Spróbuj: "obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny" 5

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 2471/18 – Wyrok KIO – 2018-12-13 67 fragmentów

2018-12-13 » Oddala odwołanie

najmniej 30% od wskazanej wartości, co wyklucza zastosowanie tego kryterium jako podstawy wszczęcia postępowania o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Podkreślenia wymaga fakt, że art 90 ust. 1a pkt 1 Pzp nie pozostawia Zamawiającemu swobodnego wyboru w zakresie zastosowania przesłanki warunkującej wszczęcie postępowania o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Zgodnie z literalnym brzmieniem ww. przepisu, Zamawiający ma obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jeśli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wskazanych w jego treści, a więc również w przypadku, gdy cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, co miało miejsce w odniesieniu do oferty Odwołującego i Wykonawcy Y. Warto dodać, że zgodnie z przyjętym orzecznictwem i stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, dla obliczenia średniej arytmetycznej cen ofert na potrzeby badania zaistnienia przesłanki podejrzenia rażąco niskiej ceny nie ma znaczenia fakt, że cena podana przez jednego z wykonawców jest ceną znacznie odbiegającą od cen pozostałych ofert. Co więcej, nie ma przepisów, które zwalniałyby Zamawiającego z obowiązku uwzględnienia takiej ceny w średniej arytmetycznej, o której mowa w art 90 ust. 1a pkt 1 Pzp. Zamawiający musi tutaj dokonać porównania matematycznego ceny ofertowej do średniej cen złożonych w postępowaniu ofert, do której to obliczenia bierze się pod uwagę wszystkie złożone oferty, w tym także oferty podlegające odrzuceniu. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego nieuwzględnienia przez Zamawiającego wyjaśnień Odwołującego z 26 października 2018 r., złożonych w przedmiocie podejrzenia rażąco niskiej ceny oraz bezzasadnego odrzucenia jego oferty Zamawiający wskazał na art. 90 ust. 2 Pzp oraz ukształtowane na jego gruncie orzecznictwo, zgodnie z którym ciężar dowodu w zakresie wyjaśnienia że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. W związku z powyższym, wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny ma obowiązek złożyć wyjaśnienia precyzyjne, należycie umotywowane oraz poparte dowodami, które rozproszyłyby wątpliwości zamawiającego. W przeciwnym razie, ponosi ryzyko niezachowania wystarczającej staranności w udzieleniu odpowiedzi. Należy zauważyć, że wyjaśnienia Odwołującego w zakresie rażąco niskiej ceny były bardzo ogólne, lakoniczne, a przede wszystkim nie zawierały stosownej analizy czynników cenotwórczych lub okoliczności, które realnie wpływałyby na poziom zaoferowanej ceny. Wbrew twierdzeniom Odwołującego. został on wyraźnie wezwany do przedstawienia szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej uwzględniającej elementy cenotwórcze wpływające na wysokość podanej ceny wraz z dowodami, co wynika z treści pisma z dnia 24 października 2018 r. Odwołujący w wyjaśnieniach złożonych 26 października 2018 r. nie przedstawił żądanej kalkulacji ceny ofertowej, a nawet wprost odmówił przedstawienia stawek godzinowych specjalistów, którzy mieliby wykonywać przedmiot zamówienia bezzasadnie stwierdzając, że "nie ma takiego obowiązku". Jako wyjaśnienie zaoferowanej ceny podał natomiast zestawienie przyjętych na rynku wynagrodzeń miesięcznych i stawek godzinowych poszczególnych specjalistów wymaganych do realizacji zamówienia (zaczerpnięte z portalu internetowego wynagrodzenia.pl) przy wyraźnym wskazaniu, że "kalkulacja nie przedstawia ...

podstawie umowy o dzieło, brak kosztów związanych z rozbudowaną administracją). Należy jednak zauważyć, że w wyjaśnieniach dotyczących zastosowania autorskiej metodyki realizacji zamówienia Odwołujący posługuje się jedynie ogólnikami: nie wyjaśnia na czym polega wspomniana metodyka, ani nie podaje jej wpływu na obniżenie ceny, a co więcej nie tłumaczy w jaki sposób wspomniane sukcesy przy realizacji innych opracowań miałyby przełożenie na obniżenie kosztu wykonania wskazanego zamówienia. Powyższe wyjaśnienia, jak również całe stanowisko Odwołującego wyrażone pismem z dnia 26 października 2018 r., cechuje wysoki stopień ogólności, lakoniczność oraz brak jakichkolwiek dowodów wskazujących na brak zaistnienia rażąco niskiej ceny, co uzasadnia podjęcie przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu jego oferty. Odnosząc się do zarzutu dotyczącego braku wystosowania wobec Odwołującego ponownego wezwania w zakresie wyjaśnień rażąco niskiej ceny Zamawiający zauważył, że co prawda procedura udzielania zamówień publicznych pozwala na zastosowanie ponownego wezwania do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, jednakże takie powtórzone wezwanie może mieć miejsce jedynie w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba uszczegółowienia wyjaśnień już złożonych przez wykonawcę w odpowiedzi na pierwsze wezwanie. W świetle dotychczasowego orzecznictwa takie rozwiązanie jest jednak dopuszczalne tylko wobec wykonawcy, który rzetelnie złożył pierwsze wyjaśnienia, a nie w sytuacji gdy wykonawca, uchylając się od udzielenia szczegółowych informacji i przedstawienia dowodów, złożył wyjaśnienia w sposób ogólnikowy. Z uwagi na lakoniczny charakter odpowiedzi Odwołującego, ponowne wezwanie go do złożenia wyjaśnień stanowiłoby naruszenie zasady równego traktowania wykonawców wyrażonej w art. 7 Pzp, na co wskazał Zamawiający w zawiadomieniu o odrzuceniu oferty Odwołującego. W ustosunkowaniu do zarzutu dotyczącego zaniechania przez Zamawiającego odrzucenia oferty Wykonawcy Y z uwagi na rażąco niską cenę Zamawiający podkreślił, że dopełnił wszelkich obowiązków jakie były wymagane w związku z zaistnieniem w stosunku do tej oferty podejrzenia rażąco niskiej ceny. Wykonawca Y został wezwany do udzielenia wyjaśnień pismem identycznym do pisma wystosowanego wobec Odwołującego, z wyznaczeniem tego samego terminu na udzielenie wyjaśnień. Wykonawca Y złożył wyjaśnienia w wymaganym terminie, jednakże w odróżnieniu od wyjaśnień Odwołującego, była to odpowiedź rzetelna i wyczerpująca, zawierające szczegółowe dane dotyczące wyliczenia kosztów realizacji zamówienia ...

podał, że z przepisu art. 90 ust. 1apkt 1 Pzp wynika możliwość wszczęcia procedury wyjaśnień rażąco niskiej ceny także w przypadku, gdy co najmniej 30-procentowa różnica zachodzi pomiędzy ceną oferty a średnią arytmetyczną cen wszystkich ofert, chyba że zachodzą w sprawie oczywiste okoliczności niewymagające wyjaśnienia. Nie zachodzą one w sytuacji, w której jedna z ofert wpływająca na tą różnicę jest znacznie wyższa od pozostałych. Następnie Wykonawcy Y podał, że Zamawiający zwrócił się zarówno do Odwołującego, jak i Przystępującego o złożenie wyjaśnień. Zamawiający sporządził pisma w takiej samej formie, w treści przekazując zarówno podstawę formalną wezwania, jak i jasno określone żądania w zakresie wyjaśnień. Zamawiający wezwał do przedstawienia szczegółowej kalkulacji cenowej uwzględniającej aspekty wynikające z wezwania oraz pouczył wykonawców, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Twierdzenia Odwołującego, że "Zamawiający nie przedstawił prośby o przedłożenie szczegółowej kalkulacji cenowej" są więc całkowicie bezpodstawne. Odwołujący oświadczył, że złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, opierając swoje wyjaśnienia na całkowicie błędnej przesłance, jakoby Zamawiający nie miał obowiązku zbadać rażąco niskiej ceny. W ocenie zarówno Zamawiającego, jak i Przystępującego treść wyjaśnień Odwołującego nie spełnia warunków uznania tych wyjaśnień za wystarczające. Odwołujący odmówił bowiem wskazania rzeczywistych stawek personelu zatrudnionego do realizacji zamówienia, wskazując wprost, że "Kalkulacja nie przedstawia rzeczywistych stawek stosowanych przez Nova Praxis Sp ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 41 fragmentów

2020-08-04 » Uwzględnia odwołanie

własne, nie wskazując w jaki sposób wpływa ono na obniżenie sposobu czy metody realizacji zamówienia. Wyjaśnienia złożone przez Rudpol-Opa sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej z dnia 1 czerwca 2020 r. jedynie w sposób lakoniczny prezentują stanowisko wykonawcy w zakresie wysokości ceny. Wykonawca nie wskazywał jakie to rozwiązania techniczne pozwolą na wykonanie prac w cenie przedstawionej w ofercie. Sam fakt posiadania wdrożenia poszczególnych systemów wśród członków konsorcjum nie uzasadnia zaproponowania tak rażąco niskiej ceny i nie daje podstaw do jakiejkolwiek analizy obniżenia kosztów pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich. W przypadku natomiast kosztów pracowniczych spółka ...

nie przedstawiła żadnych dowodów uwiarygodniających jego twierdzenia, żadnej kalkulacji czy informacji wskazujących na możliwość obniżenia ceny. W wyjaśnieniach zamawiający wielokrotnie powoływał się na wysoko wykwalifikowany zespół pracowników do realizacji prac, jednak nie wskazał na wysokość tych kosztów pracy, Spółka Dominex sp. z o.o. w Świętochłowicach nie udzieliła wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Rażąco niska cena jest to cena niewiarygodna, znacznie odbiegającą od cen rynkowych innych, takich samych lub podobnych rodzajów zamówień, wskazującą na możliwość wykonania zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy lub roboty budowlanej lub ofertę zawierającą cenę nierealną z punktu widzenia logiki, doświadczenia życiowego oraz racjonalnego gospodarowania, W doktrynie i orzecznictwie zgodnie podnoszone jest, że cena rażąco niska to cena nierealna, niepozwalająca na realizację zamówienia z należytą starannością, wskazująca na zamiar realizacji zamówienia poniżej kosztów własnych wykonawcy, niepozwalająca na wygenerowanie przez niego zysku. W złożonych wyjaśnieniach wynagrodzenie szacowane jest na 1 % zamówienia, co już samo w sobie stanowi asumpt do przyjęcia, że jest to cena rażąco niska. Zagadnienie braku podstaw prawnych wezwania wykonawcy do wyjaśnień oraz odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny było przedmiotem wyroku z dnia 4 października 2018 r., KIO 1886/18, w którym Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że stwierdzenie naruszenia art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (zaniechanie obowiązku wezwania do wyjaśnień), uzależnione jest od tego, czy zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wartość zamówienia Zamawiający szacuje przed wszczęciem postępowania. Przepisy uzależniają obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny od jej stosunku do wartości zamówienia (art. 90 ust. 1a Prawa zamówień publicznych). Zatem punktem odniesienia jest wartość ...

cenie wynikającej z wynagrodzenia pracowników 248 tys. zł (5 osób) - wskazanej przez Lidera i porównanej do sumy cen wskazanych przez Członka Konsorcjum, gdzie podano, że kwota 248 tys. zł, to cena wyłącznie robocizny. Zakwestionowano zaoferowanie 5 osób do wykonania tam izolacyjno-oporowych. Również zakwestionowano sposób liczenia kosztów pośrednich oraz zarzucono brak wyjaśnienia kosztów transportu. Przepisy art. 190 ust. 1a ustawy Pzp obciążają ciężarem dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny: 1) wykonawcę, który ją złożył, jeżeli jest stroną albo uczestnikiem postępowania odwoławczego; 2) zamawiającego, jeżeli ...

KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18 – Wyrok KIO – 2018-12-11 407 fragmentów Premium

2018-12-11 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołania, Umarza postępowanie odwoławcze, Umarza postępowanie odwoławcze

swoją kadrę (w tym punktowaną osobę Głównego Projektanta Tunelu Pana C. P.). Ad. 1. [Zaniechanie wezwania TOTO do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny] (...) 2. Cena zaoferowana przez TOTO jest niższa o 10,04% od wartości szacunkowej zamówienia oraz o 21 ...

średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 3. Pomimo, że nie przekracza ona ustawowych progów rodzących obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, to jednak Zamawiający powinien powziąć wątpliwości co do realności ceny zaoferowanej przez TOTO za wykonanie przedmiotowego zadania. (...) 5. (...) Pomiędzy ceną zaoferowaną przez TOTO a Odwołującego jest różnica prawie 200.000.000,00 złotych brutto (!). 14. W ocenie Odwołującego, TOTO zaoferowało cenę odbiegającą od cen rynkowych i realnych, tym samym musiał on zaoferować cenę rażąco niską. Powyższe wiąże się z tym, że ww. Wykonawca albo nie wliczył jakiś robót budowlanych do ceny za wykonanie przedmiotowego zamówienia (nieprawidłowo wyliczony koszt realizacji tunelu o długości kk. 2km - wyliczona ...

18 98 postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. Zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy, zaś zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. W przedmiotowej sprawie wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę 1.659.162 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 29 fragmentów

2018-10-04 » Oddala odwołanie

ze szczegółową argumentacją poddającą w wątpliwość możliwość wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego za cenę zaoferowaną przez Intertoll Zamawiający. Pomimo tego, bezzasadnie zaniechał nawet podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia tych wątpliwości na etapie oceny oferty Intertoll. Odwołujący ma świadomość tego, że cena oferty Intertoll mieści się w budżecie Zamawiającego i zbliżona jest do wartości szacunkowej zamówienia, niemniej jednak w stanie faktycznym niniejszej sprawy, nie ma to znaczenia. Miarodajna jest bowiem przy ocenie rażąco niskiej ceny nie wartość wynikająca z oszacowania przedmiotu zamówienia ale wartość aktualnych cen rynkowych i kosztów związanych z realizacja przedmiotu zamówienia. Oczywistym jest, że Zamawiający powinien dążyć do rozstrzygnięcia wszelkich wątpliwości przed wyborem oferty wykonawcy. Sposobem wyjaśnienia takich wątpliwości jest w szczególności wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Następnie Odwołujący analizował zakres przedmiotu zamówienia: Wskazywał, że przedmiot zamówienia objęty Postępowaniem opisany jest w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. Analiza SIWZ wskazuje, że Postępowanie dotyczy złożonego zakresu usług związanego z realizacją skomplikowanych procesów ...

jakie należy ponieść celem realizacji zamówienia zgodnie z wymaganymi określonymi przez Zamawiającego, ponieważ stwierdziła, że do rozstrzygnięcia niniejszego odwołania nie potrzeba wiadomości specjalnych. Izba w pierwszej kolejności rozpoznała zarzut naruszenia art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji zaniechanie wezwania Intertoll do złożenia wyjaśnień w przedmiocie zaoferowanej przez tego wykonawcę ceny pomimo, iż istniały uzasadnione wątpliwości, że zaoferowana cena lub koszt, lub jej istotne części składowe, są rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, a także budzą uzasadnione wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, ponieważ rozstrzygnięcie w tej kwestii ...

odwołanie. Izba zważyła, co następuje: stwierdzenie naruszenia art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (zaniechanie obowiązku wezwania do wyjaśnień), uzależnione jest od tego, czy zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wartość zamówienia Zamawiający szacuje przed wszczęciem postępowania. Przepisy uzależniają obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny od jej stosunku do wartości zamówienia (art. 90 ust. 1a Prawa zamówień publicznych). Zatem punktem odniesienia jest wartość zamówienia. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia cena oferty Przystępującego jest zbliżona do wartości zamówienia i mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jeżeli ...

KIO 2/20 – Wyrok KIO – 2020-01-20 68 fragmentów Premium ciekawe zdania

2020-01-20 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

przesłanek z art 185 ust. 2 Pzp, postanowiła o dopuszczeniu Wykonawcy T (dalej również "Przystępujący") do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. W zgłoszonym przystąpieniu Wykonawca T przedstawił następującą argumentację na odparcie zarzutów odwołania. Po stronie Zamawiającego nie zaktualizował się obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, ponieważ żadna ze złożonych ofert nie zawierała ceny rażąco niskiej w rozumieniu Pzp. Sama różnica w wysokości cen ofert nie świadczy jeszcze o rażąco niskiej cenie którejkolwiek z nich. Art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp precyzyjnie określa poziom cen ofert oraz odniesienia porównawcze ceny oferty, w których zamawiający musi zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie czy cena zaoferowana w ofercie nie jest rażąco niska. Zgodnie z dyspozycją wskazaną w ww. przepisie nie można uznać ceny zaoferowanej przez Wykonawcę T za rażąco niską ani w stosunku do przedmiotu i wartości zamówienia oszacowanego przez Zamawiającego, ani w stosunku do cen zaoferowanych przez innych wykonawców, ponieważ: a) zgodnie z informacją przekazaną w Informacji z Otwarcia ...

użyciu własnych środków czystości, narzędzi, urządzeń, a także środków higienicznych wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy. W powyższym zakresie Przystępujący wprawdzie przedstawił dowody mające potwierdzać realność przyjętych na etapie kalkulowania ceny oferty założeń (vide faktury - dowody P2), niemniej jednak powinny być one przedstawione w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, nie zaś na etapie postępowania odwoławczego. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w pkt 1 sentencji wyroku. O kosztach postępowania odwoławczego (pkt 3 sentencji wyroku) orzeczono stosownie do jego wyniku, a to na podstawie przepisów art. 192 ust. 9 i 10 Pzp w ...

T z uwagi na okoliczność, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oraz (2) zaniechania wezwania Przystępującego do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny (zarzut dotyczący błędu w obliczeniu ceny Izba uznała za pochodną pierwszego z ww. zarzutów i ostatecznie nie uwzględniła go przy podziale ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2015 0 fragmentów

2015-09-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2015

Wiktorowska Ewa BzG 3/2015 Zamówienia publiczne Z europejskich i polskich przepisów i orzecznictwa w sposób jednoznaczny wynika, że odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny musi być poprzedzone wezwaniem wykonawcy do złożenia wyjaśnień odnoszących się do uprawdopodobnienia realności kalkulacji...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 34 fragmenty

2017-03-02 » Oddala odwołanie

INSTALBUD. Zamawiający w pisemnej odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenie odwołania i wskazał, że wystąpił do Odwołującego o udzielenie wyjaśnień w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny ofertowej w szczególności w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt 1-5 ustawy Pzp, celem umożliwienia mu zbadania czy zaoferowana cena nie jest ceną rażąco niską. Odwołujący pismem z dnia z dnia 20 stycznia 2017r. złożył wyjaśnienie. Zamawiający wraz z wezwaniem skierowanym do Odwołującego wystąpił także o złożenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny do wykonawców Zakładu Robót Instalacyjnych INSTALBUD Sp. Jawna J. P., L. L., z Legnicy oraz Skanska S.A. z Warszawy. Stwierdził, że Odwołujący w wyjaśnieniach z dnia 20 stycznia 2017 r zamiast rzeczywistych wyjaśnień zawarł polemikę nt. pojęcia "rażąco niskiej ceny" w zamówieniach publicznych. Wskazał na bliskość jego siedziby od Legnicy i oświadczył, że zaoferowana w ofercie cena nie jest w żadnym wypadku cena rażąco niską. Brak przedłożenia konkretnych wyliczeń i dowodów na potwierdzenia, rzetelności i wyliczenia wysokości zaoferowanej ceny uniemożliwiło Zamawiającemu dokonania weryfikacji wyjaśnień i przyjęcia ich za wystarczające do uznania, że wykonawca ten- Odwołujący nie zaoferował rażąco niskiej ceny. Według Zamawiającego obowiązkiem wezwanego wykonawcy w trybie art.90 ust. 1 Pzp jest złożenie wyjaśnień precyzyjnych należycie umotywowanych rozpraszających wątpliwości Zamawiającego. Ciężar wykazania, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska spoczywa zgodnie z art.90 ust. 2 ustawy Pzp na Wykonawcy - Odwołującym i jego obciąża ryzyko niezachowania wystarczającej staranności w udzieleniu odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. Przywołał orzecznictwo KIO, że złożenie wyjaśnień lakonicznych zbyt ogólnikowych nie popartych dowodami uniemożliwia ich zweryfikowanie i ustalenie, ze kalkulacja ceny jest rzetelna (wyrok KIO 2031/12) i powoduje uznanie iż zaoferowana cena jest rażąco niską. Przed ostateczną ocena otrzymanych wyjaśnień, Zamawiający zwrócił się do eksperta o ich weryfikację i opinię w tym przedmiocie. Z zaprezentowanego przez Inżyniera Kontraktu stanowiska wynikało jednoznacznie, że "Wykonawca nie przedłożył dowodów, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny a zatem brak jest jednoznacznych dowodów, że cena nie jest rażąco niska". Dokonane przez Zamawiającego sprawdzenie złożonych wyjaśnień i dowodów przedłożonych przez Wykonawców INSTALBUD Sp. Jawna J. P., L. L. z Legnicy oraz Skanska S.A. z Warszawy pozwoliły na uznanie , że zaoferowana przez nich cena nie jest rażąco niska. Natomiast wyjaśnienia Odwołującego bez przedstawienia dowodów nie stanowią wiarygodnego wyjaśnienia poziomu zaoferowanej ceny, zatem cena oferty pozostaje rażąco niską, co uzasadnia odrzucenie ofert zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Jedynie Odwołujący nie przedłożył dowodów na potwierdzenie zawartych w swoich wyjaśnieniach czym uniemożliwił Zamawiającemu dokonania weryfikacji i oceny. Przedstawienie przez Odwołującego ogólnikowych wyjaśnień bez podania konkretnych wyliczeń i kalkulacji zaoferowanej ceny nie dał podstaw Zamawiającemu do występowanie o dodatkowe wyjaśnienia. Również jest nie zasadny zarzut Odwołującego jakoby Zamawiający naruszył art. 89 ust.1 pkt 4 ...

Osią sporu w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym był zarzut, czy oferta złożona przez Odwołującego była z ceną rażąco niską. Podkreślenia wymaga, co potwierdzał Zamawiający, iż wezwał Odwołującego do złożenia wyjaśnień dlatego, że cena ta odbiegała znacznie poniżej 30 % od wartości oszacowania przedmiotu zamówienia. Przed oceną zasadności podniesionego w odwołaniu zarzutu wskazać należy iż wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oferty wykonawca, ma w zasadzie tylko jedną możliwość - złożyć pełne i wyczerpujące oraz udokumentowane wyjaśnienia. Możliwość kwestionowania samego wezwania w oparciu przepis art. 90 ust.1a pkt 1 wydaje się raczej teoretyczna. Ze znowelizowanego ww. przepisu wynika, że Zamawiający pomimo wypełnienia przesłanek do wezwania wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny nie musi tego czynić, gdy rozbieżności pomiędzy ceną oferty, a wartością oszacowania wynika z okoliczności oczywistych. Dlatego też wezwany wykonawca jest zobowiązany złożyć szczegółowe wyjaśnienia składające się z prostego matematycznego sumowania kosztów ( opartego na dowodach np. w postaci ofert cenowych) wskazującego, że dodane wszelkie koszty rodzajowe, niezbędne do poniesienia, aby wykonać zamówienie, nie osiągną wyższego pułapu niż wskazana w ofercie cena. Wskazywanie w wyjaśnieniach na relacje poszczególnych cen ofertowych, czy to do wartości oszacowania przedmiotu zamówienia, czy tez średniej ceny arytmetycznej wszystkich złożonych ofert jest informacją zupełnie nieprzydatną dla wyjaśnienia czy cena oferty nie jest rażąco niską, gdyż Zamawiający kierując wezwanie do wykonawcy te wszystkie informacje już posiada. Oceniając informacje składane przez wykonawców w ramach wyjaśnienia poprawności skalkulowania ceny ofertowej Izba wielokrotnie w orzeczeniach wskazywała na pewną nieprawidłową regułę zachowań wykonawców, polegającą na tym, iż wezwani wykonawcy nie przywiązują większej wagi do tego czy udzielane Zamawiającemu wyjaśnienia są pełne i zamykają w pewien logiczny ciąg sposób i realność skalkulowanej ceny. Wykonawcy nie zawsze zdają sobie sprawę, jak poważne jest wezwanie dotyczące wyjaśnień elementów oferty mających wpływ na cenę. W praktyce często traktują je na równi np. z wezwaniem do uzupełnienia dokumentów składanych wraz z ofertą. Jest to błędne podejście, ponieważ wezwanie do wyjaśnienia elementów oferty mających wpływ na jej cenę ustanawia domniemanie, że oferta zawiera rażąco niską cenę (a więc że podlega odrzuceniu). Niestety częstym zjawiskiem jest przesyłanie zamawiającemu wyjaśnienia po to, aby wypełnić obowiązek wynikający z wezwania. Natomiast dopiero kiedy Zamawiający nie uzna przesłanych wyjaśnień za wystarczające dla obalenia wystąpienia przesłanki rażąco niskiej ceny i ofertę odrzuci, to wtedy wykonawcy kompletują różnego rodzaju dowody, które przesyłają wraz z odwołaniem do KIO mające wskazywać na rynkowość ceny ofertowej. Jest to działanie błędne, gdyż przesłane po upływie terminu wskazanego w wezwaniu wyjaśnienia, nie mogą mieć ono żadnego znaczenia dowodowego. Otóż podstawą oceny zasadności zarzutu odrzucenia oferty z powodu niewykazania, że cena oferty jest prawidłowa są tylko i wyłącznie wyjaśnienia wykonawców przesłane Zamawiającemu na termin wskazany w wezwaniu do złożenia wyjaśnień. Zamawiający w oparciu o te wyjaśnienia dokonuje oceny ceny ofertowej, a Izba bada prawidłowość tej czynności Zamawiającego w świetle uzyskanych wyjaśnień. Za wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt IV Ca 1299/09 stwierdzić należy, że składanie przez skarżącego dopiero na rozprawie, dodatkowych wyjaśnień i przedstawianie przed KIO nowych argumentów w celu wykazania prawidłowości zaoferowanej ceny, nie może być wzięte pod uwagę ani przez KIO ani tym bardziej przez Sad Okręgowy ...

postępowanie odwoławcze przed Krajową Izba Odwoławcza stanowi ocenę zakończonej już procedury wyjaśniającej na okoliczność zaoferowania rażąco niskiej ceny. Postepowanie wyjaśniające mające na celu wykazanie, iż zaoferowana cena ma charakter rynkowy i nie jest rażąco niska, zgodnie z art. 90 ust.2 Pzp obciąża wezwanego wykonawcę. Ponadto podkreślić należy, iż fakt wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, czy złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny obliguje Zamawiającego do przeprowadzenia całości procedury wyjaśniającej, niezależnie od tego czy Zamawiający miał wątpliwości co do prawidłowości skalkulowania ceny, czy też wezwanie w tym zakresie było dla Zamawiającego obligatoryjne. Zdaniem Izby również fakt, iż oferta jednego z wykonawców była z ceną niższą niż oferta Odwołującego, a mimo tego nie została odrzucona nie przesądza o tym, że oferta droższa jest ofertą z ceną dla danego wykonawcy rynkową, tj. taką która pokryje koszty tego wykonawcy, poniesione na wykonanie zamówienia. To rolą i obowiązkiem wezwanego wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu za pomocą wyjaśnień i złożonych potwierdzających je dowodów, że zaoferowana cena nie jest niższa niż koszty, które wykonawca poniesie na wykonanie zamówienia. Tak więc ocenę czy zaoferowana ceną jest rażąco niska należy odnosić nie do cen innych ofert, ale do kosztów które dany wykonawca musi ponieść, aby zamówienie wykonać. Dlatego też tak ważne jest wykazanie ...

Rażąco niska cena w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 9 fragmentów

2016-01-15 » UZP / Interpretacja Przepisów / Opinie archiwalne

30% względem kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia. Powyższa regulacja nakłada na zamawiającego obowiązek wszczynania procedury na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w każdym przypadku, gdy zamawiający ustali, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych w tym przepisie okoliczności. Przy czym, wezwanie do złożenia wyjaśnień odnośnie ceny ofertowej, która zdaje się być rażąco niska, gdyż zachodzi w stosunku do niej jedna z wyżej wymienionych okoliczności, nie przesądza, że cena danej oferty jest rażąco niska. Przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp nie zawiera bowiem definicji rażąco niskiej ceny, ale wymienia niektóre okoliczności, jakie mogą na rażąco niską cenę wskazywać, w których procedura wyjaśniania oferty powinna mieć zastosowanie. O tym, czy oferta jest rzeczywiście rażąco niska, rozstrzyga zamawiający w odniesieniu do konkretnego przypadku, w oparciu o posiadane materiały, w szczególności wyjaśnienia wykonawcy i załączone przez niego dokumenty, oceniane w kontekście właściwości przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem postępowania ...

przepisów (art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Tym samym, zamawiający uprawniony jest również do żądania takich wyjaśnień w zakresie ceny ofertowej, które wykraczają poza czynniki mające wpływ na cenę oferty wymienione literalnie w treści art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, co po stronie wykonawcy skutkuje zawsze obowiązkiem złożenia dodatkowych informacji, pod rygorem odrzucenia jego oferty na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca w ramach składanych wyjaśnień powinien przedkładać dowody, które w jego ocenie uzasadniają przyjętą wycenę przedmiotu zamówienia. W przekazanym wykonawcy wezwaniu zamawiający powinien przy tym w sposób wyraźny i możliwie precyzyjny określić żądany zakres wyjaśnień. Zamawiający może żądać, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, doprecyzowania lub szerszych informacji w zakresie przekazanych przez wykonawcę wyjaśnień. Przepis art. 90 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje na wykonawcę, jako na podmiot, który jest zobowiązany do udowodnienia, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Wprowadzona regulacja odpowiada m.in. dotychczasowej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej w tej materii (por ...

nie jest stroną postępowania albo interwenientem). Powyższe rozwiązanie ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której obowiązkiem wykazywania nierealistycznej wartości cudzej oferty, będzie obciążony podmiot zarzucający zamawiającemu bezprawne zaniechanie odrzucenia oferty z rażąco niską ceną. Reasumując, jeżeli zamawiający ma uzasadnione wątpliwości co do możliwości realizacji przedmiotu zamówienia za zaoferowaną przez wykonawcę cenę, wówczas wzywa, w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcę do złożenia wyjaśnień, przy czym zamawiający ma obowiązek wszczęcia procedury wyjaśniającej w przypadku, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wystosowanie wezwania w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp oznacza dla wykonawcy obowiązek wykazania, iż zaproponowana przez niego cena nie ma charakteru rażąco niskiej ...

Rażąco niska cena w świetle obowiązujących od dnia 19 października 2014 r. przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 9 fragmentów

2014-10-22 » UZP / ARCHIWALNE-NIEDOSTĘPNE / Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

30% względem kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia. Powyższa regulacja nakłada na zamawiającego obowiązek wszczynania procedury na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, w każdym przypadku, gdy zamawiający ustali, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych w tym przepisie okoliczności. Przy czym, wezwanie do złożenia wyjaśnień odnośnie ceny ofertowej, która zdaje się być rażąco niska, gdyż zachodzi w stosunku do niej jedna z wyżej wymienionych okoliczności, nie przesądza, że cena danej oferty jest rażąco niska. Przepis art. 90 ust. 1 ustawy Pzp nie zawiera bowiem definicji rażąco niskiej ceny, ale wymienia niektóre okoliczności, jakie mogą na rażąco niską cenę wskazywać, w których procedura wyjaśniania oferty powinna mieć zastosowanie. O tym, czy oferta jest rzeczywiście rażąco niska, rozstrzyga zamawiający w odniesieniu do konkretnego przypadku, w oparciu o posiadane materiały, w szczególności wyjaśnienia wykonawcy i załączone przez niego dokumenty, oceniane w kontekście właściwości przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem postępowania ...

przepisów (art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Tym samym, zamawiający uprawniony jest również do żądania takich wyjaśnień w zakresie ceny ofertowej, które wykraczają poza czynniki mające wpływ na cenę oferty wymienione literalnie w treści art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, co po stronie wykonawcy skutkuje zawsze obowiązkiem złożenia dodatkowych informacji, pod rygorem odrzucenia jego oferty na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca w ramach składanych wyjaśnień powinien przedkładać dowody, które w jego ocenie uzasadniają przyjętą wycenę przedmiotu zamówienia. W przekazanym wykonawcy wezwaniu zamawiający powinien przy tym w sposób wyraźny i możliwie precyzyjny określić żądany zakres wyjaśnień. Zamawiający może żądać, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, doprecyzowania lub szerszych informacji w zakresie przekazanych przez wykonawcę wyjaśnień. Przepis art. 90 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje na wykonawcę, jako na podmiot, który jest zobowiązany do udowodnienia, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Wprowadzona regulacja odpowiada m.in. dotychczasowej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej w tej materii (por ...

nie jest stroną postępowania albo interwenientem). Powyższe rozwiązanie ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której obowiązkiem wykazywania nierealistycznej wartości cudzej oferty, będzie obciążony podmiot zarzucający zamawiającemu bezprawne zaniechanie odrzucenia oferty z rażąco niską ceną. Reasumując, jeżeli zamawiający ma uzasadnione wątpliwości co do możliwości realizacji przedmiotu zamówienia za zaoferowaną przez wykonawcę cenę, wówczas wzywa, w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawcę do złożenia wyjaśnień, przy czym zamawiający ma obowiązek wszczęcia procedury wyjaśniającej w przypadku, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wystosowanie wezwania w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp oznacza dla wykonawcy obowiązek wykazania, iż zaproponowana przez niego cena nie ma charakteru rażąco niskiej ...

KIO 2562/19 – Wyrok KIO – 2020-01-03 53 fragmenty Premium ciekawe zdania

2020-01-03 » Oddala odwołanie

które potwierdzałyby rzetelność dokonanej wyceny oferty. Ponadto Odwołujący wyjaśnił, iż wynosząca 48,8% różnica pomiędzy ceną oferty a kwotą, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, wynika z wymienionych w uzasadnieniu oszczędności i doświadczenia wykonawcy, a nie z nierzetelnej wyceny. Zamawiający dokonał oceny złożonych wyjaśnień i doszedł do wniosku, że są one niewystarczające do przyjęcia, iż zaoferowana cena nie jest ceną rażąco niską. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Przy takim rozkładzie ciężaru dowodu brak rzetelnego wykazania realności przyjętych założeń w zakresie składników ceny oferty, skutkuje odrzuceniem oferty z powodu rażąco niskiej ceny. W związku z tym Zamawiający podjął decyzję w sprawie odrzucenia oferty. Jak wynika z uzasadnienia decyzji, wyjaśnienia Odwołującego ograniczały się do przytoczenia tez z orzecznictwa Izby w zakresie rażąco niskiej ceny, porównania ceny złożonej oferty z cenami ofert konkurencyjnych wykonawców oraz wyszczególnienia składników cenotwórczych bez wskazania, skąd te wartości wynikają. Wykonawca nie przedstawił żadnych dowodów, które popierałyby twierdzenia zawarte w złożonych wyjaśnieniach. Wbrew stanowisku Odwołującego sposób sformułowania wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny był wystarczający do sporządzenia wyjaśnień zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego określonymi w wezwaniu z 23 października 2019 r. Przedmiot zamówienia jest jednorodny i standardowy - obejmuje dostawę serwerów wraz ...

elementów kosztotwórczych. Wykonawca nie wykazał, nie udowodnił realności tych pozycji cenowych, które wyszczególnił w swoich wyjaśnieniach. W związku z tym, w okolicznościach niniejszej sprawy, nie było potrzeby oraz podstaw do kolejnych wezwań do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Wykonawca prawidłowo zidentyfikował elementy cenotwórcze, jednak nie sprostał spoczywającemu na nim ciężarowi wykazania swoich twierdzeń. Zgodnie z wyrokiem KIO 624/19 "W odniesieniu do obowiązku przedstawienia dowodów Izba wskazuje, że obowiązek ten spoczywa na wykonawcy w każdej sytuacji powołania się na okoliczności, w przypadku których możliwe ...

w postępowaniu o sygn. KIO 2637/18. W tamtej sprawie przy pierwszej ocenie Zamawiający uznał wyjaśnienia za wystarczające do wykazania realności ceny, jednak Izba uznała wyjaśnienia te za niewystarczające oraz nakazała odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny bez dodatkowych wezwań do wyjaśnień. Izba uznała, że w złożonych wyjaśnieniach wykonawcy nie wykazali prawidłowości zaoferowanej ceny. Izba przeprowadziła szczegółową analizę wyjaśnień poddając je krytycznej ocenie. W związku z tym, że wyjaśnienia wykonawców nie potwierdzały, iż cena ofert jest realna, Izba uznała, że dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień złożonych przez wykonawcę była nieprawidłowa. Ponadto Izba sformułowała w uzasadnieniu wyroku następujące wytyczne dotyczące oceny wyjaśnień rażąco niskiej ceny: Izba bada nie tyle samą cenę oferty, co czynność zamawiającego polegającą na ocenie złożonych wyjaśnień i prawidłowość oceny decyzji o odrzuceniu oferty tego wykonawcy; wykazanie prawidłowości ceny musi nastąpić na etapie wyjaśnień składanych zamawiającemu, natomiast niewykazanie w tych wyjaśnieniach, że cena jest realna, powoduje po stronie zamawiającego obwiązek odrzucenia oferty; prawidłowości ceny oferty nie można wykazywać poprzez powoływanie się na specjalistyczną wiedzę zamawiającego prowadzącego działalność w danej branży; prawidłowości ceny nie można wywodzić z tego, że różnice pomiędzy cenami poszczególnych ofert nie są duże z tego powodu, że wartość szacunkowa zamówienia została zawyżona; wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień powoduje powstanie po jego stronie obowiązku wykazania realności i prawidłowości kalkulacji ceny poprzez złożenie wyczerpujących i popartych dowodami wyjaśnień. Odwołujący zatem był świadomy, iż stosowane przez niego szablonowe, standardowe wyjaśnienia, nie poparte dokumentacją źródłową potwierdzającą prawdziwość prezentowanych twierdzeń, są niewystarczające do uznania zaoferowanej ceny za wiarygodną. Skoro wcześniejsze wyjaśnienia - w zasadzie o identycznej konstrukcji oraz wartości merytorycznej - zostały zakwestionowane przez KIO, w kolejnym postępowaniu wykonawca powinien dołożyć większej staranności i uwzględnić uwagi Izby sformułowane na kanwie takich samych wyjaśnień. Również Zamawiający przy ocenie obecnych wyjaśnień nie może tracić z pola widzenia wcześniejszych wytycznych Izby ze sprawy KIO 2637/18. Jeżeli pozytywna ocena zbliżonych wyjaśnień została zakwestionowana przez Izbę i w konsekwencji Zamawiający przegrał postępowanie odwoławcze, oczywistym jest, że przy kolejnej ocenie bardzo podobnych wyjaśnień tego samego wykonawcy będzie dokonywał oceny zgodnie z wytycznymi Izby. Izba nie podziela stanowiska, że zakładając nawet, że wyjaśnienia nie były wystarczające, Zamawiający miał możliwość ponownego wezwania do ich złożenia. Czynność taką można by uznać za usprawiedliwioną tylko wtedy, gdyby złożone wyjaśnienia dostarczyły informacji powodujących nowe, wymagające rozstrzygnięcia wątpliwości. Nie można jednak oczekiwać ponownego wezwania do wyjaśnień, jeśli wykonawca w odpowiedzi na pierwsze wezwanie, nie wywiązuje się ze spoczywającego na nim obowiązku, składając wyjaśnienia ogólne, nieprecyzyjne i gołosłowne. Brak jest również podstaw do uwzględnienia poglądu, iż w przypadku zamawiającego wyspecjalizowanego w prowadzeniu tego rodzaju postępowań wyjaśnienia nie muszą być wyczerpujące, zaś zamawiający przy dokonywanej ocenie wyjaśnień powinien oprzeć się na własnej wiedzy i doświadczeniu. Prawidłowości ceny oferty nie można wykazywać poprzez powoływanie się na specjalistyczną wiedzę zamawiającego prowadzącego działalność w danej branży. Istnienie po stronie zamawiającego takiej wiedzy nie usprawiedliwia odstąpienia od złożenia wyczerpujących wyjaśnień, tylko bowiem na podstawie ich treści, nie zaś na podstawie wiedzy własnej zamawiającego, powinna być dokonywana ocena, czy oferta podlega odrzuceniu. Podobnie prawidłowości ceny, mimo złożenia ogólnych i gołosłownych wyjaśnień, nie można wywodzić z tego, że różnice między cenami poszczególnych ofert nie są rażąco duże oraz z tego, że wartość szacunkowa zamówienia została zawyżona. Wezwanie wykonawcy do wyjaśnień powoduje bowiem powstanie po jego stronie obowiązku wykazania realności i prawidłowości kalkulacji ceny, poprzez złożenie wyczerpujących i popartych dowodami wyjaśnień. Nawet jeśli wysokość ceny nie wynika z nadzwyczajnych okoliczności, na wykonawcy spoczywa obowiązek szczegółowego wyjaśnienia, w jaki sposób ją skalkulował, jakie założenia przyjął do kalkulacji i co w niej uwzględnił. IV Stanowisko przystępującego po stronie Zamawiającego Przystąpienie po stronie ...

123456...310następne »