Spróbuj: "open source" 138

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2055/11, KIO 2064/11, KIO 2052/11 – Wyrok KIO – 2011-10-05 21 fragmentów

2011-10-05 » Oddala odwołania

i prawa pokrewne. Komentarz, Zakamycze 2005, str. 570- 571), którym w omawianym przypadku będzie licencjodawca open source. Licencja open source zawiera zatem wyłącznie zezwolenie na dokonanie modyfikacji programu, ale nie zawiera zezwolenia na wykonywanie praw ...

swojego utworu na osobę trzecią, gdyż nie ma na to zgody twórcy utworu pierwotnego. Licencje open source, choć nie pozwalają przenosić majątkowych praw autorskich, to jednak zezwalają na udzielanie licencji do modyfikacji programu lub programu stworzonego na bazie programu open source (zintegrowanego z programem open source). Zezwolenie to obarczone jest jednak bardzo istotnym ograniczeniem w zakresie sposobu rozpowszechniania własnych modyfikacji programu open source. Przeróbki takie, a także programy zintegrowane z programem open source mogą być bowiem udostępniane jedynie na takiej samej licencji open source, na podstawie uzyskano zgodę na ich stworzenie. Zatem przeróbki programu udostępnianego na licencji GNU GPL muszą być udostępniane także na licencji GNU GPL. Podsumowując, posłużenie się oprogramowaniem open source niesie ze sobą daleko idące ograniczenia. Wyłączona jest bowiem nie tylko możliwość przeniesienia (rozporządzenia) majątkowymi ...

prawami autorskimi do przeróbek takich programów, lecz także udzielenie do nich licencji innej niż licencja open source. W konsekwencji modyfikacje takie muszą być np. udzielane nieodpłatnie i na tych samych polach eksploatacji, co podstawowe oprogramowanie open source. Oprogramowanie open source nie mogłoby zostać uznane - w świetle postanowień OPZ - za oprogramowanie standardowe. Nie spełnia ono bowiem podstawowych wymagań stawianych temu oprogramowaniu, zawartych w definicji "oprogramowania standardowego". Po pierwsze, każda licencja open source wyłącza w maksymalnych dopuszczalnych przez prawo granicach odpowiedzialność licencjodawcy i wprost stanowi o nie udzieleniu żadnych gwarancji Nie jest zatem spełniony warunek objęcia oprogramowania standardowego licencją producenta. Licencje open source wymuszają doręczanie kodu źródłowego, co również przeczy definicji oprogramowania standardowego ujętej w OPZ. Odwołujący nie traktuje stworzonych przez siebie modyfikacji oprogramowania open source jak nowych i tym samym uznaje, że nie ma konieczności przeniesienia praw - z drugiej strony ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 18 fragmentów

2014-07-04 » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

odniesieniu do rozwiązania komercyjnego. Wreszcie, jak oświadczył na rozprawie przystępujący Atende, również w przypadku rozwiązań open source, w przypadku niektórych licencji, istnieje możliwość dokupienia serwisu systemu, z czym wiązać się będzie konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów. Nadto, w ocenie Izby, rozwiązania typu open source tylko pozornie są darmowe. Wszak takie rozwiązanie musi być dostosowanie do potrzeb zamawiającego. A zatem jedynie bazą, budulcem systemu jest rozwiązanie open source, zaś wszelkie prace związane z rozbudową, modernizacją czy przystosowaniem do potrzeb zamawiającego będą utworem wykonanym ...

w sprzeczności z postanowieniami SIWZ. W świetle nich zamierzano bowiem przyznawać dodatkowe punkty za rozwiązania open source dotyczące części systemu (tj. dwa moduły i to spośród dowolnie wybranych przez wykonawców modułów z ...

nie wiadomo dlaczego nie zdecydował się punktować dodatkowo jedynie rozwiązania opartego w całości o środowisko open source. Nie stanowiły również o konieczności posiadania rozwiązania open source przedstawione na rozprawie argumenty dotyczące rzekomej, łatwiejszej możliwości rozbudowy systemu opartego o open source. Jak wskazywano na rozprawie, istnieje możliwość rozbudowy systemów komercyjnych również poprzez ich integrację z innymi rozwiązaniami, w tym open source. Biorąc powyższe pod uwagę Izba uznała, że nie zostało wykazane, aby opisane kryteria oceny ofert ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 2 fragmenty

2012-08-14 » Oddala odwołanie

Zamawiający przewidział punktację wg. następujących zasad: ,.Dla kryterium K04: 0 - nie występuje w wersji open source 1 - występują elementy open source 2 - kluczowe zastosowanie open source w projekcie" Dla wykonawców ustalenie czy zaproponowane zastosowanie open source w projekcie zostanie uznane za kluczowe, czy nie kluczowe, jest niemożliwe do przewidzenia. Treść kolumny ...

aby uczynić zadość zasadom udzielania zamówień publicznych, mogłaby być następująca: 1) Elementy Systemu oparte na Open Source - do 7 pkt; • Serwery www - 0-2; 0 - żaden nie oparty na Open Source, 1-przynajmniej jeden oparty na Open Source; 2-wszystkie oparte na Open Source; • Inne (nie wymienione w pkt. 2, takie jak: ...(wymienić) - do 5 pkt (za każdy wymieniony element oparty na Open Source - 1 pkt 2) Elementy aplikacyjne nie wytwarzane przez Wykonawcę wyłącznie na potrzeby Systemu, wykorzystują oprogramowanie Open Source. Oprogramowanie z zamkniętym kodem źródłowym nie występuje lub występuje w znikomym stopniu - do 8 pkt; • Systemy operacyjne - 0-2 pkt; 0-żaden nie oparty na Open Source, 1- przynajmniej jeden oparty na Open Source, 2-wszystkie oparte na Open Source; • Bazy danych -2 pkt; 0-żadna nie oparta na Open Source. 1-przynajmniej jedna oparta na Open Source, 2-wszystkie oparte na Open Source; • Serwery aplikacyjne - 0-2 pkt; 0-żaden nie oparty na Open Source, 1- przynajmniej jeden oparty na Open Source, 2-wszystkie oparte na Open Source; • Broker komunikacyjny - 0-1 pkt; 0- nie oparty na Open Source. 1- oparty na Open Source; • Silnik procesów - 0-1; 0- nie oparty na Open Source, 1- oparty na Open Source; Tak skonstruowany sposób oceny pozwoliłby Wykonawcy policzyć ile otrzyma punktów. Jeśli zaoferował: r- broker komunikacyjny oparty na Open Source otrzyma 1 pkt. > jedną z kilku różnych oferowanych baz danych opartą na Open Source otrzyma 1 pkt. jedną bazę danych dla całego Systemu opartą na Open Source lub kilka różnych baz danych jednak wszystkie oparte na Open Source otrzyma 2 pkt.. > Oferując broker i silnik procesów oparty na Open Source oraz wszystkie systemy operacyjne, serwery www. bazy danych, serwery aplikacyjne oraz co najmniej 5 pięć innych (spośród wymienionych w punkcie 1) elementów oprogramowania opartego na Open Source otrzyma łącznie 15 pkt., W ocenie Odwołującego wszystkie podkryteria i sposób oceny ofert można opisać ...

123456...14następne »