Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO/KD 19/22 – Uchwała KIO – 2022-07-01 20 fragmentów

2022-07-01

stawów infiltracyjnych na terenach wodonośnych. W wyniku kontroli Prezes Urzędu stwierdził naruszenie przez Zamawiającego przepisów art. 433 pkt 4 w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zawarcie w projektowanych ...

zastosowaniem ryczałtowych cen jednostkowych i rzeczywistych ilości usuniętych osadów i dosypanego piasku. Wskazując na naruszenie art. 433 pkt 4 w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp Prezes Urzędu stwierdził, że ...

nie kwestionując obiektywnych trudności z precyzyjnym ustaleniem ilości zalegających osadów w stawie należy stwierdzić, że art. 433 pkt 4 ustawy Pzp zakazuje w każdym przypadku ograniczania zakresu zamówienia bez jednoczesnego wskazania minimalnej ...

wykonawcy (lub minimalny zakres prac). Prezes Urzędu zaznaczył, że celem wprowadzenia do ustawy Pzp przepisu art. 433 było ograniczenie praktyk polegających na kształtowaniu postanowień umów w sposób zabezpieczający wyłącznie interesy zamawiających, bez ...

nadmiernym przerzuceniu ryzyk kontraktowych na wykonawcę. Ustawodawca, mając na uwadze powyższe negatywne zjawisko, określił w art. 433 ustawy katalog niedozwolonych postanowień, czyli takich, których projektowane przepisy umowy w sprawie zamówienia publicznego nie mogą przewidywać. W świetle art. 433 pkt 4 ustawy Pzp, do obowiązków zamawiającego należy zdefiniowanie minimalnego zakresu świadczenia na podstawie zawartej ...

wartość świadczenia stron. A contrario nie można uznać projektowanego postanowienia umowy za niedozwolone w świetle art. 433 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający przewidzi możliwość ograniczenia zakresu świadczenia w pewnych ściśle określonych ...

wartość tego świadczenia. W ocenie Prezesa Urzędu, brak określenia minimalnego (gwarantowanego) zakresu zamówienia stanowił naruszenie art. 433 pkt 4 ustawy Pzp, w związku z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ brak ...

do opisanego w SWZ o najmniejszą nawet wartość. Nie doszło więc, co oczywiste do naruszenia art. 433 pkt 4, który takiej czynności zabrania. Zamawiający stwierdził, że nie wie, z czego Prezes wywiódł ...

umowa musi wskazywać jasno minimalny zakres gwarantowanego świadczenia. Żaden przepis ustawy tak nie stanowi. Przepis art. 433 pkt 4 brzmi inaczej. Zamawiający nie musi wskazywać minimalnego zakresu do wykonania. Nie może jedynie ...

niejednoznacznym i nieprecyzyjnym określeniu ilości osadów przeznaczonych do usunięcia. W wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przepisów art. 433 pkt 4 w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zawarcie w projektowanych ...

art. 99 ust. 1 ustawy Pzp zostało przez Prezesa Urzędu stwierdzone wyłącznie w kontekście naruszenia art. 433 pkt 4 ustawy Pzp (w związku z ww. artykułem ustawy), tj. z powodu braku wskazania ...

również koszt stałego zakresu prac. Ponadto, przyjęcie poglądu Zamawiającego prowadziłoby do wypaczenia ratio legis przepisu art. 433 pkt 4 ustawy Pzp. Prezes Urzędu stwierdził, że postanowienia § 6 ust. 3 oraz § 4 ust ...

postępowaniu o udzielenie zamówienia, polegającej na sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia niezgodnie z przepisami ustawy) oraz art. 433 pkt 4 ustawy Pzp (zawarcie umowy z naruszeniem przepisów ustawy). Wyżej wskazane kwestie bez wątpienia ...

kontroli nie jest sporny, istotą sporu jest ocena tego stanu faktycznego pod kątem zgodności z art. 433 pkt 4 w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy Pzp, projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez ...

oferty. W ocenie Izby Prezes Urzędu zasadnie stwierdził, że w kontrolowanym postępowaniu doszło do naruszenia art. 433 pkt 4 w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp. Izba podziela argumentację przedstawioną ...

podstawą prawną stwierdzonego naruszenia, które polegało na niewskazaniu minimalnego zakresu ilościowego zamówienia. Stanowiło to naruszenie art. 433 pkt 4 ustawy, który to przepis jest dopełnieniem zasady wynikającej z art. 99 ust. 1 ...

ust. 1 ustawy został podany w podstawie prawnej stwierdzonego naruszenia jako pozostający w związku z art. 433 pkt 4. Innymi słowy, Prezes Urzędu nie zakwestionował sposobu opisania przedmiotu zamówienia, a wyłącznie niewskazanie ...

jako rodzaj czynności, które wykonawca zobowiązany będzie wykonać. Stanowisko to należy uznać za błędne. Dyspozycja art. 433 pkt 4 ustawy Pzp nie może być odnoszona tylko do tak rozumianego zakresu przedmiotu zamówienia ...

brakiem wiedzy o faktycznej ilości pracy do wykonania. Następnie wskazać należy, że do stwierdzenia naruszenia art. 433 pkt 4 ustawy nie jest konieczne, aby w umowie zawarto postanowienia wskazujące expressis verbis na ...

wykonawca nie ma żadnej pewności co do wysokości wynagrodzenia, które otrzyma. Aby temu zapobiec, przepis art. 433 pkt 4 ustawy Pzp nakazuje wskazać minimalną wartość lub wielkość świadczenia, a więc taką, co ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2022 6 fragmentów

2022-11-03 » Umarza postępowanie odwoławcze

ust. 1 pkt 2b tj. kary umownej za opóźnienie, co jest niezgodne dodatkowo z art. 433 ust. 1 oraz wprowadzenie wygórowanej wysokości tej kary na poziomie 10% miesięcznego wynagrodzenia za każdy ...

realizacji zamówienia oraz przy uwzględnieniu zasad kalkulacji oferty znanych w dniu jej sporządzania, a ponadto art. 433 ustawy Pzp, który określa w jakich sytuacjach nie można przenosić odpowiedzialności na wykonawców; 2. art. 433 pkt 3 ustawy Pzp poprzez przewidzenie w § 17 ust. 3 Umowy agencyjnej terminu płatności czynszu ...

do Umowy agencyjnej (załącznika regulującego podnajem lokalu kasowego) takiego samego sposobu liczenia terminu płatności; 3. art. 433 pkt 3 ustawy Pzp poprzez przewidzenie w § 4 ust. 2 załącznika nr 7 do Umowy ...

wykonania zamówienia, roszczeń z tytułu wad fizycznych mogących się ujawnić w okresie eksploatacji lokalu; 4. art. 433 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 431 ustawy Pzp, poprzez przewidzenie w § 1 i § 3 ...

opóźnienia w zakresie każdej kasy biletowej, której dotyczy opóźnienie, na karę za zwłokę, zgodnie z art. 433 pkt 1 ustawy Pzp, czyli wprowadzenie odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie oraz 2) zmiany wysokości przewidzianej ...

dołożeniu należytej staranności były możliwe do przewidzenia, czyli zwolnienie z odpowiedzialności w przypadkach określonych w art. 433 ustawy Pzp, oraz do wprowadzenia możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w umowie i przypadkach ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 5 fragmentów ciekawe zdania

2021-06-07 » Oddala odwołanie

wymagań jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia oraz art. 433 pkt 4 ustawy Pzp przez określenie w projektowanych postanowieniach umowy, że wykonawca może odstąpić od ...

jeżeli Zamawiający przewiduje zmniejszenie liczby zamawianych posiłków winien zastosować mechanizm, o którym mowa w art. art. 433 pkt 4 ustawy Pzp, a nie przewidzieć odstąpienie od umowy jedynie w sytuacji gdy liczba ...

się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Nie potwierdził się również zarzut naruszenia art. 433 pkt 4 ustawy Pzp przez określenie w projektowanych postanowieniach umowy, że wykonawca może odstąpić od ...

przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, winien określić minimalną wartość lub wielkość świadczeń stron. Zgodnie z art. 433 pkt 4 ustawy Pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez ...

wartości całkowitej określonej w ofercie. Nie można więc uznać powyższego postanowienia za niedozwolone w świetle art. 433 pkt 4 ustawy Pzp. Ponadto przywoływany przez Odwołującego §6 wzoru umowy skierowany jest do wykonawców (zawiera zasady odstąpienia wykonawcy od umowy), zatem ciężko mówić o naruszeniu art. 433 pkt 4 ustawy Pzp przez Zamawiającego. Izba zauważa również, że istotnym elementem przy odwołaniach na ...

123456...33następne »