Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 171/23 – Wyrok KIO – 2023-02-02 28 fragmentów

2023-02-02 » Oddala odwołanie

Odwołującego, zgodnie z którym Zamawiający miał pozostawać w błędzie co do okoliczności związanych z naliczeniem kary umownej w ramach Kontraktu Żerań. Całość swojej argumentacji Odwołujący oparł na okoliczności wypełnienia przez Polimex Mostostal oświadczenia JEDZ, w którym brak było wzmianki o karze umownej naliczonej na Kontrakcie Żerań. Powyższa okoliczność miała rzekomo skutkować brakiem wiedzy Zamawiającego o historii kontraktowej ...

przedstawił Zamawiającemu w toku postępowania informację, z której wprost wynikała okoliczność naliczenia spółce Polimex Mostostal kary umownej w ramach Kontraktu Żerań. Zarzut naruszenia art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 Pzp nie ziścił się. Dysponując dokumentami złożonymi przez Przystępującego, w tym dokumentem JEDZ Polimex Mostostal oraz sprawozdaniem finansowym Zamawiający był w stanie stwierdzić, że w ramach Kontraktu Żerań (którego stroną był Polimex Mostostal) doszło do naliczenia kary umownej. Przystępujący nie przemilczał faktu naliczenia kary umownej Polimex Mostostal. Z ostrożności Przystępujący wskazał, że co najwyżej Zamawiający mógłby, zestawiając ze sobą dokument JEDZ oraz treść sprawozdania finansowego za 2021 r., uznać, że pomiędzy przedstawionymi tam informacjami zachodziła sprzeczność. W opinii Przystępującego tej sprzeczności nie było (taka sytuacja zaistniałaby, gdyby w treści JEDZ znalazła się wprost informacja, że w ramach Kontraktu Żerań nie naliczono żadnej kary umownej). Nawet jeśli Zamawiający doszedłby do wniosku, że takowa zaistniała, to właściwą byłaby procedura wyjaśniająca, a ...

roszczeń. W dniu 20 stycznia 2022 roku Zamawiający poinformował Wykonawcę o przysługującym mu roszczeniu o karę umowną z tytułu zwłoki Konsorcjum za (i) niedotrzymanie Kamienia Milowego nr 22 (KM nr 22) i o (ii) karę umowną z tytułu zwłoki Konsorcjum za niedotrzymanie terminu przejęcia Bloku do eksploatacji (PAC) co rozpoczęło pomiędzy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2023 31 fragmentów ciekawe zdania

2023-01-27 » Oddala odwołanie

zamawiającego była kwestia braku podania informacji szczegółowej, że w przypadku jednej z umów (wskazanych w JEDZ) doszło do wykonania zastępczego zleceń. Szczegółowo wyjaśnił, że za wykonanie zastępcze została naliczona kara umowna, a fakt naliczenia kar umownych do przedmiotowej umowy został w JEDZ wskazany. Przyczyną czterech zleceń zastępczych był fakt opóźnienia w realizacji zleceń, który był przyczyną pierwotną i wyjściową. Ta przyczyna została wskazana w wyjaśnieniach złożonych do JEDZ. Zlecenie zastępcze, które polegało w dwóch przypadkach na dokończeniu niezrealizowanych w terminie w całości zleceń ...

opiewały na kwoty większe niż 75.000 zł. Tak samo dla Nadleśnictwa Durowo - naliczono odwołującemu kary umowne za nieprawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy, a odwołujący w żaden sposób tego faktu nie wykazał w JEDZ czy wyjaśnieniach. Zamawiający wyjaśnił, że w przypadku umów zawieranych z nadleśnictwami na wykonywanie usług leśnych ...

nie udowodnił podjętych środków naprawczych. Odnosząc się do powyższego należy wskazać, że w załączniku do JEDZ odwołujący ograniczył się do: wskazania umów, w ramach którego naliczone zostały kary umowne, informacji, że kary umowne dotyczyły relatywnie niewielkich opóźnień w wykonaniu pojedynczych zleceń oraz opisu podjętych środków naprawczych. Natomiast jak ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 83 fragmenty ciekawe zdania

2022-03-14 » Oddala odwołanie

maja 2020 r., sygn. akt: III Ca 252/20). Co więcej, przyjęcie konieczności wskazania w JEDZ wszystkich umów, które zakończyły się rozwiązaniem umowy lub w których naliczono kary umowne prowadziłoby do różnego traktowania wykonawców w postępowaniach w zależności od ich wartości szacunkowej. W postępowaniach poniżej progów UE, gdzie nie ma zastosowania formularz JEDZ, obowiązek taki nie jest formułowany. Tam wykonawcy potwierdzają jedynie brak podstaw do wykluczenia interpretując je ...

słowy, wykonanie zadania w wysokiej jakości nie wyeliminuje faktu ziszczenia się sytuacji nienależytego wykonania zobowiązania umownego w postaci zawinionego opóźnienia realizatorskiego). Tymczasem to właśnie terminowość realizacji umowy, gdzie doszło do zawinionego opóźnienia w realizacji, była podstawą naliczenia odwołującemu kary umownej w kwocie niemalże dziewięciu milionów złotych. Nie można więc uznać, że odwołujący przedstawiając przedmiotowy list referencyjny sprostał ciężarowi dowodu, że miał obiektywnie uzasadnione podstawy do wypełnienia JEDZ w sposób, który przyjął - że nie powinien notyfikować tych okoliczności w ramach odpowiedzi na pytanie z części III sekcji c JEDZ. Izba wskazuje dalej, że oszczędne przywołanie w odwołaniu okoliczności, iż strony umowy budowy Hali Jaskółka ...

że odwołujący dopuścił się zawinionego opóźnienia (zwłoki) w realizacji umowy i na tej podstawie naliczono karę umowną. Na określony termin wykonania umowy strony umawiają się na zasadzie swobody ukształtowania stosunku zobowiązaniowego, co oznacza, że terminy umowne nie muszą mieć żadnego powiązania z tym jak obiektywnie szybko umowa jest realizowana (jak to ocenia jury konkursu). Znaczenie dla wypełnienia JEDZ mają wyłącznie ustalenia stron - czy umowa została zrealizowana zgodnie z jej treścią. Innymi słowy fakt ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2023 87 fragmentów

2023-01-27 » Oddala odwołanie

pytanie o przyczynę braku podania informacji szczegółowej, iż w przypadku jednej z umów (wskazanych w JEDZ ) doszło do wykonania zastępczego zleceń. Wykonawca w piśmie szczegółowo wyjaśnił, że za wykonanie zastępcze została naliczona kara umowna, a fakt naliczenia kar umownych do przedmiotowej umowy został w JEDZ wskazany. Jednocześnie przyczyną czterech zleceń zastępczych był fakt opóźnienia w realizacji zleceń, który był przyczyną pierwotną i wyjściową. Odwołujący podkreślił, że ta przyczyna została wskazana w wyjaśnieniach złożonych do JEDZ, a zlecenie zastępcze, które polegało w dwóch przypadkach na dokończeniu niezrealizowanych w terminie w całości ...

zobowiązania wynikającego z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odwołujący wyjaśnił, że w wyjaśnieniach do JEDZ podał informację zbiorczą - tj. o przyczynie pierwotnej, czyli opóźnieniu w realizacji zleceń i naliczeniu kar umownych (skutkiem wykonania zastępczego również była kara umowna). Wnioskując z większego na mniejsze - ujmując wszystkie przypadki i konsekwencje braku realizacji zleceń w terminie ...

u Zamawiającego mylnego wrażenia o nieistotności dokonanych naruszeń. Odwołujący pominął również w dokumencie załączonym do JEDZ istotną informację o nienależytym wykonaniu zobowiązania skutkującym wykonaniem zastępczym. Przedstawione informacje są niekompletne oraz nieprawdziwe z następujących względów: - naliczone kary umowne dotyczyły nie tylko przypadków opóźnień, lecz również sprzecznego z postanowieniami umowy sposobu jej wykonania (wadliwa technika wykonania drzew, uszkodzenia drzew, brak przestrzegania przepisów BHP, itd.), - naliczone kary dotyczyły również odwołania zleceń, - wobec Odwołującego została zastosowana sankcja w postaci wykonania zastępczego; - Odwołującego obciążono ...

XXIII Zs 28/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-06-14 35 fragmentów Premium

2023-06-14 » Oddala skargę

wyjaśniające. W dniu 14 kwietnia 2022 r. zamawiający przesłał wykonawcy noty obciążeniowe obejmujące wyżej wskazane kary umowne. Następnie Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że potwierdziło się twierdzenie, że Zamawiający wraz z dokumentami przekazanymi ...

prawidłowo powinny być poddane ocenie przez Zamawiającego, o ile Zmawiający, prawidłowo poinformowany o naliczeniu kar umownych spółce (...) dążyłby do wyjaśnienia związanych z tym zdarzeniem okoliczności. Następnie Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że nie ma też znaczenia w sprawie kwestia tego, czy wykonawca, na którego zostały nałożone kary umowne ma zamiar dążyć do ich uchylenia czy pomniejszenia. Izba podkreśliła też, że w momencie oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu możliwość uchylenia kary umownej miała charakter przyszły i niepewny, brak było też zatem podstaw do odstąpienia od podania Zamawiającemu ...

wykonawców miał obowiązek udzielić zgodnej z prawdą odpowiedzi na sformułowane w sposób jednoznaczny w dokumencie JEDZ pytanie, co w przypadku (...) nie nastąpiło. Subiektywne odczucia Skarżącego w zakresie zasadności naliczenia kary umownej (czy też jej wysokości) pozostają irrelewantne. Konsorcjum (...) był bezsprzecznie zobowiązany notyfikować okoliczności związane z nałożeniem kar umownych w dokumencie JEDZ. Po drugie uwypuklić należy, że JEDZ jest dokumentem kategorycznym, jeżeli chodzi o wagę oświadczeń i informacji, jakie wykonawca przedstawia zamawiającemu za ...

XXIII Zs 89/23 – Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – 2023-11-09 58 fragmentów Premium

2023-11-09 » oddala skargę

był uprawniony w zastępstwie Zamawiającego. Oddalając w tym zakresie odwołanie Izba uznała, iż oświadczenie w JEDZ, którym Wykonawca potwierdził fakt naliczenia kar umownych w kontraktach, wskazując te kontrakty, jak i kary, nie może być traktowane jako wprowadzające w błąd. Zawarte dodatkowo w załączniku do JEDZ wyjaśnienia miały mieć na celu wskazanie na brak podstaw do wykluczenia, co należało wiązać również ...

miał zostać wprowadzony w błąd. Przy takiej konstrukcji zarzutu, przy odpowiedzi twierdzącej na pytanie w JEDZ, nie było podstaw w ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, do stwierdzenia, iż (...) zataił ważne informacje, czy też poświadczył nieprawdę. Zamawiający na podstawie oświadczeń złożonych w JEDZ (i załączniku) mógł ustalić, czy zachodziła podstawa do wykluczenia z postępowania, a w razie wątpliwości mógł dopytać o szczegóły tak Wykonawcę, jak i drugą stronę umowy, która naliczyła karę umowną. W takim stanie rzeczy nie było podstaw do stawiania zarzutu wprowadzania zamawiającego w błąd, co ...

przeciwne temu stanowisko skarżącego nie było uzasadnione. Jest poza sporem, że zarówno z samego formularza JEDZ jak i wyjaśnień do niego nie wynikają dane konkretnych kontraktów, co do których (...) informował, że zostały mu w ich ramach naliczone kary umowne lub były realizowane uprawnienia z tytułu rękojmi. Ta okoliczność jednak nie może ani przesądzać o ...

123456...16następne »