Spróbuj: "KIO 295/16" 2

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Podstawy wykluczenia wykonawcy (art. 24 Pzp) (część III) 0 fragmentów

2017-09-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 3/2017

Wiktorowska Ewa BzG 3/2017 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej: "Pzp", zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, wobec którego zaistniały podstawy wykluczenia określone w ustawie. Zawsze, gdy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 29 fragmentów

2017-07-12 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 1244/17 WYROK z dnia 12 lipca 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący ...

firmą "A. J. B." z siedzibą we W., (…) zgłaszającą swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1244/17 po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie wyboru oferty ...

skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu Przewodniczący: …………… Sygn. akt KIO 1244/17 Uzasadnienie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową konserwację ...

wykorzystania podwykonawstwa w realizacji zamówienia. Dokonana zmiana stanowi niedopuszczalną zmianę treści oświadczenia woli. W wyroku KIO 1957/16 wskazano, że "Przepis art. 22a ust. 6 ustawy w obecnym brzmieniu zezwala ...

odwołujący wskazał na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 lutego 2013 r. (Sygn. akt KIO 179/13), Wyrok z dnia 20 lipca 2015 r. (Sygn. akt 1439/15). Powyższe znalazło ...

Oczyszczania Miasta ) Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 25 kwietnia 2016 r., sygn. akt KIO 526/16 uznała, że w przypadku udostępnienia potencjału w zakresie wiedzy i doświadczenia nie jest ...

udziału w postępowaniu wykonawcy A. J. B. spowodowało w efekcie ograniczenie konkurencji postępowania. W sprawie KIO 93/15, wskazano, że chociaż udostępnienie swoich zasobów innemu wykonawcy w tym samym postępowaniu nie ...

względu na powyższe, w kontekście przedmiotowego postępowania, szczególnie istotne jest jednak, że w aktualnym orzecznictwie KIO podkreśla się, że: "Forma udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia, którego specyfika wymaga zasobu w ...

przekazania przez jeden podmiot swojej wiedzy i doświadczenia na rzecz drugiego podmiotu (wykonawcy)" (zob. wyrok KIO z dnia 1 czerwca 2015 r., KIO 1007/15), (zob. wyrok KIO z dnia 18 lutego 2016 r" KIO 154/16). Z powyższych orzeczeń KIO wynika więc w sposób jednoznaczny, że rzeczywiste udostępnienie zasobów i czynny udział podmiotu trzeciego w ...

realizacji poszczególnych zadań i na różnych płaszczyznach wykonywania przedmiotu zamówienia (zob. uzasadnienie przywoływanego wcześniej wyroku KIO z dnia 1 czerwca 2015 r., KIO 1007/15). Taka też sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie, bowiem w złożonych zobowiązaniach osoby ...

oferty złożonej przez uczestnika postępowania. W tym zakresie odwołujący powołuje się na obszerny "fragment" wyroku KIO z dnia 26 października 2016 r., KIO 1957/16, który jednak - co należy podkreślić - w rzeczywistości w ogóle nie pojawia się w ...

niezależnie od oceny wezwania zamawiającego w kontekście prawidłowości tegoż wezwania. Zgodnie bowiem z najnowszym orzecznictwem KIO, w którym analizowany był już analogiczny przypadek, "Niewątpliwie zamawiający nie mógł wyciągać negatywnych konsekwencji wobec ...

a nie działań wykonawcy (...) co nie powodowało de facto zmiany oświadczenia wykonawcy" (zob. uzasadnienie wyroku KIO z dnia 5 stycznia 2017 r., KIO 2334/16). Analizowane zachowanie uczestnika, polegające na zastosowaniu się do wezwania zamawiającego, nie sposób również ...

zadanie numer 10 przez uczestnika postępowania. Taki pogląd znajduje swoje odzwierciedlenie także w aktualnym orzecznictwie KIO, czego przykład stanowi wyrok KIO z dnia 26 lutego 2015 r. (sygn. akt KIO 260/15; KIO 261/15), a także wyrok KIO z dnia 10 czerwca 2015 r. (sygn. akt 1083/15). Przystępujący zaznaczył, że uczestnik postępowania ...

przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym, Warszawa 2016, s. 200, a także wyrok KIO z dnia 12 maja 2017 r., KIO 773/17). Co więcej, przystępujący podkreślił, że odwołujący w gruncie rzeczy sprowadza swoją argumentację do ...

prawny w uzyskaniu zamówienia. R. S., to niewątpliwie odrębny podmiot gospodarczy. Według zaś uzasadnienia wyroku KIO z dnia 16 marca 2016 r. (sygn. akt: KIO 280/16; KIO 281/16; KIO 295/16): "{...) sam fakt istnienia określonych powiązań nie świadczy jeszcze o istnieniu pomiędzy danymi wykonawcami "zmowy przetargowej ...

żadnym razie nie miało w niniejszym postępowaniu miejsca. Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 , KIO uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć ...

dawny warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia) przez Wykonawcę A. J. B.. Powołane przez odwołującego orzecznictwo KIO jest również nieadekwatne do stanu faktycznego przedmiotowej sprawy albowiem odnosi się ściśle do stanu faktycznego ...

w trakcie realizacji poszczególnych zadań i na różnych płaszczyznach wykonywania przedmiotu zamówienia (zob. uzasadnienie wyroku KIO z dnia 1 czerwca 2015 r,, KIO 1007/15). Taka też sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie, bowiem w złożonych zobowiązaniach osoby ...

zwłaszcza nie mogą implikować jej odrzucenia. Po drugie, odwołujący powołuje się na obszerny "fragment" wyroku KIO z dnia 26 października 2016 r., KIO 1957/16, który jednak - co należy podkreślić - w rzeczywistości w ogóle nie pojawia się w ...

dopuszczalna możliwość złożenia w ramach uzupełnień również dokumentów, z których wynika kwestia podwykonawstwa. 1. Wyrok KIO 192/17 z dnia 13.02.2017r. 2. Wyrok KIO 234/17 z dnia 22.02.2017r. 3. Wyrok KIO 540/17 z dnia 04.04.2017r. Za dalece chybiony zdaniem zamawiającego uznać należy ...

na zadanie numer 10 przez wykonawcę, Powyższy pogląd znajduje swoje odzwierciedlenie także w aktualnym orzecznictwie KIO, czego przykład stanowi wyrok KIO z dnia 28 lutego 2015 r. sygn, akt KIO 260/15; KIO 261/15, a także wyrok KIO z dnia 10 czerwca 2015 r. sygn. akt 1083/15. Zamawiający zaznaczył, że wykonawca złożył ...

przetargowe w prawie ochrony konkurencji i prawie karnym, Warszawa 2016, s, 200, a także wyrok KIO z dnia 12 maja 2017 r., KIO 773/17). Co więcej, zamawiający podkreślił należy, że odwołujący w gruncie rzeczy sprowadza swoją argumentację ...

se świadczy o jego nieskuteczności. W wyroku z dnia 5 listopada 2014 r. (sygn. akt: KIO 2130/14; KIO 2132/14; KIO 2148/14) KIO trafnie zwróciła zaś uwagę, że "(...) nie może domniemywać treści, wprost nie wskazanych w zarzutach i ...

wykonawca jak i wykonawca R. S., to niewątpliwie odrębne podmioty gospodarcze. Według zaś uzasadnienia wyroku KIO z dnia 16 marca 2016 r. (sygn. akt: KIO 280/16; KIO 281/16; KIO 295/16): Odwołujący nie przedstawił żadnych dowodów na istnienie rzekomego porozumienia pomiędzy wykonawcami; polegającego na podziale rynku ...

i niczym nieuzasadnionych twierdzeń, którym jak wskazano powyżej wykonawca stanowczo zaprzecza. Ponadto zamawiający wygrał przed KIO sprawę opierająca się na tej samej argumentacji i dotycząca ww. Wykonawców tj. P. J. B ...

W., gdzie nie wykazano żadnych powiązań mogących wskazywać na zmowę i zakłócenie konkurencji (sygn. akt: KIO 773/17 z dnia 8 maja 2017 r.). W przedmiotowym przetargu zasady uczciwej konkurencji i ...

w żadnym wypadku nie zostały więc naruszone. Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy, KIO uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć ...

nie został przez odwołującego postawiony. W tym zakresie powołany przez zamawiającego wyrok Izby sygn. akt KIO 773/17 nie mógł mieć zastosowania, gdyż dotyczył innego stanu faktycznego, to nie wykonawcy, któremu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 12 fragmentów

2017-05-08 » Oddala odwołanie

Sygn. akt: KIO 773/17 WYROK z dnia 8 maja 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący ...

trzysta osiemdziesiąt pięć złotych zero groszy) stanowiące koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu reprezentacji przed KIO (3 600 zł), zwrotu kosztów przejazdu (417 zł) i kosztów noclegu (368 zł). Stosownie do ...

skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Przewodniczący: ……………………………… Sygn. akt: KIO 773/17 Uzasadnienie Zamawiający: Gmina W. - Z. Z. prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o ...

im kto złożyłby więcej ofert, tym większą miałby szansę na uzyskanie zamówienia" (tak w wyroku KIO sygn. akt KIO 566/15 Zgodnie zaś z art. 58 § 1 KC: "Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo ...

zachowanie rynkowe, któremu można przypisać cechy nieuczciwej konkurencji wskazane w ustawie (tak m.in. wyrok KIO z dnia 16.01.2013 r. sygn. akt KIO 2865/12). Przenosząc powyższe rozważania na stan niniejszej sprawy należy podkreślić, że w przedmiotowym postępowaniu ...

własnym interesie, a nie w interesie pozostałych uczestników, którzy winni stanowić dla niego konkurencję" (wyrok KIO z 3 lutego 2015 r. KIO 93/15). W świetle powyższego, oceniane na podstawie dokumentacji przetargowej jak również doświadczenia życiowego okoliczności ...

wskazanych w odwołaniu przepisów prawa ani do obejścia przepisów. "Odwołujący chyba nie zauważył, iż wyrok KIO 93/15, na który się sam powołuje, mówi o przypadku, w którym mamy do czynienia ...

brak wskazania naruszenia konkretnego przepisu ustawy znku. Wskazuje na ciężar dowodu obciążający odwołującego przywołujące orzecznictwo KIO. Stwierdza, podobnie jak przystępujący, że nie zachodziła nawet sytuacja stwarzająca zagrożenie naruszenia przepisów ustawy o ...

zasoby nie naruszyło równowagi na rynku i nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. Wskazał na orzecznictwo KIO 1083/15 - iż nie ma znamion czynu nieuczciwej konkurencji nawet w sytuacji, gdy podmioty powiązane kapitałowo składają oferty, ale na różne zadania. Podobnie KIO 260 i 261/15. Czynem takim mogłaby być sytuacja złożenia oferty w tym samym zadaniu ...

na tych zasobach polega. Mogłoby ty spowodować zaburzenie konkurencji i podjęcie próby manipulowania wynikiem przetargu. (KIO 93/15 i 94/15). Zamawiający zauważa, że również odwołujący składając ofertę na zadania 1 ...

uczestnik postępowania, jak i wykonawca A. J. B. to odrębne podmioty gospodarcze. Wskazuje na wyrok KIO 280/16, 281/16, 295/16, gdzie stwierdzono, że "sam fakt istnienia określonych powiązań nie świadczy jeszcze o istnieniu pomiędzy danymi ...

zasądzenie kosztów postępowania. Złożył fakturę VAT na kwotę 3 600 zł z tytułu reprezentacji przed KIO, zwrotu kosztów przejazdu - 417 zł i kosztów noclegu - 368 zł. Przystępujący wniósł o oddalenie odwołania ...