Spróbuj: "art. 130 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp 2019" 1

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 185/21 – Wyrok KIO – 2021-02-12 40 fragmentów ciekawe zdania

2021-02-12 » Uwzględnia odwołanie

w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, polegającej na: - zaniechaniu wszczęcia postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze. zm.), dalej "ustawy pzp 2019", - sporządzeniu dokumentacji postępowania w tym SIWZ, ogłoszenia z naruszeniem przepisów ustawy. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1. art. 130 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp 2019 poprzez zaniechanie przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w czasie obowiązywania ustawy pzp 2019, 2. art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp 2019 poprzez: - wskazanie w dokumentacji postępowania nieobowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa pzp 2004") jako reguł obowiązujących w niniejszym postępowaniu, - odniesienie się w zakresie wszelkich okoliczności mających znaczenie ...

w dniu 4 stycznia 2021 r. Tym samym nie doszło do wszczęcia postępowania pod rządami ustawy pzp 2004 i Zamawiający nie może powoływać się na treść przepisu art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych. Zdaniem Odwołującego, nie doszło także do wszczęcia postępowania zgodnie z ustawą pzp 2019, gdyż art. 130 ust. 1 pkt 1 stanowi: "Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia przez przekazanie: 1) ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji ...

że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu". Zgodnie z art. 130 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy pzp 2019: "art. 130 ust. 1 Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia przez przekazanie: 1) ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w przypadku trybu przetargu nie-ograniczonego, przetargu ograniczonego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 37 fragmentów

2019-05-17 » Uwzględnia odwołanie

mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszów", tj.: • informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (pkt. 8.3.1 SIWZ IDW), • wykazu dostaw z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie - wg wzoru określonego załącznikiem nr 3 do SIWZ IDW (pkt. 8.3.2 SIWZ IDW), • wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wg wzoru określonego załącznikiem nr 3a do SIWZ IDW (pkt. 8.3.3 SIWZ IDW), • informacji z Krajowego Rejestru Karnego (pkt. 8.3.4 SIWZ IDW), • zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego (pkt. 8.3.5 SIWZ IDW), • zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pkt. 8.3.6 SIWZ IDW), • oświadczenia Wykonawcy - według wzoru określonego załącznikiem nr 5 do SIWZ IDW SIWZ (pkt. 8.3.7, 8.3.8, 8.3.9 SIWZ IDW), • odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (pkt. 8.3.10 SIWZ IDW), • certyfikatu potwierdzającego zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub z normą równoważną, wydany przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą (pkt. 8.4.2.1 SIWZ IDW), • karty technicznej oferowanego panelu fotowoltaicznego potwierdzająca spełnianie przez to urządzenie parametrów zawartych w OPZ dla tego urządzenia (pkt. 8.4.2.2 SIWZ IDW), • karty technicznej oferowanych inwerterów fotowoltaicznych potwierdzające, spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w OPZ dla tych urządzeń (pkt. 8.4.2.3 SIWZ IDW). Dalej, zauważył, że na powyższe wezwanie w dniu 11 kwietnia 2019 r. Wykonawca złożył uzupełnienie wraz z załącznikami w postaci w/w dokumentów (ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, informacja z otwarcia ofert, wezwanie z dnia 2 kwietnia 2019 r., uzupełnienie z dnia 11 kwietnia 2019 r. wraz z załącznikami). Wskazał, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp zawiadomił o odrzuceniu oferty Wykonawcy FlexiPower Group sp. z o.o. sp.k., na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp, tj. treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, gdzie w uzasadnieniu, Zamawiający powołał się na niezgodność parametrów wskazanych w karcie katalogowej oferowanego falownika 1-fazowego producenta Solax Power typ X1 z parametrami wymaganymi przez SIWZ. W zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp podniósł, że czynność odrzucenia w zakresie części III jest niezgodna z ustawą Pzp - Zamawiający nie dokonał bowiem procedury przewidzianej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przed odrzuceniem oferty. Zauważył, że karta katalogowa może być oceniania jako dokument przedmiotowy lub treść ...

o.o. sp.k. dysponuje dokumentem w postaci aktualnej karty katalogowej Solax Power typ X1 dla oferowanego urządzenia (zaktualizowanej przez producenta na 2019 r.), którą załączył jako dowód do odwołania, który potwierdza że oferowane dostawy spełniają wymogi SIWZ i ustawy, a zatem w sytuacji, w której Zamawiający wystosowałby wezwanie, odwołujący zadeklarował gotowość do niezwłocznego uzupełnienia oferty o ten dokument, oświadczenie i wyjaśnienia. Odnośnie zarzutu naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zwrócił uwagę, że czynność odrzucenia w zakresie części III jest niezgodna z ustawą - Zamawiający nie uzasadnił decyzji o odrzuceniu w sposób zgodny z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czym naruszył także zasadę równości wykonawców w postępowaniu. Podniósł, że ustawodawca nałożył na Zamawiającego zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp obowiązek uzasadnienia faktycznego i prawnego dokonania odrzucenia oferty. Uzasadnienie to nie jest jedynie kwestią o charakterze proceduralnym, a stanowi konieczność dla uczynienia zadość zgodności postępowania z ustawą. Zarzucił Zamawiającemu nieskorzystanie z wezwania na podstawie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 24aa ustawy Pzp w stosunku do części IV zamówienia, co czyni twierdzenie o niezgodności oferty z SIWZ bezpodstawnym ...

części III SIWZ - Program funkcjonalno-użytkowy(Opis przedmiotu zamówienia) ustanowił między innymi wymóg dotyczący falowników 1 fazowych o mocy poniżej 3,1 kW, w zakresie sporu, charakteryzujący się następującymi parametrami: 1) zakres temperatury pracy: -25...+50°C, 2) zakres dopuszczalnej wilgotności względnej: 0...100%, 3) pobór mocy w nocy: < 1 W. W dniu 14 marca 2019r.Odwołujący złożył ofertę w zakresie części III zamówienia deklarując falowniki: Solax Power/X1-2.0, Solax Power/X1-2.5, Solax Power/X1-3.0 w ramach zestawów paneli fotowoltaicznych. Izba stwierdziła również, że Zamawiający pismem z dnia 2 kwietnia 2019r., działając na podstawie art.26 ust.1 w związku z art.24aa ust.1 ustawy Pzp, wezwał Odwołującego, którego oferta w zakresie części III została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp oraz w SIWZ w pkt.8.3 i 8.4, miedzy innymi kart technicznych. W wykonaniu tego wezwania Odwołujący przy piśmie z dnia 11 kwietnia 2019r. złożył kartę techniczną dla powyższych falowników. W związku z powyższym pismem z dnia 25 kwietnia 2019r. Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na zasadzie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp z powodu niespełniania przez zaoferowany produkt powyższych trzech parametrów zgodnie z powyższymi wymaganiami SIWZ. Z ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 16 fragmentów

2021-02-11 » Oddala odwołanie

odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 74/21). Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1) art. 138 ust. 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp. Przez wybór oferty konsorcjum "Catermed" i "Jol-Mark podczas, gdy oferta ta powinna zostać odrzucona ze względu na niezgodność z ustawą Pzp. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z 16 kwietnia 1993 r., art. 15 ust. 1 pkt 1) poprzez sprzedaż towarów poniżej kosztów ich wytworzenia i ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców. 2) art. 138 ust. 2 w zw. z art. 7 pkt 1 Pzp - przez wybór oferty konsorcjum pomimo wątpliwości dotyczących poz. 4, 5, 6, 7 formularza cenowego, które powinny prowadzić do wykluczenia z postępowania lub wezwania do złożenia wyjaśnień. 3) art. 138 ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, gdyż Zamawiający powinien odrzucić ofertę konsorcjum, wykluczyć tego wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa ...

35 zł. netto, co stanowi sprzedaż towarów poniżej kosztów zakupu i wytworzenia, co stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający w poprzednich latach za ten sam posiłek z tą samą gramaturą płacił 1,80 zł netto (lata 2019 i 2020) oraz w styczniu 2021 r. - 2 zł netto. Konsorcjum zaoferowało cenę 1,30 zł netto za dostarczanie drożdżówek, co nie pokrywa kosztów zakupu z tym związanych, tj. pracy ludzi, transportu, zysku i stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Z rozeznania rynku Odwołujący ustalił, iż tylko dwie piekarnie mogą zaoferować cenę 1,29 zł netto lecz tylko do końca 2020 r. Za ten sam posiłek z tą samą gramaturą Zamawiający w poprzednich latach płacił cenę 1,85 zł netto oraz 2,30 zł netto (lata 2019 i 2020 oraz styczeń 2021r.). Oferta konsorcjum nie mogła podlegać ocenie, jako niezgodna z ustawą i powinna być odrzucona. Dokonując jej wyboru Zamawiający naruszył wszystkie podstawowe trzy zasady z art. 138o ust. 2, tj. przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji. Dokonany wybór stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający określił warunki, których spełnienia wymagał od wykonawców ubiegających się o zamówienie, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przesłankę z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. Uprawnione, w ocenie Odwołującego jest domniemanie, iż konsorcjum podając informacje w formularzu cenowym z pominięciem ...

uczynił przyznając punkty zgodnie z określonym kryterium - waga 60%. W świetle powyższego Izba na podstawie art. 553 Ustawy oddaliła odwołanie. O kosztach postępowania na podstawie art. 557 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. oraz w oparciu o przepisy § 37 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. poz. 2453) oraz § 5 pkt 1 i 2 oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 60 fragmentów ciekawe zdania

2021-04-15 » Zaskarżone » Oddala odwołanie

wypadek, gdyby Izba uznała, że jednak Zamawiający powinien był udzielić zamówienia, stosując przepisy działu III Pzp. Ad 1) zarzut naruszenia art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 4 pkt 1 Pzp w zw. z art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp, przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych. W myśl zaś art. 4 pkt 1 Pzp, przepisy ustawy stosuje się do zamawiających publicznych, którymi są jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649). Powyższe przepisy ustanawiają zasadę, że w wypadku, gdy mamy do czynienia z zamówieniami klasycznymi i zamawiającymi publicznymi, stosowanie ustawy jest obowiązkowe, a zwolnienie z jej stosowania w tych wypadkach musi wyraźnie wynikać z przepisu ustawy. Odwołujący podnosił, że Zamawiający nie miał żadnych podstaw, aby wyłączyć stosowanie Pzp, gdyż żaden przepis ustawy nie dawał mu takiego prawa. Pzp. Zamawiający pominął zastosowanie Pzp na podstawie art. 46c ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Przepis ten, na który Zamawiający ...

odwoławczego o sygn. akt KIO 242/21 nie zakończono. Odwołujący na posiedzeniu wycofał zarzut naruszenia art. 214 ust. 1 i 305 ustawy Pzp2019, więc w tym zakresie postępowanie odwoławcze podlegało umorzeniu (pkt 1 sentencji). W pozostałym zakresie, biorąc pod uwagę poczynione przez Izbę ustalenia, skład orzekający Izby uznał, że odwołanie podlegało oddaleniu (pkt 2 sentencji). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp2019, przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych. W myśl zaś art. 4 pkt 1 Pzp2019, przepisy ustawy stosuje się do zamawiających publicznych, którymi są jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649). Z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób ...

wymienionych w petitum odwołania. Odwołujący w żaden sposób nie wykazał, że Zamawiający naruszył wskazywane przepisy ustawy Pzp, a jego działania miały charakter świadomy i celowy. Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 oraz art. 575 ustawy Pzp2019, a także w oparciu o przepisy § 5 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów ...

KIO 842/21 – Wyrok KIO – 2021-04-20 64 fragmenty Premium

2021-04-20 » Oddala odwołanie

postępowanie zostało wszczęte i było prowadzone do dnia 4 marca 2021 r. na podstawie przepisów ustawy Pzp 2004 znajdujących zastosowanie w przedmiotowej sprawie, co prowadzi ponadto do naruszenia zasad uczciwej konkurencji; ewentualnie, w przypadku stwierdzenia, iż do postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp 2019: • art. 16 ust. 1 w zw. z art. 255 pkt 1-8, art. 257, art. 258 ust. 1, art. 260 Pzp 2019 poprzez opublikowanie "Informacji" z dnia 4 marca 2021 r. równoważnej w skutkach do informacji o ...

postępowanie zostało wszczęte i było prowadzone do dnia 4 marca 2021 r. na podstawie przepisów ustawy Pzp 2004 znajdujących zastosowanie w przedmiotowej sprawie, co prowadzi ponadto do naruszenia zasad uczciwej konkurencji; 2) ewentualnie, w przypadku stwierdzenia, iż do postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp 2019: • art. 16 ust. 1 w zw. z art. 255 pkt 1-8, art. 257, art. 258 ust. 1, art. 260 Pzp 2019 poprzez opublikowanie "Informacji" z dnia 4 marca 2021 r. równoważnej w skutkach do informacji o ...

że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu". Zgodnie z art. 130 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy pzp 2019: "art. 130 ust. 1 Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia przez przekazanie: 1) ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019 11 fragmentów

2019-10-28 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Dostawa sprzętu stacjonarnego klasy PC; znak sprawy nadany przez zamawiającego: 0401-ILZ.260.2.02.2019 (dalej "postępowanie" lub "zamówienie"). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - dalej "ustawa Pzp". Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 9 lipca 2019 r. pod numerem 2019/S 130-318290. W dniu 14 października 2019 r. wykonawca Immitis Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "odwołujący") wniósł do ...

postępowaniu przez odwołującego, jako najkorzystniejszej w odniesieniu do części III zamówienia. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez nieodrzucenie oferty NTT pomimo, iż jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji; naruszenie przepisu art. 90 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie, polegające na tym, że zamawiający z naruszeniem reguł uczciwej konkurencji nie podjął ...

przy rozpoznawaniu odwołań (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 ze zm.). Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 15 fragmentów

2019-06-24 » Uwzględnia odwołanie

o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty wykonawcy Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i powtórzenie czynności badania i oceny oferty oraz wyboru oferty najkorzystniejszej; 2. Kosztami postępowania obciąża Miasto Ostrów Mazowiecka i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy ...

o. i zaniechania odrzucenia tej oferty jako niezgodnej z SIWZ. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 ust.1 i 3, art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący wskazał, ze zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami do treści SIWZ (odpowiedź nr 3 z 30 kwietnia 2019 r.) Zamawiający wymagał nawierzchni o parametrach nie gorszych niż następujące: Parametr Wymagania Zamawiającego Grubość całkowita systemu nawierzchni min. 13,0 (mm) Odkształcenie pionowe w temp. 23°C (mm) 1,7-1,9 Amortyzacja (redukcja siły) w temp. 23°C 37-39 <%) Tarcie (odporność na poślizg) mierzone ...

Przystępującego spełnia wymagania określone w SIWZ i dokonał wyboru tej oferty jako najkorzystniejszej. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. W pierwszej kolejności stwierdzić należy, że wymagania Zamawiającego w zakresie wytrzymałości nawierzchni na rozciąganie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2019 6 fragmentów

2019-07-31 » Umarza postępowanie odwoławcze

n i e Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z 09.07.2019 r. pod nrem 2019/S 130-318489. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 730), zwanej dalej w skrócie »Pzp«. Izba ustaliła, że 19.07.2019 r. wykonawca Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żupnicza 11 ...

z KRS nr KRS: 0000544569, z których to dokumentów wynika przedmiotowe pełnomocnictwo. Zamawiający zgodnie z art. 186 ust. 1 Pzp wniósł 30.07.2019 r. odpowiedź na odwołanie, w której zamawiający uwzględnił częściowo odwołanie. Odwołujący, reprezentowany przez P.C., wycofał 30.07.2019 r. odwołanie przed otwarciem rozprawy. Izba ustaliła, że odwołujący wycofał skutecznie odwołanie, dlatego Izba stwierdziła, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania, zgodnie z unormowaniem art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp, wobec czego odwołującemu zwraca się 90% wpisu uiszczonego przez odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych ...

gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy). O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 w zw. z art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2020 61 fragmentów

2020-12-08 » Oddalono skargę

wynosiła 5.450.352 zł (vide wniosek zakupowy z dnia 13 stycznia 2015 r.), tj. 1.290.054,68 euro, a zatem w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie art. 201 ust. 2 pkt 2 ustawy, czego skutkiem jest nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 30.000 zł. Reasumując, organ uznał, iż skoro Skarżąca udzieliła zamówienia publicznego bez stosowania ustawy, to wypełniła znamiona czynu, o którym mowa w art. 200 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy, podlegającego karze, stosownie do art. 201 ust. 2 pkt 2 ustawy. Wyżej opisaną decyzję zaskarżyła Strona wnosząc o uchylenie decyzji Prezesa UZP z dnia [...]stycznia 2020 r. w całości oraz poprzedzającej jej decyzji Prezesa UZP z dnia [...]listopada 2019 r. w całości. Ponadto, Skarżąca wniosła o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Zaskarżonej decyzji zarzuciła: 1. naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy tj: - naruszenie art. 32 ust. 1 i 2 w zw. z art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, poprzez ich błędną wykładnię skutkującą uznaniem, że Zamawiający zaniechał łącznego oszacowania 50 zadań polegających na ...

wydanie decyzji o nałożeniu na Zamawiającego kary pomimo braku podstawy prawnej do nałożenia takiej kary; - art. 47 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), dalej: "o.p." w zw. z art. 51 § 1 i 3 o.p. oraz w zw. z art. 130 § 2 k.p.a. w zw. z art. 202 ust. 2 ustawy Pzp w jakim uznaje termin zapłaty kary finansowej od dnia doręczenia Skarżącej decyzji Prezesa UZP z dnia [...]listopada 2019 r. i jednocześnie brak zapłaty w tym terminie za zaległość podatkową podczas gdy prawidłowa wykładnia ...

administracyjnego w stopniu, który mógłby mieć wpływ na wynik postępowania. W kwestii zaś zarzutu naruszenia art. 47 § 1 o.p. w zw. z art. 51 § 1 i 3 o.p. oraz w zw. z art. 130 § 2 k.p.a. w zw. z art. 202 ust. 2 ustawy Pzp w jakim uznaje termin zapłaty kary finansowej od dnia doręczenia skarżącej decyzji Prezesa UZP z dnia [...] listopada 2019 r. i jednocześnie brak zapłaty w tym terminie za zaległość podatkową podczas gdy prawidłowa wykładnia ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2020 10 fragmentów

2020-11-05 » Umarza postępowanie odwoławcze

Wykonawcę K. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe K. K. (Tylkowo 2 12-130 Pasym) zwanego dalej Odwołującym, od wadliwej czynności Zamawiającego polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów PZP: 1) art 89 ust. 1 pkt 8 PZP w zw. z art 18a pkt 4 ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 czerwca 2016 r. poprzez zaniechanie odrzucenia oferty K. K. jako nieważnej na podstawie odrębnych przepisów (art. 73 § 1 KC) z uwagi na okoliczność, że oferta oraz oświadczenie wstępne nie zostały podpisane; 2) Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP w zw. z art. 26 ust. 2, art. 25 ust. 1 PZP oraz art. 24aa ust. 1 PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy K. K., podczas gdy złożona przez niego oferta nie odpowiada ...

nie została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, podczas gdy zgodnie z rozdziałem III ust. 3 pkt 6 SIWZ w zw. z art. 26 ust. 2 oraz art. 24aa ust. 1 PZP Zamawiający był zobligowany po dokonaniu oceny ofert wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy oraz informacji zawartych w oświadczeniach. W związku z powyższym jedynie oświadczenia i dokumenty złożone po ...

fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze podlega umorzeniu. W tym stanie rzeczy Izba - zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp - postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze. Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie ...

123456...28następne »