Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 55 fragmentów

2020-08-03 » Uwzględnia odwołanie

odczytania, jak też która została odczytana przez Zamawiającego w dniu otwarcia ofert. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 23 lipca 2020 r. wniósł o oddalenie odwołania w całości oraz zasądzenie od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kosztów przejazdu. W uzasadnieniu odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wskazał na punkt VI SIWZ. Uzasadniał, że o tym, w jakim formacie wykonawca winien był skompresować ofertę decydują zapisy SIWZ i przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Zamawiający wskazał na art. 10a, 10b, 10g ustawy Pzp. Wskazał na definicję środków komunikacji elektronicznej zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do której odsyła art. 2 pkt 17 ustawy Pzp. Powołał się na art. 22 dyrektywy 2014/24/UE oraz motyw 53. Następnie Zamawiający wskazał na brzmienie § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, § 4 rozporządzenia w sprawie środków komunikacji elektronicznej oraz brzmienie § 18 rozporządzenia KRI. Zamawiający wskazywał również na definicję dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów prawa. Uzasadniał, że w załączniku nr 2 do rozporządzenia ...

informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy, który znajduje się na stornie internetowej platformy zakupowej, - ust. 5 W przypadku większych plików Zamawiający zaleca podział pliku na mniejsze paczki np. 150 MB zgodnie z instrukcją pakowania plików, - ust. 8 Wykonawca ma obowiązek sprawdzania informacji zamieszczonych na stronie postępowania na platformie zakupowej, - ust. 13 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/ w zakładce "Regulamin" oraz uznaje go za wiążący. Stosownie do ...

z ustawą. W tym miejscu szczególnie podkreślić należy, iż rozpakowanie oferty Odwołującego nie powodowało po stronie Zamawiającego powstania dodatkowych obowiązków związanych z nabyciem innego oprogramowania niż przewidziane w załączniku nr 2 RKRI, nie generowało również po stronie Zamawiającego żadnych kosztów, mimo że Zamawiający wskazywał na komercyjny charakter narzędzia WinRAR. Co więcej, Zamawiający nie podważał w toku rozprawy przed Izbą pochodzenia ...