Spróbuj: "podstawy wykluczenia" 3072

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Podstawy wykluczenia wykonawcy (art. 24 Pzp) (część I) 0 fragmentów

2016-12-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 4/2016

Wiktorowska Ewa BzG 4/2016 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej "Pzp", zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, wobec którego zaistniały podstawy wykluczenia ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017 0 fragmentów

2017-06-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 2/2017

Wiktorowska Ewa BzG 2/2017 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej: "Pzp" zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy wobec, którego zaistniały podstawy wykluczenia ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2017 0 fragmentów

2017-09-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2017

Wiktorowska Ewa BzG 3/2017 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej: "Pzp", zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, wobec którego zaistniały podstawy wykluczenia określone w ustawie. Zawsze, gdy ...

Zestawienie - podstawy wykluczenia powyżej progów 48 fragmentów

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza JEDZ5: (1) Część III Podstawy wykluczenia, sekcja A - Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo; (2) Część III Podstawy wykluczenia, sekcja C - podsekcja dotycząca naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy; (3) Część III Podstawy wykluczenia, sekcja D - dotycząca podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania formularza JEDZ i objaśnienia odnośnie katalogu ...

przestępstwo, o którym mowa w pkt 13. OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza JEDZ: (1) Część III Podstawy wykluczenia, sekcja A - Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo; (2) Część III Podstawy wykluczenia, sekcja C - podsekcja dotycząca naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy; (3) Część III Podstawy wykluczenia, sekcja D - dotycząca podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania formularza JEDZ i objaśnienia odnośnie katalogu ...

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza JEDZ: Część III Podstawy wykluczenia, sekcja B - Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania formularza ...

Zestawienie podstawy wykluczenia powyżej progów 48 fragmentów

2018-02-16 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza JEDZ5: (1) Część III Podstawy wykluczenia, sekcja A - Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo; (2) Część III Podstawy wykluczenia, sekcja C - podsekcja dotycząca naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy; (3) Część III Podstawy wykluczenia, sekcja D - dotycząca podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania formularza JEDZ i objaśnienia odnośnie katalogu ...

przestępstwo, o którym mowa w pkt 13. OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza JEDZ: (1) Część III Podstawy wykluczenia, sekcja A - Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo; (2) Część III Podstawy wykluczenia, sekcja C - podsekcja dotycząca naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy; (3) Część III Podstawy wykluczenia, sekcja D - dotycząca podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania formularza JEDZ i objaśnienia odnośnie katalogu ...

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza JEDZ: Część III Podstawy wykluczenia, sekcja B - Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania formularza ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016 0 fragmentów

2016-03-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 1/2016

Wiktorowska Ewa BzG 1/2016 Zamówienia publiczne Unijne pojęcie "kryteriów kwalifikacji podmiotowej" było dotychczas implementowane do polskich przepisów jako "warunki udziału w postępowaniu" w art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2164). Jeżeli ...

Przejdź do Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia 3 fragmenty

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ......................................................................................... (nazwa postępowania), prowadzonego przez ................................ (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . ....................... (miejscowość), dnia .................... r. ................................................ (podpis) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ...

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. ....................... (miejscowość), dnia ...................... r. ................................................ (podpis) [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający ...

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. ....................... (miejscowość), dnia ...................... r. ................................................ (podpis) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że ...

Przejdź do Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia - kolejny 3 fragmenty

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ......................................................................................... (nazwa postępowania), prowadzonego przez ................................ (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . ....................... (miejscowość), dnia .................... r. ................................................ (podpis) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ...

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. ....................... (miejscowość), dnia ...................... r. ................................................ (podpis) [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający ...

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. ....................... (miejscowość), dnia ...................... r. ................................................ (podpis) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że ...

123456...1747następne »