Spróbuj: "art. 255 pkt 6" 329

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1195/21 – Postanowienie KIO – 2021-05-04 7 fragmentów

2021-05-04 » Umarza postępowanie odwoławcze

ofert złożonych w ww. postępowaniu, w tym wyboru oferty najkorzystniejszej. Odwołujący wskazał na naruszenie: a) art. 255 pkt 6 w zw. z art. 457 ust. 1 pkt 1 - 5 i ust 5 ustawy Pzp poprzez unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie podstawowym jako ...

nie skutkowałoby jej unieważnieniem, w szczególności z powodu udzielenia zamówienia z naruszeniem ustawy Pzp; b) art. 457 ust. 1 pkt 1 - 5 i ust. 5 w zw. z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp przez jego niezastosowanie przy obligatoryjnym wyjaśnianiu podstawy prawnej i faktycznej unieważniania postępowania w sytuacji, w której odniesienie się do tych przepisów (art. 457 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 5 ustawy Pzp) jest warunkiem sine qua non skutecznego unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp; c) art. 260 ust. 1 ustawy przez brak uzasadnienia faktycznego i prawnego unieważnienia postępowania w kontekście przesłanek wskazanych w art. 255 pkt 6 w zw. z art. 457 ust. 1 pkt 1-5 i ust. 5 ustawy Pzp; d) art. 16 pkt 1 - 3 w zw. z art. 255 pkt 6 i art. 260 ust. 1 ustawy Pzp z uwagi na prowadzenie przez Zamawiającego postępowania w sposób naruszający ...

wykonawcy (nr 22), albo że odpowiedź taka mogła zostać potraktowania przez Zamawiającego jako omyłkowa; e) art. 18 ust. 1 w zw. z art. 255 pkt 6 i art. 260 ust. 1 ustawy Pzp z uwagi na prowadzenie przez Zamawiającego postępowania w sposób naruszający ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021 7 fragmentów

2021-08-27 » Umarza postępowanie odwoławcze

odwołanie wobec czynności unieważnienia postępowania dokonanej przez zamawiającego. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1) art. 260 ust. 1 i 2, art. 255 pkt 6, art. 16 pkt 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie podania w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania uzasadnienia faktycznego ...

podlegałaby unieważnieniu oraz związku przyczynowego między wadą postępowania a niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy; 2) art. 255 pkt 6 ustawy Pzp poprzez przyjęcie, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą; 3) art. 255 pkt 6 oraz art. 457 ustawy Pzp poprzez przyjęcie, że niemożliwe jest zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 4) art. 255 pkt 6 ustawy Pzp poprzez unieważnienie postępowania, mimo że nie zostały spełnione przesłanki unieważnienia postępowania określone w ...

czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Stosownie zaś do art. 568 pkt 3 ustawy Pzp Izba umarza postępowania odwoławcze, w formie postanowienia, w przypadku o którym mowa w art. 522. O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 557 i 575 ustawy Pzp w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2023 28 fragmentów

2023-04-12 » Oddala odwołanie

27 marca 2023 r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 1) art. 255 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 wraz ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp w związku z art. 457 ust.1 ustawy Pzp poprzez unieważnienie Postępowania, pomimo iż nie jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) art. 260 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 255 pkt 6) ustawy Pzp oraz art. 457 ust.1 ustawy Pzp poprzez niewykazanie, że stwierdzona przez Zamawiającego wada uniemożliwia zawarcie niepodlegającej ...

złożył ofertę obejmującą różną ilość podzespołów, a oferty te są nieporównywalne. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 255 pkt 6) ustawy Pzp w związku z art. 457 ust.1 ustawy Pzp. Wskazał, że zgodnie z treścią art. 255 pkt 6) ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia ...

być interpretowany rozszerzająco. Stąd jeżeli przyczyna unieważnienia nie została określona w katalogu sytuacji określonych w art. 457 ust. 1 Ustawy, to brak jest podstaw do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 6) Ustawy. Wskazał, że na gruncie obecnie obowiązującej ustawy Pzp, wystąpienie innych wad w postępowaniu niż określone w art. 457 ust. 1 Ustawy nie może stanowić podstawy do unieważnienia postępowania. W odniesieniu do zarzutu naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 260 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 255 pkt 6) ustawy Pzp oraz art. 457 ust.1 ustawy Pzp, zaznaczył, że zgodnie z tym pierwszym przepisem Zamawiający obowiązany jest ...

123456...90następne »