Spróbuj: "rażąco niska cena jednostkowa" 27

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1823/10 – Wyrok KIO – 2010-09-08 53 fragmenty

2010-09-08 » Oddalono odwołanie

GmbH, na poziomie 0,50 - 3,34 zł. za m2. Odwołujący postawił zarzut, iż rażąco niskie ceny w tych pozycjach, jeżeli obejmują koszt materiału, to z całą pewnością materiał ten nie spełnia wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Podobne zastrzeżenia zgłosił do cen jednostkowych za ułożenie warstw filtracyjnych z pospółki (pozycje 37,40 i 43) wycenionych na 3,84 ...

SIWZ. Nie upoważniało natomiast zamawiającego, jak wywodził odwołujący, do odrzucenia wybranej oferty, ze względu na rażąco niską cenę jednostkową omawianej pozycji kosztorysu. Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ...

nie mógł odrzucić oferty odwołującego, bowiem art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp stanowi o rażąco niskiej cenie w stosunku do przedmiotu zamówienia, a nie zaś rażąco niskiej cenie pewnej części oferty," wyroku z dnia 24 marca 2005 r. Sygn. akt II Ca 425/04 Sądu Okręgowego w Lublinie uznającego również, że "ocena oferty - przedstawienia rażąco niskiej ceny, powinna być odnoszona do całości ceny zaproponowanej przez wykonawcę." Mając na uwadze powyższe niedopuszczalnym jest - tak jak żądał tego odwołujący, stosując wybiórcze porównywanie wybranych pozycji ofert, w tym zakresie w którym składowe ceny jednostkowe oferty ALPINE Bau GmbH są niższe od pozycji innych ofert, a w szczególności od oferty odwołującego, aby cena wybranego wykonawcy została uznana za rażąco niską. Ustalenie rażąco niskiej ceny ma się bowiem odbywać w stosunku do "przedmiotu zamówienia," a nie wyłącznie jego części, o ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 57 fragmentów

2013-02-18 » Oddala odwołanie

stronę i w dwie strony 60 zł za 1 m3, a co łącznie daje cenę 100zł za 1 m3. Z powyższych powodów w ocenie odwołującego nastąpiło zaniżenie ceny w ofercie wykonawcy wybranego na poziomie ok. 400 tys. złotych. Odwołujący wskazał na dalsze w jego ocenie zaniżenia cen w porównaniu z cenami przyjętymi w jego ofercie i tak: wykonanie zbrojenia w konstrukcji żelbetowej, kostka brukowa grubości 8 cm, cena biowłókniny, siatka z przybiciem celem zabezpieczenia dostępu zwierząt do skarpy odwodnej, dowóz wody beczkowozem, plantowanie korony nasypów skarp. Odwołujący wskazał na utrwaloną linię orzeczniczą to jest oceny ceny za wykonanie całości zadania a nie oceny poszczególnych pozycji kosztorysowych. Według art.89 ust.1 pkt 4 ustawy PZP zamawiający odrzuca ofertę z ceną rażąco niską ale w stosunku do przedmiotu zamówienia, a nie w stosunku do poszczególnych jednostkowych elementów tego zamówienia. W ocenie odwołującego nie ma tutaj znaczenia czy zamawiający ustalił cenę ryczałtową czy cenę kosztorysową, ponieważ przepis wprost nakazuje badać cenę do przedmiotu zamówienia, a nie do poszczególnych jednostkowych elementów zamówienia. Sygn. akt KIO 207/13 Dalej odwołujący nie zgadza się z zakwalifikowaniem ceny w wyroku KIO o Sygn. akt KIO 2558/12 do ceny kosztorysowej, ponieważ w jego ocenie jest ona ceną ryczałtową. Odwołujący zwrócił uwagę na brak definicji rażąco niskiej. Ostatnim zarzutem zamawiającego jest kalkulacja strumieniowego regulatora przepływu. W ocenie odwołującego wykonawca wybrany wycenił ...

30.09.2005r. sygn. akt UZP/ZO/)-2665/05 gdzie w stanie faktycznym przewidującym cenę kosztorysową stwierdzono, że odrzucić ofertę zawierającą rażąco niską cenę jednostkową można tylko wtedy gdy cena jednostkowa będąca elementem cenotwórczym całości zamówienia uznana za rażąco niską wpływa w takim stopniu na cenę całości oferty, że można zakwalifikować jako rażąco niską . Dalej odwołujący wskazuje na obowiązujący w przedmiotowym postępowaniu charakter umowy to jest umowy ryczałtowej, przywołując ...

pkt 2 ustawy PZP to jest sprzeczności treści oferty z treścią SIWZ, a nie zarzut rażąco niskiej ceny. Argumentacja odwołującego na rażąco niską cenę została rozwinięta na dalsze ceny jednostkowe w uzasadnieniu odwołania to jest: cen zbrojenia w konstrukcji żelbetowej, kostki brukowej, biowłókniny, siatka i szpilki przeciw zwierzętom, dowóz wody beczkowozem, plantowanie, ceny jednostkowe kamienia i tłucznia. Niemniej przystępujący odniósł się do argumentacji na temat zaniżonych cen wykazując, że posiada stosowne oferty na wykonanie dostaw zgodnie z cenami wykazanymi w kalkulacji i tak np.: pismo z dnia 22.08.2012r. firmy P ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 128 fragmentów

2015-01-14 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

Zgodnie z treścią art. 90 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może żądać wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Ustawa nie precyzuje, co należy uznać za "element oferty mających wpływ na wysokość cen", co oznacza, że takim elementem może być również cena jednostkowa. W niniejszej sprawie Zamawiający wprost zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie wysokości ceny jednostkowej dla poszczególnych pozycji. Przy czym należy zważyć, iż zgodnie z ustawą, Zamawiający nie ma obowiązku ...

6) w zakresie zadania nr 7 - oferta Wykonawcy jest niższa o ok. 57%. Zaniżenie cen jednostkowych wpłynęło na to, że oferta SZTOPKANEL sp. z o.o. w zakresie zadania nr 1,2,3,4,6 i 7 zawiera rażąco niską cenę. [4] Rażące zaniżenie cen jednostkowych, a wskutek tego również ceny globalnej jest istotne nie tylko dla uznania, iż oferta SZTOPKANEL sp. z o.o. zawiera rażąco niską cenę w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy, ale analiza składników jednostkowych jest także istotna z punktu widzenia podstawy odrzucenia, o której mowa w art. 89 ust ...

asortyment w zakresie pakietów sukcesywnie na zamówienie, a ewentualne koszty umowne będą naliczane nie od ceny pakietu a od opóźnionej dostawy. Cała istota skargi sprowadza się do wykazania, że wiążąca w zamówieniu była cena pakietu a nie jej poszczególnych składników, choćby ceny odbiegały od rynkowych a nawet były nierealne [strona 4 skargi]. Ocenie podlegać zatem będzie to czy w tym konkretnym bezspornym stanie faktycznym rażąco niska cena jednostkowego towaru sprzedanego w pakiecie, który został określony jako przedmiot zamówienia powinna być podstawą odrzucenia oferty ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 23 fragmenty

2015-06-18 » Uwzględnia odwołanie

w SIWZ, jak i przy właściwej formule uwzględnienia ilości planowanych badań] - wbrew stanowisku Zamawiającego - te ceny jednostkowe mogą i powinny podlegać refleksji z perspektywy ich poprawnej kalkulacji, zarówno przez pryzmat ceny rażąco niskiej, jak i w kategorii czynu nieuczciwej konkurencji. W orzecznictwie wskazuje się, przykładowo, że stanowi przejaw czynu nieuczciwej konkurencji sytuacja, gdy wykonawca dokonuje kalkulacji części cen jednostkowych w sposób nierentowny, odbiegający od kosztów ponoszonych na wykonanie tego rodzaju zadania, innych zaś relatywnie ...

5 kwietnia 2011 r., sygn. akt KIO 640/11. Stanowisko prezentowane w zakresie uznania za rażąco niską ceny jednostkowej potwierdza wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 15 listopada 2012 r. w spr. V Ga ...

asortyment w zakresie pakietów sukcesywnie na zamówienie, a ewentualne koszty umowne będą naliczane nie od ceny pakietu a od opóźnionej dostawy. Cała istota skargi sprowadza się do wykazania, że wiążąca w zamówieniu była cena pakietu a nie jej poszczególnych składników, choćby ceny odbiegały od rynkowych a nawet były nierealne [strona 4 skargi]. Ocenie podlegać zatem będzie to czy w tym konkretnym bezspornym stanie faktycznym rażąco niska cena jednostkowego towaru sprzedanego w pakiecie, który został określony jako przedmiot zamówienia powinna być podstawą odrzucenia oferty ...

KIO/UZP 193/10, KIO/UZP 214/10 – Wyrok KIO – 2010-03-25 89 fragmentów Premium

2010-03-25 » Oddala odwołanie, Oddala odwołanie

niższa o 20,19 % od wartości szacunkowej zamówienia (80 945 780,00 zł brutto), lecz cena oferty odwołującego A jest również niższa o 8,43 % od wartości zamówienia i wynosi 74 121 744,77 zł brutto. Zamawiający argumentował, iż odwołujący A wskazał - jako rażąco niską cenę jednostkową za przewozy węgla z bocznicy Ruch I w Bieruniu na bocznicę Ruch II w Woli, a więc ten przypadek, gdzie cena wybranego konsorcjum jest najniższa. Jednak jak wynika z analizy cen jednostkowych w ofercie odwołującego A - spośród dwudziestu pięciu cen jednostkowych, wartość trzynastu z nich jest niższa od cen jednostkowych przedstawionych w ofercie wybranego konsorcjum. Zamawiający zaznaczał, iż analogicznie więc powinien je również traktować jako rażąco niskie. Jako przykład wskazał ceny za: wymianę mostownic drewnianych (poz. 17), wymianą szyn typ S-49 (poz. 18), czy cenę za diagnostykę, konserwacje i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej (poz. 19 - Bocznica Ruch II), która jest również prawie dwukrotnie niższa od ceny wybranego konsorcjum, a wartość tych usług w znacznym stopniu decyduje o wartości całego zamówienia. Ogólna cena za obsługę bocznicy "Razem (bocznica Ruch II) za 36 m-cy" zaoferowana przez odwołującego A jest niższa od ceny wybranego konsorcjum o 7 443 684,72 zł brutto. W ocenie zamawiającego, nie zachodziły podstawy aby uznać, że wskazana w proteście cena jednostkowa za przewóz węgla pomiędzy bocznicą Ruch I w Bieruniu a bocznicą Ruch II w Woli w ofercie wybranego wykonawcy jest rażąco niska. Zamawiający zaznaczał, że każdy z wykonawców ceny jednostkowe mógł oszacować na podstawie własnych analiz i kosztów, a istotna jest cena ogółem zamówienia. Podnosił również, iż w obecnym okresie, gdzie nastąpiła korekta rynku i ceny usług przewozowych uległy obniżeniu, a ceny oferowane przez wykonawców są rozbieżne pomiędzy sobą, a także w stosunku do oszacowanej wartości zamówienia, zatem nie świadczą o rażąco niskiej cenie wybranej oferty. Odnosząc się do zarzutu zaniechania odrzucenia oferty wybranego konsorcjum "SERVICE -CARGO ...

ta nie została przez zamawiającego wykazana, mimo wszczęcia procedury weryfikacji przedstawionych cen ofert w aspekcie rażąco niskiej ceny. Ponownie powoływał się na rozbieżności między cenami złożonych ofert i wartością szacunkową zamówienia, co w opinii odwołującego A, winno obligatoryjnie skutkować wszczęciem procedury określonej w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Podtrzymał również zarzuty, iż zaoferowana cena w ofercie wybranego konsorcjum stanowi przejaw nieuczciwej konkurencji, gdyż jednostkowe ceny za poszczególne składowe elementy zamówienia nie pokrywają kosztów świadczenia tych usług. Pismem z dnia 18 ...

oraz odwołujący B, stosując wybiórcze porównywanie wybranych pozycji ofert, w tym zakresie w którym składowe ceny jednostkowe oferty Konsorcjum "SERVICE-CARGO-LHS-PNUIK dla Piast" są niższe od pozycji innych ofert, aby cena wybranego konsorcjum została uznana za rażąco niską. Ustalenie rażąco niskiej ceny ma się bowiem odbywać w stosunku do "przedmiotu zamówienia," a nie wyłącznie jego części, o ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2005 9 fragmentów

2005-09-30 » Oddala odwołanie

Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) polegające na zaniechaniu odrzucenia oferty Konsorcjum jako zawierającej rażąco niską cenę. W uzasadnieniu protestu podano, że w kosztorysie ofertowym w pozycji 1.043 widnieje cena jednostkowa netto 5,13 zł za ułożenie 1 metra bieżącego kanału o średnicy 200 mm. Zdaniem Protestującego cena taka jest ceną niewiarygodną, wielokrotnie niższą od cen rynkowych. To że jest to cena rażąco niska wynika również z faktu, że w ofercie Konsorcjum za ułożenie 1 metra bieżącego o średnicy 160 mm zaoferował on cenę 37,04 zł. W podsumowaniu uzasadnienia protestu podano, że w przypadku wybrania oferty Konsorcjum Zamawiającemu ...

PVC o średnicy 200 mm wyniosły od 52,38 zł do 85,04 zł. Zatem cena zaproponowana przez Konsorcjum jest dziesięciokrotnie niższa od ceny rynkowej. Zespół Arbitrów zważył, co następuje. Z treści art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych wynika, że ofertę odrzuca się jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W niniejszej sprawie Odwołujący wykazał, że w pozycji 1.043 kosztorysu ofertowego Konsorcjum zaoferowało cenę rażąco odbiegającą od ceny rynkowej wynikającej między innymi z danych zawartych w wyżej wymienionym biuletynie. W trakcie rozprawy Zamawiający ...

zmierzające do ustalenia podstaw na jakich Konsorcjum wyceniło tą pozycję. Nadto Zamawiający przeprowadził analizę udziału ceny tej pozycji kosztorysowej w wartości całego przedmiotu zamówienia. W jej wyniku Zamawiający ustalił, że wartość tej pozycji stanowi niewiele ponad 6% ceny zaoferowanej przez Konsorcjum. Niewątpliwe w sprawie jest, że cena za przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ nie ma charakteru ceny ryczałtowej zaś rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, którego wartość nie może przekroczyć ceny zaproponowanej w ofercie. Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę Zespół Arbitrów nie podziela Strona 4 z 6 poglądu Odwołującego, że zastosowanie ceny jednostkowej jako ceny rażąco niskiej jest przesłanką w niniejszej sprawie do zastosowania art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych polegającego na odrzuceniu całej oferty, której cena nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zespół Arbitrów analizując treść w/w przepisu stwierdza, że jego zastosowanie możliwe jest w przypadku, gdy cena jednostkowa będąca elementem cenotwórczym całości zamówienia uznana za rażąco niską wpływa w takim w stopniu na cenę całości oferty, że można ją zakwalifikować jako rażąco niską. W niniejszej sprawie taka relacja nie występuje. Z tych względów orzeczono jak w sentencji. O ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 82 fragmenty

2012-03-19 » Oddala odwołanie

przy założeniu, że znaczna część kanalizacji idzie w drodze i należy zasypać kruszywem cały wykop, cena jednostkowa po odliczeniu ceny rury tj. 48,49zł/mb jaka zostaje na pokrycie tych elementów jest rażąco niska i nie wystarcza na wykonanie całości mb kanalizacji rurą kamionką śr. 250mm. b) poz. 12 - cena jednostkowa wykoanwcy wybranego: 180,00zł/mb. Podobnie jak, w poz. 11 cena samej rury kamionkowej "Keramo" kształtuje się na poziomie 77,0zł/mb, uwzględniając w tym ...

pompowni, zasilania awaryjnego, włączenia pompowni do istniejącego systemu sterowania, rozruch i odbioru. p) poz. 109 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 38.677,00zł/kpl. Cena rażąco niska nie obejmująca całości robót mających być wykonanych w powyższej pozycji. Cena dostawy samej pompowni PI1I-4 kształtuje się na poziomie od 47.500,0 ...

włączenia pompowni do istniejącego systemu sterowania, rozruch i odbioru. r) poz. 148. i poz.244 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 25,00zł/m. Cena rażąco niska, nie obejmuje całości robót mających być wykonanych w powyższej pozycji. Cena samego krawężnika to koszt około 17zł/mb dodając koszt wykonania ławy pod krawężnik minimum 20zł/mb i dodając robociznę ułożenia minimum 18zł/mb to minimalna cena wykonania krawężnika z robotami towarzyszącymi kształtuje się na poziomie 55-60zł/mb. s) poz. 104 - cena jednostkowa wykonawcy wybranego: 2.950,00zł/kpl. Cena rażąco niska, nie obejmuje całości robót mających być wykonanych w powyższej pozycji. Cena samej studzienki z tworzyw sztucznych DZ800 kształtuje się na poziomie 2.950,0zł ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2009 0 fragmentów

2009-09-15 » Kaczmarczyk Jacek, Buduj z Głową, BzG 3/2009

Kaczmarczyk Jacek BzG 3/2009 Zamówienia publiczne W pierwszej części artykułu odsyłałem Czytelnika do dalszej jego części, pisząc: "przykłady orzeczeń będą podane dalej", "odpowiedź za chwilę" czy "jak to zostanie niżej wskazane". W tej części przedstawiam fragmenty orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 217 fragmentów

2021-04-19 » Oddala odwołanie

Odwołujący", wskazuję: I. W przedmiocie zarzutów dotyczących odrzucenia oferty Odwołującego AGLET z postępowania z powodu rażąco niskiej ceny oferty. 1. Na wstępie należy podkreślić, że Zamawiający w niniejszym postępowaniu miał prawo a jednocześnie obowiązek badać zarówno ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych prac w ramach zamówienia jak i cenę całkowitą oferty pod kątem wystąpienia rażąco niskiej ceny. Bez znaczenia pozostaje przy tym okoliczność, iż wynagrodzenie wykonawcy miało charakter ryczałtowy. W orzecznictwie KIO utrwalony jest pogląd, że w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego ceny jednostkowe poszczególnych pozycji również podlegają badaniu, co więcej rzetelna ocena cen jednostkowych wpływa na ocenę ceny całkowitej oferty — w zakresie rażąco niskiej ceny: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 czerwca 2016 r., sygn. akt KIO 910/16: Za nieuzasadnioną Izba uznaje argumentację, że wobec ceny ryczałtowej nie można badać poszczególnych pozycji wyceny całości zadania. Owszem należy zgodzić się z twierdzeniem, że o rażąco niskiej cenie decyduje całość wynagrodzenia a nie wynagrodzenie poszczególnych jej pozycji. Niemniej by odpowiedzieć na pytanie czy cena ma charakter rażąco niskiej należy zbadać jej poszczególne elementy, składające się na całość, co daje podstawę do odpowiedzi czy cena ryczałtowa pokrywa koszty jak i zysk przedsiębiorcy na zadaniu. Tylko przez pokazanie zaniżonych elementów w cenie ryczałtowej można stwierdzić jej zaniżenie. O możliwości badania poszczególnych cen jednostkowych nie decyduje zatem sam charakter wynagrodzenia, a to czy konkretna cena jednostkowa jest istotną częścią składową ceny całkowitej oferty. Taki charakter bez wątpienia miały ceny zaoferowane za warstwy bitumiczne. Warstwy bitumiczne w ofercie Odwołującego zostały wycenione na kwotę 1 240 199,29 zł netto, która to wartość stanowi 22% ceny całkowitej netto oferty Odwołującego. Przede wszystkim należy stwierdzić, że wykonanie robót związanych z warstwami bitumicznymi ...

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia14 sierpnia 2018r. KIO 1489/18 Badanie kwestii rażąco niskiej ceny, niezależnie od podstaw jej wszczęcia (...), dotyczyć może całkowitej ceny oferty, bądź jej istotnej części składowej (por. przepis art. 90 ust. 1 in principio Pzp). Ową istotność tłumaczyć należy jako wymierny wpływ na cenę całkowitą oferty, co wymaga ustalenia w okolicznościach danej sprawy, przy uwzględnieniu m.in. rodzaju przedmiotu zamówienia, czy czynnika cenotwórczego. Stwierdzenie, że wysokość istotnej składowej ceny oferty ustalona została w oderwaniu od realiów rynkowych powoduje, że cenę całkowitą oferty uznać należy za rażąco niską. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 stycznia 2019 r. KIO 2678/18 Pojęcie "istotności" części składowej ceny lub kosztu należy interpretować również poprzez odniesienie się do "istotności" części przedmiotu zamówienia, przynależnej danej części składowej ceny lub kosztu. Jeżeli określone prace w ramach realizacji zamówienia mają dla zamawiającego istotne znaczenie, to powinien on mieć prawo zbadania czy za prace te wykonawca oferuje cenę, która nie została przez niego rażąco zaniżona. Tym samym — właśnie nieprawidłowe elementy wyjaśnień w zakresie tego elementu — słusznie spowodowały, że wykonawca ten potwierdził w wyjaśnieniach rażąco niską cenę. 2. Wbrew twierdzeniom odwołującego wysokości cen jednostkowych nie można było ustalić "dowolnie". Zgodnie ze sposobem obliczenia ceny oferw ustanowionym w SIWZ, należało: 16. Sposób obliczenia ceny oferty 16.1. Cenę na dane zadanie należy określić jako cenę ryczałtową. Wartość pozycji i ceny jednostkowe, winny być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 16,2. Ceny jednostkowe winny być podane netto i zawierać wszystkie składniki, o których mowa w specyfikacji technicznej mające ...

ma obowiązek odnieść się do pełnej treści wyjaśnień — w tym do wyjaśnień w zakresie konkretnej ceny jednostkowej. Nie jest zasadne twierdzenie, że Zamawiający mógł w takim przypadku oceniać wyjaśnienia wyłącznie pod kątem rażąco niskiej ceny całkowitej oferty i zupełnie pominąć tę część wyjaśnień, która wskazuje, że istotna część składową ceny — tj. cena za warstwy bitumiczne jest rażąco niska. To nie treść wezwania determinuje zakres oceny Zamawiającego ale treść wyjaśnień. Zamawiający nie mógł pominąć okoliczności wskazujących na rażąco niską cenę jednostkową, tylko dlatego, że nie pytał o nie w sposób bezpośredni w treści wezwania. Ocena wyjaśnień rażąco niskiej ceny nie może być wybiórcza. Każda okoliczność ujawniona w treści wyjaśnień a mająca znaczenie dla oceny oferty pod kątem wystąpienia w niej rażąco niskiej ceny musi być wzięta pod uwagę. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 maja 2017 r ...

« poprzednie12345678...213następne »