Spróbuj: "wartość gospodarcza tajemnica przedsiębiorstwa" 2

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2123/20 – Wyrok KIO – 2020-09-25 124 fragmenty ciekawe zdania

2020-09-25 » Oddala odwołanie

1834/19): "Aby skutecznie wyjaśnić zastrzeżenie informacji, wykonawca musi wykazać łączne spełnienie przesłanek definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którymi pod pojęciem "tajemnicy przedsiębiorstwa" rozumie się tj.: informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane ...

przedmiocie rażąco niskiej ceny złożył oferty podwykonawców, z których treści nie wynikało, że oświadczenia stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, z wyjątkiem: - oferty podwykonawczej w pliku dołączonym jako załącznik nr 12 do wyjaśnień z dnia 26.06.2020 r. w katalogu pn. "Tajemnica Przedsiębiorstwa cz.2" - oferty podwykonawczej w pliku dołączonym jako załącznik nr 1 do wyjaśnień z dnia 13.07.2020 r. w katalogu pn. "Tajemnica Przedsiębiorstwa". 16. Wykonawca wykazując przymiot wartości gospodarczej zastrzeżonych informacji wskazał, iż obowiązek zachowania poufności określonych informacji w przypadku zawierania umów z podwykonawcami ...

Izba wskazała, iż: "Kolejno należy zauważyć, że warunkiem sine qua non każdej informacji mającej stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa jest przedstawianie przez nią wartości gospodarczej. Abstrahując od prezentowanego przez Konsorcjum B stanowiska, zgodnie z którym nie było zobowiązane do "załączania żadnych dowodów potwierdzających wartość gospodarczą" (tak w piśmie z 8 czerwca 2018 r., stanowiącym uzasadnienie zastrzeżenia, str. 2), nie sposób nie zauważyć, że jego argumentacja pozbawiona jest nawet wyjaśnienia na czym opiera przekonanie o wartości gospodarczej informacji zawartych w ofertach złożonych przez jego kontrahentów. Jedynym argumentem mogącym stanowić uzasadnienie tej kwestii ...

KIO 1932/19, KIO 1945/19 – Wyrok KIO – 2019-10-14 39 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-10-14 » Zaskarżone » Uwzględnia oba odwołania, Oddala odwołanie

złożenia oświadczenia przez IDOM. W ocenie Odwołującego, iż IDOM nie udowodniło na czym dokładnie polega wartość gospodarcza utajnionych informacji w kontekście powszechnie przyjętej w orzecznictwie definicji wartości gospodarczej tajemnicy przedsiębiorstwa jako okoliczności skutkującej tym że dana informacja stwarza przewagę konkurencyjną, poprzez fakt, że potencjalnie może ...

zastrzeżenia jawności Wykazu Personelu na potrzeby kryterium oceny ofert, w ogóle nie wykazał spełnienia przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym nie odniósł się do wartości gospodarczej informacji zastrzeganych informacji, pomijając w ogóle ten niezbędny element albo też nie wykazując w sposób należyty tej gospodarczej wartości. Odwołujący ponadto podniósł, że analogiczne jak w niniejszej sprawie wyjaśnienia zasadności zastrzeżenia tajemnicą przedsiębiorstwa wykazu osób Multiconsult było już badane przez Krajową Izbę Odwoławczą. W wyroku z dnia 6 ...

zobowiązany jest do rzetelnego przeprowadzenia tej czynności i ujawnienia informacji nieprawidłowo objętych przez wykonawcę klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa. Zaznaczył przy tym, że zgodnie z art. 11 ust. 2 uznk przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2014 37 fragmentów

2014-11-20 » Oddalono skargę

zbytu czy informacje odnoszące się do struktury organizacyjnej, zasad finansowania działalności, wysokości wynagrodzeń pracowników. Do tajemnic przedsiębiorstwa zalicza się również tzw. poufne know-how, w tym zarówno tzw. know-how produkcyjne, jak i know-how handlowe" (M. Uliasz, Przestępstwo naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Monitor Prawniczy Nr 22/2001). Odnosząc powyższe do niniejszej sprawy Prezes UKE zwrócił uwagę, iż informacje w dokumentach [...], przekazanych do UKE związane z prowadzoną przez [...] działalnością gospodarczą i mają dla niej niewątpliwie wartość gospodarczą. Pismo z dnia [...] lipca 2013 r. zawiera informacje m.in. na temat rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących ...

Prezes UKE stwierdził, iż w przekazanym piśmie z dnia [...] lipca 2013 r., [...] przedstawiła dane dotyczące przedsiębiorstwa prowadzonego przez [...], które wyczerpują wszystkie przesłanki z art. 11 ust. 4 uznk, gdyż: 1. Są one ściśle związane z prowadzoną przez [...] działalnością gospodarczą i mają dla niej niewątpliwą wartość gospodarczą. W doktrynie wskazuje się, że wartość gospodarczą informacji objętej tajemnicą przedsiębiorstwa należy oceniać przez pryzmat możliwości wykorzystania tej informacji w walce konkurencyjnej. Innymi słowy informacja mą wartość handlową w sytuacji, gdy informacja ta daje przedsiębiorcy pewną przewagę nad konkurentami (jej wykorzystanie przez ...

tj. jako kalkulacja elementów kosztowych wchodzących w skład oferowanego systemu spełniają przesłanki uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone w tym załączniku informacje posiadają wartość gospodarczą i handlową, jako obrazujące rozwiązanie dotyczące sposobu skalkulowania ceny, które pozwala na uzyskiwanie zamówień w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 34 fragmenty

2018-07-09 » Uwzględnia odwołania

Przystępujący nie wyjaśnił nawet, czy zastrzeżone przez niego informacje to informacje techniczne, technologiczne czy organizacyjne przedsiębiorstwa, Sygn. akt KIO 1234/18, KIO 1276/18 względnie inne informacje posiadające wartość gospodarczą. Jeżeli nawet przyjąć, że pisząc, że: "informacje przedstawione w ofertach mają dużą wagę ekonomiczną dla naszego przedsiębiorstwa, stanowią o przewadze konkurencyjnej naszej firmy" Przystępujący miał na myśli, że informacje te posiadają wartość gospodarczą, to w żaden sposób tego nie uzasadnił, nie mówiąc już o wykazaniu. Tymczasem jak się podkreśla w orzecznictwie KIO tajemnica przedsiębiorstwa musi przedstawiać pewną wartość gospodarczą dla wykonawcy właśnie z tego powodu, że pozostanie poufna. Taka informacja może być dla wykonawcy ...

podkreślić trzeba jeszcze, że samo zawarcie umowy o zachowaniu poufności nie dowodzi istnienia przesłanki posiadania wartości gospodarczej przez informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa. Innymi słowy zawarcie umowy o zachowaniu poufności nie kreuje jeszcze tajemnicy przedsiębiorstwa, Sygn. akt KIO 1234/18, KIO 1276/18 gdyż trzeba wykazać istnienie wszystkich pozostałych elementów ...

udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek ten przesądza także o tym, że sam charakter informacji (informacja posiadająca wartość gospodarczą) nie jest wystarczający do odmowy ujawnienia takich informacji innym uczestnikom jawnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek ten oznacza nadto, że Zamawiający, badając zasadność zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie może oceny tej dokonać w oderwaniu od argumentacji/dowodów składanych przez wykonawcę w celu wykazania, że zastrzegane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa albo pomimo ich braku (poprzestając na ocenie jedynie charakteru informacji - posiadania wartości gospodarczej). Sygn. akt KIO 1234/18, KIO 1276/18 Mając powyższe na względzie, Izba orzekła jak ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2014 31 fragmentów

2014-04-15 » Oddalono skargę

jako u.z.n.k.). Zgodnie z art. 11 ust. 4 u.z.n.k., tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nadto, Prezes UKE ...

Wskazał, że T. w piśmie z dnia [...] sierpnia 2013 r. przedstawiła dane dotyczące działalności swojego przedsiębiorstwa i oznaczyła przedmiotowy dokument jako zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa T., opatrując klauzulą "tajemnica przedsiębiorstwa T.". Dokonując analizy przedstawionych danych, Prezes UKE doszedł do wniosku, że dane te posiadają znamiona tajemnicy przedsiębiorstwa, w oparciu o przesłanki z art. 11 ust. 4 u.z.n.k., gdyż są one ściśle związane z prowadzoną przez T. działalnością gospodarczą i mają dla niej niewątpliwą wartość gospodarczą. Organ wskazał, że wartość gospodarczą informacji objętej tajemnicą przedsiębiorstwa należy oceniać przez pryzmat możliwości wykorzystania tej informacji w walce konkurencyjnej. Informacja ma wartość handlową w sytuacji, gdy daje przedsiębiorcy pewną przewagę nad konkurentami (jej wykorzystanie przez innego przedsiębiorcę ...

Sądu zasadnie organ wskazał, że w końcowym efekcie takie informacje są niewątpliwie związane z działalnością przedsiębiorstwa T. i obiektywnie przedstawiają wartość gospodarczą. Konkludując, należy uznać, że opisane wyżej informacje objęte ograniczeniem prawa wglądu do materiału dowodowego, spełniają przesłanki niezbędne do uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa. Prezes UKE prawidłowo wskazał ponadto, że uczestnik postępowania podjął stosowne działania niezbędne w celu zachowania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2014 30 fragmentów

2014-07-24 » Oddalono skargę

s) w świadczeniu przedmiotowej usługi oraz wykorzystanie elementów sieci. Powyższe dane spółki oznaczyła jako zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, opatrując je klauzulą "Tajemnica przedsiębiorstwa TP". Dokonując analizy przedstawionych danych Prezes UKE doszedł do wniosku, że dane te posiadają znamiona tajemnicy przedsiębiorstwa, w oparciu o przesłanki z art. 11 ust. 4 u.z.n.k., gdyż są one ściśle związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą i mają dla niej niewątpliwą wartość gospodarczą. Organ wskazał, że wartość gospodarczą informacji objętej tajemnicą przedsiębiorstwa należy oceniać przez pryzmat możliwości wykorzystania tej informacji w rywalizacji konkurencyjnej. W ocenie organu informacja ma wartość handlową w sytuacji, gdy informacja taka daje przedsiębiorcy pewną przewagę nad konkurentami (jej wykorzystanie przez ...

t. stanowi wyjątek od zasady jawności postępowania. Zdaniem Sądu, Prezes UKE prawidłowo uznał, że przez tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w powyższym przepisie, należy rozumieć tajemnicę zdefiniowaną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 4 u.z.n.k., tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Naczelny Sąd Administracyjny wypowiadając się w kwestii tajemnicy przedsiębiorstwa stwierdził, że w świetle art. 9 ust. 1 i 2 p.t. materiały (informacje, dokumenty lub ich części) zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa podlegają wzmożonej ochronie. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 tej ustawy przedsiębiorca telekomunikacyjny może zastrzec informacje, dokumenty lub ich części zawierające tajemnice przedsiębiorstwa, dostarczane na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów ustawy, przy czym Prezes UKE może ...

których zastrzeżenie wniosła spółka, są informacjami, które mieszczą się w zakresie przedmiotowym informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, gdyż są ściśle związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą i mają dla niej wartość gospodarczą oraz podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu dochowania ich poufności. Ponadto powyższe ...

Tajemnica przedsiębiorstwa 13 fragmentów

2010-11-08 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Tym samym, określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki: - ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, - nie została ujawniona do wiadomości publicznej, - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu ...

ich strony. Biorąc pod uwagę orzecznictwo sądów, treść przepisów szczególnych, a w szczególności definicję legalną tajemnicy przedsiębiorstwa, za tajemnicę taką należy uznać np. dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i ...

art. 94 ust. 4 ustawy zastrzeżenia zakazu udostępniania informacji ze względu na zakwalifikowanie ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie zakazu udostępniania informacji dokonane przez wykonawcę staje się skuteczne dopiero w sytuacji gdy zamawiający w wyniku przeprowadzenia odpowiedniego badania pozytywnie przesądzi, że zastrzeżone informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli natomiast w ocenie zamawiającego zastrzeżone przez wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (np. art. 96 ust. 3 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2017 49 fragmentów

2017-08-29 » Oddalono skargę

Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.), zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z powołanego przepisu wynika, że aby dana informacja stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa, musi spełniać warunki poufności, braku ujawnienia i zabezpieczenia informacji. Przy czym, jeżeli przedsiębiorca nie podjął ...

kwestią natomiast pozostaje, czy żądane informacje powinny podlegać ochronie - poprzez wyłączenie dostępności - ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy. Definicja legalna tajemnicy przedsiębiorstwa została zawarta w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Z treści powołanego ...

wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu zawierają informacje techniczne, technologiczne i gospodarcze Spółki E. W świetle powyższego organ zasadnie uznał, iż żądane informacje we wniosku w pkt 3, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - są bowiem ściśle związane z prowadzoną przez Spółkę E. działalnością gospodarczą i mają dla niej niewątpliwą wartość gospodarczą. Zarówno "Zestawienie komponentów i specyfikacji technicznej" oraz "Nazwę i model urządzeń szyfrujących" - załączniki nr 1 i 5 do Umowy stanowią informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa, których poznanie umożliwiałoby konkurentom Spółki E. zaoszczędzenie wydatków lub powiększenie zysków. Dla Spółki E. ujawnienie ...

123456...224następne »