Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 536/11 – Wyrok KIO – 2011-03-23 25 fragmentów

2011-03-23 » Oddala odwołanie

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ, jak wskazano w uzasadnieniu, cyt.: "Wykonawca nie wniósł wadium na cały przedłużony okres związania ofertą. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie wadium ważnego przez cały okres związania ofertą. Upływ terminu ważności wniesionego wadium nie może być krótszy od terminu związania ofertą. Termin ważności Ubezpieczeniowej Gwarancji Zapłaty Wadium (...) wydłużony Aneksem nr 1 do ww. Gwarancji do 8 kwietnia 2011 r. nie obejmuje całego okresu związania ofertą, który upływa w dniu 20 kwietnia 2011 r.". W ocenie odwołującego się przesłanka wskazana przez zamawiającego nie zachodzi w przedmiotowej sprawie, a co za tym idzie, czynność wykluczenia odwołującego się została dokonana ...

ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą. W ocenie Izby dyspozycja tegoż artykułu obejmuje również sytuację, kiedy wykonawca przedłużył wprawdzie wadium, lecz nie objęło ono całego terminu związania ofertą. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający pierwotny termin związania ofertą kończył się w dniu 4 lutego 2011 roku, ale ze względu na wniesione odwołanie został ...

26 ust. 3 ustawy Pzp dokonywane są przez zamawiającego w toku postępowania na etapie oceny ofert, czyli bez wątpienia w terminie związania ofertą. Zamawiający nie mógłby więc skorzystać z uprawnienia do zatrzymania wadium w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a, gdyby okazało się, że mimo aktualnego terminu związania ofertą upłynął termin zabezpieczenia wadium wniesionego w innej formie aniżeli w pieniądzu. Powyższe uzasadnia także treść art. 85 ust. 4 zd. 1 ustawy Pzp, który stanowi, iż przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. W ocenie Izby ustawodawca ustanowił obowiązek wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w sytuacji, gdy dochodzi do jego przedłużenia. W tej sytuacji przyjąć należy, iż obowiązek wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp dotyczy nie tylko tych wykonawców, którzy nie przedłużyli w ogóle wadium pomimo przedłużenia terminu związania ofertą, ale też tych, którzy co prawda wadium przedłużyli, ale okres ważności wadium nie objął całego okresu związania ofertą. W ocenie Izby bezpodstawny jest zarzut dotyczący zaniechania odrzucenia oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. Simulatoren Vetriebe GmbH oraz Virtual Reality Media a.s. Wykonawca do oferty załączył dwa dokumenty potwierdzające wymagania zamawiającego, tj. certyfikat wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Republiki Słowackiej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 11 fragmentów

2010-07-28 » Oddala odwołanie

wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, 3) art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty odwołującego się. Odwołujący się wniósł o: 1) unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 2) unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego się, 3) dokonanie ponownej oceny ofert z udziałem oferty odwołującego się. W uzasadnieniu odwołania odwołujący się stwierdził, iż zgodnie z art. 45 ustawy Pzp zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium i tę czynność odwołujący się wykonał w terminie wnosząc wadium. Stwierdził także, iż podanie podstawy prawnej wykluczenia odwołującego się z postępowania - art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp - jest wadliwe, gdyż jest rzeczą bezsporną, iż odwołujący się wniósł wadium w terminie. Fakt ten potwierdza zamawiający. Ustawodawca przewiduje sankcje podstawy do wykluczenia wykonawcy w przypadku, gdy nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert i nie przewiduje sankcji, gdy okres wniesienia wadium pokrywa się z okresem związania ofertą. Również w specyfikacji zamawiający nie przewidział dodatkowej sankcji dla wniesienia wadium na okres krótszy niż termin związania ofertą, który np. wydłuża się przy wniesieniu środków odwoławczych. W ocenie odwołującego się zamawiający bezpodstawnie odrzucił ofertę odwołującego się powołując się na art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ nie zachodzi przesłanka zawarta w tym artykule. Odwołujący się podniósł, iż brak jest konsekwencji w postępowaniu zamawiającego, który sam przyczynił się do takiej sytuacji, gdyż bezpodstawnie przedłużył termin składania ofert (tylko o dwa dni), czym przyczynił się do możliwości zmiany zabezpieczenia wadium. Zamawiający dokonując zmiany terminu składania ofert nie dokonał zmiany innych terminów zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu (data wysłania 11 maja 2010 roku). W rubryce II.3 "Czas trwania zamówienia lub termin realizacji" przewidziano rozpoczęcie na 20 lipca 2010 roku i zakończenie na 15 grudnia 2010 roku. Tym samym zamawiający potwierdził, iż jego instrukcyjny termin związania ofertą (60 dni) nie jest wiążący i wadium wniesione przez odwołującego się gwarantuje zawarcie umowy z wykonawcą, którego oferta jest zabezpieczona wadium. Ponadto w ogłoszeniu o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający potwierdził, iż "Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta począwszy od dnia 17 lipca 2010 roku". Tym samym wybór oferty konsorcjum odwołującego się jest zasadny, gdyż wniesione wadium zabezpiecza ten termin. Izba ustaliła, co następuje: W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 11.1 zamawiający zobowiązał wykonawców do wniesienia wadium w wysokości 235.000 PLN. Zgodnie z postanowieniem pkt 11.3 wadium wnoszone w formie poręczeń i gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Termin związania ofertą, w myśl pkt 13.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wynosił 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczynał się wraz z upływem terminu składania ofert. Ostateczny termin składania ofert ustalony został na dzień 21 czerwca 2010 roku godz. 10.50. Następnie, pismem z dnia 18 czerwca 2010 roku termin ten został zmieniony na dzień 23 czerwca 2010 roku godz. 10.50. Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 czerwca 2010 roku. Odwołujący się do wraz ze złożoną ofertą złożył dokument gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium. Zgodnie z treścią dokumentu gwarancja ważna jest w okresie od dnia 21 czerwca 2010 roku ...

ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą. W ocenie Izby dyspozycja tegoż artykułu obejmuje również sytuację, kiedy wykonawca wniósł wprawdzie wadium, lecz nie objęło ono całego terminu związania ofertą. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający ustalił termin składania ofert na dzień 23 czerwca 2010 roku i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stwierdził, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni, a bieg ten rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zatem przyjąć należy, iż bieg terminu związania ofertą rozpoczął się w dniu 23 czerwca 2010 roku i kończy się w dniu 21 sierpnia 2010 roku. Tym samym wnoszone przez wykonawców w przedmiotowym postępowaniu wadium winno było obejmować co najmniej okres od dnia 23 czerwca 2010 roku do dnia 21 sierpnia 2010 roku. Przepisy ustawy Pzp nie zawierają definicji wadium. Pod pojęciem tym jednakże rozumie się określoną sumę pieniędzy lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy ...

26 ust. 3 ustawy Pzp dokonywane są przez zamawiającego w toku postępowania na etapie oceny ofert, czyli bez wątpienia w terminie związania ofertą. Zamawiający nie mógłby więc skorzystać z uprawnienia do zatrzymania wadium w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a, gdyby okazało się, że mimo aktualnego terminu związania ofertą upłynął termin zabezpieczenia wadium wniesionego w innej formie aniżeli w pieniądzu. Powyższe uzasadnia także treść art. 85 ust. 4 zd. 1 ustawy Pzp, który stanowi, iż przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Skoro zatem ustawodawca ustanowił obowiązek wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w sytuacji, gdy dochodzi do jego przedłużenia, twierdzenie, iż obowiązek ten nie dotyczy pierwotnego terminu związania ofertą jest nielogiczny i nieuzasadniony. W tej sytuacji przyjąć należy, iż obowiązek wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp dotyczy nie tylko tych wykonawców, którzy nie wnieśli w ogóle wadium, ale również tych, którzy wnieśli wadium, ale w sposób niezgodny z przepisami ustawy Pzp. Odmienne stanowisko stawiałoby w sytuacji uprzywilejowanej wykonawców, którzy - korzystając z takiej interpretacji - wnosiliby wadium na kilka bądź kilkanaście dni związania ofertą. Przyznanie racji odwołującemu się umożliwiłoby taką praktykę zwłaszcza wobec faktu, iż bez znaczenia byłoby wówczas, na jaki okres związania ofertą wadium nie zostało wniesione. Niezależnie od powyższego Izba zwraca uwagę, iż wymagania dotyczące wadium zostały zawarte również w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdzie w pkt. 11.3, w sposób nie budzący wątpliwości, stwierdza się, iż wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Izba nie podziela stanowiska odwołującego się, iż wobec zmiany terminu składania ofert zamawiający obowiązany był dokonywać jakichkolwiek zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. Termin ten również w sposób jasny wynika zarówno z ogłoszenia o zamówieniu, jak i ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wynosi 60 dni, a jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (pkt IV.3.7 ogłoszenia i 13.1 specyfikacji). Oczywistym jest zatem, iż w przypadku zmiany terminu składania ofert, automatycznie, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek odrębnych czynności, zmienia się termin związania ofertą. W tym miejscu warto również wskazać, iż odwołujący się - o ile kwestionował czynność przedłużenia terminu składania ofert - był uprawniony do jej zaskarżenia w drodze przewidzianych w ustawie Pzp środków ochrony prawnej. Fakt, iż odwołujący się o zmianie tegoż terminu dowiedział się dopiero w dniu 21 czerwca 2010 roku, czyli w dniu ustalonym jako pierwotny termin składania ofert, może obciążać jedynie odwołującego się. Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert było ogłoszone w sposób przewidziany ustawą Pzp, zatem brak jest podstaw by na tym etapie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 15 fragmentów

2012-06-11 » Uwzględnia odwołanie

A. w Krakowie został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pki 2 Pzp, ponieważ nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. Uznał, iż "Zważywszy zapisy art. 85 ust. 4 ustawy PZP pismo Wykonawcy z dnia 11 kwietnia 2012 r. dotyczące wydłużenia terminu związania ofertą o 60 dni (do dnia 7 lipca 2012 r.) jest nieskuteczne, ponieważ nie zostało dokonane z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (wadialna gwarancja bankowa ważna do 22 maja 2012 r.). Wykonawca nie przedłużył ważności wadium ani nie złożył nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, tj. do dnia 7 lipca 2012 roku. Oświadczenie wykonawcy o dalszym związaniu ofertą może rodzić skutki prawne tylko wówczas, gdy wraz z tym oświadczeniem wykonawca jednocześnie przedłuża okres ważności wadium lub wnosi nowe wadium na przedłużony okres. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której okres ważności wadium nie obejmuje całego okresu związania ofertą (...)". Zamawiający dalej napisał, że "Wykonawca naruszył art. 85 ust. 4 ustawy PZP i został wykluczony ...

3 oraz art. 85 ust. 4 ustawy poprzez uznanie, że odwołujący był zobowiązany do wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą, pomimo iż oferta odwołującego nie musiała być zabezpieczona wadium ponieważ nie została wybrana jako najkorzystniejsza; 5. z ostrożności - naruszenie przepisu art. 46 ust. 1 ustawy przez zaniechanie zwrotu wadium Odwołującemu pomimo unieważnienia postępowania oraz naruszenie przepisu art. 46 ust. 3 Ustawy poprzez zaniechanie żądania przedłużenia ważności wadium lub ponownego wniesienia wadium przez odwołującego w przypadku gdyby oferta odwołującego nie była w momencie wyboru oferty jako najkorzystniejszej faktycznie zabezpieczona ważnym wadium; 6. z ostrożności - naruszenie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy przez: a) jego zastosowanie i wykluczenie odwołującego z postępowania ze względu na uznanie, iż odwołujący "nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą", podczas gdy w dniu wykluczenia odwołującego z postępowania zamawiający nie mógł tego stwierdzić, albowiem w dniu tym obowiązywała niekwestionowana i ważna gwarancja wadialna, zaś o fakcie "nie wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą" zamawiający mógłby stwierdzić dopiero po upływie ważności wadium, gdyby - do tego dnia, w przedłużonym okresie związania ofertą - odwołujący nie wniósł wadium, co nigdy nie nastąpiło (odwołujący przed upływem ważności wadium wniósł wadium na dalszy ciąg przedłużonego okresu związania ofertą, co nastąpiło po wykluczeniu go z postępowania); b) jego niewłaściwą interpretację, polegającą na przyjęciu, iż obejmuje on swą hipotezą sytuację braku "równoczesnego" z przedłużeniem terminu związania ofertą przedłużenia przez wykonawcę ważności wadium, podczas sankcja wykluczenia z postępowania określona w ww. przepisie obejmuje wyłącznie stan braku wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą i abstrahuje od ww. równoczesności; 7. Z ostrożności - naruszenie przepisu art. 85 ust. 4 ustawy przez: a) jego wadliwą wykładnię, polegającą na sprowadzeniu wymogu "jednoczesności", o jakim mowa w ww. przepisie tylko i wyłącznie do wymogu czynności technicznej równoczesnego z oświadczeniem o przedłużeniu terminu związania ofertą złożenia nowego wadium (lub przedłużenia wadium) i pominięcie wykładni celowościowej tego przepisu, podczas gdy owa "jednoczesność" odnosi się do ciągłości zabezpieczenia oferty wadium w całym okresie związania ofertą, a dysponowanie przez zamawiającego zarówno w dniu przedłużenia okresu związania ofertą, jak i w dniu wykluczenia odwołującego z postępowania, ważnym wadium - realizuje postulat ww. jednoczesności oraz przedłużenia ważności wadium na nowy okres, gdyż w sposób ciągły oferta była i jest zabezpieczona wadium; b) uznanie, iż "Wykonawca naruszył art. 85 ust. 4 Ustawy, gdyż "pismo Wykonawcy z dnia 11 kwietnia 2012 roku dotyczące wydłużenia terminu związania ofertą o 60 dni jest nieskuteczne, ponieważ nie zostało dokonane z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium (wadialna gwarancja bankowa ważna do 22 maja 2012 roku). Wykonawca nie przedłużył ważności wadium, ani nie złożył nowego wadium na przedłużony okres", podczas gdy w dniu przedłużenia terminu związania ofertą oraz w dniu wykluczenia odwołującego z postępowania ofertą była zabezpieczona tą samą gwarancją bankową, następnie przedłużoną aneksem do dnia 21 sierpnia 2012 roku ...

2 pkt 4 Pzp stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. O wniesieniu wadium na przedłużony okres związania ofertą stanowi art. 85 ust. 4 Pzp, zgodnie z którym przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli to nie jest możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie okresu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta został wybrana jako najkorzystniejsza. Natomiast art. 46 ust. 1 Pzp obliguje zamawiającego do zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, a zamawiający jest zwolniony z obowiązku zwrotu jedynie w stosunku do wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz wobec wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie. w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp nie złożył oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw. Ustalenie, czy odwołujący prawidłowo przedłużał termin ważności wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej poprzedzić musi ocena, czy oferta odwołującego w dacie złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą winna być zabezpieczona wadium. Przypomnieć trzeba, że nowelizacje ustawy z roku 2009 uchyliły konieczność nieprzerwanego zabezpieczenia wadium wszystkich ofert złożonych w postępowaniu. Obowiązek utrzymania ciągłego zabezpieczenia wadialnego dotyczy w obecnym stanie prawnym wyłącznie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferta odwołującego nie została wybrana jako najkorzystniejsza, a postępowanie zostało przez zamawiającego unieważnione, zatem od dnia unieważnienia postępowania wadium wniesione przez odwołującego winno zostać niezwłocznie zwrócone. Oferta odwołującego wobec unieważnienia postępowania nie musiała być zabezpieczona wadium bez uszczerbku dla praw odwołującego w postępowaniu. Zamawiający zaniechał obowiązku zwrotu wadium odwołującemu wynikającego z art.46 ust. 1 Pzp. Stanowisko zamawiającego co do przyczyn zaniechania zwrotu jest całkowicie chybione. Ustawodawca nie uzależnił obowiązku zwrotu wadium od faktu, czy zwrot wadium wniesionego w innej formie niż pieniądze jest technicznie łatwe. Fakt trwałego połączenia dokumentu gwarancji z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami nie zwalnia zamawiającego z powinności zwrotu wadium. Zamawiający winien przede wszystkim tak formułować postanowienia specyfikacji, by zwrot wadium nie był utrudniony, a skoro tak się nie stało, to winien w uzgodnieniu z wykonawcą podjąć działania zmierzające do zachowania integralności i kompletności oferty po dokonanym zwrocie. Wniesienie środków ochrony prawnej wobec czynności unieważnienia postępowania nie zwalnia zamawiającego z obowiązku zwrotu wadium. Art. 46 ust. 3 Pzp stanowi bowiem, że w sytuacji rozstrzygnięcia odwołania zamawiający zobowiązany jest do żądania ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Ustawodawca uwzględnił zatem możliwość wniesienia odwołania i zmiany wyniku postępowania - unieważnienia czynności unieważnienia postępowania lub wyboru najkorzystniejszej oferty, nie zwolnił jednak zamawiającego z obowiązku niezwłocznego zwrotu wadium. Zamawiający po unieważnieniu postępowania 17 stycznia 2012 r. winien niezwłocznie zwrócić wadium i zażądać od odwołującego wniesienia wadium dopiero po dokonaniu wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 46 ust. 1 Pzp zamawiający nie zwraca wadium zabezpieczającego wyłącznie ofertę najkorzystniejszą, a nie ofertę która dopiero po przeprowadzeniu badania i oceny może być uznana za najkorzystniejszą. Skoro zamawiający zaniechał zwrotu wadium odwołującemu, nie może obecnie wywodzić z niewykonania obowiązku nałożonego przez art. 46 ust. 1 korzystnych dla siebie skutków. Nieprawidłowości działania zamawiającego nie sanuje fakt, że odwołujący nie domagał się zwrotu wadium. Z faktu, że odwołujący tego nie czynił nie wynika dopuszczalność przetrzymywania wadium przez zamawiającego, ani tym bardziej możliwość kształtowania sytuacji prawnej odwołującego, tak jakby był on zobowiązany do utrzymywania ciągłości zabezpieczenia swojej oferty. Prezentowana ocena prowadzi do konstatacji, że zamawiający niezasadnie wykluczył odwołującego z postępowania. Dla zabezpieczenia praw odwołującego w postępowaniu wystarczające jest przedłużenie terminu związania ofertą, co odwołujący czynił. Skoro - zgodnie z wymaganiami ustawy w związku z unieważnieniem postępowania oferta odwołującego nie musi być zabezpieczona wadium, to nie odpowiada prawu czynność wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp z powodu braku jednoczesności przedłużenia wadium. W okolicznościach sporu wykluczenia na podstawie tego przepisu zamawiający mógłby dokonać tylko wtedy, gdyby odwołujący nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą. W sytuacji unieważnienia postępowania odpada wynikający z art. 85 ust. 4 Pzp obowiązek utrzymania ciągłości wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Utrzymywanie ciągłości zabezpieczenia wadialnego przez wykonawcę, który nie jest do tego zobowiązany, następuje w interesie zamawiającego, niesłuszne byłoby zatem obciążanie wykonawcy negatywnymi konsekwencjami dobrowolnego działania. Rozpoznając zarzuty odwołania Izba zważyła, że przepisy ustawy normujące kwestie przedłużania ważności wadium nie są jednoznaczne. Art. 85 ust. 4 Pzp stanowi o obowiązku przedłużania ważności wadium lub wniesieniu nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą z ograniczeniem podmiotowym jedynie w sytuacji dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Z przepisem tym nie koreluje w pełni norma art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp, nie zawierająca wprost podobnego zawężenia. Z kolei art. 46 ust. 1 stanowi o obowiązku zwrotu wadium nie tylko w razie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, lecz również w razie unieważnienia postępowania. Zważyć trzeba, że w sytuacji unieważnienia postępowania powinności zamawiającego i wykonawcy wykluczają się wzajemnie i nie mogą zachodzić jednocześnie. Całkowicie nieracjonalne jest wnoszenie wadium podlegającego zwrotowi. W konsekwencji przy dokonywaniu wykładni przepisów dotyczących utrzymywania zabezpieczenia wadium w związku z przedłużaniem terminu związania ofertą nie można oprzeć się na samej wykładni językowej i sięgnąć trzeba do innych rodzajów wykładni. Mając ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2005 6 fragmentów

2005-08-17 » Oddala odwołanie

pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych oraz segregacji odpadów komunalnych i medycznych na terenie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Strona 2 z 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp. Zdaniem Odwołującego, Zamawiający bezpodstawnie wykluczył go z postępowania w sytuacji kiedy nie określił terminu do przedłużenia ważności wadium w sytuacji zawieszenia postępowania spowodowanego wniesieniem środka odwoławczego. W dniu 04.07.2005r. zawiadomił ...

r. wyjaśniając, że powiadomił Odwołującego, że na podstawie art. 181 ust. 2 Pzp zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu i wezwał do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłużony okres pod rygorem wykluczenia. W jego ocenie art. 181 ust. 2 Pzp nie nakłada na Zamawiającego obowiązku podania okresu na jaki to wadium ma obowiązywać. Wykonawca powinien obliczyć go we własnym zakresie. Na wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia oferty wadium na cały okres, w którym jest związany ofertą. Zamawiający nie ma Strona 3 z 6 możliwości innego zastosowania obligatoryjnie obowiązującego przepisu prawa (rozstrzygnięcie protestu z ...

złożonym odwołaniu Odwołujący powtórzył zarzuty podniesione w proteście w zakresie wykluczenia z postępowania i odrzucenia oferty, a ponadto wniósł o uchylenie czynności Zamawiającego polegające na wyborze jako oferty najkorzystniejszej firmy IMPEL S.A. i odrzucenie tej oferty ewentualnie o unieważnienie czynności polegającej na wyborze jako oferty najkorzystniejszej. Zespół Arbitrów zważył co następuje: W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 Pzp) W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców którzy złożyli oferty o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą i wzywając ich pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłużony okres (art. 181 ust. 2 Pzp). Art. 182 Pzp definiuje pojęcie ostatecznego terminu rozstrzygnięcia protestu. Na podstawie powołanych przepisów nie sposób jest ustalić dokładny termin związania ofertą przez okres zawieszenia do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wykonawców o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą i wezwania ich do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą pod rygorem wykluczenia z postępowania. Wobec powyższego, zabezpieczenie oferty wadium przez cały okres przedłużonego terminu związania oferta ciąży na oferencie. Zamawiający zgodnie z art. 181 ust. 2 Pzp dopełnił obowiązku poinformowania oferentów o zawieszenia biegu terminu związania ofertą oraz o obowiązku przedłużenia ważności wadium pod rygorem wykluczenia. Nie zasługuje na uwzględnienie odwołanie w zakresie zarzutu odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ. Zamawiający w zał. nr 2 i 3 do SIWZ określił, że kalkulacja kosztów winna Strona 4 z 6 obejmować dni robocze w stosunku do powierzchni szarej (pomieszczenia biurowo- administracyjne) oraz powierzchni białej i zielonej przez wszystkie dni w tygodniu. Oferta cenowa Odwołującego w odniesieniu do powierzchni szarej obejmuje 365 dni w roku, co jest niezgodne ze SIWZ. Zarzut Odwołującego co do niesłusznego wyboru oferty firmy Impel S.A. jest nietrafny, bowiem kalkulacja kosztów sprzątania powierzchni szarej uwzględnia ilość dni ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2014 7 fragmentów

2014-04-28

żądanie Beneficjenta (zwane dalej: "żądaniem wypłaty") dokona na rzecz Beneficjenta płatności wskazanej przez Beneficjenta kwoty, nie przekraczającej łącznie Kwoty Gwarancji, w ciągu trzech dni roboczych banku, zakładając, że: (a) - w Żądaniu wypłaty Beneficjent oświadczy, że Oferent nie wypełnił zobowiązań wynikających z jego związania ofertą lub - zawarcie umowy na podstawie złożonej przez niego oferty stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta lub - Zleceniodawca mimo warunków zawartych w jego ofercie odmówił podpisania umowy lub - Zleceniodawca nie wzniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy." Tym samym treść gwarancji bankowej nie obejmuje przypadku zatrzymania przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Ustawa Pzp w art. 46 ust. 4a i 5 precyzuje, w jakich okolicznościach zamawiający ma prawo zatrzymać wadium. Stosownie do postanowienia art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Przepis ten stwarza materialno-prawną podstawę do zatrzymania wadium przez zamawiającego w przypadku zaistnienia sytuacji w nim opisanej. Należy również zaznaczyć, iż określenie warunków wypłaty wadium powinno być wskazane na tyle precyzyjnie, by nie budziło wątpliwości beneficjenta co do możliwości zaspokojenia się z gwarancji wadialnej (por. wyrok KIO z ...

wadialna przedstawiona przez Konsorcjum SCS - Keleti w sposób szerszy, niż wynika to z siwz zabezpiecza jego interesy, bowiem obejmuje wszelkie sytuacje niewypełnienia zobowiązań oferenta wynikających z jego związania ofertą, wobec czego dotyczy również przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Należy jednak zauważyć, że treść przedstawionej gwarancji nie zawiera zapisu, iż "Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie", jak też nie odwołuje się w żaden inny sposób do treści art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. W szczególności za takie odwołanie nie można uznać zapisu, zgodnie z którym "oferent nie wypełnił zobowiązań wynikających z jego związania ofertą". Wobec powyższego należy uznać, iż omawiana klauzula gwarancji wadialnej przedłożonej przez Konsorcjum SCS - Keleti nie obejmuje przypadku utraty wadium o którym mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, a tym samym nie przewiduje wszystkich okoliczności zatrzymania wadium. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie przepisy ustawy Pzp nie przewidują możliwości uzupełnienia wadliwie wniesionego bądź niewniesionego wadium. Powyższe oznacza, iż w każdym wypadku braku wniesienia wadium, bądź wadliwego jego wniesienia, wykonawca podlegał będzie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, bowiem zamawiający nie dysponuje uprawnieniem umożliwiającym wezwanie wykonawcy do konwalidacji czynności wniesienia wadium. Reasumując, należy stwierdzić że gwarancja wadialna załączona do oferty wykonawcy konsorcjum SCS - Keleti nie obejmowała wszystkich przypadków utraty wadium wskazanych w ustawie Pzp, wobec czego oferta ww. wykonawcy nie została prawidłowo zabezpieczona wadium i w tej sytuacji zamawiający zobowiązany był wykluczyć tego wykonawcę z niniejszego postępowania. Nie dopełniając tego obowiązku zamawiający naruszył przepis art. 24. ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Zalecenie ...

Konsorcjum SCS - Keleti Kereskedelmi Polska sp. z o.o. i SCS - Keleti Kereskedelmi Zrt., którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, nie wniósł wadium, zaleca się wykluczenie tego wykonawcy z niniejszego postępowania i dokonanie ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu. Ponadto, informuję iż stosownie do treści art. 171 a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do Prezesa Urzędu umotywowanych zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku kontroli. ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 38 fragmentów

2013-04-08 » Oddala odwołanie

uregulowanym w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez zamawiającego, a sankcją jest wykluczenie z postępowania wykonawcy, który nie wniósł wadium w terminie wynikającym z art. 46 ust. 3 ustawy Pzp (tj. wyznaczonym przez zamawiającego). W obu powyższych przypadkach podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania jest niewywiązanie się z obowiązku wniesienia wadium w ściśle określonym terminie. Tymczasem w sytuacji wnoszenia wadium na przedłużony okres związania ofertą, podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania jest po prostu niewniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą. Przepis nie odnosi się jednak w żaden sposób do terminu wniesienia wadium na ten przedłużony okres, tj. nie przewiduje, aby wykluczenie z postępowania miało nastąpić wobec zaniechania wniesienia wadium na przedłużony okres związania oferta w określonym terminie, ale wskazuje tylko na samą okoliczność zaniechania wniesienia wadium. Terminu wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą nie przewidują również przepisy stanowiące podstawę przedłużenia ważności wadium. Jak wynika z treści art. 184 ustawy Pzp (w oparciu o który Zamawiający wezwał Odwołującego do przedłużenia ważności wadium bądź wniesienia nowego), zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Z przepisu tego nie wynika jednak, że przedłużenie ważności wadium/wniesienie nowego powinno nastąpić w ściśle określonym terminie, w tym w szczególności w terminie zakreślonym przez zamawiającego. Również art. 85 ust. 4 ustawy Pzp wymaga tylko, aby przedłużenie ważności wadium bądź wniesienie nowego nastąpiło na przedłużony okres związania ofertą, nie wskazuje natomiast obligatoryjnego terminu w jakim powinno dojść do wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wobec tego podstawą oceny, czy zaistniała przesłanka do wykluczenia wykonawcy z postępowania, jest ustalenie, czy wadium obejmuje cały przedłużony okres związania ofertą, abstrahując od daty fizycznego wniesienia tego wadium. Zresztą nie ulega wątpliwości, że oferta Odwołującego była zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą (w tym w przedłużonym okresie związania ofertą), przy czym początkowo na podstawie ubezpieczeniowej gwarancji nr 02GG09/0144/0013 z dnia 29 października 2012 r. (aneksowanej w dniu 18 grudnia 2012 r.), która obejmowała okres do 27 lutego 2013 r. włącznie, a następnie na podstawie ww. gwarancji bankowej nr ...

czerwca 2012 r. sygn. akt KIO 1098/12). Wynika to zarówno z przepisów normujących wniesienie wadium (zwłaszcza art. 46 ustawy Pzp), jak i regulujących postępowanie odwoławcze - art. 184 ustawy Pzp. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą ma obowiązek utrzymywania ważności wadium przez cały okres związania ofertą tak, by jego oferta przez cały okres związania była skutecznie zabezpieczona wadium. Odwołujący de facto pomija w swojej argumentacji treść art. 184 ustawy Pzp, stwierdzając jedynie, że nie zawiera on odrębnej podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania, lecz że odwołuje się do art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Istotnie nie zawiera on odrębnej podstawy wykluczenia, jednak wyraźnie wskazuje na taki rygor w dokonywanym przez zamawiającego wezwaniu w tym trybie. Art. 184 ustawy Pzp przewiduje bowiem, że zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Należy przypomnieć, iż regulacja ta związana jest z instytucją zawieszenia okresu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert uregulowaną w art. 182 ust. 6 ustawy Pzp. Istotą przepisu art. 184 zdanie drugie ustawy Pzp jest zatem konieczność utrzymania przez wykonawcę wybranego ciągłości zabezpieczenia wadium, co jednoznacznie wynika z jego treści. Na zamawiającego został natomiast nałożony obowiązek wystosowania wezwania nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium tak, by wykonawca był w stanie powyższego wymogu dopełnić. W niniejszym stanie faktycznym Zamawiający pismem z 18 lutego 2013 r. wezwał Odwołującego do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, czym dopełnił ciążącego na nim ustawowego obowiązku. Odnośnie terminu dla przedłużenia ważności wadium to choć ustawa Pzp tego terminu nie określa, to już choćby z treści art. 184 ustawy Pzp wywieść można jego powiązanie z terminem wygaśnięcia ważności dotychczasowego wadium. Tym samym przedłużenie ważności wadium lub wniesienie nowego wadium winno nastąpić przed upływem ważności dotychczasowego wadium. W przedmiotowym stanie faktycznym termin ten został precyzyjnie przez Zamawiającego wskazany - 27 lutego 2013 r. i korespondował z terminem ważności dotychczasowej gwarancji ubezpieczeniowej. Skoro zatem wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą ma obowiązek zapewnienia ciągłości zabezpieczenia wadium, przedłużenie wadium lub wniesienie nowego wadium na okres niezbędny do zawarcia umowy (przedłużony okres związania ofertą) musi nastąpić przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego wadium. Nie sposób zatem abstrahować, jak chce tego Odwołujący, od terminu wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą jako przesłanki zapewniającej jego skuteczne wniesienie. Izba nie podziela także argumentacji, jakoby dla ustalenia podstawy wykluczenia z postępowania - niewniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą - decydujące znaczenie miała okoliczność, czy w dacie podejmowania czynności o wykluczeniu Zamawiający dysponował dokumentem gwarancji obejmującym pełny okres związania ofertą. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp rolą Zamawiającego nie jest jedynie zbadanie, czy na dzień podejmowania decyzji o wykluczeniu dysponuje potwierdzeniem zabezpieczenia oferty wadium, ale czy zaszła wskazana tam podstawa wykluczenia - tj. czy wykonawca w prawidłowy sposób wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. Tym samym z punktu widzenia oceny prawidłowości tegoż przedłużenia odmiennie niż argumentuje Odwołujący data fizycznego wniesienia wadium ma znaczenie. Data ta decyzje bowiem o istnieniu ciągłości zabezpieczenia wadium, co jak było wskazane powyżej w przypadku wykonawcy którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest bezwzględnie wymagane przepisami ustawy Pzp. Przez ciągłość zabezpieczenia wadium należy rozumieć możliwość dysponowania wadium przez Zamawiającego przez cały okres związania ofertą. Oznacza to zatem, że w toku związania ofertą nie powinien istnieć żaden okres, w którym Zamawiający wspomnianym wadium (tu: gwarancją bankową) by nie dysponował. Tymczasem w stanie faktycznym niniejszej sprawy Zamawiający od 28 lutego do 8 marca 2013 r. nie był w posiadaniu ważnego wadium, pomimo że dokonał wezwania Odwołującego do przedłużenia wadium lub wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, w trybie art. 184 ustawy Pzp ...

zobowiązany jest zbadać, czy nakaz określonego zachowania się przez wykonawcę został wypełniony. Ocena tego zachowania nie może następować z punktu wiedzenia innych zdarzeń, np. etapu postępowania, czy terminu dokonywania czynności przez Zamawiającego, dla stwierdzenia przekroczenia omawianej normy prawnej nie jest bowiem istotne, że w dniu wyboru oferty najkorzystniejszej oferta pozostawała nieprzerwanie zabezpieczona, nie jest to bowiem jedyny element objęty hipotezą rozpatrywanej normy prawnej". Stan faktyczny sprawy podlega zatem ocenie z punktu widzenia treści normy prawnej i przewidzianych w niej wymogów. Tym samym okoliczność, że w dacie dokonywania czynności wykluczenia Odwołującego Zamawiający dysponował już dokumentem gwarancji, nie jest czynnikiem decydującym dla uznania, iż brak podstaw dla wykluczenia Odwołującego z uwagi na niewniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą. Elementy objęte hipotezą rozpatrywanej normy prawnej art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp są ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 11 fragmentów

2018-09-20 » Oddala odwołanie

U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); który wskazuje, że "wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia". Natomiast dalsza część dyspozycji ,,jednak nie dłużej niż" ze wskazaniem 30, 60 lub 90 dni jest de facto wskazówką dla zamawiającego, jaki termin maksymalny w tej specyfikacji może wskazać (oczywiście gdyby zamawiający określił termin dłuższy niż określony w tym przepisie, mogłoby to być podstawą sporu wykonawcy z zamawiającym i ewentualnego uchylenia się od związania ofertą). " Ta dość rozpowszechniona praktyka prowadzi więc, zdaniem Odwołującego, do niewłaściwej interpretacji i niewłaściwego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin związania ofertą jest istotnym elementem SIWZ, a zmiana tego terminu wymaga wyraźnej zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli do takiej zmiany w sposób wyraźny nie dochodzi, należy uznać, że obowiązuje dotychczasowy termin związania ofertą, co pozostaje w pełnej zgodności z regulacją art. 85 ust. 1 PZP, przepis ten bowiem przewiduje maksymalne, a nie minimalne terminy związania ofertą. Dopuszczalne i w pełni zgodne z przepisami będzie więc zmodyfikowanie treści SIWZ poprzez zmianę daty upływu terminu składania ofert i daty otwarcia ofert (przesunięcie tych dat na późniejszy dzień) bez zmiany terminu związania ofertą tak jak zdaniem Odwołującego miało to miejsce w analizowanym przypadku. Skoro Zamawiający w informacji opublikowanej dnia 10.08.2018 r. zmienił termin składania ofert z dnia 24.08.2018 r. na 28.08.2018 r. ,nie zmieniając wyraźnie terminu związania ofertą (na co wskazuje zapis zawarty w Uwagach na stronie 5 przedmiotowej informacji o treści: "Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian"), to należy, zdaniem Odwołującego, uznać, że termin związania ofertą należy obliczać od pierwotnego terminu wskazanego w SIWZ na składanie ofert, czyli od 24.08.2018 r., a nie od 28.08.2018 r. Zmiana terminu związania ofertą, elementu istotnego SIWZ - zgodnie z zapisem art. 36 ust. 1 pkt. 9 PZP, powinna być wyraźnie wskazana w informacji o zmianie SIWZ. Jeżeli zmiana SIWZ nie zawiera wyraźniej zmiany terminu związania ofertą, to wiążący - w ocenie Odwołującego - dla Wykonawców jest termin związania ofertą obliczony zgodnie z pierwotną treścią SIWZ. Przyjęcie odmiennej interpretacji, jak wywodził Odwołujący, z której wynikałoby, że w przypadku gdy w danym postępowaniu termin związania ofertą jest określony w SIWZ poprzez wskazanie okresu liczonego od dnia, w którym upływa termin składania ofert, i gdy w tym postępowaniu dochodzi do przesunięcia daty upływu terminu składania ofert, dochodzi do automatycznego przedłużenia terminu związania wykonawców złożonymi ofertami (a w konsekwencji - zgodnie z tą interpretacją - do konieczności przedłużenia okresu ważności wadium), mogłoby prowadzić do niekorzystnych dla wykonawców sytuacji: np. na skutek działania zamawiającego polegającego na zmianie niedługo przed upływem terminu składania ofert tego terminu poprzez jego przesunięcie o jeden czy dwa dni, wykonawcy musieliby w bardzo krótkim okresie działania pozyskać, często ...

SIWZ. Między innymi dokonał zmiany treści Rozdziału XIII pkt. 1 części I SIWZ poprzez przesunięcie terminu składania ofert na dzień 27 sierpnia 2018 r. Zamawiający nie zmienił terminu związania ofertą. 4. W dniu 27 sierpnia 2018 r. Odwołujący złożył ofertę na wykonanie usługi objętej postępowaniem przetargowym i następnego dnia, 28 sierpnia 2018 r., złożył wadium w formie gwarancji bankowej. Okres ważności udzielonej gwarancji upływał w dniu 24 października 2018 r ...

W dniu 4 września 2018 r. Zamawiający opublikował na Platformie Zakupowej informację o poprawieniu w ofercie Odwołującego omyłki i równoczesnym odrzuceniu jego oferty. Jak wynika z uzasadnienia czynności dokonanej przez Zamawiającego, Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 87 ust.1 pkt. 7b Prawa zamówień publicznych, ponieważ ważność gwarancji obejmuje okres od 24 sierpnia 2018 r. do dnia 24 października 2018 r. W ocenie Zamawiającego stan taki jest sprzeczny z postanowieniami SIWZ przewidującymi, iż wadium powinno zostać złożone na cały okres związania Wykonawcy ofertą, a więc na okres 60 dni liczony od dnia 28 sierpnia 2018 r., a nie od 24 sierpnia 2018 r, czyli pierwotnego terminu, do którego Wykonawcy mogli składać oferty. Oceniając tak ustalony stan faktyczny, Izba podzieliła w całości stanowisko Zamawiającego - Zamawiający prawidłowo odrzucił ofertę Odwołującego. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b, Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. Stan faktyczny nie był sporny - Strony różniły się jedynie w jego ocenie: według Odwołującego Zamawiający zmieniając pierwotny termin składania ofert, powinien był też zmienić termin związania ofertą. Z kolei w ocenie Zamawiającego, określenie terminu związania ofertą w taki sposób, że wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni - a początek biegu terminu związania ofertą należy liczyć od dnia, w którym upływa termin składania ofert - nie wymaga zmiany, jeżeli zmieniono termin składania ofert. Skład orzekający podzielił w całości stanowisko Zamawiającego. Zamawiający w SIWZ wskazał termin związania ofertą - 60 dni i wskazał, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, jak ten termin należy obliczyć - termin biegnie od dnia składania ofert. Taki sposób określenia obliczania terminu jest zgodny z przepisami art. 110 i 111 Kodeksu cywilnego. Nie powinien budzić żadnych wątpliwości interpretacyjnych. Zamawiający określił, że pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. W takich okolicznościach zmiana terminu składania ofert (oznaczonego konkretną datą), powoduje automatycznie, że zmienia się ostatni dzień (oznaczony konkretną datą) terminu związania ofertą. Izba podzieliła pogląd wyrażony w wyroku sygn. akt KIO 1473/10 (zmieniły się przywoływane w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 9 fragmentów

2009-01-09 » Oddala odwołanie

16 grudnia 2008 roku Zamawiający doręczył Odwołującemu się rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem decyzji o jego oddaleniu. W dniu 22 grudnia 2008 roku konsorcjum Bud-Inwent wniosło do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych odwołanie, przekazując w tym samym dniu jego kopię Zamawiającemu. Odwołujący zażądał nakazania Zamawiającemu dokonania czynności wykluczenia wybranego wykonawcy z postępowania, powtórzenia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty Odwołującego się. Zarzuty podnoszone w proteście oraz odwołaniu dotyczą braku wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz ważności wniesionego wadium przez wybranego wykonawcę Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., którego ofertę Zamawiający wybrał spośród pozostałych ofert. Wykonawca ten złożył Zamawiającemu oświadczenie pismem z dnia 4 grudnia 2008 roku, w którym zastrzegł ...

warunkiem uznania przez Zamawiającego dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy za wystarczające. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie daje podstaw do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą pod warunkiem, gdyż ze zgodą tą wiążą się określone skutki prawne, a zatem musi być jasność, czy została ona wyrażona. Podobnie zgoda na przedłużenie ważności wadium wniesionego w pieniądzu miała charakter warunkowy, a zatem ważność wadium nie została w sposób skuteczny przedłużona. Wadium wniesione zostało na okres 60 dni od upływu terminu składania ofert, tj. na czas do 28 listopada 2008 roku. i straciło swoją ważność z końcem tego terminu. Niezależnie od upływu terminu związania ofertą i skuteczności oświadczenia z dnia 4 grudnia 2008 roku oferta była niezabezpieczona wadium co najmniej w okresie od 29 listopada do 3 grudnia 2008 roku, niezależnie od formy wniesienia wadium. Okoliczności skutkujące obowiązkiem wykluczenia wykonawcy z postępowania wskazane w art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp, wystąpiły po zakończeniu etapu oceny i badania ofert, co jednak uniemożliwia dokonanie wyboru oferty wykonawcy Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. stwierdzał Odwołujący. Zamawiający w rozstrzygnięciu protestu przyznał, iż oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą pod warunkiem z dnia 4 grudnia 2008 roku jest nieskuteczne i należy uznać, iż wykonawca Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni. Niemniej jednak wykonawca ten pozostaje związany ofertą przez okres wskazany w siwz i wynoszący 60 dni. Z uwagi na wnoszone protesty, termin ten uległ zawieszeniu, a przed jego upływem Zamawiający nie ma podstaw do dokonania czynności odrzucenia oferty Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., a tym samym złożony protest jest przedwczesny. Na ...

pkt 4 ustawy pzp. Zgodnie z przywołaną podstawą prawną, Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. W ocenie składu orzekającego Zamawiający nie miał podstaw do wykluczenia wykonawcy Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. przed upływem terminu związania ofertą, który obecnie uległ zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu z dnia 4 grudnia 2008 roku. W związku z zawieszeniem biegu terminu, Zamawiający słusznie powstrzymał się przed podejmowaniem czynności w postępowaniu, które mogłyby na skutek rozstrzygnięcia protestu ulec zmianie. Zamawiający dokonując wyboru oferty Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. nie miał wiedzy o treści oświadczenia złożonego Mu w dniu następnym, pozostawiając jego ocenę do czasu rozstrzygnięcia protestu konsorcjum ECM. Niezależnie od treści oświadczenia, w dniu wyboru wykonawca pozostawał związany treścią oferty, co oznaczało również, iż Zamawiający nie miał podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp. W ocenie składu orzekającego oferta wykonawcy Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. pozostawała w dniu jej wyboru zabezpieczona wadium wniesionym w formie pieniężnej na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wniesienie wadium stanowi zabezpieczenie ciążącego na wykonawcy obowiązku zawarcia umowy, zatem czas jego wniesienia nie może być krótszy od okresu związania ofertą. W przypadku zawieszenia terminu związania ofertą, wykonawcy muszą dopilnować, aby ważność wadiów w postaci gwarancji wadialnych obejmowała okres, o który uległ zawieszeniu termin związania ofertą. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu na rachunek bankowy, Zamawiający posiada w dyspozycji kwotę przez cały okres związania ofertą, a zatem wykonawcy nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych czynności, aby zachować jego ważność w tym terminie. Jeżeli termin związania ofertą nie upłynął, Zamawiający nie może na podstawie art. 46 ust 1 pkt 1 ustawy pzp. dokonać zwrotu wadium, co oznacza, w przypadku formy pieniężnej, iż wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zabezpiecza ofertę w okresie jej związania. Wykonawca wnosząc wadium zabezpiecza ofertę w konkretnym postępowaniu. W przypadku formy pieniężnej środki wpłacane są na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w celu zabezpieczenia złożonej oferty w konkretnym postępowaniu. Ponieważ wadium zabezpiecza ofertę w okresie jej związania, to w przypadku zawieszenia biegu terminu związania ofertą wadium w formie pieniężnej obejmuje również ten okres i nie wymaga składania dodatkowego oświadczenia przez wykonawcę, który złożył ofertę zabezpieczoną wadium. Zamawiający nie dokonał zwrotu wadium na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp., gdyż pierwotny termin związania ofertą jeszcze nie upłynął. W związku z powyższym, również zarzut naruszenia art. 94 ust. 2 ustawy oraz art. 7 ust. 1 nie został uwzględniony. Na tej podstawie orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do ...

KIO 1206/19 – Wyrok KIO – 2019-07-11 26 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-07-11 » Uwzględnia odwołanie

mowa w art. 85 ust. 4 Pzp chroni zatem przed sytuacjami, w których wykonawca przedłuża termin związania ofertą, a brak przedłużenia ważności wadium powoduje jego wygaśnięcie. Rozciąganie tej wykładni na przypadki, w których ochrona wadialna istnieje stanowi zaprzeczenie wyłożonych powyżej reguł. Odwołujący podniósł, że jako podstawa prawna odrzucenia oferty odwołującego wskazany został art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: a) wadium nie zostało wniesione lub b) zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. Zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt ...

się do odwołującego z wnioskiem (w oparciu art. 85 ust. 2 Pzp) o przedłużenie ważności oferty o 60 dni. Biorąc pod uwagę, że otwarcie ofert nastąpiło 12 lutego 2019 r., 90-cio dniowy termin związania ofertą upływał zatem 12 maja 2019 roku. Dnia 10 maja 2019 r. odwołujący poinformował zamawiającego o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni. Wskazał jednocześnie, że złożone wraz z ofertą wadium ważne jest do 23 maja 2019 r., zadeklarował przy tym, że aneks do wadium na przedłużony okres związania ofertą przesłany zostanie przed upływem tego terminu. Dnia 23 maja 2019 r., odwołujący przesłał zamawiającemu gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez UNlQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (nr 998056138119). Gwarancja ta, zgodnie z jej treścią, ważna jest do 23 lipca 2019 roku. Zamawiający w informacji o odrzuceniu oferty odwołującego podał, co następuje: "Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) Ustawy z ...

ust. 5 ustawy Pzp, Izba doszła do przekonania, iż w przepisie tym sformułowanie "z jednoczesnym" nie należy interpretować w ten sposób, że wykonawca składając oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą w tym samym czasie (dniu, godzinie) ma obowiązek złożyć wadium przedłużone na nowy okres związania ofertą lub nowe wadium. Istotą omawianego przepisu, zdaniem Izby, jest bowiem okoliczność, aby oferta wykonawcy, której związanie zostało wydłużone o dodatkowy okres, pozostawała w tym okresie związania, zabezpieczona wadium. Skoro zatem odwołujący, zarówno w okresie podstawowym, jak i tym dodatkowym, pozostawał związany ofertą (okoliczność bezsporna) i jednocześnie oferta odwołującego nieprzerwanie pozostawała zabezpieczona wadium, to brak jest możliwości do stwierdzenia podstaw skutkujących odrzuceniem oferty odwołującego. Izba dopuszcza bowiem sytuację, która występuje w przedmiotowym stanie faktycznym sprawy, tj. że wadium (pierwotne) złożone w postępowaniu obejmuje okres dłuższy niż pierwotnie ustalony termin związania ofertą, a wykonawca przedłużający termin związania ofertą, informując jednocześnie zamawiającego o takim zamiarze, przedłuża wadium (dodatkowe) na dodatkowy okres, dopiero w chwili, kiedy wadium (pierwotne) przestaje zabezpieczać ofertę, z zastrzeżeniem, że wadium ma mieć charakter ciągły, tj. ma zabezpieczać ofertę bez żadnej przerwy. Takie rozumienie "jednoczesności" w ocenie Izby ma swoje racjonalne uzasadnienie i w pełni wpisuje się w normę prawną omawianego przepisu, albowiem zarówno oferta wykonawcy, jej związanie zostaje przedłużone i jednocześnie wadium zabezpieczające tę ofertę również zostaje przedłużone, czyli jednocześnie zostają spełnione dwa wymagania. Powyższe twierdzenia Izby, pozostają w zgodzie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 41 fragmentów

2015-12-15 » Uwzględnia odwołanie

14.10.2015 r. do 12.01.2016 r. oraz tym samym przedłużenie okresu ważności wadium (od dnia 14 października 2015 r. do dnia 12 stycznia 2016 r.) oraz przedłożenie w dniu 13 listopada 2015 r. oryginału aneksu nr 1 do Ubezpieczeniowej Gwarancji Zapłaty Wadium, a więc w okresie jego pierwotnej ważności (pierwotny okres ważności gwarancji obejmował czas od 14 października 2015 r. do 13 listopada 2015 r.) było prawidłowe oraz zgodne z wymogami SIWZ, a także wezwaniem zamawiającego z 05.11.2015 r. Okres ważności wadium po przedłużeniu (od 14 października 2015 r. do 12 stycznia 2016 r.) obejmował w całości okres związania ofertą. W myśl SIWZ (Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców pkt 13.2), wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Odwołujący samodzielnie złożył w dniu 12 i 13 listopada 2015 r. przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Takie przedłużenie jest dopuszczalne i zgodne z pkt 11.3 SIWZ - dowód: specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Czynności zamawiającego naruszają interes odwołującego, gdyż dokonano wyboru oferty spółki: Przedsiębiorstwo Budowlane "FILAR" Spółka z o.o., a odwołujący został wykluczony z postępowania. Jednocześnie została odrzucona oferta Zielonogórskiego Przedsiębiorstwa Budowy Mostów "MOSTY" Sp. z o.o. z powodu rażąco niskiej ceny i nie przedłożenia wyjaśnień. Powyższe powinno skutkować wyborem oferty odwołującego jako najkorzystniejszej - dowód: pismo zamawiającego z dnia 24.11.2015 r. Interes odwołującego doznał ...

Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra"; w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp (pkt 11.3); - termin składania ofert - do 14.10.2015 r., do godziny 1000 (pkt 12.1); - termin związania ofertą 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (pkt 13.1); - wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni; odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium; przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (pkt 13.2); - w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia (pkt 13.3); - w pkt 14 opisał kryteria wyboru i sposób oceny ofert, wskazując w pkt 14.1: cena oferty - 95% = 95 pkt, gwarancja jakości - 5% = 5 pkt. Odwołujący złożył wraz z ofertą Ubezpieczeniową gwarancję zapłaty wadium nr 02GJ39/15/00050 wystawioną dnia 13.10.2015 r. przez InterRisk Towarzystwo ...

15, wyrok został wydany w sprawie, w której wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą oraz przedłużenia okresu ważności wadium, złożył oświadczenie, w którym wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem, że termin wykonania zamówienia zadeklarowany w jego ofercie ulegnie wydłużeniu o ilość dni, która upłynie od pierwotnego okresu związania ofertą, do ostatecznej daty wyboru oferty najkorzystniejszej. Rozstrzygnięcie Izby, to przede wszystkim: "Przepisy odnoszące się do składania oświadczeń o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie dopuszczają, aby oświadczenia te składane były pod jakimkolwiek warunkiem, czy zastrzeżeniem"; 2. Z dnia 21 ...

123456...201następne »