Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO/KU 15/19 – Uchwała KIO – 2019-03-13 16 fragmentów

2019-03-13

tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Odpowiednio, w stosunku do wykonawców zagranicznych, zamawiający żądał dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. Prezes Urzędu zauważył, że przy ...

została przez zamawiającego, będącego zamawiającym sektorowym, ograniczona poprzez zastrzeżenie zastosowania art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. Kontrolujący podał, że zgodnie z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d). oraz w przypadku wskazanym w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d). Wobec powyższego, jak stwierdził Prezes Urzędu, zamawiający zastosował w stosunku do wykonawców w przedmiotowym postępowaniu szersze podstawy wykluczenia z postępowania, niż jest to możliwe w przypadku zamówień sektorowych, co powoduje naruszenie art. 133 ust. 3 ustawy Pzp. Jednocześnie Kontrolujący uznał, że powyższe naruszenie nie miało wpływu na wynik postępowania. Pismem z dnia 13 lutego 2019 r. (znak: ZZP/ZU/L/59/2018) zamawiający zgłosił zastrzeżenia do wyniku kontroli w zakresie stwierdzonego naruszenia art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający podniósł, że konstrukcja normy prawnej wynikającej z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp wskazuje, że jej naruszenie może nastąpić jedynie poprzez wykluczenie wykonawcy z postępowania sektorowego, w sytuacji, gdy: - będąc osobą fizyczną, został prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach ...

wynikającymi z przepisów ustawy Pzp. W przedmiotowym postępowaniu zastosowanie znajdowały art. 132 i następne ustawy Pzp, w tym art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d. Przepis ten jednoznacznie stanowi, że w postępowaniu sektorowym niedopuszczalne jest wykluczenie wykonawcy będącego osobą fizyczną w sytuacji, gdy został skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykonawcy, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki ...

[ukryta sygnatura] – BzG Prasa – 2016 0 fragmentów

2016-12-15 » Wiktorowska Ewa, Buduj z Głową, BzG 4/2016

Wiktorowska Ewa BzG 4/2016 Zamówienia publiczne Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020), zwanej dalej "Pzp", zamawiający nie może udzielić zamówienia wykonawcy, wobec którego zaistniały podstawy wykluczenia ...

Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy pzp podstawy wykluczenia - kolejny 7 fragmentów

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn ...

postępowania), prowadzonego przez ................................ (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . ....................... (miejscowość), dnia .................... r. ................................................ (podpis) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................... (miejscowość), dnia ...................... r. ................................................ (podpis) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na ...

tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego ...

Przejdź do Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia - kolejny 7 fragmentów

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn ...

postępowania), prowadzonego przez ................................ (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . ....................... (miejscowość), dnia .................... r. ................................................ (podpis) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................... (miejscowość), dnia ...................... r. ................................................ (podpis) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na ...

tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego ...

Przejdź do Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - podstawy wykluczenia 6 fragmentów

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn ...

postępowania), prowadzonego przez ................................ (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . ....................... (miejscowość), dnia .................... r. ................................................ (podpis) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................... (miejscowość), dnia ...................... r. ................................................ (podpis) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na ...

tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego ...

oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx 6 fragmentów

2017-11-09 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn ...

postępowania), prowadzonego przez ................................ (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . ....................... (miejscowość), dnia .................... r. ................................................ (podpis) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................... (miejscowość), dnia ...................... r. ................................................ (podpis) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na ...

tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego ...

Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy pzp podstawy wykluczenia - poprzedni 6 fragmentów

2017-11-28 » Wzorcowe dokumenty / Wzory oświadczeń i dokumentów z zakresu znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn ...

postępowania), prowadzonego przez ................................ (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . ....................... (miejscowość), dnia .................... r. ................................................ (podpis) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................... (miejscowość), dnia ...................... r. ................................................ (podpis) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby ...

tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami ...

Przejdź do Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia - poprzedni 6 fragmentów

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

CEiDG) reprezentowany przez: .......................................................................................... (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn ...

postępowania), prowadzonego przez ................................ (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu] Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp . ....................... (miejscowość), dnia .................... r. ................................................ (podpis) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ............. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................... (miejscowość), dnia ...................... r. ................................................ (podpis) OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby ...

tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2019 37 fragmentów

2019-06-27

tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Odpowiednio w stosunku do wykonawców zagranicznych — dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ww. rozporządzenia. Jednocześnie zmawiający w rozdziale 5 pkt 2 SIWZ wskazał, że "Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem art. 133 ust. 4 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy". Natomiast jak wynika z treści rozdziału 6 pkt 111.5 zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia dokumentów zawierających "Informację z Krajowego Rejestru Karanego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy ...

zmawiający był zobowiązany do stosowania przepisów szczególnych ustawy Pzp, tj. art. 132 i n. ustawy Pzp. Zgodnie z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit d ustawy Pzp. Tym samym, opierając się na treści przytoczonego przepisu, w postępowaniu sektorowym niedopuszczalne jest wykluczenie wykonawcy będącego osobą fizyczną w przypadku, gdy została ona skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 9, bądź art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach ...

roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, zamawiający może żądać informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2016 16 fragmentów

2016-07-13 » Umorzyć postępowanie odwoławcze

Wojskowego Systemu Łączności Satelitarnej. W dniu 17 czerwca 2016 roku wykonawca SILTEC Sp. z o.o. w Warszawie (dalej: odwołujący) wniósł odwołanie zarzucając zamawiającemu naruszenie: 1) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 13 1e ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. poprzez niewykluczenie wykonawcy Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z postępowania, pomimo niepotwierdzenia przez tego wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia określonego w sprostowaniu do ogłoszenia z 2 kwietnia III. 2.3 ust. 8 tiret drugie, w zakresie uzupełnionego oświadczenia tego wykonawcy z dnia 24.03.2016 r. o posiadaniu przez osoby, które będą uczestniczyć ...

o obiektywnym charakterze co do niemożliwości uzyskania takiego poświadczenia; 3) art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 131e ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. poprzez niewykluczenie wykonawcy Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z postępowania, pomimo niepotwierdzenia przez tego wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie przedłożenia w ramach uzupełnienia dokumentu wykazu: 1) projektów technicznych; 2) dostaw/ instalacji; 3) robót budowlanych, które to ...

zakresie kwalifikacji personelu w odniesieniu do kierowników robót oraz ewentualnie art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 13le ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. poprzez niewykluczenie wykonawcy Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. z postępowania, w przypadku niepotwierdzenia przez tego wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie ...

123456...1194następne »