Spróbuj: "wartość gospodarcza tajemnica przedsiębiorstwa" 2

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2014 40 fragmentów

2014-04-15 » Oddalono skargę

gdyż są one ściśle związane z prowadzoną przez T. działalnością gospodarczą i mają dla niej niewątpliwą wartość gospodarczą. Organ wskazał, że wartość gospodarczą informacji objętej tajemnicą przedsiębiorstwa należy oceniać przez pryzmat możliwości wykorzystania tej informacji w walce konkurencyjnej. Informacja ma wartość handlową w sytuacji, gdy daje przedsiębiorcy pewną przewagę nad konkurentami ...

4 u.z.n.k. mogą być uznane za stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Wymieniła przesłanki przemawiające za uznaniem danej informacji jako stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa (informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej, jest to informacją techniczna, technologiczną, organizacyjną przedsiębiorstwa lub inną, posiada wartość gospodarczą, a przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności). W jej ocenie, informacja posiadająca wartość gospodarczą to taka, której wykorzystanie powinno zaoszczędzić wydatków lub zwiększyć zyski. Dodała, że pojęcie wartości gospodarczej należy oceniać w sposób obiektywny i nie jest przy tym wystarczające samo przekonanie przedsiębiorcy o wartości posiadanej przez siebie informacji. Skarżąca podniosła, że zastrzeżone informacje nie mają wartości dla operatorów alternatywnych z punktu widzenia prowadzenia przez nich sprzedaży ...

informacjami, które mieszczą się w zakresie przedmiotowym informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, gdyż są ściśle związane z prowadzoną przez spółkę T. (obecnie O.) działalnością gospodarczą i mają dla niej wartość gospodarczą oraz podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2014 37 fragmentów

2014-07-24 » Oddalono skargę

gdyż są one ściśle związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą i mają dla niej niewątpliwą wartość gospodarczą. Organ wskazał, że wartość gospodarczą informacji objętej tajemnicą przedsiębiorstwa należy oceniać przez pryzmat możliwości wykorzystania tej informacji w rywalizacji konkurencyjnej. W ocenie organu informacja ma wartość handlową w sytuacji, gdy informacja taka daje przedsiębiorcy pewną przewagę ...

jawności postępowania. Zdaniem Sądu, Prezes UKE prawidłowo uznał, że przez tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w powyższym przepisie, należy rozumieć tajemnicę zdefiniowaną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 4 u.z.n.k., tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Naczelny Sąd Administracyjny wypowiadając się w kwestii tajemnicy przedsiębiorstwa stwierdził, że w świetle art. 9 ust. 1 i 2 p.t. materiały (informacje, dokumenty lub ich części) zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa podlegają wzmożonej ochronie. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 ...

informacjami, które mieszczą się w zakresie przedmiotowym informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, gdyż są ściśle związane z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą i mają dla niej wartość gospodarczą oraz podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Warszawie – 2017 71 fragmentów

2017-08-29 » Oddalono skargę

Spółki E. zawierają informacje zarówno techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne przedsiębiorstwa, a wszystkie te informacje posiadają dla E. wartość gospodarczą. Przedmiotowe informacje, jak i informacje zawarte w załącznikach wyczerpują definicję tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powyższe dowodzi, że ...

uważa się za niezastrzeżone, z wyłączeniem informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych posiadających wartość gospodarczą, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w tajemnicy, lub w przypadku gdy jednostka sektora finansów publicznych wykaże, że informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa z uwagi na to, że wymaga tego istotny interes publiczny lub ważny interes państwa. Powyższe oznacza, że zastrzeżenie tajemnicy stanowi wyjątek od zasady jawności i z tego względu jednostka ...

Spółki E. zawierają informacje zarówno techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne przedsiębiorstwa, a wszystkie te informacje posiadają dla E. wartość gospodarczą. Przedmiotowe informacje, jak i informacje zawarte w załącznikach wyczerpują definicję tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powyższe dowodzi, że ...

123456...224następne »