Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3204/20 – Wyrok KIO – 2020-12-29 20 fragmentów ciekawe zdania

2020-12-29 » Oddala odwołanie

Pzp. Bez znaczenia jest też przywołany w uzasadnieniu fakt, iż z raportu wykonawcy wynikało, że plik z formularzem ofertowym został przesłany razem z resztą dokumentów. Raport potwierdza przesłanie plików, nie potwierdza ich poprawności. Na raporcie tym widać, że plik nosi niedozwoloną nazwę zawierającą znak specjalny. Ponadto Centrum Wsparcia Klienta, w korespondencji z liderem konsorcjum, potwierdziło błąd w nazwie pliku. W trakcie wyjaśniania niniejszej sprawy informatycy platformy zakupowej zmienili nazwę pliku na właściwą dla systemów komputerowych, w wyniku czego formularz ofertowy stał się automatycznie widoczny, co potwierdziło tylko błąd po stronie wykonawcy. Zdaniem Odwołującego, przesłanie niewłaściwie sporządzonego przez Wykonawcę pliku należy potraktować tak, jakby nie został w ogóle złożony. Ponadto podnosi, że ingerencję działu IT platformy zakupowej, mimo że po terminie otwarcia ofert, należy uznać za nieuprawnioną. Modyfikacja w formę przekazanego pliku jest ingerencją w treść złożonej oferty, tym bardziej iż plik w przypadku braku modyfikacji, nadal byłby niewidoczny dla Zamawiającego. Z powyższego Odwołujący wywodzi, że po stronie Zamawiającego nie wystąpiły problemy techniczne. Zamawiający nie miał problemów z odczytaniem właściwych plików w 16 ofertach przesłanych w odpowiedzi na niniejsze postępowanie w trakcie sesji otwarcia. Zdaniem Odwołującego uznanie za wadę postępowania brak możliwości otwarcia wadliwego pliku załączonego przez Wykonawcę, gdzie błąd nastąpił na poziomie komputera Wykonawcy, na etapie przed załadowaniem do platformy zakupowej udostępnionej przez Zamawiającego, byłoby dalekim nadużyciem. Podnosi, że niedopuszczalnym jest obarczanie brakiem możliwości otwarcia takiego pliku, który nota bene w ogóle nie był widoczny w złożonej ofercie, błędem Zamawiającego. Odmienny pogląd ...

d563acf2b06da59fcf5f27156 Podsumowując, wykonawca nazywając plik dodał znak, który mógł powodować brak możliwości otwarcia. Nasz pracownik w celach testowych zaktualizował nazwę pliku, co było niezgodne z naszymi standardami obsługi". Izba zważyła, co następuje. Odwołanie podlegało oddaleniu. Pierwszy ...

jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - nie jest to brak oferty podlegający uzupełnieniu czy wyjaśnieniom. Należy przy tym zaznaczyć, że wykonawca Przystępujący dołożył należytej staranności przy przygotowaniu i złożeniu oferty, wobec czego nie może ponosić konsekwencji wadliwości procedury otwarcia ofert. Nie jest przekonującym argument Odwołującego, że wykonawcy mogą wykorzystywać możliwość załączania "nieprawidłowych" plików dla wydłużania i unieważniania postępowań. To po stronie zamawiających leży obowiązek takiego skonstruowania SIWZ oraz ...

KIO 186/20 – Wyrok KIO – 2020-02-11 47 fragmentów Premium ciekawe zdania

2020-02-11 » Oddala odwołanie

części zamówienia, zgodnie z wymogami SIWZ Rozdział II. W dniu 20.01.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert, podczas którego Zamawiający nie dokonał otwarcia oferty Odwołującego powołując się na brak możliwości otworzenia oferty i zapoznania się z treścią ze względów technicznych. Zamawiający, bez próby wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji, w szczególności podjęcia wyjaśnień z Odwołującym, zamknął otwarcie dokonując następującego wpisu w zbiorczym zestawieniu ofert "Jednocześnie Zamawiający informuje, iż do upływu terminu składania ofert wpłynęła jeszcze jedna oferta - Wykonawcy Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Pliku nie można było otworzyć, podczas próby jego otworzenia pojawił się następujący komunikat: "Archiwum ma niewłaściwy format lub jest uszkodzone". Wskutek powyższego Zamawiający dokonał otwarcia jednej konkurencyjnej oferty w zakresie II części zamówienia, w pozostałym zakresie unieważnił postępowanie powołując się na art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Po zapoznaniu się ze Zbiorczym otwarciem ofert w dniu 20 stycznia 2020 r., Odwołujący wystosował informację do Zamawiającego wskazując na naruszenie ...

przekazanej Marszałkowi Senatu stwierdził, że sytuacja podwójnego szyfrowania ofert przez wykonawców, których nie można następnie otworzyć, nie wynika z nieprawidłowo działającego systemu, lecz z wykonywania poszczególnych kroków niezgodnie z instrukcją użytkowania. W związku z tym przyjąć należy, iż pełną odpowiedzialność za brak możliwości otwarcia oferty ponosi sam Odwołujący. Zamawiający podniósł, że przestrzegał zasady przejrzystości i jawności, ponieważ w piśmie z dnia 27.01.2020 r. przekazał Odwołującemu wszystkie istotne informacje dotyczące przebiegu otwarcia złożonej przez niego oferty oraz podał przyczyny, które stanowiły podstawę takiej decyzji, tj. braku możliwości otwarcia pliku oraz wskazał przyczyny takiej sytuacji, leżące po stronie Odwołującego. Działanie Zamawiającego stanowi realizację powołanych podstawowych ...

zamówień publicznych i zabezpiecza interes Odwołującego. Niezasadny jest zarzut Odwołującego dotyczący niespójności w dokumentacji po otwarciu ofert przez Zamawiającego. Zamawiający, realizując obowiązek przestrzegania zasady przejrzystości i jawności postępowania (art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy Pzp) niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na swojej stronie internetowej informacje nie tylko dotyczące firmy oraz adresu wykonawcy, który złożył ofertę (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), ale także informacje dotyczące przesłanego pliku, z którego treścią podczas czynności otwarcia ofert nie był w stanie się zapoznać. Dzięki udostępnieniu tej informacji Odwołujący miał możliwość podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia przyczyn braku możliwości otwarcia jego oferty, chociażby mógł samodzielnie zwrócić się do administratora miniPortalu z wnioskiem o ustalenie przyczyny niemożności otwarcia jego oferty. Tymczasem Odwołujący nie ustosunkował się do informacji przekazanych mu przez Zamawiającego w piśmie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 43 fragmenty

2018-08-22 » Oddala odwołanie

mail za pomocą którego próbowano przesłać dokument dotyczący wadium. W otrzymanej wiadomości znajdował się wyłącznie plik z podpisem elektronicznym. Zdaniem zamawiającego przy próbie weryfikacji podpisu otrzymano informację o braku pliku podpisywanego, a dodatkowo zamawiający stwierdził, że wadium zostało złożone niezgodnie z wymogiem Rozdziału XIII pkt ...

ponosi żadnej odpowiedzialności za stan systemów zamawiającego, a zatem nie odpowiada także za jego techniczne możliwości, bądź niemożliwości odczytania przesłanego pliku. Samo twierdzenie zamawiającego, sprowadzające się do oceny, że przy próbie weryfikacji podpisu otrzymano informację o braku pliku podpisywanego, nie jest dowodem na brak wniesienia wadium przez odwołującego. W opinii odwołującego nie jest również dowodem pojemność pliku. Odwołujący podniósł również, że plik podpisu jest nierozerwalnie związany z dokumentem podpisywanym, czego dowodzi rozszerzenie pliku pdf, a także jego zawartość, zaś na wypadek twierdzeń przeciwnych zamawiającego, odwołujący wniósł o dopuszczenie ...

b) podpis zewnętrzny. W przypadku podpisu wewnętrznego certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego wprowadzany jest do struktury pliku (łączony z treścią właściwego dokumentu, który jest podpisywany) i widoczny po otwarciu pliku, np. jak we wniesionym odwołaniu, co zostało zweryfikowane przez zamawiającego za pomocą programu do składania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 48 fragmentów

2020-07-16 » Oddala odwołanie

stanowisko UZP (np. Informator UZP nr 3/2019, www.uzp.uov.pl), że jeżeli przyczyna braku możliwości otwarcia plików leży po stronie wykonawcy, zamawiający jest uprawniony do uznania, że oferta nie została przez tego wykonawcę złożona. Niemniej jednak możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli przez adresata jest warunkiem sine qua non złożenia takiego ...

nie została złożona, a także o przyczynach, które legły u podstaw takiej decyzji tj. o braku możliwości otwarcia pliku oraz o ustalonych przyczynach takiej sytuacji, leżących po stronie wykonawcy. Działanie takie, stanowiące realizację wskazanych ...

jakie oferty zostały złożone, ustala się na ściśle określony moment, tj. dzień i godzinę ich otwarcia. Ta sama zasada dotyczy informacji, które zamawiający publikuje na stronie internetowej niezwłocznie po otwarciu oferty, stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Informacje o ofercie, która z jakiejś przyczyn nie mogła zostać Sygn. akt KIO 1108/20 otwarta podczas jawnej sesji otwarcia ofert (takie jak cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności), nie są ujęte w informacji z otwarcia ofert i na stronie internetowej. Późniejsze ustalenia co do przyczyn niemożliwości otwarcia oferty decydują jedynie o tym, czy postępowanie podlega unieważnieniu (jeśli brak możliwości otwarcia oferty spowodowany był okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego), czy też oferta jest uznana za niezłożoną (jeśli odpowiedzialność za tę sytuację ponosi wykonawca). Odszyfrowanie oferty po zakończeniu sesji jawnego otwarcia ofert wpływa więc na dalsze losy postępowania przetargowego lub na losy oferty w tym postępowaniu, nie wpływa natomiast na treść informacji z otwarcia ofert, ze swej istoty opisującej stan istniejący na konkretny dzień i godzinę, bez uwzględnienia dalszych zdarzeń. Izba uznała za ustalone, że oferta Odwołującego nie została odszyfrowana podczas jawnego otwarcia oferty. Zostało to potwierdzone w protokole z otwarcia ofert oraz w opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego Informacji z otwarcia ofert, które są dokumentami sporządzanymi na podstawie ustawy Pzp i podpisanymi przez upoważnione do tego osoby. Podano w nich następującą informację: plik złożony przez LUBAWA S.A., ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski nie został odszyfrowany ...

KIO 2334/19 – Wyrok KIO – 2019-12-11 79 fragmentów Premium ciekawe zdania

2019-12-11 » Oddala odwołanie

iż seria macierzy QXS posiada maksymalną obsługę prędkości 16 GB/s FC i nie posiada możliwości rozbudowy, aby mogła obsługiwać prędkość 32 GB/sFC. B. Brak funkcji przywracania fragmentów plików (Partial Restore). Zgodnie z pkt 1.4. lp. 3 zał. nr 8.4 SIWZ, Zamawiający wymaga możliwości przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po TimeCode. Funkcja Partial Restore umożliwia pobieranie z archiwum fragmentu materiału, zamiast oczekiwania ...

zewnętrzny produkt firmy Marąuis Broadcast. W dokumentacji produktu i zestawieniu obsługiwanych formatów nie ma obsługi plików DPX z uwzględnieniem TimeCode, czyli wybranego zakresu podając znaczniki czasowe materiału. Zamawiający w sposób jednoznaczny określił w SIWZ, iż wymaga możliwości przywracania fragmentów plików. Usterka systemu XenData wyklucza możliwość pracy archiwum oraz całego mechanizmu postprodukcji opisanego w SIWZ przez Zamawiającego. Z kolei brak funkcji Partial Restore będzie skutkowało brakiem możliwości pobrania materiału według znaczników czasowych (TimeCode). C. Brak bazy danych, której eksternalizacja (backup task) umożliwia zachowanie danych systemu. Zamawiający w pkt 1.3 lp. 2 zał. 8.4 SIWZ określił, jakie formaty danych używanych plików wideo musi obsługiwać system macierzy centralnej, wskazując jako jeden z formatów DPX. Jednocześnie, zgodnie z pkt 1.4. lp. 3 ww. zał. w związku z pracą na plikach DPX Zamawiający wymaga, aby system zarządzania pracował z maksymalną liczbą plików w wysokości minimum 2x109. System musi posiadać bazę danych - której eksternalizacja (backup task ...

Protocols: You can use CIFS/SMB, FTP or local file transfers. W związku z powyższym brak jest wsparcia dla wymaganego protokołu NFS. (...) 2) Wymóg Zamawiającego: "Zamawiający wymaga możliwości przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po TimeCode". W skład ofertowego systemu zarządzania biblioteką taśmową HSM firmy XENPATA wchodzi ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 18 fragmentów

2015-01-29 » Uwzględnia odwołanie

Workflow 2.3. wymaganych funkcji dotyczących synchronizacji systemu z kalendarzami Apple i Windows, a także możliwości zapisów formatów plików jpg, jpeg i tif. 2. Zmiana w wyniku poprawy Koncepcji nie stanowi istotnej zmiany oferty. 3. Proponowane oprogramowanie dokonuje konwersji plików do pożądanego formatu niezależnie od rodzaju urządzenia. Składał na powyższe następujące dowody: - oświadczenie producenta wraz ...

W Specyfikacji Zamawiający wymagał opisu oferowanego rozwiązania, miał on potwierdzić, że oferta odpowiada treści Specyfikacji. Braki w ofercie Odwołującego nie mogą być uznane za oczywiste omyłki. I tak pkt 1.23 Koncepcji opisywał wszystkie pliki, które można załączyć do systemu za pomocą operacji na plikach oprogramowania, możliwość dołączenia plików do danej sprawy. Natomiast pkt 5.7 opisuje formaty wszystkich plików skanowanych. Ponieważ nie są to tożsame operacje nie można przyjąć, że jeżeli w pkt 1.23 Wykonawca wymienił wszystkie wymagane formaty plików to te pliki są również zawarte w pkt 5.7. Na pytanie Przewodniczącej jakie rodzaje dokumentów wpływają do ...

pisarskie bądź jako inne omyłki, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. I tak, odnośnie formatów plików, Izba uznała, że nie budzi wątpliwości każdego świadomego użytkownika komputera, że formaty jpg, jpeg i tif należą do najpopularniejszych formatów plików graficznych. W ocenie Izby Odwołujący nie miał powodów, aby oferując system EOD celowo pominąć możliwość obsługi tych plików przez system - i to tylko w pkt 5.7, ponieważ w pkt 2.3 uwzględnił wszystkie rodzaje plików (oba punkty mówią o procesie rejestracji pism). Ponadto trafnie zauważył Odwołujący, że w ofercie, na stronie 54, zamieszczono print screen (zrzut ekranu), gdzie przy możliwości wyboru formatu pliku znajduje się lista rozwijana - której nie byłoby, gdyby były możliwe do wyboru tylko dwa rodzaje formatów plików (wtedy z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że przy projektowaniu wyglądu aplikacji zastosowanoby konieczność wyboru jednego z dwóch możliwych formatów plików, a nie listę rozwijaną). Ewentualnie w tej kwestii - jakie inne formaty plików są obsługiwane przez system, poza wyraźnie wymienionymi, Zamawiający mógł zwrócić się do wykonawcy z prośbą ...

KIO 1467/19 – Wyrok KIO – 2019-08-09 42 fragmenty Premium ciekawe zdania

2019-08-09 » Oddala odwołanie

sytuacji gdy zamawiający w wyznaczonym dniu i o określonej godzinie dokonał czynności publicznego i jawnego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu, jednakże z tym zastrzeżeniem, iż w trakcie otwarcia ofert zamawiający poinformował osoby obecne na otwarciu ofert o braku możliwości otwarcia oferty nr 2, natomiast po zakończeniu procedury otwarcia, w osobach komisji przetargowej, podjął kolejną próbę otwarcia oferty nr 2, która zakończyła się sukcesem na innym komputerze, jednakże już bez udziału osób przybyłych na otwarcie ofert, to czynność taka, w sposób bezpośredni narusza w szczególności dyspozycję przepisu art. 8 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, albowiem procedura otwarcia oferty nr 2 nie odbyła się w sposób jawny dla wszystkich uczestników postępowania o udzielenie ...

sposób, że niemożliwe było zapoznanie się z jego treścią. W konsekwencji zamawiający nie mógł dokonać otwarcia złożonej oferty, nie doszło zatem do naruszenia przez zamawiającego wskazanych przez odwołującego przepisów art. 86 ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp. Konsekwencją braku możliwości odczytania danych był brak możliwości opublikowania na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczących ceny, terminu i innych elementów zawartych w treści ...

Izbę. Odwołujący ograniczył się jedynie do zawarcia w treści odwołania uwagi/ zastrzeżenia, że sposób zapisania pliku .xml był poprawny i umożliwiał jego odczytanie, a zamawiający tej czynności zaniechał, nie wskazał jednak co uprawnia go do formułowania takich wniosków. W kwestii odnoszącej się do braku możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej, z zapisów Ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ wynika, że w niniejszym postępowaniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 43 fragmenty

2020-11-02 » Oddala odwołanie

w oparciu o przepis art. 87 ust. 1 p.z.p., wydaje się również zasadna możliwość zastosowania art. 26 ust. 4 p.z.p"). W przedłożonych 27 października 2020 r. wyjaśnieniach Przystępujący wskazał, iż zastrzeżone pliki (plik źródłowy oraz pliki LDT) są plikami, które zawierają know-how dostawcy oświetlenia oraz wrażliwe dane techniczne opraw. W obrocie gospodarczym takie pliki nie są udostępniane osobom trzecim i żaden dostawca oświetlenia nie zamieszcza ich np. na swojej stronie internetowej lub w bazach danych. Pliki źródłowe są opracowywane wyłącznie przez specjalistów od projektowania oświetlenia sportowego, wymagają dostępu do specjalistycznego oprogramowania ...

przełożyć się na liczbę i rodzaj opraw, stanowi to więc istotną informację handlową. Dodatkowo zapis plików (rozszerzenie .rdf oraz .Idt) uniemożliwia otwarcie i edycję plików osobom postronnym. Przystępujący podjął działania dotyczące zabezpieczenia plików związanych z przetargiem. Dostęp do plików posiada zarząd i osoba dedykowana do zarządzania przetargiem. Dostęp do dysków spółki jest szyfrowany i ...

wykonawcami, gdyż tylko takie prowadzenie postępowania gwarantuje zachowanie konkurencji. Z uwagi na wskazane w odwołaniu braki oferta Przystępującego powinna zostać odrzucona. Odwołujący zarzucił, że pliki źródłowe w programie Relux oraz pliki LDT nie zawierają informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje w nich zawarte stanowią wiedzę powszechnie ...

123456...36następne »