę referencje wystawione przez MZBM w Kaliszu dotyczą usługi administrowania, a nie zarządzania, wskazując, iż administrowanie jest wyłącznie ...

skład orzekający uznał, że znalazł on potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym. Odwołujący kwestionował zasadność wykluczenia siebie z udziału w postępowaniu w zakresie części zamówienia, na które składał oferty, tj. w zakresie rejonu I i II. Zamawiający dokonał wykluczenia tego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy, tj. stwierdzając, że wykonawca ten załączył do oferty referencje nie potwierdzające, że wykazane w wykazie wykonanych usług usługi zostały wykonane należycie. Zamawiający stwierdził również, że załączone pisma - wystąpienia do Zamawiającego o wystawienie referencji nie spełniają tego wymogu oraz na okoliczność, że Odwołujący, wzywany w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, nie uzupełnił we wskazanym tam terminie referencji. Z postanowień SIWZ - pkt 4.2 - wynika, że w zakresie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymagał, aby wykonawcy załączyli do oferty wykaz potwierdzający wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz dokumenty (referencje) potwierdzające należyte wykonanie tych usług. Zamawiający wyjaśnił, że uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże się zarządzaniem lokalami mieszkalnymi lub lokalami mieszkalnymi i użytkowymi o łącznej powierzchni co najmniej ...

trybie art. 26 ust. 3 ustawy o uzupełnienie dokumentu, który faktycznie został przedłożony w ofercie wykonawcy. Brak odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego ze strony firmy Turhand - Ret nie może wywoływać skutku wykluczenia wykonawcy, w sytuacji gdy wezwanie skierowane było w sposób bezpodstawny, ponieważ wykonawca załączył do oferty wymagany dokument. Jednocześnie zauważyć należy, że podstawą podjętego powyżej ustalenia Izby były złączone do oferty firmy Turhand - Ret już wystawione referencje z dnia 7 września 2006 r. Skład orzekający Izby nie oceniał natomiast zachowania Zamawiającego, który odmawia aktualnie firmie Turhand - Ret wystawienia referencji z tytułu świadczonych przez te firmę usług, ponieważ nie jest organem do tego uprawnionym. Firmie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2005 7 fragmentów

2005-07-22 » Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność wyboru oferty i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

kanalizacyjnych przy budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości nadzorowanych robót przekraczającej 1000000,00 zł. Wykonawca do oferty dołączył referencje podwykonawcy, którego wskazał w swojej ofercie. Tym samym wybrany wykonawca powinien być wykluczony z postępowania. W rozstrzygnięciu oddalającym protest Zamawiający podniósł, że skoro w postanowieniach SIWZ dopuścił sumowania referencji podwykonawców, nie ma podstaw ani możliwości na tej podstawie wykluczać wykonawców. W odwołaniu od rozstrzygnięcia protestu Odwołujący się podtrzymał zarzuty i dodatkowo podniósł, że wskazane przez Zamawiającego postanowienia SIWZ dotyczą wykonawców występujących wspólnie. Zespół Arbitrów ustalił, co następuje: Zamawiający ogłosił zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego ...

robót w branży sieci wodno-kanalizacyjnej przy budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków - co najmniej dwie referencje o wartości nadzorowanych robót każdej z nich przekraczającej 1.000.000,00 zł, w nadzorowaniu robót w branży konstrukcyjno-budowlanej- co najmniej dwie referencje o wartości nadzorowanych robót każdej z nich przekraczającej 1.000.000,00 zł oraz w nadzorowaniu robót w branży sieci elektrycznych- Strona 3 z 6 co najmniej dwie referencje o wartości nadzorowanych robót każdej z nich przekraczającej 70.000,00 zł. W uwagach do potwierdzenia tego warunku Zamawiający dopuścił sumowanie referencji wykonawców( lub podwykonawców) występujących wspólnie w celu potwierdzenia spełnienia warunków minimalnych określonych powyżej. Wykonawcą wybranej oferty jest firma Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych sp. z o.o., która sama występowała w przedmiotowym postępowaniu. W swojej ofercie wybrany wykonawca wskazał w załączniku Nr 8 - "Wykaz podwykonawców", podwykonawcę do realizacji przedmiotu umowy w zakresie nadzoru nad technologią oczyszczalni ścieków. W wybranej ofercie wykonawca na potwierdzenie należytego wykonania usługi w zakresie nadzoru nad robotami wodno-kanalizacyjnymi dołączył referencje swojego podwykonawcy. Zespół Arbitrów zważył, co następuje: Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Wskazany art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy spełnienia warunków udziału wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z definicją określoną w art.2 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o ...

zawiera umowy. Zamawiający może określać warunki i żądać dokumentów na potwierdzenie ich spełnienia tylko od wykonawców i dotyczących wykonawców. To wykonawca powinien wykazać, że spełnia w zakresie doświadczenia, stosownie do przedmiotu zamówienia, warunki podane w SIWZ i na potwierdzenie ich spełnienia dołączyć wystawione na siebie referencje. Nie wyłącza to oczywiście możliwości dołączenia referencji wykonywanej usługi przez wykonawcę w systemie podwykonawcy. Przyjęta przez Zamawiającego interpretacja treści "uwagi" w SIWZ nie uwzględnia ustawowej definicji Strona 4 z 6 wykonawcy. Nie wnikając w treść uwagi i w jaki sposób byłaby zastosowana w przypadku oferty wspólnej, stwierdzić należy, że nie dotyczy wybranego wykonawcy. Zamawiający nie miał podstaw powołać się na przedmiotową uwagę. Wybrany bowiem wykonawca ubiegał się o udzielenie zamówienia sam, zaś uwaga dotyczy wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dołączone do oferty referencje podwykonawcy potwierdzają doświadczenie tylko i wyłącznie podwykonawcy, a nie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Wykonawca zaś nie dołączył wymaganych referencji potwierdzających należyte wykonanie usługi nadzoru robót określonej wartości. Tym samym potwierdziły się zarzuty Odwołującego się. Z tych też względów Zespół Arbitrów orzekł jak na wstępie ...

123456...195następne »