Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3204/20 – Wyrok KIO – 2020-12-29 20 fragmentów ciekawe zdania

2020-12-29 » Oddala odwołanie

Pzp. Bez znaczenia jest też przywołany w uzasadnieniu fakt, iż z raportu wykonawcy wynikało, że plik z formularzem ofertowym został przesłany razem z resztą dokumentów. Raport potwierdza przesłanie plików, nie potwierdza ich poprawności. Na raporcie tym widać, że plik nosi niedozwoloną nazwę zawierającą znak specjalny. Ponadto Centrum Wsparcia Klienta, w korespondencji z liderem konsorcjum, potwierdziło błąd w nazwie pliku. W trakcie wyjaśniania niniejszej sprawy informatycy platformy zakupowej zmienili nazwę pliku na właściwą dla systemów komputerowych, w wyniku czego formularz ofertowy stał się automatycznie widoczny, co potwierdziło tylko błąd po stronie wykonawcy. Zdaniem Odwołującego, przesłanie niewłaściwie sporządzonego przez Wykonawcę pliku należy potraktować tak, jakby nie został w ogóle złożony. Ponadto podnosi, że ingerencję działu IT platformy zakupowej, mimo że po terminie otwarcia ofert, należy uznać za nieuprawnioną. Modyfikacja w formę przekazanego pliku jest ingerencją w treść złożonej oferty, tym bardziej iż plik w przypadku braku modyfikacji, nadal byłby niewidoczny dla Zamawiającego. Z powyższego Odwołujący wywodzi, że po stronie Zamawiającego nie wystąpiły problemy techniczne. Zamawiający nie miał problemów z odczytaniem właściwych plików w 16 ofertach przesłanych w odpowiedzi na niniejsze postępowanie w trakcie sesji otwarcia. Zdaniem Odwołującego uznanie za wadę postępowania brak możliwości otwarcia wadliwego pliku załączonego przez Wykonawcę, gdzie błąd nastąpił na poziomie komputera Wykonawcy, na etapie przed załadowaniem do platformy zakupowej udostępnionej przez Zamawiającego, byłoby dalekim nadużyciem. Podnosi, że niedopuszczalnym jest obarczanie brakiem możliwości otwarcia takiego pliku, który nota bene w ogóle nie był widoczny w złożonej ofercie, błędem Zamawiającego. Odmienny pogląd ...

d563acf2b06da59fcf5f27156 Podsumowując, wykonawca nazywając plik dodał znak, który mógł powodować brak możliwości otwarcia. Nasz pracownik w celach testowych zaktualizował nazwę pliku, co było niezgodne z naszymi standardami obsługi". Izba zważyła, co następuje. Odwołanie podlegało oddaleniu. Pierwszy ...

53-111 Wrocław (dalej jako Przystępujący). Odwołujący wywodził, że odpowiedzialność za to ponosił Przystępujący, gdyż plik z owym formularzem zawierał "niedozwolony" znak w postaci znaku zapytania zamiast litery "ł", wobec czego plik nie został prawidłowo przekazany i należy uznać, że oferta go nie zawierała. Na podstawie tej argumentacji Odwołujący podnosił, że Zamawiający przeprowadził otwarcie ofert w sposób prawidłowy i brak jest podstaw dla unieważnienia postępowania. W ocenie Izby taka argumentacja jest bezpodstawna. Jak sam podnosił Odwołujący, Przystępujący po przekazaniu plików z ofertą na platformę zakupową Zamawiającego otrzymał raport z listą przekazanych plików. Na liście tej widniał również plik "Za? 1.2 do SIWZ [...].pdf", zawierający rzeczony formularz ofertowy. Wobec tego należy uznać, że Przystępujący zasadnie stwierdził, że nastąpiło prawidłowe przekazanie wskazanego pliku. Nie sposób zgodzić się z Odwołującym, że z ww. raportu Przystępujący powinien był powziąć wiedzę o przekazaniu pliku z "niedozwolonym" znakiem. Należy zaznaczyć, że platforma zakupowa zamawiającego nie oznaczała tego pliku jako nieprawidłowego i umożliwiła jego przekazanie. Również SIWZ nie zawierał żadnego ograniczenia stosowania znaku zapytania w nazwie plików, Odwołujący nie wykazał również, by regulamin platformy zakupowej wprowadzał takie ograniczenia. Przedstawione przez Odwołującego dowody mające wykazać, że system Windows traktuje znak zapytania jako znak niedopuszczalny w nazwie pliku, pozwalają jedynie na stwierdzenie takiej właśnie, dotyczącej systemu Windows, okoliczności - nie ulega jednak wątpliwości, że Przystępującemu udało się zapisać plik ze znakiem zapytania w nazwie i że przekazał go Zamawiającemu. Istotnym jest też, że Zamawiający w trakcie otwarcia ofert nie stwierdził, że pliku tego nie da się otworzyć bądź jest nieprawidłowy - Zamawiający pliku tego po prostu nie widział, nie wyświetlał się on na liście plików z oferty Przystępującego. Odwołujący również nie wykazał, by otwarcie tego przekazanego Zamawiającemu pliku było niemożliwe. Jak wynika z korespondencji prowadzonej pomiędzy obsługą platformy a Zamawiającym, plik z formularzem ofertowym został prawidłowo umieszczony na platformie, jednak z powodu braku dedykowanego oprogramowania lub znaku zapytania w nazwie pliku, Zamawiający pliku tego nie widział. Przytoczone powyżej okoliczności pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że podczas otwarcia ofert Zamawiający nie otworzył formularza ofertowego Przystępującego, gdyż go nie widział. Jednocześnie, jak wynika ze stanu faktycznego, należy uznać ...

jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - nie jest to brak oferty podlegający uzupełnieniu czy wyjaśnieniom. Należy przy tym zaznaczyć, że wykonawca Przystępujący dołożył należytej staranności przy przygotowaniu i złożeniu oferty, wobec czego nie może ponosić konsekwencji wadliwości procedury otwarcia ofert. Nie jest przekonującym argument Odwołującego, że wykonawcy mogą wykorzystywać możliwość załączania "nieprawidłowych" plików dla wydłużania i unieważniania postępowań. To po stronie zamawiających leży obowiązek takiego skonstruowania SIWZ oraz ...

nie jest możliwe przewidzenie wszystkich przejawów nieuczciwości wykonawców, o tyle stworzenie zasad nazywania i zapisywania plików - co byłoby wystarczającym w niniejszej sprawie - z pewnością jest osiągalne. Wobec uznania, że przyczyny braku otwarcia formularz ofertowego Przystępującego leżały po stronie Zamawiającego, należy stwierdzić, że był on zobowiązany do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Błąd przy otwarciu ofert jest bowiem nieusuwalny, gdyż jest to czynność która ma charakter niepowtarzalny i nie podlega ...

KIO 2519/19 – Wyrok KIO – 2019-12-23 56 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-12-23 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

należy dostarczyć min. 2 szt. dyski 960GB SSD 2,5" z min. 1 DWPD. Możliwość rozbudowy/rekonfiguracji serwera plików do obsługi 30 wewnętrznych dysków 2,5''." w powiązaniu z innymi postanowieniami OPZ uniemożliwia zaoferowanie ...

LAN, RJ45, niezajmujące slotów PCI-E. Serwer musi być wyposażony w dedykowany slot z możliwością instalacji wymiennie kart: 1Gb, 10Gb, 25Gb. Wraz serwerem plików należy dostarczyć: kartę 2 portową 10Gb wraz z gibikami 10Gb SFP+ złącza LC ...

2 x USB z przodu obudowy serwera; minimum 3 x USB 3.0)...". D. Serwer plików typ 1. W ocenie Odwołującego łączne wymagania dotyczące serwera typ 1 wskazują na serwer - w rzeczywistości macierz dyskową - NetApp serii FAS. Zarzut D1. Wymaganie "Pojemność serwera plików": "Serwer plików musi zostać dostarczony w minimalnej konfiguracji: - 12 dysków 960GB SSD, wyposażonych w interfejs minimum 12Gb/s; dyski powinny być w standardzie co najmniej eMLC lub równoważnym, - serwer plików musi umożliwiać rozbudowę o kolejne dyski serwera plików muszą mieć możliwość rozbudowy do minimum 550 dysków w obrębie pary kontrolerów lub w obrębie klastra wielu kontrolerów ...

minimum 12Gb/s; dyski powinny być w standardzie co najmniej eMLC lub równoważnym, - serwer plików musi umożliwiać rozbudowę o kolejne dyski, serwera plików muszą mieć możliwość rozbudowy do minimum 550 dysków w obrębie pary kontrolerów lub w obrębie klastra wielu kontrolerów ...

modeli wyższych bez potrzeby kopiowania/migrowania danych, (zamawiający przez model wyższy rozumie inny model serwera plików danego producenta z większą pamięcią cache oraz mocniejszymi procesorami). System musi wspierać możliwość rozbudowy do 600 dysków w obrębie pary kontrolerów lub w obrębie klastra wielu kontrolerów (scale ...

KIO 186/20 – Wyrok KIO – 2020-02-11 47 fragmentów Premium ciekawe zdania

2020-02-11 » Oddala odwołanie

części zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ Rozdział II. W dniu 20.01.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert, podczas którego Zamawiający nie dokonał otwarcia oferty Odwołującego powołując się na brak możliwości otworzenia oferty i zapoznania się z treścią ze względów technicznych. Zamawiający, bez próby wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji, w szczególności podjęcia wyjaśnień z Odwołującym, zamknął otwarcie dokonując następującego wpisu w zbiorczym zestawieniu ofert "Jednocześnie Zamawiający informuje, iż do upływu terminu składania ofert wpłynęła jeszcze jedna oferta - Wykonawcy Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Pliku nie można było otworzyć, podczas próby jego otworzenia pojawił się następujący komunikat: "Archiwum ma niewłaściwy format lub jest uszkodzone". Wskutek powyższego Zamawiający dokonał otwarcia jednej konkurencyjnej oferty w zakresie II części zamówienia, w pozostałym zakresie unieważnił postępowanie powołując się na art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Po zapoznaniu się ze Zbiorczym otwarciem ofert w dniu 20 stycznia 2020 r., Odwołujący wystosował informację do Zamawiającego wskazując na naruszenie ...

postępowaniu lub ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub otwarcia. Obowiązek zaszyfrowania oferty nie jest wyłącznie uprawnieniem wykonawców, lecz jest obowiązkiem, który powinien zostać spełniony, aby ich oferta brała udział w postępowaniu. Zamawiający wskazał, iż w przedmiotowym postępowaniu otwarcie ofert odbyło się dniu 20.01.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie. Otwarcie ofert było jawne i uczestniczyło w nim czterech członków komisji przetargowej oraz dwóch pracowników Biura Administracyjno-Budżetowego, jako wsparcie techniczne w związku z pojawiającym się problemem z otwarciem jednej z ofert. W otwarciu ofert nie uczestniczył przedstawiciel żadnego z wykonawców. Podczas otwarcia oferty Odwołującego pojawił się komunikat: "Archiwum ma niewłaściwy format lub jest uszkodzone". Zamawiający podjął kilkukrotne próby otwarcia oferty Odwołującego, lecz za każdym razem okazywały się one bezskuteczne (zob. kopie komunikatów pojawiających się podczas prób otwarcia oferty - dowód nr 2). Wbrew twierdzeniu Odwołującego Zamawiający podjął działania zmierzające do ustalenia przyczyny braku możliwości otwarcia tej oferty, ponieważ zwrócił się do administratora miniPortalu z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyny braku możliwości otwarcia oferty Odwołującego. W otrzymanej odpowiedzi stwierdzono, że "Analiza Państwa zgłoszenia wykazała, że oferta została błędnie, podwójnie zaszyfrowana. Aplikacja w momencie szyfrowania oferty odkłada numery oferty, tzw. Hash pliku. Hash pliku jest przesyłany z ePUAP-u do miniPortalu w momencie wysyłania oferty za pośrednictwem Formularza do ...

przekazanej Marszałkowi Senatu stwierdził, że sytuacja podwójnego szyfrowania ofert przez wykonawców, których nie można następnie otworzyć, nie wynika z nieprawidłowo działającego systemu, lecz z wykonywania poszczególnych kroków niezgodnie z instrukcją użytkowania. W związku z tym przyjąć należy, iż pełną odpowiedzialność za brak możliwości otwarcia oferty ponosi sam Odwołujący. Zamawiający podniósł, że przestrzegał zasady przejrzystości i jawności, ponieważ w piśmie z dnia 27.01.2020 r. przekazał Odwołującemu wszystkie istotne informacje dotyczące przebiegu otwarcia złożonej przez niego oferty oraz podał przyczyny, które stanowiły podstawę takiej decyzji, tj. braku możliwości otwarcia pliku oraz wskazał przyczyny takiej sytuacji, leżące po stronie Odwołującego. Działanie Zamawiającego stanowi realizację powołanych podstawowych ...

zamówień publicznych i zabezpiecza interes Odwołującego. Niezasadny jest zarzut Odwołującego dotyczący niespójności w dokumentacji po otwarciu ofert przez Zamawiającego. Zamawiający, realizując obowiązek przestrzegania zasady przejrzystości i jawności postępowania (art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy Pzp) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na swojej stronie internetowej informacje nie tylko dotyczące firmy oraz adresu wykonawcy, który złożył ofertę (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), ale także informacje dotyczące przesłanego pliku, z którego treścią podczas czynności otwarcia ofert nie był w stanie się zapoznać. Dzięki udostępnieniu tej informacji Odwołujący miał możliwość podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia przyczyn braku możliwości otwarcia jego oferty, chociażby mógł samodzielnie zwrócić się do administratora miniPortalu z wnioskiem o ustalenie przyczyny niemożności otwarcia jego oferty. Tymczasem Odwołujący nie ustosunkował się do informacji przekazanych mu przez Zamawiającego w piśmie ...

do zamówienia, a skoncentrował się w odwołaniu na zarzuceniu Zamawiającemu zaniechania podjęcia czynności wyjaśniających przyczyny braku możliwości otwarcia oferty wykonawcy. Jak już wskazano powyżej, okoliczność, iż plik z ofertą Odwołującego został przekazany Zamawiającemu w dniu 17 stycznia 2020 r., zatem przed upływem ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 43 fragmenty

2018-08-22 » Oddala odwołanie

mail za pomocą którego próbowano przesłać dokument dotyczący wadium. W otrzymanej wiadomości znajdował się wyłącznie plik z podpisem elektronicznym. Zdaniem zamawiającego przy próbie weryfikacji podpisu otrzymano informację o braku pliku podpisywanego, a dodatkowo zamawiający stwierdził, że wadium zostało złożone niezgodnie z wymogiem Rozdziału XIII pkt ...

ponosi żadnej odpowiedzialności za stan systemów zamawiającego, a zatem nie odpowiada także za jego techniczne możliwości, bądź niemożliwości odczytania przesłanego pliku. Samo twierdzenie zamawiającego, sprowadzające się do oceny, że przy próbie weryfikacji podpisu otrzymano informację o braku pliku podpisywanego, nie jest dowodem na brak wniesienia wadium przez odwołującego. W opinii odwołującego nie jest również dowodem pojemność pliku. Odwołujący podniósł również, że plik podpisu jest nierozerwalnie związany z dokumentem podpisywanym, czego dowodzi rozszerzenie pliku pdf, a także jego zawartość, zaś na wypadek twierdzeń przeciwnych zamawiającego, odwołujący wniósł o dopuszczenie ...

b) podpis zewnętrzny. W przypadku podpisu wewnętrznego certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego wprowadzany jest do struktury pliku (łączony z treścią właściwego dokumentu, który jest podpisywany) i widoczny po otwarciu pliku, np. jak we wniesionym odwołaniu, co zostało zweryfikowane przez zamawiającego za pomocą programu do składania ...

b p.z.p. W uzasadnieniu zamawiający wskazał, ze w otrzymanej wiadomości znajdował się wyłącznie plik z podpisem elektronicznym (rozmiar pliku to ok. 5 kB). Przy próbie weryfikacji podpisu otrzymano informację o braku pliku podpisywanego. Dodatkowo oferta podlega odrzuceniu na podstawie ww. przepisu ustawy, ponieważ wykonawca nie złożył wadium ...

omawianym rozporządzeniu dot. elektronicznego dokumentu bankowego. "W art. 7 ust. 2 p.b. ustawodawca przewiduje możliwość zastąpienia dokumentacji papierowej elektroniczną. (...) Warunkiem prowadzenia dokumentacji w tej formie jest jej należyte utworzenie, utrwalanie, przekazanie, przechowywanie i zabezpieczanie. Brak spełnienia któregokolwiek z tych wymogów powoduje, że dokumentacja elektroniczna nie będzie miała skutków wyrażonych w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 48 fragmentów

2020-07-16 » Oddala odwołanie

stanowisko UZP (np. Informator UZP nr 3/2019, www.uzp.uov.pl), że jeżeli przyczyna braku możliwości otwarcia plików leży po stronie wykonawcy, zamawiający jest uprawniony do uznania, że oferta nie została przez tego wykonawcę złożona. Niemniej jednak możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli przez adresata jest warunkiem sine qua non złożenia takiego ...

nie została złożona, a także o przyczynach, które legły u podstaw takiej decyzji tj. o braku możliwości otwarcia pliku oraz o ustalonych przyczynach takiej sytuacji, leżących po stronie wykonawcy. Działanie takie, stanowiące realizację wskazanych ...

zaszyfrowania oferty kluczem do szyfrowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a tym samym otwarcia oferty przy pomocy klucza prywatnego użytego do odszyfrowania wniosków (dostępnego od 24.02.2020 r.), stworzyła "teoretyczną możliwość zapoznania się z treścią tych dokumentów elektronicznych przed upływem terminu otwarcia ofert". Z tego faktu zdaje się wywodzić dodatkowo nieskuteczność oferty. Z jednej strony Zamawiający twierdzi zatem, że oferty w "pierwszej próbie" podczas otwarcia ofert nie dało się odszyfrować (zob. Informacja z otwarcia ofert) i dopiero gdy komisji przetargowej udało się ustalić, jak wykonawca zaszyfrował plik, dokonano czynności odszyfrowania oferty, a z drugiej, że można było się z ofertą zapoznać przed terminem otwarcia ofert. Nie można zapominać, że istnieje możliwość sprawdzenia w logach systemowych, czy faktycznie doszło w sposób nieuprawniony do zapoznania się z ofertą złożoną przez Odwołującego się przed upływem terminu jej otwarcia. Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia postępowania w zadaniu nr 3 na podstawie art. 93 ...

jakie oferty zostały złożone, ustala się na ściśle określony moment, tj. dzień i godzinę ich otwarcia. Ta sama zasada dotyczy informacji, które zamawiający publikuje na stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu oferty, stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Informacje o ofercie, która z jakiejś przyczyn nie mogła zostać Sygn. akt KIO 1108/20 otwarta podczas jawnej sesji otwarcia ofert (takie jak cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności), nie są ujęte w informacji z otwarcia ofert i na stronie internetowej. Późniejsze ustalenia co do przyczyn niemożliwości otwarcia oferty decydują jedynie o tym, czy postępowanie podlega unieważnieniu (jeśli brak możliwości otwarcia oferty spowodowany był okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego), czy też oferta jest uznana za niezłożoną (jeśli odpowiedzialność za tę sytuację ponosi wykonawca). Odszyfrowanie oferty po zakończeniu sesji jawnego otwarcia ofert wpływa więc na dalsze losy postępowania przetargowego lub na losy oferty w tym postępowaniu, nie wpływa natomiast na treść informacji z otwarcia ofert, ze swej istoty opisującej stan istniejący na konkretny dzień i godzinę, bez uwzględnienia dalszych zdarzeń. Izba uznała za ustalone, że oferta Odwołującego nie została odszyfrowana podczas jawnego otwarcia oferty. Zostało to potwierdzone w protokole z otwarcia ofert oraz w opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego Informacji z otwarcia ofert, które są dokumentami sporządzanymi na podstawie ustawy Pzp i podpisanymi przez upoważnione do tego osoby. Podano w nich następującą informację: plik złożony przez LUBAWA S.A., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski nie został odszyfrowany ...

przetargiem dwuetapowym, komisja sprawdziła, czy wykonawca nie pomylił klucza do zaszyfrowania oferty. Podczas próby odszyfrowania pliku poprzez aplikację służącą do szyfrowania/ deszyfrowania ofert, komisja dodała złożony przez wykonawcę plik oraz klucz prywatny służący do odszyfrowania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. Plik został odszyfrowany poprawnie. Ustalenia komisji przetargowej są więc jednoznaczne, a Odwołujący nie podważył ani wiarygodności tego dokumentu, ani przedstawionych w nim ustaleń. W związku z powyższym należy stwierdzić, że brak możliwości odszyfrowania oferty spowodowany był okolicznościami leżącymi po stronie Odwołującego, co uprawniało Zamawiającego do uznania, że ...

KIO 2334/19 – Wyrok KIO – 2019-12-11 79 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-12-11 » Oddala odwołanie

iż seria macierzy QXS posiada maksymalną obsługę prędkości 16 GB/s FC i nie posiada możliwości rozbudowy, aby mogła obsługiwać prędkość 32 GB/sFC. B. Brak funkcji przywracania fragmentów plików (Partial Restore). Zgodnie z pkt 1.4. lp. 3 zał. nr 8.4 SIWZ, Zamawiający wymaga możliwości przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po TimeCode. Funkcja Partial Restore umożliwia pobieranie z archiwum fragmentu materiału, zamiast oczekiwania ...

zewnętrzny produkt firmy Marąuis Broadcast. W dokumentacji produktu i zestawieniu obsługiwanych formatów nie ma obsługi plików DPX z uwzględnieniem TimeCode, czyli wybranego zakresu podając znaczniki czasowe materiału. Zamawiający w sposób jednoznaczny określił w SIWZ, iż wymaga możliwości przywracania fragmentów plików. Usterka systemu XenData wyklucza możliwość pracy archiwum oraz całego mechanizmu postprodukcji opisanego w SIWZ przez Zamawiającego. Z kolei brak funkcji Partial Restore będzie skutkowało brakiem możliwości pobrania materiału według znaczników czasowych (TimeCode). C. Brak bazy danych, której eksternalizacja (backup task) umożliwia zachowanie danych systemu. Zamawiający w pkt 1.3 lp. 2 zał. 8.4 SIWZ określił, jakie formaty danych używanych plików wideo musi obsługiwać system macierzy centralnej, wskazując jako jeden z formatów DPX. Jednocześnie, zgodnie z pkt 1.4. lp. 3 ww. zał. w związku z pracą na plikach DPX Zamawiający wymaga, aby system zarządzania pracował z maksymalną liczbą plików w wysokości minimum 2x109. System musi posiadać bazę danych - której eksternalizacja (backup task ...

FC (fibre channel) 16 Gb/s. System ma umożliwiać zapis i odczyt to czasie rzeczywistym plików graficznych o rozdzielnościach 2K, 4K. Wymagane jest wsparcie systemu dla formatów plików SD, HD, 2K, 4K (RGB 10,12,16 bitów), strumień w czasie rzeczywistym. Formaty danych DPX, Cineon, TIFF, MXF, Quick Time i inne używane formaty plików wideo/, b) pkt 1.3. lp. 2 zał. nr 8.4 SIWZ: /Zarówno macierz "online" jak i "nearline" musi mieć możliwość wspierania następujące interfejsów hosta (np. poprzez wymianę kontrolera): Fibrę Channel (32 Gbit/s, 16 Gbit ...

Protocols: You can use CIFS/SMB, FTP or local file transfers. W związku z powyższym brak jest wsparcia dla wymaganego protokołu NFS. (...) 2) Wymóg Zamawiającego: "Zamawiający wymaga możliwości przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po TimeCode". W skład ofertowego systemu zarządzania biblioteką taśmową HSM firmy XENPATA wchodzi ...

okoliczność (str. od 16 do 17). Następna kwestią - jej wydajność - bo kwestia tego rodzaju, że możliwość tworzenia kopii zapasowych istnieje nie była kwestionowana co do zasady. Zamawiający w tym zakresie określił, iż chodzi oto, aby można było zarządzać systemem plików z maksymalną liczbą plików w wysokości minimum 2x109. Powyższe okoliczności potwierdził producent XenData w swoim oświadczeniu z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 79 fragmentów

2020-06-08 » Oddala odwołanie

podmioty przekazujące; b) ochrony przed dostępem do treści tych dokumentów przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia; c) możliwości praktycznego zagwarantowania jednoznacznego wykrycia ewentualnego naruszenia lub próby naruszenia wymogów, o których mowa w a) oraz b) powyżej; d) wymogów przechowywania, udostępniania i usuwania plików oferty Izostal S.A. dotyczących Postępowania (nr 7); 2) naruszenie art. 86 ust. 1 ustawy ...

zasady uczciwej konkurencji. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może powstać wątpliwość, co do możliwości wcześniejszego zapoznania się z ofertami wykonawców biorących udział w postępowaniu. Powyższa zasada podlega zaś kontroli, w tym samym wykonawców, która wyraża się m.in. w publicznym otwarciu ofert. Brak takiej kontroli nie pozwala stwierdzić, że zamawiający dochował warunków i zasad prowadzenia postępowania o udzielenie ...

może prowadzić do zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy o zamówienie publiczne. W ocenie Odwołującego, Zamawiający miał możliwość wcześniejszego, w stosunku do ustalenia godziny otwarcia ofert, zapoznania się z ich treścią. Co więcej, z treścią tą z dużą dozą prawdopodobieństwa zapoznał się, gdyż odkodował właściwe pliki i dokonał ich rozpakowania jeszcze przed godziną 13.00. Co więcej nie zapewnił jawności tej ...

kłódki. Co jednak było sporne pomiędzy stronami to konsekwencje jakie każda z nich wywodziła z braku oznaczenia plików ofert ikoną kłódki. Odwołujący bowiem wnioskował na tej podstawie, iż oferty były już uprzednio odszyfrowane przez Zamawiającego i w takiej odszyfrowanej formie zostały udostępnione w momencie rozpoczęcia procedury otwarcia ofert. Z kolei Zamawiający prezentował odmienne stanowisko wskazując, iż ikona kłódki widoczna jest wyłącznie u ...

przyjęcia, iż wydanie dwa razy polecenia odszyfrowania ofert stanowiło naruszenie w jakikolwiek sposób jawności procedury otwarcia ofert. Zdaniem Izby nie ma żadnego dowodu potwierdzającego, iż brak ikony kłódki przy plikach ofert w momencie zdalnego udostępnienia przez Zamawiającego pulpitu Platformy Zakupowej świadczy o ich uprzednim odszyfrowaniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 18 fragmentów

2015-01-29 » Uwzględnia odwołanie

przez Zamawiającego, - odnośnie synchronizacji kalendarzy opis w ofercie jest otwarty (,,między innymi"), - co do formatów plików - to w innych miejscach oferty wskazano możliwość wykonywania skanów bezpośrednio - strona 207 (pkt 5.7); strona 27 Koncepcji uwidacznia listę rozwijalną co ...

Workflow 2.3. wymaganych funkcji dotyczących synchronizacji systemu z kalendarzami Apple i Windows, a także możliwości zapisów formatów plików jpg, jpeg i tif. 2. Zmiana w wyniku poprawy Koncepcji nie stanowi istotnej zmiany oferty. 3. Proponowane oprogramowanie dokonuje konwersji plików do pożądanego formatu niezależnie od rodzaju urządzenia. Składał na powyższe następujące dowody: - oświadczenie producenta wraz ...

W Specyfikacji Zamawiający wymagał opisu oferowanego rozwiązania, miał on potwierdzić, że oferta odpowiada treści Specyfikacji. Braki w ofercie Odwołującego nie mogą być uznane za oczywiste omyłki. I tak pkt 1.23 Koncepcji opisywał wszystkie pliki, które można załączyć do systemu za pomocą operacji na plikach oprogramowania, możliwość dołączenia plików do danej sprawy. Natomiast pkt 5.7 opisuje formaty wszystkich plików skanowanych. Ponieważ nie są to tożsame operacje nie można przyjąć, że jeżeli w pkt 1.23 Wykonawca wymienił wszystkie wymagane formaty plików to te pliki są również zawarte w pkt 5.7. Na pytanie Przewodniczącej jakie rodzaje dokumentów wpływają do ...

wcześniejszej instalacji sterowników i ich konfiguracji) możliwe będzie wykonanie skanu bezpośrednio w EOD - na kontrolce plików znajdować się będzie przycisk Skanuj powodujący otwarcie w nowym oknie dedykowanej formatki umożliwiającej wykonanie skanu oraz określenie podstawowych parametrów. Zeskanowane pliki będą przesyłane bezpośrednio do systemu EOD. Zeskanowany obiekt będzie mógł zostać zapisany do postaci pliku PNG i PDF z poziomu interfejsu skanowania. Z poziomu formatki skanowania możliwe będą obrót o ...

pisarskie bądź jako inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. I tak, odnośnie formatów plików, Izba uznała, że nie budzi wątpliwości każdego świadomego użytkownika komputera, że formaty jpg, jpeg i tif należą do najpopularniejszych formatów plików graficznych. W ocenie Izby Odwołujący nie miał powodów, aby oferując system EOD celowo pominąć możliwość obsługi tych plików przez system - i to tylko w pkt 5.7, ponieważ w pkt 2.3 uwzględnił wszystkie rodzaje plików (oba punkty mówią o procesie rejestracji pism). Ponadto trafnie zauważył Odwołujący, że w ofercie, na stronie 54, zamieszczono print screen (zrzut ekranu), gdzie przy możliwości wyboru formatu pliku znajduje się lista rozwijana - której nie byłoby, gdyby były możliwe do wyboru tylko dwa rodzaje formatów plików (wtedy z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że przy projektowaniu wyglądu aplikacji zastosowanoby konieczność wyboru jednego z dwóch możliwych formatów plików, a nie listę rozwijaną). Ewentualnie w tej kwestii - jakie inne formaty plików są obsługiwane przez system, poza wyraźnie wymienionymi, Zamawiający mógł zwrócić się do wykonawcy z prośbą ...

KIO 1467/19 – Wyrok KIO – 2019-08-09 42 fragmenty Premium ciekawe zdania

2019-08-09 » Oddala odwołanie

publicznego; 6. art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania wobec braku możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej wobec nieodczytania oferty odwołującego bezpośrednio po upływie terminu składania ofert, w dniu ...

sytuacji gdy zamawiający w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie dokonał czynności publicznego i jawnego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu, jednakże z tym zastrzeżeniem, iż w trakcie otwarcia ofert zamawiający poinformował osoby obecne na otwarciu ofert o braku możliwości otwarcia oferty nr 2, natomiast po zakończeniu procedury otwarcia, w osobach komisji przetargowej, podjął kolejną próbę otwarcia oferty nr 2, która zakończyła się sukcesem na innym komputerze, jednakże już bez udziału osób przybyłych na otwarcie ofert, to czynność taka, w sposób bezpośredni narusza w szczególności dyspozycję przepisu art. 8 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, albowiem procedura otwarcia oferty nr 2 nie odbyła się w sposób jawny dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie ...

płycie CD, w tym w szczególności z treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ, protokołu z otwarcia ofert sporządzonego przez zamawiającego, z wydruków zrzutów ekranu z programów Adobe Acrobat Reader i Internet Explorer prezentujących próby otwarcia pliku przesłanego przez odwołującego jako oferta. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła co następuje Izba ustaliła, że zgodnie ...

sposób, że niemożliwe było zapoznanie się z jego treścią. W konsekwencji zamawiający nie mógł dokonać otwarcia złożonej oferty, nie doszło zatem do naruszenia przez zamawiającego wskazanych przez odwołującego przepisów art. 86 ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp. Konsekwencją braku możliwości odczytania danych był brak możliwości opublikowania na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczących ceny, terminu i innych elementów zawartych w treści ...

Izbę. Odwołujący ograniczył się jedynie do zawarcia w treści odwołania uwagi/ zastrzeżenia, że sposób zapisania pliku .xml był poprawny i umożliwiał jego odczytanie, a zamawiający tej czynności zaniechał, nie wskazał jednak co uprawnia go do formułowania takich wniosków. W kwestii odnoszącej się do braku możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej, z zapisów Ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ wynika, że w niniejszym postępowaniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 43 fragmenty

2020-11-02 » Oddala odwołanie

w oparciu o przepis art. 87 ust. 1 p.z.p., wydaje się również zasadna możliwość zastosowania art. 26 ust. 4 p.z.p"). W przedłożonych 27 października 2020 r. wyjaśnieniach Przystępujący wskazał, iż zastrzeżone pliki (plik źródłowy oraz pliki LDT) są plikami, które zawierają know-how dostawcy oświetlenia oraz wrażliwe dane techniczne opraw. W obrocie gospodarczym takie pliki nie są udostępniane osobom trzecim i żaden dostawca oświetlenia nie zamieszcza ich np. na swojej stronie internetowej lub w bazach danych. Pliki źródłowe są opracowywane wyłącznie przez specjalistów od projektowania oświetlenia sportowego, wymagają dostępu do specjalistycznego oprogramowania ...

przełożyć się na liczbę i rodzaj opraw, stanowi to więc istotną informację handlową. Dodatkowo zapis plików (rozszerzenie .rdf oraz .Idt) uniemożliwia otwarcie i edycję plików osobom postronnym. Przystępujący podjął działania dotyczące zabezpieczenia plików związanych z przetargiem. Dostęp do plików posiada zarząd i osoba dedykowana do zarządzania przetargiem. Dostęp do dysków spółki jest szyfrowany i ...

do poufności od dostawcy oświetlenia Disano Illuminazione S.p.A., które zawiera informację o poufności plików stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Disano. W ocenie Zamawiającego dodatkowe wyjaśnienia oraz złożony dokument potwierdzają poufność informacji ...

wykonawcami, gdyż tylko takie prowadzenie postępowania gwarantuje zachowanie konkurencji. Z uwagi na wskazane w odwołaniu braki oferta Przystępującego powinna zostać odrzucona. Odwołujący zarzucił, że pliki źródłowe w programie Relux oraz pliki LDT nie zawierają informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje w nich zawarte stanowią wiedzę powszechnie ...

nawet uznać za wstęp do takiego wykazania. Po drugie, z przedstawionych wyjaśnień wynika, że przedmiotowe pliki .ldt i .rtm nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa, zwłaszcza przedsiębiorstwa Przystępującego, gdyż nie pochodzą od niego, a jedyny plik przez niego sporządzony - plik w formacie .pdf, jest jawny. Zamawiający i Przystępujący sami potwierdzili także, że pliki dotyczące produkowanych opraw, służące do obliczeń, producenci opraw przesyłają zainteresowanym. Brak zwyczaju umieszczania takich plików na stronach internetowych producentów - co ma miejsce w stosunku do opraw powszechnie używanych w obrocie konsumenckim, gdzie liczba potencjalnie zainteresowanych danymi jest bardzo duża, wygodniejsze jest więc upublicznienie tych plików - nie oznacza jeszcze, że stanowią one tajemnicę, tylko że producent przekazuje te pliki bezpośrednio zainteresowanym. Z wyjaśnień Zamawiającego i Przystępującego, zdaniem Izby, wynika, że producent zainteresowany jest - lub ...

123456...36następne »