Spróbuj: "rażąco niska cena jednostkowa" 27

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1529/21 – Wyrok KIO – 2021-06-29 69 fragmentów Premium

2021-06-29 » Oddala odwołanie

gdy wykonawca złożył nierzetelne, ogólnikowe i lakoniczne wyjaśnienia, uzasadniając podniesione przez siebie twierdzenia w zakresie ceny i że jest on w stanie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, a tym samym nie wykazał, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny - a w konsekwencji - zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum mimo, iż oferta ta zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający tym samym wbrew dyspozycji art. 90 ust. 3 ustawy ...

89 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp mowa jest tylko o obowiązku odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, jednakże regulację tę należy odczytywać łącznie z przepisem ...

ofertowych na przedmiotowe zadanie złożonych przez Konsorcjum: Odwołujący i P... w 2018 r. wynikają zbliżone ceny jednostkowe netto za poszczególne usługi jak obecnie oferowane przez Przystępującego. Natomiast z formularzy ofertowych złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji z grudnia 2020 r. przez Odwołującego wynikają ceny jednostkowe netto zbliżone do zaoferowanych przez Odwołującego w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp: "1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia." W myśl art. 90 ust. 1 ustawy pzp: "1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 48 fragmentów ciekawe zdania

2021-06-25 » Oddala odwołanie

tej nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową, a tym samym nie obejmuje rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia. Cena zaproponowana przez wykonawcę S... jest więc ceną dumpingową i rażąco niską. Odwołujący kontaktował się z wieloma dostawcami, i najtańsze wyroby - kratownice oferuje I... S.C., której ...

dokumentacją projektową, a co za tym idzie, nie obejmuje rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia. Za zaproponowaną cenę S... nie jest w stanie wykonać 13 lamp, a gdyby przyjąć, że wskazana cena obejmuje wykonanie, montaż i zainstalowanie wszystkich 13 lamp to należy wskazać, że podana cena jest rażąco niska. 4) Cena jednostkowa dla wykonania koszy na odpady i ławek parkowych w ofercie podstawowej i dodatkowej S..., w ...

w ofercie wykonawcy S..., zamawiający miał obowiązek zwrócić się do wykonawcy o przedłożenie stosownych wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Biorąc pod uwagę treść oferty S... nie ulega wątpliwości że zawiera ona rażąco niską cenę, a wynika to z faktu, że wskazane ceny jednostkowe nie funkcjonują na rynku i nie ma możliwości, żeby wykonać dane prace w cenach przez niego zaproponowanych. Odwołujący podkreślił, że jak wynika z treści art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, punktem odniesienia dla kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej jest ustalona przez zamawiającego cena za przedmiot zamówienia. Z przepisu tego wprost wynika, że chodzi o odniesienie ceny do przedmiotu zamówienia. W chwili oceny ofert jedynym obiektywnym wyznacznikiem tego, czy cena może być uznana za rażąco niską jest wartość zamówienia z podatkiem VAT. Zatem w sytuacji, w której cena zaoferowana przez S... faktycznie w sposób znaczący odbiegała od szacunkowej wartości zamówienia ustalonej przez zamawiającego, istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że cena ta jest rażąco niska. Uzasadnione wątpliwości odwołującego budzi możliwość i realność zweryfikowania oferty S... przez zamawiającego, a to leżało ...

« poprzednie1234567...217następne »