Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp uwzględniająca wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r.

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Obowiązek zamawiającego określania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych ...

Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 j.t.), zwanej dalej: "ustawą Pzp", wprowadzona ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. - o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej "ustawą nowelizacyjną", ...

Nowe podejście do badania konfliktu interesów

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Zasada obiektywizmu i bezstronności, wyrażona w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) dalej zwanej: "ustawą Pzp", w systemie zamówień publicznych jest, obok zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, uznawana za ...

Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. Aktualność dokumentów w świetle nowelizacji ustawy Pzp

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. - o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej "nowelizacją" lub "ustawą nowelizacyjną" wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybach ...

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej progi z art. 138g ustawy Pzp

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), dalej zwaną jako: "ustawa nowelizująca" wprowadzono do działu III ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018), zwanej dalej: "ustawą...

Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2018 r.

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

1. Wprowadzenie Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej "ustawą Pzp" reguluje instytucję wadium jako fakultatywny bądź obligatoryjny element postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisy ustawy Pzp określają w szczególności formy w ...

Dopuszczalność "skanu oferty" w postępowaniu o zamówienie publiczne

2021-03-24 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Niniejsza opinia uwzględnia stanowiska Ministerstwa Cyfryzacji i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji uzyskane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 1. Wprowadzenie Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021

2021-03-23 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 787/21 POSTANOWIENIE z dnia 23 marca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 23 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 marca 2021 r. ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021

2021-03-23 » Umarza postępowanie odwoławcze

Sygn. akt: KIO 763/21 POSTANOWIENIE z dnia 23 marca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 23 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

2021-03-23 » Uwzględnia odwołanie

Sygn. akt: KIO 649/21 WYROK z dnia 23 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 marca 2021 r. przez ...

« poprzednie1...8081828384858687888990...1766następne »