Spróbuj: "przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty" 3

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO/UZP 1879/10 – Wyrok KIO – 2010-09-10 36 fragmentów

2010-09-10 » Uwzględniono odwołanie

22 grudnia 2009 roku. Nowelizacja wprowadziła do polskiego prawa instytucję zwolnienia z obowiązku zabezpieczania wadium ofert począwszy od momentu dokonania przez zamawiającego, czynności wyboru oferty innego wykonawcy, Zostało to ustanowione wprost w art. 46 ust. 1 Pzp. Uprawnione jest zatem twierdzenie, że niezależnie od środka ochrony prawnej, wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty - nie wnosząc nowego ani nie przedłużając wadium. Wszak w przypadku, gdyby ostatni dzień terminu związania ofertą a zarazem ważności wadium, przypadał po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający nie wezwałby do przedłużenia terminu związania ofertą i wadium, zaś wykonawca zamierzałby skorzystać ze środka ochrony prawnej - wówczas musiałby dla możliwości udokumentowania posiadania interesu w uzyskaniu zamówienia, co jest warunkiem koniecznym dla wniesienia środka ochrony, przedłużyć termin związania ofertą, Na wniesienie środka ochrony, ustawa zakreśla termin. W okresie przed protestem - termin związania ofertą płynie, jednak nie ma obowiązku wnoszenia wadium. Zatem w stanie prawnym obowiązującym dla przedmiotowej sprawy, powstaje wyjątek od stosowania art. 85 ust. 4 Pzp. Przedłużenie terminu związania ofertą, którego niewspółbieżność (odmienność co do terminu trwania) z wadium podważył zamawiający następowało de facto 26 czerwca 2010 r. Oznacza to, że w dniu wejścia w życie przedłużenia terminu związania ofertą protestujący nie miał obowiązku wnoszenia wadium. Fakt, iż wadium pozostało złożone u zamawiającego, nie ma żadnego znaczenia. Gdyby nie pismo z 25 czerwca 2010 r. o wyborze oferty, oraz wysłane w ślad za nim, pismo o ustalenie sposobu odebrania dowodu wniesienia wadium. Protestujący uzupełniłby wadium w terminie. Skoro otrzymał zawiadomienie o wyborze wykonawcy WYG oraz pismo ustalające sposób odbioru wadium - zaniechał czynności jego dalszego wnoszenia. Sprawa wydaje ...

wywody do dyspozycji normy prawnej zawartej w art. 85 ust. 4 Pzp, który stanowi, że przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zastosowanie literalnej wykładni powyższej normy prawnej oznaczałoby doprowadzenie w niektórych sytuacjach, jak w tym postępowaniu, do kuriozalnych konsekwencji. Posiadając gwarancje bankowe, których termin ważności (możliwości zaspokojenia przez zamawiającego swoich roszczeń) w dniu dokonywania czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, który jednocześnie, jest ostatnim dniem pierwotnego termin związania ofertą, przenosi określony przez zamawiającego okres związania ofertą i w przypadku wezwania wykonawców do przedłużenia okresu związania ofertą, który z kolei przenosi wydłużony okres ważności wystawionej gwarancji bankowej (jak to miało miejsce w ...

sytuacji, która wytworzyła się na skutek pisma wystosowanego w południe 25 czerwca 2010 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty. Od tego momentu zamawiający nie może wymagać przedłużenia terminu związania ofertą od wykonawców, których oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza, ale na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp zwraca wadium tym wykonawcom. Art. 46 ust. 1 Pzp brzmi, cyt.: »Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a«. Z przytoczonych wyżej powodów pierwszy zarzut odwołującego jest popierany przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 21 fragmentów

2010-06-24 » Oddala odwołanie

poinformował Konsorcjum o rozstrzygnięciu postępowania; pismem z 26 kwietnia 2010 roku Zamawiający wezwał Konsorcjum do przedłużenia terminu związania ofertą i wniesienia wadium na przedłużony termin związania ofertą, termin związania ofertą Konsorcjum oraz termin związania oferta upływał 29 maja 2010 roku. W odpowiedzi dopiero 28 maja 2010 roku Konsorcjum zabezpieczyło swoją ofertę wadium oraz zobowiązaniem o związaniu ofertą. Zamawiający podnosi, iż uwzględniając powyższe konsorcjum nie ma interesu prawnego w składaniu odwołania. Zamawiający podkresla, iż gdyby nie okoliczność, że konsorcjum zostało już wykluczone z postępowania i oferta konsorcjum została odrzucona z postępowania to konsorcjum podlegałoby wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy PZP. Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron postępowania, na podstawie zebranego materiału dowodowego w sprawie oraz oświadczeń ...

procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Odwołujący miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, lecz wobec faktu nieprzedłużenia terminu związania ofertą nie ma możliwości wykazania przesłanki szkody będącej skutkiem naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy albowiem ewentualna szkoda, którą mógłby ponieść Odwołujący byłaby skutkiem zaniedbania po stronie tegoż Odwołującego. Regulacja art. 85 ust 2 ustawy umożliwia wykonawcy samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą, jednakże uprawnienie to determinuje obowiązek po stronie Wykonawcy do przedłużenia samodzielnie terminu związania ofertą w przypadku gdy nie wnioskuje o to Zamawiający (z uwagi na to, że termin związania ofertą już raz przedłużał lub nie wezwał wykonawców do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą) a gdy Wykonawca chce być uczestnikiem postępowania, bowiem w innym przypadku na skutek upływu terminu związania ofertą, oferta Odwołującego nie wiąże, co prowadzi do wniosku, iż Odwołujący przestaje być uczestnikiem postępowania (porównaj: Wyrok ...

Wykonawca może przez jednostronną czynność prawną - oświadczenie woli wydłużyć bez zgody, czy też inicjatywy Zamawiającego, termin związania swoją ofertą. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający pismem z 26 kwietnia 2010 roku wezwał raz wykonawców biorących udział w postępowaniu do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, dokonał tego 28 kwietnia 2010 roku pismem z 26 kwietnia 2010 roku. Odwołujący na wezwanie Zamawiającego odpowiedział niezwłocznie w dniu wezwania tj. 28 kwietnia 2010 roku składając oświadczenie "iż przedłuża okres związania ofertą (…) na okres kolejnych 30 dni tj. do dnia 29.05.2010.". Należy zaznaczyć, iż odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 31 maja 2010 roku, czyli drugiego dnia po upływie terminu związani ofertą; termin ten nie był przedłużany przez Odwołującego co wynika zarówno z dokumentacji jak i z oświadczeń stron postępowania. Odwołujący zobowiązany był do przedłużenia terminu związani ofertą w oparciu o art. 85 ust 2 ustawy oraz art. 85 ust 4 ustawy, który jednoznacznie wskazuje, iż możliwe jest dokonywanie przedłużenia terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty. Odwołujący zobowiązany był do przedłużenia terminu związania ofertą nawet gdy oferta Odwołującego został odrzucona. W innym przypadku należy uznać, iż Odwołujący sam, nie realizując uprawnienia z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 43 fragmenty

2013-06-28 » Oddala odwołanie

uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Wskazując na powyższe wniósł o unieważnienie wadliwej czynności odrzucenia oferty Odwołującego, unieważnienie wadliwej czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym Postępowaniu, tj. wyboru oferty złożonej przez KINNARPS POLSKA, nakazanie poprawienia w ofercie Odwołującego innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, wezwania Odwołującego, który złożył wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, (względnie) wezwania Odwołującego w wyznaczonym terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz odrzucenie oferty wykonawcy KINNARPS POLSKA jako oferty, której treść jest niezgodna z treścią SIWZ bądź (względnie) wezwanie KINNARPS POLSKA, który złożył wymagane ...

szkody. Odwołujący, zdaniem KIO, wykazał tylko interes we wnoszeniu odwołania, albowiem - jego zdaniem - Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem art. 91 ust.1 ustawy Pzp w związku z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Jednakże wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą i tym samym nie ma możliwości wykazania przesłanki szkody będącej skutkiem naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, co jest skutkiem zaniedbania po stronie tegoż Odwołującego, który przed upływem terminu związania ofertą nie przedłużył tego terminu. Izba zwraca uwagę, że regulacja z art. 85 ust 2 ustawy Pzp umożliwia wykonawcy samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą, szczególnie w przypadku gdy nie wnioskuje o to Zamawiający (z uwagi na to, że termin związania ofertą już raz przedłużał lub nie wezwał wykonawców do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą). Zatem gdy wykonawca [oferent] chce być uczestnikiem postępowania, oświadczenie o przedłużeniu terminu związania musi złożyć przed jego upływem. Izba podkreśla, że wykonawca może przez jednostronną czynność prawną - oświadczenie woli - wydłużyć bez inicjatywy Zamawiającego, termin związania swoją ofertą. Izba zwraca także uwagę, że Odwołujący zobowiązany był do przedłużenia terminu związania ofertą w oparciu o art. 85 ust 2 ustawy Pzp oraz art. 85 ust 4 ustawy Pzp, który jednoznacznie wskazuje, że możliwe jest dokonywanie przedłużenia terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty, a zatem Odwołujący zobowiązany był do przedłużenia terminu związania ofertą, w szczególności, że jego oferta została odrzucona, a wykonawca kwestionuje tę czynność i jednocześnie czynność wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołujący nie realizując uprawnienia z art. 85 ust 2 ustawy, zrezygnował de facto z udziału ...

2 ustawy Pzp, bądź odrzucenie odwołania nie stanowi formalnej przeszkody dla zamawiającego do powtórzenia czynności związanych z badaniem i oceną ofert oraz wyborem najkorzystniejszej oferty, jeżeli zamawiający dostrzega - przed zawarciem umowy - że dokonał [zaniechał] tych czynności z naruszeniem przepisów Pzp ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017 12 fragmentów

2017-01-30

Odwoławczej) w dniu 18.10.2016 r., odwołania z dnia 03.10.2016 r., (…) bieg terminu związania ofertą został przywrócony. Dzień 19.10.2016 r. staje się kolejnym 57 dniem terminu związania ofertą. (…). Ponadto, z uwagi na fakt, że w dniu 21.11.2016 r. upływa termin związania ofertą [zwrócono się] o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 30 dni". Jednocześnie wskazano, że "zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy Pzp, przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo, jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres." Przedmiotowe wezwanie skierowano do wszystkich wykonawców poza Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S ...

A. oraz Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo - Inżynieryjnego S.A. (lider), ERBUD S.A., których oferty zostały skutecznie odrzucone na wcześniejszym etapie. Mając na uwadze powyższe ustalenia należy zauważyć, iż zgodnie z art. 85 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy Pzp ogólną zasadą jest, że przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jednakże w zdaniu drugim przywołanego przepisu uregulowano sytuację szczególną - gdy przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej - wskazując, że wówczas "obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza." Powyższe oznacza, iż w opisanej sytuacji faktycznej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczył jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, tj. Konsorcjum firm: TRAKCJA PRKiI S.A. (lider). Tym samym wskazanie w ww. piśmie z ...

2016 r. adresowanym do innych wykonawców (poza Konsorcjum firm: TRAKCJA PRKiI S.A. (lider) , iż "przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo, jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres" stanowi naruszenie dyspozycji art. 85 ust. 4 zd. drugie ustawy Pzp. Na marginesie należy zauważyć, że kwestię zabezpieczenia wadialnego oferty, która została następnie wybrana w wyniku wniesionego odwołania, reguluje przepis art. 46 ust. 3 ustawy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 46 fragmentów

2015-12-17 » Uwzględnia odwołanie

1 ustawy Pzp, a następnie wykluczył go z dalszego postępowania, niezasadnie twierdząc, iż wskutek niezabezpieczenia oferty wadium w okresie od dnia 30 października 2015 roku (tj. od tego samego dnia kiedy to Zamawiający dokonał zwrotu wadium na rachunek Wykonawcy) Odwołujący nie wniósł wadium. Po trzecie, Odwołujący zwrócił uwagę, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy nawet, jeżeli Zamawiający poczynił takie założenie/ustalenie w stosunku do Odwołującego, nie znajduje również zastosowanie przedłużanie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem terminu ważności wadium, bowiem nie dotyczy ona sytuacji, gdy do przedłużenia terminu związania ofertą dochodzi po wyborze oferty najkorzystniejszej, na co wskazuje art. 85 ust. 4zd. 2 ustawy Pzp. W takich okolicznościach - w ocenie Odwołującego - obowiązek ten obciąża jedynie wykonawcę, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wobec powyższego, przesłankę wykluczenia wskazaną w art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp należałoby ...

przepisem z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa wart. 46 ust. 3 (ponowne wniesienie wadium przez wykonawcę, któremu je zwrócono jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza) albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Wykluczeniu podlega wykonawca, którego oferta nie jest zabezpieczona wadium, przez cały okres związania ofertą. Zatem, według Odwołujacego - podstawą do wykluczenia jest niewniesienie wadium w odpowiednim terminie, tj. przed upływem terminu składania ofert (art. 45 ust. 3), jak też zabezpieczenie na okres krótszy niż wymagany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia okres związania ofertą. Ponadto, zaznaczył, że przesłanka wykluczenia wystąpi również w sytuacji niewniesienia przez wykonawcę wadium na przedłużony okres związania ofertą, a więc wtedy, gdy zamawiający, działając na podstawie art. 85 ust. 2 lub art. 184, wystąpi o przedłużenie wadium lub wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, a wykonawca wadium takiego nie przedłuży lub nie wniesie. Zdaniem Odwołującego - żądanie przedłużenia ważności wadium może nastąpić równocześnie z żądaniem przedłużenia terminu związania ofertą, jak również niezależnie od tego terminu. Brak przedłużenia ważności wadium stanowi więc podstawę do wykluczenia wykonawcy, jednak tylko wówczas, gdy konieczność przedłużenia jest następstwem okoliczności, które mają miejsce przed wyborem oferty najkorzystniejszej, to wykluczenie dotyczy potencjalnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę. Jeżeli zaś wymóg przedłużenia wadium powstanie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, jego niespełnienie powoduje wykluczenie tego wykonawcy, który jest obowiązany utrzymywać wadium do czasu podpisania umowy, tj. tego, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Wykluczeniu z udziału w postępowaniu będzie podlegał również taki wykonawca, który w terminie wyznaczonym przez zamawiającego nie wniesie nowego wadium na wskazany okres, jeżeli jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w wyniku wykonania czynności nakazanych orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący stanął na stanowisku, że nie może jednak podlegać wykluczeniu taki wykonawca, któremu Zamawiający zwrócił wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, a jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza po dokonaniu powtórnego wyboru spowodowanego okolicznościami innymi niż wydanie odpowiedniego wyroku przez Izbę, np. na podstawie art 94 ust ...

ustawy Pzp przewidział dwie sytuacje prawne. Pierwsza dotyczy okresu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed wyborem najkorzystniejszej oferty, gdzie przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Druga sytuacja dotyczy okresu po wyborze najkorzystniejszej ofert, gdzie jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Po przeanalizowaniu powołanego wyżej przepisu art. 85 ust.4 ustawy Pzp Izba reprezentuje pogląd, że w rozpoznawanej sprawie ma on zastosowanie w zakresie zd.2 odnoszącego się do przedłużenia terminu związania ofertą dokonywanego po wyborze oferty najkorzystniejszej. Izba nie podzieliła zdania Zamawiającego o konieczności zabezpieczenia wadium przez cały okres związania ofertą, właśnie z uwagi na nietypowy charakter sprawy. Powyższe stanowisko Zamawiającego należy uznać za poprawne jedynie w odniesieniu do okresu przed wyborem najkorzystniejszej oferty, w którym wykonawcy są zobowiązani do ciągłego zabezpieczenia oferty poprzez złożone wadium Jednak wymaga wskazania, że odstępstwo od tej zasady czyni art.46 ust.3 ustawy Pzp, który statuuje żądanie Zamawiającego ponownego wniesienia wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty. Cyt. wyżej przepis potwierdza, że zasada ciągłości zachowania wadium w okresie związania ofertą ulega ograniczeniu w warunkach cezury czasowej związanej ze zmianą podmiotową w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty. Ostatecznie inne rozumienie analizowanych przepisów obowiązującego prawa prowadziłoby do wniosku, że Zamawiający nigdy nie mógłby dokonać nowego wyboru najkorzystniejszej oferty, jeżeli nie toczyło się postępowanie odwoławcze, bowiem wszyscy potencjalni kandydaci do tego wyboru zostaliby wykluczeni z powodu nie wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą. Izba uznała przy tym, że takie przedłużenie okresu ważności wadium zgodne z okresem związania ofertą, po wyborze najkorzystniejszej oferty nie jest prawdopodobne z uwagi na niepewny moment dokonania zwrotu wadium przez Zamawiającego na zasadzie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 27 fragmentów

2010-07-22 » Uwzględnia odwołanie

lipca 2010 r. Zamawiający całkowicie zignorował zapis art. 85 ust. 5 ustawy Pzp, iż jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zdaniem Odwołującego zamawiający nie zachował zasad uczciwej konkurencji i próbuje po raz kolejny w tym samym postępowaniu udzielić zamówienia naruszając art. 7 ust. 3 tzn. wykonawcy ...

pozytywnie na ich sytuację finansową i możliwość ubiegania się o inne zamówienia. Z powyższą zmianą związana jest także zmiana art. 85 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którą obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia w związku z przedłużeniem terminu związania ofertą dotyczy wyłącznie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zgodnie zaś z postanowieniami art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający, w przypadku rozstrzygnięcia odwołania i wyboru oferty najkorzystniejszej odwołującego się w danym postępowaniu, ma obowiązek żądania ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu po pierwotnym wyborze je zwrócono, określając jednocześnie termin na jego wniesienie. W przedmiotowym postępowaniu nie zaistniała żadna z sytuacji opisanych powyżej. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający obowiązany jest zwrócić wadium wszystkim wykonawcom poza wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Jak stanowi przepis, jest to jego obowiązek nie zaś uprawnienie. Nie sposób zgodzić się z twierdzeniami Zamawiającego zawartymi w odpowiedzi na odwołanie, że skoro Zamawiający po pierwotnym wyborze nie zwrócił Odwołującemu się wadium, to nie naruszył art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. Takie ...

do wykonawcy Odwołującego się, z której mógł skorzystać przy wzywaniu do uzupełnienia dokumentów żądając jednocześnie przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego. Nie stanowi tej podstawy ani art. 46 ani też art. 85 ustawy Pzp. Można byłoby uznać racje Zamawiającego, gdyby ten wezwał wykonawcę do przedłużenia terminu związania ofertą lecz nie tak było sformułowane wezwanie Zamawiającego. Zamawiający wyraźnie skierował swoje żądania na wniesienie wadium, podczas gdy nie był do tego uprawniony. Jeżeli nawet Zamawiający wezwałby do przedłużenia terminu związania ofertą, to zgodnie z brzmieniem art. 85 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia skierowany być może tylko do wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Izba stwierdza ponownie, że sytuacja ta nie miała miejsca w przedmiotowym postępowaniu. W obecnie obowiązującym stanie prawnym, termin związania ofertą nie jest ściśle powiązany z obowiązkiem nieprzerwanego zabezpieczenia oferty wadium. Taka koniunkcja zachodzi tylko w przypadku oferty najkorzystniejszej, w przypadku której wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nastąpić musi z jednoczesnym obowiązkiem przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium. W przypadku pozostałych wykonawców możliwe jest samo wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą bez dokonywania jakichkolwiek czynności dotyczących wadium. Co więcej, z interpretacji łącznej przepisów art. 46 i 85 ustawy Pzp wynika, iż w momencie wyrażania zgody na przedłużenie terminu związania oferta, inne oferty niż najkorzystniejsza nie powinny być już zabezpieczone wadium, ponieważ Zamawiający ma obowiązek zaraz po wyborze oferty najkorzystniejszej wadium zwrócić. W przedmiotowym postępowaniu więc, dopiero gdyby w wyniku oceny przedłożonych przez Odwołującego uzupełnionych dokumentów, Zamawiający dokonałby wyboru jego oferty jako oferty najkorzystniejszej, miałyby obowiązek wezwania do wniesienia nowego wadium lub przedłużenia ważności złożonego wraz z ofertą w wyznaczonym przez siebie terminie. Izbie nie sposób w tym miejscu odnieść się, czy Zamawiający dokonał oceny złożonych dokumentów, czy też w ogóle ich nie analizując, stwierdził że Odwołujący podlega wykluczeniu z powodu niezabezpieczenia oferty wadium a jego oferta winna być odrzucona. Izba pragnie zwrócić również uwagę na niekonsekwencję działań Zamawiającego. W wezwaniu do uzupełnienia dokumentów Zamawiający żądał przedłużenia ważności wadium natomiast powodem wykluczenia było nie wniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą, podczas gdy Odwołujący nie był wzywany do przedłużenia terminu związania ofertą. Biorąc pod uwagę dokonane ustalenia, orzeczono jak w sentencji wyroku uznając, że Odwołujący nie podlegał ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2019 32 fragmenty

2019-11-06

ustawy Pzp Kontrolujący wskazał, że (...): Zamawiający w dniu 01.07.2019 r. poinformował wykonawców o wyborze - w poszczególnych Częściach postępowania - najkorzystniejszej oferty. Następnie zamawiający pismem z dnia 03.07.2019 r. na podstawie art. 85 ust. 2 i 4 ustawy Pzp zwrócił się do wszystkich wykonawców z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużaniem ważności wadium. Zamawiający skierował powyższe wezwanie również do wykonawcy Siemens Sp. z o.o., którego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza w Części IV. W przypadku pozostałych wykonawców zamawiający nie doprecyzował, że wadium należy przedłużyć tylko w przypadku, kiedy oferta poszczególnego wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w danej Części. Zgodnie z treścią art. 85 ust. 4 ustawy Pzp: "Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza". Kontrolujący, w pierwszej kolejności zauważył, że ustawa Pzp nie przewiduje możliwości wezwania wykonawcy, którego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza do przedłużenia okresu ważności wadium lub wniesienia nowego wadium pod rygorem odrzucenia jego oferty, po wyborze oferty najkorzystniejszej. Jednym wyjątkiem od tej zasady, jest przypadek określony w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp ...

na zabezpieczenie wadium nie mogły zostać zwrócone, gdyż obejmowały wszystkie Pakiety, na które została złożona oferta i jedną łączną kwotę wadium w wysokości odpowiednio 1.880.000,00 zł i 2.080.000,00 zł. Z uwagi na wystawienie przez Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty, dokumentów gwarancyjnych na łączną kwotę wadium dla kilku Pakietów, w związku z koniecznością zabezpieczenia wadium oferty najkorzystniejszej, zwrot wadium w pozostałej części nie mógł zostać dokonany. Z uwagi na powyższe zarzut zaniechania czynności zwrotu wadium Wykonawcom, których oferty w poszczególnych częściach postępowania nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze jest niezasadny. " Odnośnie drugiego naruszenia w zakresie art. 85 ust. 4 Pzp wskazał: "W ocenie Zamawiającego wezwanie z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą wskazywało na treść art. 85 ust. 4 ustawy P.z.p., z którego wynika, że jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Art. 85 ust. 2 P.z.p. posługuje się liczbą mnogą "wykonawców", zatem należy wezwać ...

Pzp znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji tej sprawy. Niewątpliwie pismem z dnia 03.07.2019 r. (po wyborze najkorzystniejszej oferty), Zamawiający zwrócił się (bez wyłączeń) do wszystkich wykonawców z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium. W treści tego wezwania Zamawiający nie doprecyzował, że wadium należy przedłużyć tylko w przypadku, kiedy oferta określonego wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w danej Części (Pakiecie), co narusza dyspozycję art. 85 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie z którą na wykonawcy, którego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza nie ciąży obowiązek zabezpieczenia oferty wadium na przedłużony termin związania ofertą. Tym samym, stosowanie do treści art. 85 ust. 4 ustawy Pzp, wskazana czynność powinna być dokonana jedynie w odniesieniu do Części (Pakietów), w zakresie których oferta danego wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. W konkluzji Izba stwierdza, że niewątpliwie tak jak podał Prezes Urzędu powyższe naruszenia nie miały ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 24 fragmenty

2017-05-31 » Oddala odwołanie

wysokości 900.000,00 zł. W punkcie 15 Instrukcji dla Wykonawców, Zamawiający określił postanowienia dotyczące terminu związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 13.02.2017r. W związku z powyższym, pierwotny termin związania ofertą upływał w dniu 13.04.2017r. W dniu 08.03.2017r. Zamawiający przekazał informację o dokonaniu oceny ofert. W dniu 20.03.2017r. zarówno Odwołujący jak i Wykonawca Instal wnieśli odwołanie od ...

dłuższy niż 5 dni. Zatem nawet gdyby wykonawca miał wiedzę (w chwili składania oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą) o terminie posiedzenia i rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą, to nie miał żadnej wiedzy o terminie wydania wyroku. A ten właśnie termin jest końcem zawieszenia biegu terminu związania ofertą. W niniejszym postępowaniu, Odwołujący ocenia sytuację z chwili wyboru oferty najkorzystniejszej, a zatem Odwołujący posiada już wiedzę, kiedy zapadł wyrok KIO (tak się akurat złożyło, że ...

na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Celem powyższego przepisu jest usunięcie rozbieżności pomiędzy terminem związania ofertą a terminem ważności wadium. To na Zamawiającym spoczywa obowiązek podjęcia określonych działań przed upływem ważności wadium. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 85 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą jest czynnością prawną jednostronną, oświadczeniem woli wykonawcy. Art. 85 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi jedynie, że przedłużając termin związania ofertą należy jednocześnie przedłużyć ważność wadium na przedłużony okres związania ofertą. Takich czynności dokonali wykonawcy Konsorcjum Instal i Konsorcjum Miko - Tech. Powyższe oznacza, że zarówno oferta Konsorcjum Instal, jak i oferta Konsorcjum Miko-Tech, były prawidłowo zabezpieczone wadium i tym samym Zamawiający nie naruszył art. 85 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 25 fragmentów

2015-09-28 » Oddala odwołanie

w Krakowie 24 czerwca 2015 XII Ga 303/15, w sprawie nie mamy już skutecznego wyboru oferty najkorzystniejszej. Wybór oferty pierwotnie uznanej za najkorzystniejszą został bowiem unieważniony przez Wyrok KIO podtrzymany w całej rozciągłości przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Przedłużenie stanu związania ofertą w maju i w lipcu 2015 nastąpiło już zatem w stadium, którego nie można kwalifikować jako "po wyborze oferty najkorzystniejszej". W ocenie Odwołującego skoro przepis art. 85 ust. 4 zdanie drugie stanowi wyjątek od zasady przedłużania związania ofertą wraz z wniesieniem nowego wadium lub przedłużeniem ważności wadium, to polega on wykładni zawężającej i dotyczy jedynie sytuacji, gdzie pierwotny wybór oferty najkorzystniejszej nie został jeszcze zakwestionowany przez wyrok KIO bądź wyrok sądu powszechnego. Ponadto Odwołujący podniósł, że wykonawca Renoma dwukrotnie w maju i lipcu przedłużał stan związania ofertą a ani razu czynnościom tym nie towarzyszyło wniesienie nowego wadium. Również po wyborze oferty tego wykonawcy pozostawała ona niezabezpieczona wadium. Zamawiający wyznaczył termin na ponowne wniesienie wadium, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, w taki sposób, że przypada on po dacie do kiedy możliwe było wniesienie odwołania. W ocenie Odwołującego, Zamawiający wypaczył cel, sens i ...

Odwołującego do wniesienia odwołania. Zgodnie z treścią art. 46 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zet-ka, która miała miejsce w dniu 17 marca 2015 roku, zwrócił wadium wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana. Treść art. 85 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy Pzp statuuje ogólną zasadę, że przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zdanie drugie tego przepisu dotyczy sytuacji, gdy przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej - wówczas obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Izba podzieliła stanowisko Zamawiającego, zawarte w treści odpowiedzi na odwołanie z dnia 25 września 2015 ...

zamówienie publiczne czynności pomiędzy wydaniem wyroku KIO z dnia 10 kwietnia 2015 roku a unieważnieniem wyboru oferty najkorzystniejszej i ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w dniu 9 września 2015 roku, były czynnościami wykonywanymi "po wyborze oferty najkorzystniejszej", co w konsekwencji oznacza, że obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczył jedynie wykonawcy, którego oferta została wówczas wybrana jako najkorzystniejsza tj. Zet-ka. Przedłużenie terminu związania ofertą dokonane przez wykonawcę Renoma w maju i lipcu należy ocenić jako czynność podjętą "po wyborze oferty najkorzystniejszej", co w świetle brzmienia art. 85 ust. 4 zdanie drugie powodowało że wykonawca ten nie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 40 fragmentów

2015-12-15 » Uwzględnia odwołanie

z wymogami SIWZ, a także wezwaniem zamawiającego z 05.11.2015 r. Okres ważności wadium po przedłużeniu (od 14 października 2015 r. do 12 stycznia 2016 r.) obejmował w całości okres związania ofertą. W myśl SIWZ (Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców pkt 13.2), wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Odwołujący samodzielnie złożył w dniu 12 i 13 listopada 2015 r. przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Takie przedłużenie jest dopuszczalne i zgodne z pkt 11.3 SIWZ - dowód: specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Czynności zamawiającego naruszają interes odwołującego, gdyż dokonano wyboru oferty spółki: Przedsiębiorstwo Budowlane "FILAR" Spółka z o.o., a odwołujący został wykluczony z postępowania. Jednocześnie została odrzucona oferta Zielonogórskiego Przedsiębiorstwa Budowy Mostów "MOSTY" Sp. z o.o. z powodu rażąco niskiej ceny i nie przedłożenia wyjaśnień. Powyższe powinno skutkować wyborem oferty odwołującego jako najkorzystniejszej - dowód: pismo zamawiającego z dnia 24.11.2015 r. Interes odwołującego doznał uszczerbku w wyniku ...

wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp (pkt 11.3); - termin składania ofert - do 14.10.2015 r., do godziny 1000 (pkt 12.1); - termin związania ofertą 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (pkt 13.1); - wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni; odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium; przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (pkt 13.2); - w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia (pkt 13.3); - w pkt 14 opisał kryteria wyboru i sposób oceny ofert, wskazując w pkt 14.1: cena oferty - 95% = 95 pkt, gwarancja jakości - 5% = 5 pkt. Odwołujący złożył wraz z ofertą Ubezpieczeniową gwarancję zapłaty wadium nr 02GJ39/15/00050 wystawioną dnia 13.10.2015 ...

456/15, wyrok został wydany w sprawie, w której wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą oraz przedłużenia okresu ważności wadium, złożył oświadczenie, w którym wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem, że termin wykonania zamówienia zadeklarowany w jego ofercie ulegnie wydłużeniu o ilość dni, która upłynie od pierwotnego okresu związania ofertą, do ostatecznej daty wyboru oferty najkorzystniejszej. Rozstrzygnięcie Izby, to przede wszystkim: "Przepisy odnoszące się do składania oświadczeń o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie dopuszczają, aby oświadczenia te składane były pod jakimkolwiek warunkiem, czy zastrzeżeniem"; 2. Z dnia ...

123456...233następne »