Spróbuj: "podstawy wykluczenia" 775

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Zestawienie - podstawy wykluczenia powyżej progów 48 fragmentów

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769). OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza JEDZ5: (1) Część III Podstawy wykluczenia, sekcja A - Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo; (2) Część III Podstawy wykluczenia, sekcja C - podsekcja dotycząca naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy; (3) Część III Podstawy wykluczenia, sekcja D - dotycząca podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania formularza JEDZ i objaśnienia odnośnie katalogu ...

przestępstwo, o którym mowa w pkt 13. OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza JEDZ: (1) Część III Podstawy wykluczenia, sekcja A - Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo; (2) Część III Podstawy wykluczenia, sekcja C - podsekcja dotycząca naruszenia obowiązków w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy; (3) Część III Podstawy wykluczenia, sekcja D - dotycząca podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania formularza JEDZ i objaśnienia odnośnie katalogu ...

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. OŚWIADCZENIE: Oświadczenie z formularza JEDZ: Część III Podstawy wykluczenia, sekcja B - Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania formularza ...

Przejdź do Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia 3 fragmenty

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ......................................................................................... (nazwa postępowania), prowadzonego przez ................................ (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . ....................... (miejscowość), dnia .................... r. ................................................ (podpis) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ...

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. ....................... (miejscowość), dnia ...................... r. ................................................ (podpis) [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający ...

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. ....................... (miejscowość), dnia ...................... r. ................................................ (podpis) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że ...

Przejdź do Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia - kolejny 3 fragmenty

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ......................................................................................... (nazwa postępowania), prowadzonego przez ................................ (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . ....................... (miejscowość), dnia .................... r. ................................................ (podpis) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ...

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. ....................... (miejscowość), dnia ...................... r. ................................................ (podpis) [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający ...

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. ....................... (miejscowość), dnia ...................... r. ................................................ (podpis) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że ...

Przejdź do Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia - poprzedni 3 fragmenty

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ......................................................................................... (nazwa postępowania), prowadzonego przez ................................ (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . ....................... (miejscowość), dnia .................... r. ................................................ (podpis) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ...

firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. ....................... (miejscowość), dnia ...................... r. ................................................ (podpis) [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający ...

firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. ....................... (miejscowość), dnia ...................... r. ................................................ (podpis) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2022 5 fragmentów

2022-10-18 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, mimo że taka podstawa wykluczenia wykonawcy z postępowania: (i) nie ma obiektywnego charakteru (jest dyskryminacyjna i nie jest związana z ...

Odwoławcza uzna poprzednie żądanie za zbyt daleko idące, zmianę postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczących powyższej podstawy wykluczenia poprzez: wskazanie okresu, w którym wykonawca podlega wykluczeniu, liczonego od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę wykluczenia, nie dłuższego niż 1 rok, ograniczenie tej podstawy wykluczenia do zachowań wykonawcy, które miały miejsce w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego, wyłączenie możliwości zastosowania tej podstawy wykluczenia, jeżeli Zamawiający zatrzymał wadium wniesione przez wykonawcę z tego powodu, że wykonawca odmówił podpisania umowy ...

umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, ograniczenie tej podstawy wykluczenia do sytuacji, w których wykonawcy można przypisać zachowanie umyślne lub rażące niedbalstwo, dodanie postanowienia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na tej podstawie, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, dodanie postanowienia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na tej podstawie, jeżeli wykonawca udowodni, że podjął środki, które są wystarczające do wykazania rzetelności ...

123456...297następne »