Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KU/103/15 – Kontrola UZP – 2015-10-23 6 fragmentów

2015-10-23

przewidziany do współfinansowania ze środków UE w ramach POIiŚ 2. Informacja o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku: Zamawiający w punkcie 9.6. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazał: "Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: pkt 9.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie". Jak wynika z dokumentacji postępowania, zamawiający nie dokonał zmiany powyższego zapisu SIWZ. Wykonawca Energopol - Szczecin S.A. wraz z ofertą złożył gwarancję przetargową nr 00/15/350/5799761 z dnia 13 sierpnia 2015 r., w ...

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. (…). " W tym miejscu należy podkreślić, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, w brzmieniu obowiązującym w dniu wszczęcia niniejszego postępowania, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Z powyższego wynika, że treść gwarancji przetargowej złożonej przez wykonawcę Energopol - Szczecin S.A. nie obejmuje wszystkich przesłanek, o których mowa art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. nie daje zamawiającemu podstawy do zatrzymania wadium w przypadku nieuzupełnienia na wezwanie zamawiającego pełnomocnictw i nieudowodnienia, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy. Należy podkreślić, że przepisy dotyczące przesłanek zatrzymania wadium mają charakter bezwzględnie wiążący, a obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie oferty zgodnie z wymaganiami wynikającymi wprost z ustawy Pzp. Gwarancja wadialna powinna zatem zawierać w swojej treści wszystkie przyczyny zatrzymania wadium uregulowane w ustawie Pzp, bowiem tylko taka gwarancja zabezpiecza w sposób pełny i skuteczny interes ...

uznać należy, że gwarancja wadialna złożona przez wykonawcę Energopol - Szczecin S.A. jest nieprawidłowa, bowiem nie obejmuje swoim zakresem wszystkich okoliczności stanowiących podstawę zatrzymania wadium w świetle art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Z kolei wniesienie nieprawidłowego wadium należy uznać za brak wniesienia wadium w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. W konsekwencji, poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania wykonawcy Energopol - Szczecin S.A. z powodu niewniesienia prawidłowego wadium, zamawiający naruszył art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Ponadto informuję, że stosownie do ...

KIO 1404/14 – Wyrok KIO – 2014-07-23 18 fragmentów Premium

2014-07-23 » Zaskarżone » Oddala odwołanie

Odwoławczą. Argumentacja odwołującego Ad 1. Zamawiający naruszył art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp przez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że przesłanka wykluczenia wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w przedłużonym okresie związania ofertą obejmuje swoim zakresem również wykonawców, których oferty nie zostały wybrane pierwotnie jako najkorzystniejsze, gdy po rozstrzygnięciu odwołania ponownie dokonywany jest wybór oferty z uwzględnieniem ofert tych wykonawców. Ad 2. Zamawiający naruszył art. 24 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 46 ust. 1 i 3 Pzp przez ich niewłaściwą wykładnię i zastosowanie polegające na zaniechaniu przyjęcia, że w razie gdy dokonuje się ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w rezultacie rozstrzygnięcia odwołania od czynności zamawiającego, obowiązek złożenia wadium - w odniesieniu do wykonawców, których oferty nie zostały pierwotnie wybrane jako najkorzystniejsze - obciąża jedynie tego wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i jest wykonywane na wezwanie zamawiającego; Ad 3. Zamawiający naruszył art. 46 ust. 1 w zw. z art. 46 ust. 3 Pzp przez jego błędną wykładnię i zastosowanie polegające na przyjęciu, że, w następstwie rozstrzygnięcia odwołania, w razie unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz czynności odrzucenia oferty przy ponownym dokonaniu oceny ofert przez zamawiającego istnieje obowiązek utrzymywania wadium przez cały okres związania ofertą przez wykonawców, których oferty pierwotnie nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze. Ad 4. Zamawiający naruszył art. 46 ust. 3 Pzp przez jego wadliwą wykładnię i w konsekwencji niezastosowanie polegające na zaniechaniu przyjęcia, że wykonawca, którego oferta pierwotnie została odrzucona przez zamawiającego, ale w następstwie złożonego odwołania od czynności zamawiającego po stronie zamawiającego powstał obowiązek unieważnienia odrzucenia tej oferty, unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz ponownego wyboru oferty - ma obowiązek utrzymywania ważnego wadium przez cały okres związania swoją ofertą, a nie tylko wówczas, gdy, stosownie do postanowień art. 46 ust. 3 Pzp zostanie wezwany przez zamawiającego w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej. Ad 5. Zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 Pzp przez jego wadliwe zastosowanie polegające na nałożeniu przez zamawiającego na odwołującego obowiązku utrzymywania wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty, w sytuacji gdy zamawiający za ofertę najkorzystniejszą nie uznał pierwotnie oferty odwołującego, w sytuacji gdy przepisy Prawa zamówień publicznych nakładają na zamawiającego obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, co w konsekwencji stanowiło o przeprowadzeniu postępowania w sposób naruszający zasady równości i uczciwej konkurencji bo na odwołującego nałożono obowiązki nieprzewidziane przepisami Prawa zamówień publicznych. Odwołujący przesłał w terminie kopię odwołania zamawiającemu 08.07.2014 r. (art. 180 ust. 5 i art. 182 ust. 1-4 Pzp). Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom 09.07.2014 r. (art. 185 ust. 1 in ...

udzielenie zamówienia publicznego (postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacje zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu) nie jest sporny. W ocenie składu orzekającego Izby zarzut pierwszy naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp przez uznanie, że przesłanka wykluczenia wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w przedłużonym okresie związania ofertą obejmuje swoim zakresem również wykonawców, których oferty nie zostały wybrane pierwotnie jako najkorzystniejsze, gdy po rozstrzygnięciu odwołania ponownie dokonywany jest wybór oferty z uwzględnieniem ofert tych wykonawców - nie zasługuje na uwzględnienie. Izba ustaliła i na rozprawie strony potwierdziły ustalenia faktyczne (cyt. z protokołu ...

Izby, zarzut czwarty naruszenia art. 46 ust. 3 Pzp przez zaniechanie przyjęcia, że wykonawca, którego oferta pierwotnie została odrzucona, ale w następstwie złożonego odwołania po stronie zamawiającego powstał obowiązek unieważnienia odrzucenia tej oferty, unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzyst- niejszej oraz ponownego wyboru oferty - ma obowiązek utrzymywania ważnego wadium przez cały okres związania swoją ofertą, a nie tylko wówczas, gdy, stosownie do postanowień art. 46 ust. 3 Pzp zostanie wezwany przez zamawiającego w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej - nie zasługuje na uwzględnienie. Skład orzekający Izby stoi na stanowisku, że przepis art. 46 ust. 3 Pzp stanowi wyjątek od reguły zapewnienia ciągłości wadium (i związania ofertą). Rzeczywiście przepis obliguje zamawiającego do żądania ponownego wniesienia wadium, ale tylko od wykonawcy, któremu zamawiający zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, czyli po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. W rozpoznawanym postępowaniu zamawiający nie dokonał zwrotu wadium odwołującemu, niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, a więc nie mógł żądać ponownego wniesienia wadium na podstawie art. 46 ust. 3 Pzp. Również zamawiający nie mógł przyjąć nowego wadium, gdyż taki dokument może być przyjęty tylko przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowego wadium. W innym przypadku zamawiający musi zastosować się do art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp i wykluczyć wykonawcę, który nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą, a to miało miejsce od 18.06 do 27.06.2014 r., kiedy odwołujący nie wniósł do zamawiającego odpowiedniego dokumentu. Wobec powyższego skład orzekający Izby nie może uwzględnić zarzutów naruszenia art. 46 ust. 3 Pzp. 5. W ocenie składu orzekającego Izby, zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp przez nałożenie na odwołującego obowiązku utrzymywania wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty, w sytuacji gdy zamawiający za ofertę najkorzystniejszą nie uznał pierwotnie oferty odwołującego, w sytuacji gdy przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nakładają na zamawiającego obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, co w konsekwencji stanowiło o przeprowadzeniu postępowania w sposób naruszający zasady równości i uczciwej konkurencji bo na odwołującego nałożono obowiązki nieprzewidziane przepisami Prawa zamówień publicznych - nie zasługuje na uwzględnienie. Skład orzekający Izby stwierdza, że możliwość żądania wniesienia nowego wadium została unormowana jako wyjątek od reguły zachowania ciągłości zabezpieczenia oferty wadium dlatego brak żądania wniesienia nowego wadium w innym przypadku (jaki miał miejsce w rozpoznawanym postępowaniu) nie byłby zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2005 11 fragmentów

2005-12-09 » Oddala odwołanie

Wspólnot Europejskich. Odwołujący podniósł, iż gwarancja wadialna jest nieprawidłowa również z tego względu, iż do oferty nie dołączono dokumentu potwierdzającego uiszczenie składki. Składka zdaniem Odwołującego została uiszczona po terminie składania ofert. Ostatnim zarzutem dotyczącym wadium jest okres jaki ono Strona 3 z 7 obejmowało tj. od 7 listopada 2005r. do 5 lutego 2006r. a powinno obejmować cały okres związania ofertą wynoszący 90 dni czyli do dnia 6 lutego 2006r. Dodatkowym zarzutem podniesionym w proteście ...

warunki udziału w postępowaniu są oceniane jedynie na etapie składania wniosków, a na etapie składania ofert nie można dokonywać ponownej oceny spełniania warunków podmiotowych. Odnosząc się do zarzutów dotyczących wadium Zamawiający podniósł, iż termin związania ofertą rozpoczął się z dniem składania ofert tj. 7 listopada 2005r. a skończy się w dniu 4 lutego 2006r. występuje tu odstępstwo od zasad dotyczących sposobu liczenia terminu określonych w kodeksie cywilnym. Zamawiający podkreślił, iż z punktu widzenia Zamawiającego nie na żadnego znaczenia fakt uiszczenia lub nie składki za wystawienie gwarancji ubezpieczeniowej. Brak uiszczenia składki wg Zamawiającego powoduje jedynie roszczenie po stronie ubezpieczyciela o jej zapłatę nie zwalnia zaś ubezpieczyciela od obowiązku spełnienia świadczenia na rzecz Zamawiającego. Zamawiający w rozstrzygnięciu protestu podkreślił ...

dzień składania wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym byłyby nieaktualne w dniu składania ofert. Okres między składaniem wniosków a składaniem ofert niejednokrotnie może być bardzo długi wynosząc nawet kilka miesięcy. Zdaniem Zespołu Arbitrów na uwzględnienie nie zasługuje również zarzut wadliwości gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie wadium. Z treści przedłożonej gwarancji można jednoznacznie ustalić, jakiego postępowania ona dotyczy. Wynika to m.in. z zapisów, iż dotyczy ona przetargu ograniczonego, terminu jej ważności oraz częściowej nazwy zadania, którego ona dotyczy. Zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zasada określona w tym art. jest Strona 5 z 7 regułą leg specialis w stosunku do kodeksu cywilnego mówiącego, iż przy liczeniu terminu rozpoczynającego się określonym zdarzeniem nie uwzględnia się dnia w którym zdarzenie nastąpiło. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie bieg terminu związania ofertą i związany z tym okres ważności wadium rozpoczął się w dniu 7.11.2005r., a zakończy w dniu 4.02.2006r. Stąd też gwarancja ubezpieczeniowa obejmująca okres od 7.11.2005r. do 5.02.2006r. obejmuje cały okres terminu związania ofertą. Z oferty firmy Feroma Sp. z o.o. wynika, iż gwarancja wadialna obowiązuje od 7.11.2005 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 20 fragmentów

2010-10-05 » Oddala odwołanie

wniósł odwołanie (wpływ bezpośredni do Prezesa Izby potwierdzony prezentatą) zaskarżając czynność zamawiającego polegającą na wykluczeniu go z postępowania z powodu nie wniesienia wadium. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp poprzez nieuprawnione wykluczenie go z postępowania i wniósł o: 1) uwzględnienie odwołania, 2) nakazanie zamawiającemu powtórzenia badania oferty odwołującego, ustalenia, że została ona zabezpieczona wadium oraz powtórzenia czynności oceny ofert w ramach prowadzonego postępowania, a w szczególności dokonania oceny oferty odwołującego w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert. W celu udowodnienia podniesionych w odwołaniu zarzutów odwołujący argumentował, iż zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Wskazał, iż należy odróżnić fakt wniesienia wadium od udokumentowania jego wniesienia. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wniesienie wadium następuje poprzez wydanie odpowiedniej dyspozycji bankowi i jej zrealizowaniu przez bank - uznanie konta zamawiającego musi nastąpić przed upływem terminu składania ofert, a wykonawca dokumentuje wniesienie wadium załączając do oferty kopię zlecenia przelewu. Natomiast w przypadku wadium w formie gwarancji bankowej, a więc w formie z jakiej skorzystał w przedmiotowym postępowaniu odwołujący, wniesienie wadium następuje poprzez złożenie wniosku o udzielnie gwarancji i jej udzielenie przez bank, co następuje poprzez wydanie dokumentu gwarancyjnego. W tej sytuacji - w ocenie odwołującego - wykonawca dokumentuje wniesienie wadium przekazując zamawiającemu dokument gwarancji. Podkreślił, że przepis przewidujący wykluczenie wykonawcy, który zamawiający podał jako podstawę wykluczenia odwołującego, odnosi się do nie wniesienia wadium, a nie braku udokumentowania, że wadium zostało wniesione. Wywodził zatem, iż w niniejszej sprawie odwołujący wniósł wymagane wadium, zgodnie z ustawą, przed upływem terminu składania ofert, gdyż wadialna gwarancja banku DNB Nord Polska S.A. nr 1383/10 została prawidłowo wystawiona w dniu 12 sierpnia 2010 r. tj. 4 dni przed upływem terminu składania ofert i obejmowała pełny okres związania ofertą, co odwołujący udokumentował załączając do oferty kopię tej gwarancji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. W konsekwencji nie została wypełniona dyspozycja art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Odwołujący zwrócił uwagę, iż z punktu widzenia zamawiającego wadium jest prawidłowo wniesione, jeżeli zabezpiecza jego interesy, a więc daje mu możliwość zaspokojenia roszczenia o kwotę wadium (zatrzymania wadium) w okolicznościach uregulowanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Dodał, iż zgodnie z treścią gwarancji wygasa ona z chwilą zwrotu dokumentu gwarancji przed upływem okresu jej ważności. Wskazał, iż z pewnością z tego powodu w dniu 24 sierpnia 2010 r. zamawiający zadzwonił do banku - gwaranta w celu ustalenia, czy gwarancja jest wystawiona, a jej oryginał nie został zwrócony do banku. W tej rozmowie zamawiający został zapewniony, że gwarancja jest wiążąca - jej oryginał nie został zwrócony. Odwołujący wyjaśnił, iż niezwłocznie po otrzymaniu informacji w tej sprawie tj. w dniu 25 sierpnia 2010 r. złożył u zamawiającego oryginał przedmiotowej gwarancji. Dokument ten nie został zwrócony do odwołującego do dnia wniesienia odwołania. Odwołujący zaznaczył, że ustawowe przesłanki zatrzymania wadium odnoszą się do sytuacji, które mogą mieć miejsce dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej (art. 46 ust. 5 ustawy) albo po skierowaniu do wykonawców pism w sprawie uzupełnienia dokumentów i upływie terminu wyznaczonego na to uzupełnienie (art. 46 ust. 4a Pzp). Przed zaistnieniem tych okoliczności zamawiający był już w posiadaniu oryginału gwarancji wadialnej, a więc nie mógł mieć żadnych wątpliwości, że jego interes został prawidłowo zabezpieczony. W związku z powyższym należy podkreślić, iż zamawiający miał możliwość zatrzymania wadium poprzez wykorzystanie oryginału gwarancji bankowej w każdej sytuacji przewidzianej przez ustawę (decyzję o wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający podjął dopiero 20 września 2010 r.). W konsekwencji odwołujący stwierdził, iż wykluczenie go z postępowania w opisanym stanie faktycznym jest wyrazem nadmiernego formalizmu, który doprowadził zamawiającego do sytuacji, w której wyklucza wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą pod względem ceny ofertę z powodu nie wniesienia wadium, podczas gdy wie, że wadium zostało wniesione, obejmuje pełny okres związania ofertą i ma on możliwość zatrzymania wadium w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności uregulowanych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Takie rozwiązanie nie wynika z brzmienia ustawy i kłóci się z zasadami racjonalnego myślenia, a także z zasadą ...

następuje: Zamawiający wymagał - stosownie do pkt. XVII.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej "siwz") - wniesienia wadium w wysokości 80 000 PLN (k. 13 siwz). Jak wynika z pkt. XIII.1. siwz termin składania ofert minął dnia 16 sierpnia 2010 r. (k. 11 siwz). Odwołujący przedłożył wraz z oferta potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię gwarancji przetargowej nr 1383/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r. wystawionej przez Bank DNB Nord Polska S.A. (k. 39 oferty). W treści gwarancji zostało wskazane, iż wygasa, gdyby oryginał dokumentu został zwrócony w terminie ważności gwarancji (od dnia 16 sierpnia 2010 r. do dnia 15 października 2010 r.) W dniu 25 sierpnia 2010 r. odwołujący przekazał zamawiającemu oryginał gwarancji oświadczając, iż znajdował się on do dnia 25 sierpnia 2010 r. w jego posiadaniu oraz zamiarem odwołującego nie było zwrócenie gwarancji do banku przed upływem terminu związania oferta. Zamawiający pismem z dnia 20 września 2010 r. zawiadomi odwołującego o wykluczeniu go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp. W uzasadnieniu faktycznym swojej decyzji wyjaśnił, iż "jeżeli Zamawiający nie dysponuje oryginałem gwarancji w terminie składania ofert, nie ma pewności, czy gwarancja nie wygasła na skutek zwrotu gwarancji do ubezpieczyciela oraz ograniczone lub wręcz wykluczone ma możliwości dochodzenia wypłaty sumy gwarancji". Stwierdził, iż w związku z wpływem oryginału gwarancji do zamawiającego po terminie składania ofert, zamawiający "nie jest w posiadaniu prawidłowo zabezpieczonego wadium na okres związania ofertą". Ze stanowiskiem zamawiającego nie zgodził się odwołujący wnosząc przedmiotowe odwołanie. Zamawiający na rozprawie przedłożył odpowiedź na odwołanie. Strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska. Biorąc powyższe pod uwagę Izba zważyła co następuje: Odwołanie, wobec nie stwierdzenia braków formalnych oraz w związku z uiszczeniem przez odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę merytorycznie je rozpoznając. Izba ustaliła, że odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o ...

Nord Polska S.A., w której jako jedną z okoliczności skutkujących wygaśnięciem gwarancji przed upływem terminu jej ważności wskazano zwrot oryginału dokumentu gwarancji. Zatem słusznie podniósł zamawiający w odpowiedzi na odwołanie, iż złożenie przez odwołującego w terminie składania ofert kopii dokumentu gwarancji bankowej uwzględniając treść przywołanej przesłanki wygaśnięcia gwarancji, nie może być uważane za skuteczne wniesienie wadium, zamawiający nie miał bowiem pewności co do tego, czy dokument gwarancji w dacie otwarcia ofert nie został zwrócony do banku, a w konsekwencji czy złożona oferta pozostawała zabezpieczona wadium. Zatem, jeżeli zamawiający nie dysponuje oryginałem gwarancji, nie ma pewności, czy gwarancja nie wygasła w wyniku jej zwrotu. Trzeba w tym miejscu także podkreślić, iż dla oceny skuteczności wniesienia wadium decydujący jest moment upływu terminu składania ofert. Zamawiający powinien mieć możliwość zaspokojenia swoich roszczeń przez cały okres związania ofertą, niezależnie od tego, kiedy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, czy innych czynności jak np. wezwanie do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp (okoliczności zobowiązujące zamawiającego do zatrzymania wadium uregulowane zostały w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy). Konsekwencją przyjętego stanowiska musi być uznanie, że w przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej jest ono skutecznie wniesione, gdy najpóźniej w terminie składania ofert zamawiający otrzyma list gwarancyjny, a zatem w chwili fizycznego wejścia przez zamawiającego w posiadanie dokumentu, a z jego treści wynikać będzie termin ważności co najmniej tożsamy z terminem związania ofertą. Zważywszy, iż oświadczenie woli gwaranta Banku DNB Nord Polska S.A. sporządzone zostało w formie ...

KIO 454/14 – Wyrok KIO – 2014-03-24 31 fragmentów Premium

2014-03-24 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie

pkt 2, 4, 6 ustawy Pzp. Odwołujący wnosił o: 1) unieważnienie czynności polegającej na wyborze oferty najkorzystniejszej; 2) nakazanie powtórzenia czynności badania i oceny ofert złożonych przez Odwołującego, Konsorcjum Insbud oraz Konsorcjum Omega; 3) nakazanie wykluczenia z postępowania wykonawców Konsorcjum Omega oraz Konsorcjum Insbud, a także odrzucenia ofert złożonych przez tych wykonawców; 4) nakazanie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych, nieodrzuconych ofert. W uzasadnieniu Odwołujący podnosił, iż Zamawiający błędnie dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Insbud gdyż konsorcjum nie wyraziło zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Odwołujący wskazywał, iż w dniu 18 lutego 2014 r., Konsorcjum Insbud złożyło do zamawiającego oświadczenie o złożeniu przedłużonego wadium. Wraz z oświadczeniem Konsorcjum Insbud złożyło aneks do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium, nie złożyło jednak oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Odwołujący podkreślał, iż fakt złożenia gwarancji obowiązującej dłużej niż termin związania ofertą nie powoduje automatycznie dłuższego związania ofertą. Skutkiem takiego działania jest wyłącznie trwająca przez dłuższy czas możliwość egzekucji kwoty wadium w przypadku zaistnienia okoliczności w tej gwarancji opisanych, które jednakże musiałyby mieć miejsce przed upływem terminu związania ofertą. Odnośnie zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum Insbud gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ, Odwołujący wskazywał, iż Konsorcjum Insbud nie zawarło w ofercie wyceny przedmiotów dostawy (objętych również przedmiotem zamówienia). Odwołujący podnosił również, iż z treści oferty Konsorcjum Insbud nie wynika, że dostawy w ogóle będą przedmiotem świadczenia. W treści kosztorysu złożonego przez Konsorcjum Insbud nie zawarto wyceny zamawianych dostaw. Z treści oferty nie wynika również, że do ceny wynikającej z kosztorysu nie dodano wynikających z zapisów umowy, kosztów zamawianych dostaw. Jednocześnie w ocenie Odwołującego Konsorcjum Insbud dokonało ...

art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Kwestia stwierdzenia wystąpienia przesłanki wykluczenia z postępowania nie może zatem pozostawać w sferze domniemania. Brak zgody oznacza, iż wykonawca nie złożył oświadczenia zawierającego zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą bądź odmówił takiej zgody, lub nie podjął własnych działań w celu przedłużenia terminu związania ofertą. Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp obejmuje zatem okoliczności objęte dyspozycją art. 85 ust. 2 ustawy Pzp. Czyli zarówno brak reakcji na wezwanie zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jak też zaniechanie przedłużenia tego terminu z inicjatywy własnej wykonawcy. Odmienna interpretacja i wywodzenie z braku oświadczenia złożonego Zamawiającemu, iż do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą doszło poprzez przedłużenie ważności wadium, stałaby w sprzeczności z wykładnią przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. W ...

Izby, aby można było mówić o złożeniu Zamawiającemu oświadczenia o określonej treści (zgody na wydłużenie terminu związania ofertą) przy jego fizycznym braku, konieczne byłoby objęcie tej sytuacji zakresem normy zawartej w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Przy braku odpowiedniego zapisu ustawowego, nie jest możliwe domniemanie wyrażenia zgody z okoliczności braku oświadczenia w tym przedmiocie. Skoro ustawodawca wymaga odrębnie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz przedłużenia ważności wadium, nie można mieszać obu instytucji w ten sposób, że z faktu wydłużenia ważności wadium wywodzi się, iż wykonawca wyraził zgodę na wydłużenie terminu związania ofertą na określony czas. Obie instytucje, tj. związanie ofertą oraz zabezpieczenie oferty wadium, pozostają ze sobą powiązane w ten sposób, iż nie jest wystarczające przedłużenie ważności wadium bez wydłużenia terminu związania ofertą, co jednak nie oznacza, iż skutki wydłużenia ważności wadium rozciągają się na wydłużenie terminu związania ofertą. Niezależnie od powyższego, nawet gdyby hipotetycznie przyjąć, iż z faktu przedłużenia wadium można byłoby domniemywać, iż doszło do wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, to w przedmiotowej sprawie bezspornie aneks do gwarancji wadialnej wpłynął do Zamawiającego w dniu 18 lutego 2014 r., a więc po upływie terminu związania ofertą. Tym samym wobec upływu w dniu 17 lutego 2014 r., terminu związania ofertą, można uznać, iż stan związania ofertą ustał co wyklucza możliwość jego przedłużenia. Należy zwrócić uwagę, iż przedłużenie może dotyczyć istniejącego stanu prawnego, natomiast stan prawny, który ustał może być wyłącznie ustanowiony na nowo. Izba wskazuje, iż ustawa Pzp nie przewiduje możliwości ustanowienia na nowo terminu związania ofertą, tym samym termin związania ofertą ustalony przez zamawiającego w SIWZ nie może upłynąć, lecz winien być przedłużany tak, aby stan związania ofertą wykonawcy nie ustał. Mając na względzie powyższe, Izba zwraca uwagę, iż dla skutecznego złożenia oświadczenia woli wykonawcy o przedłużeniu okresu związania swoją ofertą konieczne jest złożenie tego oświadczenia woli Zamawiającemu przed upływem pierwotnego terminu związania i to w taki sposób, aby możliwe było zapoznanie się z treścią tego oświadczenia woli przez Zamawiającego. Obowiązków tych w ocenie Izby nie dopełnił Przystępujący, gdyż w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania swoją ofertą, a za takie oświadczenie nie może być uznane złożenie aneksu do gwarancji wadialnej, który został złożony Zamawiającemu po upływie terminu związania ofertą. Za wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 2010 r. (sygn. akt VI Ga 240/2010), należy wskazać, iż "(…) Nie może budzić wątpliwości wobec literalnego brzmienia art. 85 ust. 2, iż to wykonawca chcąc uczestniczyć w dalszym ciągu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poza terminem określonym, jako termin związania ofertą, winien złożyć w związku z tym jednoznaczne i nie budzące wątpliwości oświadczenie. Sąd Okręgowy, rozpoznający skargę w niniejszym składzie, podziela stanowiska wyrażane w dotychczasowym orzecznictwie KIO odnośnie tego, że zgoda taka nie może mieć charakteru dorozumianego, lecz winna być oświadczeniem wykonawcy." W ocenie Izby bez znaczenia pozostaje również fakt, iż Zamawiający w wezwaniu określił termin na wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do 18 lutego 2014 r. Izba wskazuje, iż to wykonawca, jako podmiot profesjonalny zobowiązany był do działania z należytą starannością poprzez podejmowanie działań zmierzających do utrzymania jego uczestnictwa w postępowaniu poprzez przedłużenie terminu związania ofertą przed jego upływem. Za niedopuszczalny należy uznać również sposób liczenia terminu związania ofertą wskazywany przez Zamawiającego, który podnosił, iż winien on być liczony nie tylko z uwzględnieniem dni, ale również godzin. Argumentacja Zamawiającego w świetle przepisów ustawy Pzp jak i przepisów Kodeksu cywilnego nie znajduje żadnego uzasadnienia. Reasumując skoro art. 85 ustawy Pzp do złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą wymaga aktywnego działania, inicjatywy wykonawcy, to brak tego działania w tym zakresie jest równoznaczny z brakiem zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp i tym samym ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 23 fragmenty

2015-12-17 » Uwzględnia odwołanie

jednakże zastrzeżeniem, iż od dnia 30 października de facto do dnia 24 listopada 2015 r. nie była zabezpieczona wadium. Oczywistym jest dla Odwołującego, że skoro Zamawiający zwrócił mu wadium, nie mógł się nim już posługiwać. Co istotne dla Odwołującego jest, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy P.z.p., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, a wykonawca w takim przypadku wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Tym samym do tego czasu oferta taka pozostaje, zgodnie z powołanymi przepisami, ofertą niezabezpieczoną wadium. Według Odwołującego w świetle art. 46 ust. 1 ustawy Pzp nie miał on już obowiązku ponownego uiszczania wadium, bowiem kwestia ta podlegała dyspozycji art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. Taki obowiązek powstałby jedynie wówczas, gdyby oferta Odwołującego została uznana za najkorzystniejszą przy ponownej ocenie ofert wszystkich wykonawców, dokonywanej przez Zamawiającego wskutek rozstrzygnięcia odwołania. W kontekście powyższego zauważył, że Zamawiający zwrócił Odwołującemu wadium w dniu 30 października 2015 roku, do czego był zobowiązany na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, a następnie wykluczył go z dalszego postępowania, niezasadnie twierdząc, iż wskutek niezabezpieczenia oferty wadium w okresie od dnia 30 października 2015 roku (tj. od tego samego dnia kiedy to Zamawiający dokonał zwrotu wadium na rachunek Wykonawcy) Odwołujący nie wniósł wadium. Po trzecie, Odwołujący zwrócił uwagę, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy nawet, jeżeli Zamawiający poczynił takie założenie/ustalenie w stosunku do Odwołującego, nie znajduje również zastosowanie przedłużanie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem terminu ważności wadium, bowiem nie dotyczy ona sytuacji, gdy do przedłużenia terminu związania ofertą dochodzi po wyborze oferty najkorzystniejszej, na co wskazuje art. 85 ust. 4zd. 2 ustawy Pzp. W takich okolicznościach - w ocenie Odwołującego - obowiązek ten obciąża jedynie wykonawcę, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wobec powyższego, przesłankę wykluczenia wskazaną w art. 24 ust. 2 pkt ...

tym, że zgodnie z tym przepisem z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa wart. 46 ust. 3 (ponowne wniesienie wadium przez wykonawcę, któremu je zwrócono jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Wykluczeniu podlega wykonawca, którego oferta nie jest zabezpieczona wadium, przez cały okres związania ofertą. Zatem, według Odwołujacego - podstawą do wykluczenia jest niewniesienie wadium w odpowiednim terminie, tj. przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3), jak też zabezpieczenie na okres krótszy niż wymagany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia okres związania ofertą. Ponadto, zaznaczył, że przesłanka wykluczenia wystąpi również w sytuacji niewniesienia przez wykonawcę wadium na przedłużony okres związania ofertą, a więc wtedy, gdy zamawiający, działając na podstawie art. 85 ust. 2 lub art. 184, wystąpi o przedłużenie wadium lub wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, a wykonawca wadium takiego nie przedłuży lub nie wniesie. Zdaniem Odwołującego - żądanie przedłużenia ważności wadium może nastąpić równocześnie z żądaniem przedłużenia terminu związania ofertą, jak również niezależnie od tego terminu. Brak przedłużenia ważności wadium stanowi więc podstawę do wykluczenia wykonawcy, jednak tylko wówczas, gdy konieczność przedłużenia jest następstwem okoliczności, które mają miejsce przed wyborem oferty najkorzystniejszej, to wykluczenie dotyczy potencjalnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę. Jeżeli zaś wymóg przedłużenia wadium powstanie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, jego niespełnienie powoduje wykluczenie tego wykonawcy, który jest obowiązany utrzymywać wadium do czasu podpisania umowy, tj. tego, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Wykluczeniu z udziału w postępowaniu będzie podlegał również taki wykonawca, który w terminie wyznaczonym przez zamawiającego nie wniesie nowego wadium na wskazany okres, jeżeli jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w wyniku wykonania czynności nakazanych orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący stanął na stanowisku, że nie może jednak podlegać wykluczeniu taki wykonawca, któremu Zamawiający zwrócił wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, a jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza po dokonaniu powtórnego wyboru spowodowanego okolicznościami innymi niż wydanie odpowiedniego wyroku ...

przewidział dwie sytuacje prawne. Pierwsza dotyczy okresu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed wyborem najkorzystniejszej oferty, gdzie przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Druga sytuacja dotyczy okresu po wyborze najkorzystniejszej ofert, gdzie jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Po przeanalizowaniu powołanego wyżej przepisu art. 85 ust.4 ustawy Pzp Izba reprezentuje pogląd, że w rozpoznawanej sprawie ma on zastosowanie w zakresie zd.2 odnoszącego się do przedłużenia terminu związania ofertą dokonywanego po wyborze oferty najkorzystniejszej. Izba nie podzieliła zdania Zamawiającego o konieczności zabezpieczenia wadium przez cały okres związania ofertą, właśnie z uwagi na nietypowy charakter sprawy. Powyższe stanowisko Zamawiającego należy uznać za poprawne jedynie w odniesieniu do okresu przed wyborem najkorzystniejszej oferty, w którym wykonawcy są zobowiązani do ciągłego zabezpieczenia oferty poprzez złożone wadium Jednak wymaga wskazania, że odstępstwo od tej zasady czyni art.46 ust.3 ustawy Pzp, który statuuje żądanie Zamawiającego ponownego wniesienia wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty. Cyt. wyżej przepis potwierdza, że zasada ciągłości zachowania wadium w okresie związania ofertą ulega ograniczeniu w warunkach cezury czasowej związanej ze zmianą podmiotową w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty. Ostatecznie inne rozumienie analizowanych przepisów obowiązującego prawa prowadziłoby do wniosku, że Zamawiający nigdy nie mógłby dokonać nowego wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli nie toczyło się postępowanie odwoławcze, bowiem wszyscy potencjalni kandydaci do tego wyboru zostaliby wykluczeni z powodu nie wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą. Izba uznała przy tym, że takie przedłużenie okresu ważności wadium zgodne z okresem związania ofertą, po wyborze najkorzystniejszej oferty nie jest prawdopodobne z uwagi na niepewny moment dokonania zwrotu wadium przez Zamawiającego na zasadzie art.46 ust.1 ustawy Pzp. Zagwarantowanie takiej ciągłości zabezpieczenia wadium, jak chce Zamawiający wymagałoby współdziałania z wykonawcą, co nie jest przewidziane ustawą Pzp. Z powyższych względów Izba uznała, że nie wystąpiła przesłanka z art.24 ust.2 pkt.2 ustawy Pzp uprawniająca Zamawiającego do wykluczenia Odwołującego z przetargu, a wobec tego, że została złożona ważna oferta Zamawiający nie miał podstawy prawnej do zastosowania przepisu art.93 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp. W ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 44 fragmenty

2017-06-06 » Oddala odwołanie

i kopii aneksu. Odwołujący dysponuje oświadczeniem banku - wystawcy gwarancji, iż w dniu w którym upływał termin na ponowne wniesienie wadium zobowiązanie banku z tytułu udzielonej gwarancji wadialnej obejmowało nieprzerwanie pełen okres związania ofertą odwołującego. Jako dowód odwołujący powołał oświadczenie banku SEB z dnia 9 maja 2017 Powyższe oznacza, iż tego dnia zamawiający dysponował wiedzą, iż wadium zostało ustanowione na pełny okres terminu związania ofertą i że okoliczność ta nie mogła ulec zmianie - wobec faktu, iż skutek wygaśnięcia gwarancji mógłby nastąpić wyłącznie w wyniku zwrócenia (i to przez niego samego!) jedynie samej gwarancji, a nie aneksu do niej. Dla oceny zadośćuczynienia formie pisemnej dokumentu wadium znaczenie powinna mieć zatem wyłączenie forma samej gwarancji bankowej (a nie aneksu do niej), bo tylko ten dokument może stać się narzędziem, które wywoła skutek w postaci wygaśnięcia ważności ...

2017r. W dniu 9 maja 2017r. gwarant złożył pisemne oświadczenie, że wystawiona przez niego gwarancja obejmuje nieprzerwanie okres od dnia 25 kwietnia 2017r. do 16 czerwca 2017r., co potwierdza treść gwarancji i treść aneksu. W dniu 17 maja 2017r. zamawiający odrzucił ofertę odwołującego wskazując, że wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, gdyż okres jej obowiązywania upływał w dniu 6 czerwca 2017r., a termin związania ofertą upływał w dniu 9 czerwca 2017r., zaś w terminie wyznaczonym przez zamawiającego do zamawiającego wpłynął jedynie skan aneksu nr 1, a oryginał wpłynął dopiero w dniu 2 maja 2017r. Wedle oświadczenia zamawiającego na rozprawie pierwotny termin związania ofertą obejmował 23 stycznia - 23 marca 2017r. i uległ zawieszeniu na okres 17 dni (6 marca ...

do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy" powinno być rozumiane w ten sposób, że okres ten nie może być krótszy niż termin związania ofertą, ale może być od niego dłuższy. W ocenie Izby, żaden z powołanych wyżej przepisów nie wyłącza treści art. 85 ust. 4 ustawy, który to przepis stanowi o wzajemnym powiązaniu wadium i terminu związania ofertą. Nie może być zatem w ocenie Izby tak, że oferta wykonawcy wybranego nie ma zabezpieczonego wadium na cały okres związania ofertą. Takie zabezpieczenie bowiem ma prowadzić do zawarcia umowy. Gdyby wykonawca nie miał wadium, to zamawiający nie dysponowałby sankcją za uchylanie się od zawarcia umowy. Sposób obliczenia terminu związania ofertą w ocenie Izby nie stanowi trudności dla profesjonalnego wykonawcy zwłaszcza, że to on wywołał zawieszenie biegu terminu związania wnosząc odwołanie. W konsekwencji zatem odwołujący dysponował datą początkową biegu terminu związania 23 stycznia 2017r., okresem 60 dni związania wynikającym z siwz, wiedział kiedy nastąpiło zawieszenie i na ile dni. Były to dane wystarczające do obliczenie kiedy kończy się pierwszy termin związania. Wyrażając zgodę na przedłużenie terminu o kolejne 60 dni był w stanie ustalić upływ terminu związania. W ocenie Izby zatem miał dane niezbędne dla prawidłowego określenia czasu ważności gwarancji wadialnej. Przepis art. 46 ust. 3 ustawy nie nakazuje zamawiającemu wskazywania długości ważności dokumentu gwarancyjnego i brak takiego nakazu w ocenie Izby wynika właśnie z powiązania gwarancji z instytucją terminu związania ofertą. W ocenie Izby stan faktyczny sprawy wykazał, że w terminie zakreślonym przez zamawiającego gwarancja wadialna złożona przez odwołującego zgodnie z rozdziałem 11 siwz w oryginale, była dokumentem nieprawidłowym, gdyż zawierała zbyt krótki termin ważności to jest termin nie obejmujący całego przedłużonego okresu związania ofertą. Termin związania ofertą upływał w dniu 9 czerwca 2017r., a gwarancja upływała w dniu 6 czerwca 2017r., co oznacza, że nie zabezpieczała zamawiający w sposób dostateczny. Zamawiający postawił wymóg oryginału dla dokumentu gwarancji wadialnej, a zatem ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 26 fragmentów ciekawe zdania

2020-10-12 » Oddala odwołanie

dalej: "Odwołujący") wnieśli do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec czynności Zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b ustawy Pzp ze względu na to, że Odwołujący nie przedłużył terminu związania ofertą, jak również nie przedłużył okresu ważności wadium, ani nie wniósł nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 7a i 7b ustawy ...

pismem z dnia 21 maja 2020 r. Zamawiający zwrócił się do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, tj. również do Odwołującego, z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą oraz wadium o 60 dni. W odpowiedzi pismem z dnia 27 maja 2020 r. Odwołujący wyraził stosowną zgodę, przedkładając jednocześnie potwierdzenie przedłużenia ważności wniesionego wadium. W kolejnym piśmie datowanym na 22 lipca 2020 r. Zamawiający poinformował wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, tj. również Odwołującego, o możliwości samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą. W odpowiedzi na to pismo Odwołujący dokonał samodzielnego przedłużenia terminu związania ofertą do dnia 29 sierpnia 2020 r. oraz przedłużył ważność wadium. Odwołujący podał, że w związku ze zbliżającym się upływem terminu związania ofertą podjął działania zmierzające do jego dalszego przedłużenia, w związku z czym przygotował kolejne oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą datowane na dzień 27 sierpnia 2020 r. oraz aneks do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium z dnia 24 sierpnia 2020 r. Jednocześnie, Odwołujący podjął działania związane z zamieszczeniem kompletu tych dokumentów na platformie zakupowej Zamawiającego w dniu 28 sierpnia 2020 r. W dniu 4 września 2020 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o odrzuceniu jego oferty. Odwołujący w odpowiedzi na tę informację zwrócił się do Zamawiającego o ponowne przeanalizowanie sprawy i unieważnienie czynności odrzucenia złożonej przez niego oferty. Działając z ostrożności (wraz z wnioskiem o unieważnienie), Odwołujący przesłał Zamawiającemu ponownie oświadczenie z dnia 27 sierpnia 2020 r. wraz z aneksem do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium datowanym na 24 sierpnia 2020 r. przedłużającym ważność wadium do dnia 29 września 2020 r. Odwołujący zauważył, że do dnia wniesienia odwołania Zamawiający nie ustosunkował się do prośby Odwołującego. W ocenie Odwołującego, decyzja Zamawiającego o odrzuceniu złożonej przez niego oferty jest niezasadna, bowiem stanowiące podstawę odrzucenia przepisy 89 ust. 1 pkt. 7a i 7b ustawy Pzp nie mają zastosowania względem oferty Odwołującego. Uzasadniając zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp ...

prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji ich potwierdzenia się, wskazuje na pozbawienie Odwołującego możliwości uzyskania zamówienia i jego realizacji, narażając go tym samym na poniesienie w tym zakresie wymiernej szkody. Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych zarzutów Izba uznała, że zaistniały podstawy do jego uwzględnienia. W pierwszej kolejności zauważenia wymaga, że przedmiotowy spór nie obejmuje prawidłowości działania platformy, na której prowadzone jest postępowanie. Odwołujący nie podniósł zarzutów w tym zakresie. Odwołujący nie twierdzi także, że w dniu 28 sierpnia 2020 r. zamieścił na platformie oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą z dnia 27 sierpnia 2020 r. wraz z aneksem do gwarancji wadialnej z dnia 24 sierpnia 2020 r. Stan faktyczny zaistniały w przedmiotowej sprawie jest bezsporny. Izba stwierdziła, że oferta Odwołującego podlega odrzuceniu ze względu na okoliczność, że Odwołujący nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą, tj. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. Przepis ten nakłada na Zamawiającego obowiązek odrzucenia oferty, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymagał wniesienia wadium (pkt 11.1 Instrukcji dla Wykonawców). Izba miała na względzie, że wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi finansowe zabezpieczenie interesów zamawiającego przed nierzetelnym wykonawcą, który ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2006 7 fragmentów

2006-01-19 » Uwzględnia odwołanie, unieważnia czynność wykluczenia Odwołującego i nakazuje powtórną ocenę ofert

w Warszawie i Energopol - Szczecin S.A. z siedzibą w Szczecinie powziął wiadomość o wykluczeniu go z przedmiotowego postępowania o uzp z powodu nie przedłużenia wadium złożonego w formie gwarancji bankowej, która była ważna do 5.12.2005r., a aneks do niej został zdeponowany w kasie Zamawiającego dnia 8.12.2005r., a zatem oferta ta nie była zabezpieczona wadium przez okres 2 dni. Nadto Zamawiający uznał, iż wadium nie obejmuje całego okresu przedłużenia związania ofertą, tj. do dnia 15.01.2006r. Wobec powyższej czynności Odwołujący wniósł w dniu 28 ...

5 ustawy Prawo zamówień publicznych i wnosił o unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania i odrzucenia jego oferty. Odwołujący podniósł przede wszystkim, iż Zamawiający nie mógł wykluczyć go z postępowania w dacie, gdy wadium już zostało złożone na przedłużony okres związania ofertą. Mógł to uczynić jedynie w dniach 6, 7 grudnia 2006r. Nadto Odwołujący zauważył, iż w piśmie z dnia 18.10.2005r. informującym o wniesieniu protestu Zamawiający nie podał daty jego wniesienia ani nie określił terminu do kiedy należy przedłużyć ważność wadium. Z tego powodu Zamawiający nie mógł żądać od Odwołującego wniesienia wadium na jakiś konkretnie oznaczony okres. W dniu 2.01.2006r. Zamawiający oddalił przedmiotowy protest ...

Przy czym należy wskazać, iż zgodnie z art.181 ust.2 ustawy Pzp, o zawieszeniu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, wzywając ich, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium. Zamawiający w swoim wezwaniu jednak nie poinformował Odwołującego o terminie do którego należy przedłużyć ważność wadium i nie podał okresu na jaki wadium ma obowiązywać. Strona 4 z 6 Te uchybienia Zamawiającego mogły mieć pewien wpływ na taki termin złożenia wadium przez Odwołującego oraz ustalenie przez niego okresu obowiązywania wadium jak w niniejszej sprawie, co jednak nie powinno uruchamiać dyspozycji przepisu art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp. Z tych wszystkich ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 44 fragmenty

2017-01-17 » Oddala odwołanie

wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp, a także odrzucenia oferty, w warunkach, gdy inne czynności wykonawcy, takie jak przedłużenie wadium, wskazują na dalsze zainteresowanie wykonawcy udziałem w postępowaniu, co nawiązuje do dorozumianego oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą. Wskazuje się również na funkcję wadium i jego związek z terminem związania ofertą. Wadium nie może funkcjonować samo w sobie, gdyż stanowi zabezpieczenie dla zamawiającego w okresie, gdy wykonawca jest związany ofertą. Odwołujący, doręczając Zamawiającemu dokument przedłużający ważność wadium złożył konkludentne oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą. Wyłącznym celem przedłużania wadium jest chęć dalszego uczestniczenia w postępowaniu, wadium jest bowiem instytucją immanentnie związaną z ofertą. Mając na uwadze art. 14 Pzp oraz art. 60 Kodeksu cywilnego nie sposób inaczej zinterpretować zachowania się Odwołującego w postępowaniu. Wola przedłużenia terminu związania ofertą jest tym bardziej oczywista, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że przedłużenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej wymaga podjęcia ze strony wykonawcy czynności oraz poniesienia kosztów. W ocenie odwołującego stanowisko Zamawiającego stanowi wyraz nadmiernego formalizmu postępowania, nie znajdującego uzasadnienia w przepisach prawa ani w zasadach logiki. Wykonawca Zeus S.A. zgłosił przystąpienie ...

z postępowania. W dniu 14 listopada 2016 r. Zamawiający zwrócił się do Odwołującego o przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 23 stycznia 2017 r. tj. o kolejne 60 dni. Zamawiający pouczył wykonawcę w wezwaniu, że oświadczenie to należy złożyć z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres. Zamawiający wskazał również, że brak zgody na przedłużenie okresu związania ofertą oraz brak jednoczesnego wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp. Zamawiający wymagał złożenia ww. zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z dowodem przedłużenia okresu ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, we wskazanym terminie, tj. do 24 listopada 2016 r. do godz. 12.00. We wskazanym terminie Odwołujący doręczył Zamawiającemu Aneks z 23 listopada 2016 r. do wadialnej gwarancji ubezpieczeniowej, złożonej wraz z ofertą, przedłużający termin tej gwarancji do 23 stycznia 2017 r. Jednocześnie Odwołujący nie złożył do Zamawiającego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie okresu związania ofertą do dnia 23 stycznia 2017 r. Powyższe okoliczności nie były sporne pomiędzy Stronami. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp, oferta podlega odrzuceniu jeżeli wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, który wskazuje, że wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. W świetle powyższego, brak wyrażenia takiej zgody, na wyraźny wniosek zamawiającego skierowany do wykonawcy, skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Izba zważyła przy tym, że wniesienie przedłużenia wadium w postaci wadialnej gwarancji ubezpieczeniowej nie jest tożsame z wyrażeniem przez wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Należy zauważyć, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązuje zasada pisemności, zgodnie z art. 9 ust. 1 Pzp. Nie można zatem wywodzić treści wymaganych w postępowaniu od wykonawcy oświadczeń w sposób dorozumiany - z innych ...

bankowa, stanowi dokument o określonym charakterze (abstrakcyjnym i bezwarunkowym) i określonej treści, a tym samym obejmuje konkretne zobowiązanie gwaranta w określonych okolicznościach, wyraźnie w niej wskazanych, a zatem nie może skutkować w zakresie szerszym niż to wynika z treści tego dokumentu. Oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą winno być złożone w sposób jasny i wyraźny, w formie przewidzianej w wezwaniu do przedłużenia ważności oferty i dopuszczonej w art. 27 Pzp. Odwołujący na wyraźny wniosek Zamawiającego przekazany wykonawcy przed upływem terminu związania ofertą, nie przekazał Zamawiającemu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, a tym samym nie wyraził zgody o której mowa w art. 85 ust. 2 i art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp. Jak słusznie zauważył sam Odwołujący, powołując się na orzecznictwo, wadium nie może funkcjonować samo w sobie, gdyż stanowi zabezpieczenie dla zamawiającego w okresie, gdy wykonawca jest związany ofertą, a trudno znaleźć jakiekolwiek funkcjonalne uzasadnienie dla utrzymywania wadium po okresie związania ofertą - gdy wykonawca przestaje być związany ofertą, to w okresie tym nie mogą powstać roszczenia Zamawiającego, dające podstawę do zatrzymania wadium. W ocenie Izby, z powyższego nie można jednak wywodzić a contrario, że złożenie gwarancji wadialnej zastępuje wyrażenia przez wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłożona przez Odwołującego korespondencja w formie elektronicznej z Zamawiającym w sprawie przedłużenia ważności wadium w innym postępowaniu nie ma istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia tej sprawy, gdyż nie odnosi się do przedłużenia terminu związania ofertą. Uwzględniając powyższe, oferta Odwołującego podlega odrzuceniu i w tym zakresie podniesiony zarzut nie potwierdził się. Izba zwraca uwagę, że w związku ze zmianą przepisów ustawy Pzp, oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp, a nie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp, który został uchylony, co nie ma jednak wpływu na wynik postępowania w rozumieniu art. 192 ust. 2 Pzp. Biorąc pod ...

« poprzednie12345678...201następne »