Spróbuj: "rażąco niska cena jednostkowa" 27

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1155/15, KIO 1156/15, KIO 1162/15 – Wyrok KIO – 2015-07-13 75 fragmentów

2015-07-13 » Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

i prawidłowości jego wyniku, konieczne jest wezwanie tych wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie kalkulacji ceny. Zwrócić także należy uwagę że: cena jednostkowa HP za punkt funkcyjny jest po wielokroć rażąco niska, zaś cena za roboczodzień jest rażąco niska, w rezultacie cała cena jest rażąco niska; cena jednostkowa Konsorcjum COMARCH za punkt funkcyjny jest rażąco niska, zaś cena za roboczodzień jest po wielokroć rażąco niska, w rezultacie cała cena jest rażąco niska; cena jednostkowa ASSECO za punkt funkcyjny jest rażąco niska jeśli wykonawca ten korzystał z innego środowiska niż przekazane przez Zamawiającego, w rezultacie cała cena jest rażąco niska; cena jednostkowa Konsorcjum AMG za roboczodzień jest rażąco niska jeśli wykonawca ten korzystał z innego środowiska niż przekazane przez Zamawiającego, w rezultacie cała cena jest rażąco niska. Odwołujący wskazuje, że zgodnie z posiadaną przez niego wiedzą oraz know-how, wynikającymi z przeszło dwudziestoletniego doświadczenia w świadczeniu usług informatycznych, ceny zaoferowane przez wykonawców HP i Konsorcjum Comarch istotnie odbiegają od rzeczywistej wartości przedmiotowego zamówienia i noszą znamiona cen rażąco niskich. W przypadku natomiast ofert Asseco i Konsorcjum AMG - proponowana przez tych wykonawców cena byłaby oczywiście inna (wyższa), gdyby uwzględniała koszt środowisk, licencji i infrastruktury zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ...

w związku z naruszeniem art. 90 ust. 1 - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny i art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (…) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia przez zaniechanie przez Zamawiającego zastosowania procedury wyjaśnień ‘rażąco niskiej ceny’ oraz zaniechania czynności odrzucenia ofert złożonych przez: wykonawcę Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o ...

postępowań jak również tego, że jeden z wykonawców Asseco Polan S.A., choć i na ceny jednostkowe zaoferowane przez tego wykonawcę się powoływał w obecnie prowadzonej procedurze zaoferował cenę za punkt funkcyjny dziesięciokrotnie wyższą. Zamawiający rozstrzygając czy ma do czynienia z rażąco niska ceną powinien mieć na uwadze w szczególności "rzeczywistą relację wartości świadczenia pieniężnego do wartości świadczenia niepieniężnego ...

KIO 1091/18 – Wyrok KIO – 2018-06-18 68 fragmentów Premium ciekawe zdania

2018-06-18 » Oddala odwołanie

Tym samym odwołujący stwierdził, iż przekonujące i wystarczające były jego wyjaśnienia co do tego, że cena całościowa za realizację zamówienia pozwoli mu osiągnąć zakładany w kalkulacji zysk. Przegląd orzecznictwa KIO w tej materii pozwala podsumować, że "Prowadzenie wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny w odniesieniu jedynie do dwóch cen jednostkowych spośród wielu, składających się na ostateczną cenę oferty prowadziłoby bowiem do fałszywych wniosków, rażąco niska cena jednostkowa nie stanowi bowiem o rażąco niskiej cenie oferty, a ponadto wypaczałoby instytucję rażąco niskiej ceny oferty, która przedmiotem oceny czyni cenę oferty a nie ceny jej elementów składowych" (KIO 3021/13), a także "Przepisy art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 p.z.p. stanowią literalnie, że przedmiotem rażąco niskiej ceny może być tylko oferta, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Chodzi bowiem o odniesienie ceny do całego przedmiotu zamówienia, nie zaś do niektórych tylko pozycji, np. do ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów komunalnych zmieszanych choćby nawet cena części oferty mogła być uznana za rażąco niską, to żadną miarą nie czyni to rażąco niskiej ceny całej oferty, (za postanowieniem SO w P. z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt ...

art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz 90 ust. 3 ustawy przez błędne uznanie, iż cena oferty wykonawcy jest rażąco niska, w sytuacji gdy wykonawca wykazał że na całym zamówieniu osiągnie zysk Zarzut nie zasługuje na ...

zysk - odpady zmieszane. W tej sytuacji nie można uznać, że odwołujący udowodnił zamawiającemu, że jego ceny jednostkowe spornych frakcji odpadów nie zawierają ceny rażąco niskiej, a ceny te mogą powodować, że cena za całość zamówienia jedynie oszacowana na potrzeby porównania i oceny ofert, może okazać się również rażąco niska w toku realizacji przedmiotowego zamówienia. Należy bowiem zwrócić uwagę odwołującego na fakt, że o jego rzeczywistej cenie i rzeczywistym zysku z realizacji zamówienia nie zadecyduje cena całości oferty, ale poszczególne ceny jednostkowe i ilości rzeczywiście odebranych odpadów. Co więcej odwołujący uważa, że ilości poszczególnych odpadów podane w ...

KIO 861/18 – Wyrok KIO – 2018-05-16 46 fragmentów Premium

2018-05-16 » Zaskarżone » Oddala odwołanie

za przewiezienie zwłok często przekracza jedną godzinę", a tym samym wyliczenia Odwołującego są nieprawidłowe i cena oferowanej usługi została rażąco zaniżona. W ramach prowadzonego postępowania Odwołująca złożyła ofertę z ceną netto wynoszącą 19.500 zł, wskazując przy tym w tabeli cenowej jednostkową cenę za przewóz zwłok w wysokości 40,00 zł netto, cenę za 1 km przewozu poza granicami miasta w wysokości 1,50 zł netto oraz cenę za przechowywanie zwłok w wysokości 5 zł netto za dobę. Kalkulacja przeprowadzona została w oparciu ...

wskazuje się bowiem na dopuszczalność więcej niż jednokrotnego wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, szczególnie, gdy ma ono postać dalszego, doprecyzowującego ustalenia okoliczności poruszonych w wyjaśnieniach. Niezależnie od powyższego wskazał, iż zgodnie z orzecznictwem KIO, przy badaniu rażąco niskiej ceny należy brać pod uwagę całość ceny, a nie opierać się jedynie na niektórych jednostkowych kosztach (wyrok KIO z 15.10.2014 r., sygn. akt: KIO 1989/14). Prowadzenie wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny w odniesieniu jedynie do dwóch cen jednostkowych spośród wielu, składających się na ostateczną cenę oferty prowadzi do fałszywych wniosków, rażąco niska cena jednostkowa nie stanowi bowiem o rażąco niskiej cenie oferty, a ponadto wypaczałoby to instytucję rażąco niskiej ceny oferty, która przedmiotem oceny czyni cenę oferty, a nie ceny jej elementów składowych (wyrok KIO z 07.12.2017 r., sygn. akt: KIO 2467/17). Z daleko idącej ostrożności wskazać również należy, iż nawet kwestionując elementy ceny odnoszące się do kosztów pracowniczych, przedstawiony przez Odwołującego łączny koszt wykonania usługi (22,06 zł) jest znacznie niższy od zaoferowanej ceny (40,00 zł), tym samym nawet gdyby uwzględnić dodatkowe koszty wynagrodzenia, o których wspomina Zamawiający ...

pkt 4 Pzp odrzucając ofertę Odwołującego, gdyż wyjaśnienia składane dwukrotnie przez Odwołującego nie potwierdziły, aby cena przewidzianego do realizacji zamówienia została skalkulowana poprawnie, co więcej, uznał iż cena ta jest rażąco niska. Odnosząc się do uzasadnienia Odwołującego Zamawiający informuje, iż na bazie dotychczasowych doświadczeń w zakresie świadczonych ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 66 fragmentów

2015-07-29 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

podstawie art. 90 ust. 1 pzp. Zwłaszcza w sytuacji, gdy rozliczenie kontraktu zostanie oparte o cenę kosztorysową. Odwołujący stwierdził, że rażąco niska cena dotyczy również cen jednostkowych i może mieć miejsce także w sytuacji, gdy różnica pomiędzy ceną globalną oferty odrzuconej z powodu rażąco niskiej ceny nie wykazuje znaczącej procentowej różnicy w stosunku do ceny globalnej oferty wybranej. Zdaniem Odwołującego w dalszej kolejności Zamawiający powinien odrzucić oferty tych oferentów, którzy nie udowodnią, że poszczególne ceny jednostkowe zostały należycie wycenione i zawierają realne koszty wykonania zakresu zamówienia oraz ich wycena jest zgodna z SIWZ. W zakresie wykazania, że nie jest możliwe wykonanie pewnych robót za ceny wskazane przez oba Konsorcja odesłano do pkt II uzasadnienia odwołania. W podsumowaniu zamieszczonym w pkt II uzasadnienia odwołania Odwołujący następująco oszacował wpływ zaniżenia cen analizowanych tam pozycji na cenę całej oferty: Konsorcjum Ciepłownik (bez kosztów pracy) - 5 mln zł netto, Konsorcjum B&W - 3 ...

wynagrodzenia za roboty dodatkowe na podstawie kosztorysu itp. konieczne jest zbadanie, czy nie miała miejsca rażąco niska cena jednostkowa, która dla rozliczenia tej inwestycji będzie miała ogromne znaczenie. Odwołujący wywiódł, że w tych okolicznościach, nawet jeśli łączna cena oferty nie odbiega znacząco od poziomu cen innych wykonawców, zastosowany przez wykonawcę sposób kalkulacji cen jednostkowych prowadzić może do wniosku, że wykonawca roboty, które wycenił nawet wyżej niż konkurenci, wykona na ...

według zaostrzonych kryteriów przyjmowanych w doktrynie i orzecznictwie nie ma podstaw do powstania takich wątpliwości - ceny tych ofert odbiegają znacząco mniej niż 10% od średniej grup ofert o zbliżonych cenach (czyli wyliczonej bez uwzględnienia oferty Astal), a także znacząco mniej niż 20% od wartości oszacowania dokonanego przez Zamawiającego. Zarówno ustawa pzp, jak również prawo unijne nie definiują pojęcia "rażąco niskiej ceny". Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa istotne jest to, że przy ocenie, czy mamy do czynienia z rażąco niską ceną należy brać pod uwagę cenę całkowitą oferty, a nie ceny za poszczególne elementy oferty, chyba że okoliczności dotyczące postępowania wskazują na szczególne znaczenie cen jednostkowych. W tym postępowaniu, które dotyczy zamówienia na roboty budowlane, czyli osiągnięcia określonego z góry rezultatu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 76 fragmentów

2013-07-04 » Oddala odwołanie

umowy, to prace w tym zakresie stanowiłaby darowiznę, a nie realizację zamówienia publicznego. Każda wartość ceny również jednostkowej winna być wyceniona rzetelnie z uwzględnieniem poniesionych kosztów. W przypadku zaoferowania nawet cen jednostkowych 0 zł mamy do czynienia z rażąco niską ceną jednostkową, która miała wpływ na wartość całego zamówienia (wyrok ZA z dnia 23.2006 r. sygn ...

1 i 2 Pzp. Odnośnie zarzutu zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum IT Works S.A. zawierającej rażąco niską cenę i w związku z tym stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji. W dniu 10.05.2013 r. Konsorcjum IT Works S.A. złożyło wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny. Wyjaśnienia wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny zostały także objęte tajemnicą przedsiębiorstwa wykonawcy. Zamawiający nie ujawnił i nie udostępnił tej części wyjaśnień ...

Wzoru mowy. Nadto, Izba podkreśliła, że obecnie obowiązujące przepisy Pzp, nie dają podstaw do uznawania ceny jednostkowej, jako mającej charakter ceny rażąco niskiej. Art. 89 ust.1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 3 Pzp stanowią bowiem literalnie - wprost, że przedmiotem rażąco niskiej ceny może być tylko oferta, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Stąd ugruntowane i jednoznaczne stanowisko orzecznictwa w tym zakresie. Chodzi bowiem o odniesienie ceny do całego przedmiotu zamówienia, nie zaś do niektórych tylko pozycji, a w tym wypadku do ceny P2. Choćby nawet cena części oferty mogła być uznana za rażąco niską, to żadną miarą nie czyni to rażąco niskiej ceny całej oferty. (za postanowieniem SO w Poznaniu z dnia 17.01.2006 r., sygn. akt: II Ca 2194/05). Podobnie - ustalenia czy mamy do czynienia z rażąco niską ceną nie można wybiórczo porównywać poszczególnych elementów składających się na część składową ceny (wyrok SO w Częstochowie, sygn. akt: VI Ca 628/05). Analogiczne stanowisko zajął Zespół Arbitrów ...

KIO 1664/18 – Wyrok KIO – 2018-09-04 135 fragmentów Premium ciekawe zdania

2018-09-04 » Oddala odwołanie

szereg elementów kosztotwórczych, istotnych w Postępowaniu. Pominięcie takie nie pozwala na uznanie zaoferowanej przez niego ceny za mającą charakter rynkowy. Odwołujący zwrócił uwagę na treść jego wyjaśnień z dnia 25 czerwca oraz 9 lipca br. w sprawie wysokości zaoferowanej prze nas ceny. W pismach tych Odwołujący szczegółowo omówił elementy kosztotwórcze istotne dla określenia wysokości ceny w Postępowaniu. Wniósł o uwzględnienie informacji przedstawionych w obu pismach (objętych częściowo tajemnicą przedsiębiorstwa) w postępowaniu dowodowym prowadzonym w trakcie postępowania odwoławczego. Odwołujący zaznaczył następnie, że za rażąco niską cenę może być uznana nie tylko cena oferty, ale i ceny jednostkowe wskazane w formularzu ofertowym. W tym zakresie także ceny jednostkowe powinny być poddane badaniu w ramach procedury przewidzianej w treści art. 90 ust. 1 Pzp. Zgodnie bowiem z treścią tego przepisu jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu ...

najwyższych na rynku. W ocenie Odwołującego kwota netto roboczogodziny w wysokości 9,70 zł jest rażąco niską ceną jednostkową (jest to samodzielna przesłanka do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ...

Zamawiającego - wynik (zysk) ekonomiczny. W grę mogą też wchodzić różnice w przyjętym sposobie kalkulacji cen jednostkowych, tym bardziej, że Zamawiający nie narzucał wykonawcom przyjęcia określonego sposobu. To, że cena Wykonawcy T jest zdecydowania niższa od ceny Odwołującego nie powoduje, że oferta pierwszego zawierała cenę rażąco niską. Dokonując analizy ceny Zamawiający wziął pod uwagę całokształt okoliczności, a nie samą kwotę, wszechstronnie oceniając ofertę, w tym ...

V Ga 106/12 – Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie – 2012-11-15 11 fragmentów Premium ciekawe zdania

2012-11-15 » oddala skargę

ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. w Ł. do złożenia wyjaśnień mających na celu ustalenie, czy cena zaoferowana przez wykonawcę za wszystkie składniki pakietu nr (...), w szczególności za składnik podany w poz.3, nie jest cena rażąco niska, podczas gdy Zamawiający pismem z dnia 30 lipca 2012 r. wezwał (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w Ł. do złożenia wyjaśnień w zakresie ceny jednostkowej zaoferowanej w pakiecie nr (...) poz.3 z uwagi na zarzut innego wykonawcy - (...) Sp. z o.o. w W., iż cena asortymentu zaoferowanego w poz.3 pakietu (...) jest ceną poniżej kosztów produkcji, a wykonawca (...) Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. w L. złożył ...

a nie na konkretny element pakietu w rozumieniu art.89 ust.1 pkt.4 Pzp) cena rażąco niska to cena za całość oferowanego świadczenia. Nie może więc być powodem odrzucenia na podstawie tej przesłanki zaoferowanie za jakiś element świadczenia ceny znacząco odbiegającej od cen rynkowych, a nawet ceny nierealnej. Jeśli wielkość taka zostaje następnie skompensowana cenami za inne elementy świadczenia i w całości cena nie nabiera charakteru rażąco niskiego, zamawiający nie powinien ingerować w zasady przeprowadzania kalkulacji wewnętrznej (w obrębie przedmiotu zamówienia) dokonanej przez wykonawcę. Ocena, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia powinna być dokonana w odniesieniu do całości ceny zaproponowanej przez wykonawcę. Oferta zawierająca niższe ceny jednostkowe w stosunku do innych ofert nie jest dowodem, iż jej złożenie stanowi utrudnienie dostępu do rynku innym wykonawcom i że ceny zostały podane poniżej kosztów wytworzenia. Istotą zamówienia publicznego jest konkurowanie wykonawców na rynku i składanie ...

asortyment w zakresie pakietów sukcesywnie na zamówienie, a ewentualne koszty umowne będą naliczane nie od ceny pakietu a od opóźnionej dostawy. Cała istota skargi sprowadza się do wykazania, że wiążąca w zamówieniu była cena pakietu a nie jej poszczególnych składników, choćby ceny odbiegały od rynkowych a nawet były nierealne (strona 4 skargi). Ocenie podlegać zatem będzie to czy w tym konkretnym bezspornym stanie faktycznym rażąco niska cena jednostkowego towaru sprzedanego w pakiecie, który został określony jako przedmiot zamówienia powinna być podstawą odrzucenia oferty ...

KIO 2057/19 – Wyrok KIO – 2019-10-29 31 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-10-29 » Uwzględnia odwołanie

nie poparte żadnymi dowodami, co więcej zawarte w nich treści wprost wskazują na okoliczność zaoferowania rażąco niskiej ceny i dokonanie nieuprawnionego przesunięcia kosztów pomiędzy poszczególnymi wycenianymi usługami opodatkowanymi różnymi stawkami podatku od towarów i usług, 3) zaniechaniu odrzucenia oferty przystępującego, mimo iż zawiera ona cenę skalkulowaną nierzetelnie, rażąco niską cenę jednostkową za pozycje formularza ofertowego budynki - kondygnacje (tj. sprzątanie powierzchni wewnętrznych) w stosunku do przedmiotu zamówienia, w szczególności przystępujący nie udźwignął ciążącego na nim ciężaru udowodnienia, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, w szczególności ceny jednostkowej we wskazanej pozycji, 4) zaniechaniu odrzucenia oferty przystępującego, mimo iż jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, albowiem przystępujący dokonał niedozwolonych przesunięć w ramach ceny ogółem i część kosztów wykonania usługi na powierzchnie wewnętrzne (pozycja z formularza ofertowego: budynki - kondygnacje ...

z postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) kosztów pracowniczych, - przystępujący nie doszacował istotnej części składowej ceny jednostkowej tj. pozycji w formularzu cenowym budynki - kondygnacje, m.in. z przyczyn wskazanych powyżej, jak również z uwagi na błąd metodologiczny tkwiący w sposobie wyliczenia ceny ofertowej tj. przystępujący nie kalkulował w ramach podanych cen jednostkowych za usługę ujętą w pozycji budynki - kondygnacje wszelkich kosztów realizacji wycenianej usługi (poprzez przypisanie ich do konkretnej wyszczególnionej pozycji w formularzu ofertowym), przystępujący za wiążącą traktował wyłącznie podaną cenę brutto za całość usługi, natomiast podane ceny jednostkowe traktował pomocniczo i nie widział konieczności ujęcia w nich pełnych kosztów realizacji usługi, a w konsekwencji - zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez przystępującego mimo, iż oferta ta zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający tym samym wbrew dyspozycji art. 90 ust. 3 Pzp ...

przystępujący nie udźwignął spoczywającego na nim ciężaru dowodu, a tym samym nie obalił domniemania, że cena oferty jest rażąco niska, - co więcej opisany przez przystępującego sposób obliczenia ceny w wyjaśnieniach ceny wskazuje, iż wykonawca ten nie kalkulował należycie pełnych kosztów realizacji usługi w szczególności w podanej cenie jednostkowej za poszczególne usługi a dokonywał nieuprawnionych przesunięć kosztów pomiędzy poszczególnymi cenami jednostkowymi, 2) art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 3 oraz ...

« poprzednie1234567...213następne »