Spróbuj: "skarżący status wykonawcy" 1

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

IV Ca 392/05 – Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – 2005-10-04 7 fragmentów Premium

2005-10-04

zakresie ochrony przez dozór mienia obiektu … Urzędu Wojewódzkiego. W postępowaniu poprzedzającym odwołanie do Zespołu Arbitrów skarżący zarzucił zamawiającemu naruszenie art 7 ust.1 i 3 ustawy PZP w zw. z art. 90 ust 1 PZP poprzez różne traktowanie wykonawców wyrażające się nie przestrzeganiu i nie zastosowaniu w postępowaniu przetargowym art.90 PZP pomimo, iż zachodziły do tego przesłanki. Skarżący podnosił, iż wybrana zosta oferta firmy, która w sposób rażący zaniżała ceny wykonania. Skalkulowanie stawki z rażąco niską ceną nie pozwala na wypłatę pracownikom wykonawcy wynagrodzeń na poziomie najniższego wynagrodzenia. Nadto skarżący zarzucił zamawiającemu naruszenie art, 89 ust. 1 pkt 4 PZP z uwagi na nie odrzucenie ...

przez Zespół Arbitrów i ich cena prawna są prawidłowe i wyczerpujące. Przede wszystkim wbrew zarzutom skarżącego dla niniejszego postępowania bez znaczenia jest okoliczność związana z statusem prawnym skarżącego. Okoliczność, iż jest to Zakład Pracy Chronionej dla tego postępowania nie ma znaczenia, albowiem wymogi ...

zamówieniu. Jak trafnie podnosi Zespół Arbitrów, nie jest rzeczą zamawiającego badanie na jakiej podstawie prawnej wykonawca zatrudnia osoby fizyczne wykonujące faktycznie pracę. Równie dobrze mogą to być osoby fizyczne, które prowadza działalność gospodarczą i świadczyć będą w tym charakterze usługę na rzecz wykonawcy. Istotnym jest tylko, aby wykonawca posiadał (nie zatrudniał) osoby uprawnione do wykonania zamówienia art 22 ust.1 PZP Zatem treść stosunku wiążącego osobę wykonująca zamówienie z wykonawcą nie może być przedmiotem oceny w sprawie z. zamówienia publicznego. Stąd też wbrew zarzutom skarżącego, ani Zespół Arbitrów, ani też Sąd nie są władni do oceny czy wykonanie zamówienia spełnia ...

XIX Ga 731/13 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach – 2013-12-09 15 fragmentów Premium ciekawe zdania

2013-12-09 » umarza postępowanie skargowe

października 2013 r. sygn. akt KIO (...) postanawia: 1. umorzyć postępowanie skargowe; 2. odstąpić od obciążania skarżącego kosztami postępowania skargowego. Sygn. akt XIX Ga 731/13 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołanie (...) i kosztami postępowania obciążyła tego wykonawcę. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia wskazała KIO, iż zamawiający tj. (...) w (...) prowadziła postępowanie w sprawie udzielenia ...

skutkowało przyjęciem, że po upływie terminu związania ofertą podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia traci status wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, - art.189 ust.2 pkt.2 ustawy Pzp poprzez błędne uznanie, że wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia odwołania, co skutkowało jego bezpodstawnym odrzuceniem, podczas, gdy odwołanie wniesione zostało przez podmiot do tego uprawniony. W oparciu o podniesione zarzuty domagał się skarżący zmiany zaskarżonego postanowienia w całości i orzeczenia co do istoty sprawy poprzez merytoryczne rozpoznanie odwołania ...

wniesionego przez (...), ewentualnie na wypadek, gdyby umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta domagał się skarżący stwierdzenia przez Sąd naruszenia przepisów ustawy Pzp, tj.: - art.2 pkt.11 ustawy Pzp poprzez jego błędną wykładnię polegającą na uznaniu przez Izbę, że wykonawcy, który w dacie wniesienia odwołania nie był związany ofertą nie przysługuje status wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, podczas, gdy wniosek taki nie wynika z przywołanego wyżej przepisu, ale ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała Sądu Najwyższego – 2009 9 fragmentów

2009-02-24 » W razie wniesienia za pośrednictwem Prezesa UZP do sądu okręgowego skargi na orzeczenie KIO, skarżący nie przesyła jej odpisu wykonawcy, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie przeciwnika skargi.

za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, skarżący ma obowiązek przesłać jednocześnie jej odpis również wykonawcy, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie aktualnego przeciwnika skargi?" podjął uchwałę: W razie ...

stwierdził, że przeciwnikiem skargi w rozumieniu art. 195 ust. 2 Pr.z.p. nie jest wykonawca, który przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, zgodnie z art. 184 ust. 4 Pr.z.p. Wskazał, że art. 184 ust. 4 wyraźnie wyodrębnia wykonawcę przystępującego do postępowania oraz stronę postępowania, do której wykonawca przystępuje. Postępowanie inicjowane skargą do sądu jest postępowaniem dwustronnym, opartym na strukturze typu procesowego. Stroną postępowania jest skarżący, którym może być również zamawiający oraz przeciwnik skargi (odwołujący się wykonawca albo zamawiający. Przepisy Prawa zamówień publicznych nie dają podstawy do konstruowania postępowania ze skargi jako ...

poglądu, że przeciwnikiem skargi w rozumieniu art. 195 ust. 2 Pr.z.p. jest także wykonawca, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie przeciwnika skargi. Nie jest trafny pogląd, że obowiązkiem przesłania przez skarżącego przeciwnikowi skargi jej odpisu, wynikającym z art. 195 ust. 2 Pr.z.p., należy objąć - na podstawie art. 80 k.p.c. - także przesłanie odpisu skargi wykonawcy, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie przeciwnika skargi, gdyż art. 80 k.p.c. dotyczy interwenienta ubocznego. Wykonawca, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego staje się uczestnikiem tego postępowania i byłoby nadmiernym uproszczeniem ...

V Ca 1213/08 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie – 2008-07-03 12 fragmentów Premium

2008-07-03 » odrzuca skargę

1655) przesłał jednoczenie odpis skargi do przeciwnika skargi - M..., jego pełnomocnika - rpr. Andrzeja K... oraz wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego - Warszawskiemu P... Spółce Akcyjnej w Warszawie (k. 84, str. 15 skargi). Skarżący powołał się przy tym na treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2007r ...

odpowiednio - daje zaś uprawnienie do zażądania do uzupełnienia braków formalnych środka zaskarżenia w wyznaczonym terminie. Skarżący w zakreślonym terminie uzupełnił braki skargi jedynie częściowo. Niezałączony pozostał dowód nadania odpisu skargi wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego - Warszawskiemu Przedsiębiorstwu M... Spółce Akcyjnej w Warszawie. Wszelkie wątpliwości co do statusu wykonawcy w toku postępowania przed sądem okręgowym w toku postępowania wywołanego wniesieniem skargi wyjaśnił Sąd Najwyższy ...

art. 184 ust. 4 tej ustawy, w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi do sądu okręgowego ma status interwenienta ubocznego, bez konieczności zgłaszania wstąpienia do sprawy na podstawie art. 77 k.p.c." Konsekwencją tego jest konieczność doręczenia takiemu wykonawcy odpisu skargi. Konieczność taka wynika wprost z treści art. 80 kpc. Nie budzi również jakichkolwiek wątpliwości, fakt, że interwencja wykonawcy w przedmiotowym przypadku może występować tylko po stronie zamawiającego. Podkreślić w tym miejscu należy, że treść niniejszej uchwały znana była skarżącemu, gdyż powoływał on ją w swej skardze. Tym samym niedołączenie dowodu nadania odpisu skargi Warszawskiemu ...

X Ga 139/08 – Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu – 2008-06-12 13 fragmentów Premium

2008-06-12 » odrzuca skargę

formalnoprocesowych bądź jej oddalenie jako niezasadnej. Nadto Zamawiający domagał się zasądzenia na swoją rzecz od Skarżącego zwrotu kosztów w wysokości 2.440zł jako wynagrodzenia pełnomocnika ustalonego w fakturze VAT wystawionej mu przez ... . Przystępujący po stronie Zamawiającego wykonawca- Konsorcjum ... na rozprawie 29 maja 2008r. wniosła o odrzucenie skargi na podstawie art. 197 "pzp" albowiem Skarżący naruszył przepis art. 195 ust.2 "pzp" nie doręczając mu jako przystępującemu odpisu skargi. W ...

że Krajowa Izba Odwoławcza dopuściła Konsorcjum jako przystępującego do postępowania odwoławczego. Bezsprzecznie z chwilą przystąpienia wykonawca uzyskuje status interwenienta ubocznego w postępowaniu odwoławczym. Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z 7.12.2007r. III CZP 123/07 [publ. w Lex nr 322101] zgodnie z którą Wykonawca, który nie wniósł własnego protestu ani odwołania przewidzianego w przepisach ustawy z 29.01.2004 ...

ich uczestniczącym w sprawie osobom. W świetle powyższego przy uwzględnieniu art. 195 ust.2 "pzp", Skarżący obowiązany był doręczyć odpis skargi przystępującemu wykonawcy Konsorcjum ... . Bez znaczenia jest przy tym argumentacja Skarżącego, iż nie wiedział, że Konsorcjum w postępowaniu uczestniczy w charakterze interwenienta ubocznego. Reasumując wniesienie skargi ...

123456...69następne »