Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 536/11 – Wyrok KIO – 2011-03-23 33 fragmenty

2011-03-23 » Oddala odwołanie

pkt 2 ustawy, ponieważ, jak wskazano w uzasadnieniu, cyt.: "Wykonawca nie wniósł wadium na cały przedłużony okres związania ofertą. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie wadium ważnego przez cały okres związania ofertą. Upływ terminu ważności wniesionego wadium nie może być krótszy od terminu związania ofertą. Termin ważności Ubezpieczeniowej Gwarancji Zapłaty Wadium (...) wydłużony Aneksem nr 1 do ww. Gwarancji do 8 kwietnia 2011 r. nie obejmuje całego okresu związania ofertą, który upływa w dniu 20 kwietnia 2011 r.". W ocenie odwołującego się przesłanka wskazana przez zamawiającego nie zachodzi w przedmiotowej sprawie, a co za tym idzie, czynność ...

Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą. W ocenie Izby dyspozycja tegoż artykułu obejmuje również sytuację, kiedy wykonawca przedłużył wprawdzie wadium, lecz nie objęło ono całego terminu związania ofertą. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający pierwotny termin związania ofertą kończył się w dniu 4 lutego 2011 roku, ale ze ...

dokonywane są przez zamawiającego w toku postępowania na etapie oceny ofert, czyli bez wątpienia w terminie związania ofertą. Zamawiający nie mógłby więc skorzystać z uprawnienia do zatrzymania wadium w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 4a, gdyby okazało się, że mimo aktualnego terminu związania ofertą upłynął termin zabezpieczenia wadium wniesionego w innej formie aniżeli w pieniądzu. Powyższe uzasadnia także ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 23 fragmenty

2010-07-28 » Oddala odwołanie

Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą. W ocenie Izby dyspozycja tegoż artykułu obejmuje również sytuację, kiedy wykonawca wniósł wprawdzie wadium, lecz nie objęło ono całego terminu związania ofertą. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający ustalił termin składania ofert na dzień 23 czerwca 2010 roku i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stwierdził, iż termin związania ofertą wynosi 60 dni, a bieg ten rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zatem przyjąć należy, iż bieg terminu związania ofertą rozpoczął się w dniu 23 czerwca 2010 roku i kończy ...

ust. 4 zd. 1 ustawy Pzp, który stanowi, iż przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Skoro zatem ustawodawca ustanowił obowiązek wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w sytuacji, gdy dochodzi do jego przedłużenia, twierdzenie, iż obowiązek ten nie dotyczy pierwotnego terminu związania ofertą jest nielogiczny i nieuzasadniony. W tej sytuacji przyjąć należy, iż ...

w sytuacji uprzywilejowanej wykonawców, którzy - korzystając z takiej interpretacji - wnosiliby wadium na kilka bądź kilkanaście dni związania ofertą. Przyznanie racji odwołującemu się umożliwiłoby taką praktykę zwłaszcza wobec faktu, iż bez znaczenia byłoby wówczas, na jaki okres związania ofertą wadium nie zostało wniesione. Niezależnie od powyższego Izba zwraca uwagę, iż wymagania dotyczące wadium zostały zawarte również w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdzie w pkt. 11.3, w sposób nie budzący wątpliwości, stwierdza się, iż wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Izba nie podziela stanowiska odwołującego się, iż wobec zmiany terminu składania ofert zamawiający obowiązany był dokonywać jakichkolwiek zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. Termin ten również w sposób jasny wynika zarówno z ogłoszenia o ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 27 fragmentów

2012-06-11 » Uwzględnia odwołanie

pismo Wykonawcy z dnia 11 kwietnia 2012 r. dotyczące wydłużenia terminu związania ofertą o 60 dni (do dnia 7 lipca 2012 r.) jest nieskuteczne, ponieważ nie zostało dokonane z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (wadialna gwarancja bankowa ważna do 22 maja 2012 r.). Wykonawca nie przedłużył ważności wadium ani nie złożył nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, tj. do dnia 7 lipca 2012 roku. Oświadczenie wykonawcy o dalszym związaniu ofertą może rodzić skutki prawne tylko wówczas, gdy wraz z tym oświadczeniem wykonawca jednocześnie przedłuża okres ważności wadium lub wnosi nowe wadium na przedłużony okres. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której okres ważności wadium nie obejmuje całego okresu związania ofertą (...)". Zamawiający dalej napisał, że "Wykonawca naruszył art. 85 ust. 4 ...

4 ustawy poprzez uznanie, że odwołujący był zobowiązany do wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą, pomimo iż oferta odwołującego nie musiała być zabezpieczona wadium ponieważ nie została wybrana jako najkorzystniejsza; 5. z ostrożności - naruszenie przepisu art. 46 ust. 1 ustawy przez zaniechanie zwrotu wadium Odwołującemu pomimo unieważnienia postępowania oraz naruszenie przepisu art. 46 ust. 3 Ustawy poprzez zaniechanie żądania przedłużenia ważności wadium lub ponownego wniesienia wadium przez odwołującego w przypadku gdyby oferta odwołującego nie była w momencie wyboru oferty jako najkorzystniejszej faktycznie zabezpieczona ważnym wadium; 6. z ostrożności - naruszenie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy przez: a) jego zastosowanie i wykluczenie odwołującego z postępowania ze względu na uznanie, iż odwołujący "nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą", podczas gdy w dniu wykluczenia odwołującego z postępowania zamawiający nie mógł tego stwierdzić, albowiem w dniu tym obowiązywała niekwestionowana i ważna gwarancja wadialna, zaś o fakcie "nie wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą" zamawiający mógłby stwierdzić dopiero po upływie ważności wadium, gdyby - do tego dnia, w przedłużonym okresie związania ofertą - odwołujący nie wniósł wadium, co nigdy nie nastąpiło (odwołujący przed upływem ważności wadium wniósł wadium na dalszy ciąg przedłużonego okresu związania ofertą, co nastąpiło po wykluczeniu go z postępowania); b) jego niewłaściwą interpretację, polegającą na przyjęciu, iż obejmuje on swą hipotezą sytuację braku "równoczesnego" z przedłużeniem terminu związania ofertą przedłużenia przez wykonawcę ważności wadium, podczas sankcja wykluczenia z postępowania określona w ww. przepisie obejmuje wyłącznie stan braku wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą i abstrahuje od ww. równoczesności; 7. Z ostrożności - naruszenie przepisu art. 85 ust. 4 ustawy przez: a) jego wadliwą wykładnię, polegającą na sprowadzeniu wymogu "jednoczesności", o jakim mowa ...

że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. O wniesieniu wadium na przedłużony okres związania ofertą stanowi art. 85 ust. 4 Pzp, zgodnie z którym przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli to nie jest możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie okresu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta został wybrana jako najkorzystniejsza. Natomiast art. 46 ust. 1 Pzp obliguje zamawiającego do zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, a zamawiający jest zwolniony z obowiązku zwrotu jedynie w stosunku do wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz wobec wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie. w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp nie złożył oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw. Ustalenie, czy odwołujący prawidłowo przedłużał termin ważności wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej poprzedzić musi ocena, czy oferta odwołującego w dacie złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą winna być zabezpieczona wadium. Przypomnieć trzeba, że nowelizacje ustawy z roku 2009 uchyliły konieczność nieprzerwanego zabezpieczenia wadium wszystkich ofert złożonych w postępowaniu. Obowiązek utrzymania ciągłego zabezpieczenia wadialnego dotyczy w obecnym stanie prawnym wyłącznie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferta odwołującego nie została wybrana jako najkorzystniejsza, a postępowanie zostało przez zamawiającego unieważnione, zatem od dnia unieważnienia postępowania wadium wniesione przez odwołującego winno zostać niezwłocznie zwrócone. Oferta odwołującego wobec unieważnienia postępowania nie musiała być zabezpieczona wadium bez uszczerbku dla praw odwołującego w postępowaniu. Zamawiający zaniechał obowiązku zwrotu wadium odwołującemu wynikającego z art.46 ust. 1 Pzp. Stanowisko zamawiającego co do przyczyn zaniechania zwrotu jest całkowicie chybione. Ustawodawca nie uzależnił obowiązku zwrotu wadium od faktu, czy zwrot wadium wniesionego w innej formie niż pieniądze jest technicznie łatwe. Fakt trwałego połączenia dokumentu gwarancji z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami nie zwalnia zamawiającego z powinności zwrotu wadium. Zamawiający winien przede wszystkim tak formułować postanowienia specyfikacji, by zwrot wadium nie był utrudniony, a skoro tak się nie stało, to winien w uzgodnieniu z wykonawcą podjąć działania zmierzające do zachowania integralności i kompletności oferty po dokonanym zwrocie. Wniesienie środków ochrony prawnej wobec czynności unieważnienia postępowania nie zwalnia zamawiającego z obowiązku zwrotu wadium. Art. 46 ust. 3 Pzp stanowi bowiem, że w sytuacji rozstrzygnięcia odwołania zamawiający zobowiązany jest do żądania ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Ustawodawca uwzględnił zatem możliwość wniesienia odwołania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok ZA – 2005 10 fragmentów

2005-08-17 » Oddala odwołanie

21.07.2005r. gwarancji ubezpieczeniowej oraz wniósł o sprecyzowanie terminu na jaki wnieść wydłużone wadium oraz to, że przedłużona ważność wadium zostanie złożona niezwłocznie po uzyskaniu informacji. Zamawiający nie odpowiedział, a w dniu 22.07.2005r. wykluczył go z postępowania i odrzucił ofertę. Jego zdaniem przepis art. 181 pkt 2 Pzp przy wezwaniu przez Zamawiającego do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium podania okresu na jaki to wadium ma obowiązywać. W sytuacji kiedy Odwołujący żąda podania informacji umożliwiającej mu wykonanie obowiązku, zamiast takiej informacji zostaje wykluczony z postępowania. Wobec powyższego wniósł o uchylenie wykluczenia i odrzucenia jego oferty i uwzględnienie oferty jako skutecznie złożonej i dopuszczenie do dalszego uczestnictwa w postępowaniu ...

że na podstawie art. 181 ust. 2 Pzp zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu i wezwał do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłużony okres pod rygorem wykluczenia. W jego ocenie art. 181 ust. 2 Pzp nie nakłada na Zamawiającego obowiązku podania okresu na jaki to wadium ma obowiązywać. Wykonawca powinien obliczyć go we własnym zakresie. Na wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia oferty wadium na cały okres, w którym jest związany ofertą. Zamawiający nie ma Strona 3 z 6 możliwości innego zastosowania obligatoryjnie obowiązującego ...

Pzp) W takim przypadku Zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców którzy złożyli oferty o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą i wzywając ich pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na wydłużony okres (art. 181 ust. 2 Pzp). Art. 182 Pzp definiuje pojęcie ostatecznego terminu rozstrzygnięcia protestu. Na podstawie powołanych przepisów nie sposób jest ustalić dokładny termin związania ofertą przez okres zawieszenia do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wykonawców o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą i wezwania ich do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą pod rygorem wykluczenia z postępowania. Wobec powyższego, zabezpieczenie oferty wadium przez cały okres przedłużonego terminu związania oferta ciąży na oferencie. Zamawiający zgodnie z art. 181 ust. 2 Pzp dopełnił obowiązku poinformowania oferentów o zawieszenia biegu terminu związania ofertą oraz o obowiązku przedłużenia ważności wadium pod rygorem wykluczenia. Nie zasługuje na uwzględnienie odwołanie w zakresie zarzutu odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ. Zamawiający w zał. nr 2 i ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2014 19 fragmentów

2014-04-28

zakładając, że: (a) - w Żądaniu wypłaty Beneficjent oświadczy, że Oferent nie wypełnił zobowiązań wynikających z jego związania ofertą lub - zawarcie umowy na podstawie złożonej przez niego oferty stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta lub - Zleceniodawca mimo warunków zawartych w jego ofercie odmówił podpisania umowy lub - Zleceniodawca nie wzniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy." Tym samym treść gwarancji bankowej nie obejmuje przypadku zatrzymania przez zamawiającego wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ...

Keleti w sposób szerszy, niż wynika to z siwz zabezpiecza jego interesy, bowiem obejmuje wszelkie sytuacje niewypełnienia zobowiązań oferenta wynikających z jego związania ofertą, wobec czego dotyczy również przypadku, o którym mowa w art ...

ust. 4a ustawy Pzp. W szczególności za takie odwołanie nie można uznać zapisu, zgodnie z którym "oferent nie wypełnił zobowiązań wynikających z jego związania ofertą". Wobec powyższego należy uznać, iż omawiana klauzula gwarancji wadialnej przedłożonej przez Konsorcjum SCS - Keleti nie obejmuje przypadku utraty wadium o którym mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, a tym samym nie przewiduje wszystkich okoliczności zatrzymania wadium. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Jednocześnie przepisy ustawy Pzp nie przewidują możliwości uzupełnienia wadliwie wniesionego bądź niewniesionego wadium. Powyższe oznacza, iż w każdym wypadku braku wniesienia wadium, bądź wadliwego jego wniesienia, wykonawca podlegał będzie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, bowiem zamawiający nie dysponuje uprawnieniem umożliwiającym wezwanie wykonawcy do konwalidacji czynności wniesienia wadium. Reasumując, należy stwierdzić że gwarancja wadialna załączona do oferty wykonawcy konsorcjum SCS - Keleti nie obejmowała wszystkich przypadków utraty wadium wskazanych w ustawie Pzp, wobec czego oferta ww. wykonawcy nie została prawidłowo zabezpieczona wadium i w tej sytuacji zamawiający zobowiązany był wykluczyć tego wykonawcę z niniejszego postępowania. Nie dopełniając tego obowiązku zamawiający naruszył przepis art. 24. ust. 2 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 80 fragmentów

2013-04-08 » Oddala odwołanie

wykluczenia wykonawcy z postępowania jest niewywiązanie się z obowiązku wniesienia wadium w ściśle określonym terminie. Tymczasem w sytuacji wnoszenia wadium na przedłużony okres związania ofertą, podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania jest po prostu niewniesienie wadium na przedłużony okres związania ofertą. Przepis nie odnosi się jednak w żaden sposób do terminu wniesienia wadium na ten przedłużony okres, tj. nie przewiduje, aby wykluczenie z postępowania miało nastąpić wobec zaniechania wniesienia wadium na przedłużony okres związania oferta w określonym terminie, ale wskazuje tylko na samą okoliczność zaniechania wniesienia wadium. Terminu wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą nie przewidują również przepisy stanowiące podstawę przedłużenia ważności wadium. Jak wynika z treści art. 184 ustawy Pzp (w oparciu o który Zamawiający wezwał Odwołującego do przedłużenia ważności wadium bądź wniesienia nowego), zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Z przepisu tego nie wynika jednak, że przedłużenie ważności wadium/wniesienie nowego powinno nastąpić w ściśle określonym terminie, w tym w szczególności w terminie zakreślonym przez zamawiającego. Również art. 85 ust. 4 ustawy Pzp wymaga tylko, aby przedłużenie ważności wadium bądź wniesienie nowego nastąpiło na przedłużony okres związania ofertą, nie wskazuje natomiast obligatoryjnego terminu w jakim powinno dojść do wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wobec tego podstawą oceny, czy zaistniała przesłanka do wykluczenia wykonawcy z postępowania, jest ustalenie, czy wadium obejmuje cały przedłużony okres związania ofertą, abstrahując od daty fizycznego wniesienia tego wadium. Zresztą nie ulega wątpliwości, że oferta Odwołującego była zabezpieczona wadium przez cały okres związania ofertą (w tym w przedłużonym okresie związania ofertą), przy czym początkowo na podstawie ubezpieczeniowej gwarancji nr 02GG ...

2 ustawy Pzp przewiduje sankcję wykluczenia wykonawcy w przypadku niewniesienia wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp albo w razie braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W stanie faktycznym niniejszej sprawy Zamawiający uznał, że wykonawca pomimo wezwania w trybie art. 184 ustawy Pzp nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, przy czym podany przez Zamawiającego termin wniesienia wadium odpowiadał dacie wygaśnięcia ważności dotychczasowego wadium Odwołującego (aneks do gwarancji ubezpieczeniowej nr 02GG09/0144 ...

z 18 lutego 2013 r. wezwał Odwołującego do przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, czym dopełnił ciążącego na nim ustawowego obowiązku. Odnośnie terminu dla przedłużenia ważności wadium to choć ustawa Pzp tego terminu nie określa, to już choćby z treści art. 184 ustawy Pzp wywieść można jego powiązanie z terminem wygaśnięcia ważności dotychczasowego wadium. Tym samym przedłużenie ważności wadium lub wniesienie nowego wadium winno nastąpić przed upływem ważności dotychczasowego wadium. W przedmiotowym stanie faktycznym termin ten został precyzyjnie przez Zamawiającego wskazany - 27 lutego 2013 r. i korespondował z terminem ważności dotychczasowej gwarancji ubezpieczeniowej. Skoro zatem wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą ma obowiązek zapewnienia ciągłości zabezpieczenia wadium, przedłużenie wadium lub wniesienie nowego wadium na okres niezbędny do zawarcia umowy (przedłużony okres związania ofertą) musi nastąpić przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego wadium. Nie sposób zatem abstrahować, jak chce tego Odwołujący, od terminu wniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą jako przesłanki zapewniającej jego skuteczne wniesienie. Izba nie podziela także argumentacji, jakoby dla ustalenia podstawy wykluczenia z postępowania - niewniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą - decydujące znaczenie miała okoliczność, czy w dacie podejmowania czynności o wykluczeniu Zamawiający dysponował dokumentem gwarancji obejmującym pełny okres związania ofertą. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp rolą Zamawiającego nie jest jedynie zbadanie, czy na dzień podejmowania decyzji o wykluczeniu dysponuje potwierdzeniem zabezpieczenia oferty wadium, ale czy zaszła wskazana tam podstawa wykluczenia - tj. czy wykonawca w prawidłowy sposób wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą. Tym samym z punktu widzenia oceny prawidłowości tegoż przedłużenia odmiennie niż argumentuje Odwołujący data fizycznego wniesienia wadium ma znaczenie. Data ta decyzje bowiem o istnieniu ciągłości zabezpieczenia wadium, co jak było wskazane powyżej w przypadku wykonawcy którego oferta została uznana za najkorzystniejszą jest bezwzględnie wymagane przepisami ustawy Pzp. Przez ciągłość zabezpieczenia wadium należy rozumieć możliwość dysponowania wadium przez Zamawiającego przez cały okres związania ofertą. Oznacza to zatem, że w toku związania ofertą nie powinien istnieć żaden okres, w którym Zamawiający wspomnianym wadium (tu: gwarancją bankową) by nie dysponował. Tymczasem w stanie faktycznym niniejszej sprawy Zamawiający od 28 lutego do 8 marca 2013 r. nie był w posiadaniu ważnego wadium, pomimo że dokonał wezwania Odwołującego do przedłużenia wadium lub wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, w ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 25 fragmentów

2018-09-20 » Oddala odwołanie

albo poprzez wskazanie okresu liczonego od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Niezależnie od technicznego sposobu określenia terminu związania ofertą, uznać należy, że zawsze wyznaczony jest w SIWZ konkretny dzień, w którym termin związania ofertą upływa (albo poprzez wskazanie daty wprost, albo poprzez umożliwienie jej obliczenia w odniesieniu do wskazanego dnia upływu terminu składania ofert). To jedynie z wypracowanej przez część zamawiających upraszczającej praktyki wynika posługiwanie się przez zamawiających pośrednim sposobem wskazywania końcowej daty związania wykonawców ofertami, co samo w sobie nie jest jeszcze niczym niewłaściwym. Niestety, konsekwencją tej upraszczającej praktyki jest przyjmowanie, że zmiana daty upływu terminu składania ofert i daty otwarcia ofert (przesunięcie tych dat na późniejszy dzień) pociąga za sobą automatycznie zmianę (wydłużenie) terminu związania ofertą. Tak być jednak nie powinno, chociażby z uwagi na doniosłe konsekwencje dla wykonawców (np. związane z wadium). Z uwagi na ochronę interesów wykonawców praktyka zamawiającego polegająca na określeniu terminu związania ofertą poprzez wskazanie ilości dni liczonych od terminu ustalonego w SIWZ na składanie oferty nie może prowadzić do dorozumianej, niewyartykułowanej przez zamawiającego zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin związania ofertą powinien wynikać bezpośrednio z SIWZ a nie z przepisów ustawy, powinien też zostać określony w taki sposób, aby Wykonawca nie narażał się na ryzyko popełnienia błędu przy jego samodzielnym obliczaniu. W podobnym duchu wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza ...

pozostają aktualne również w obecnym stanie prawnym): akceptacja dopuszczalności wniesienia wadium na okres krótszy, niż okres związania ofertą prowadziłoby do postawienia "w sytuacji uprzywilejowanej wykonawców, którzy - korzystając z takiej interpretacji - wnosiliby wadium na kilka bądź kilkanaście dni związania ofertą. Przyznanie racji odwołującemu się umożliwiłoby taką praktykę zwłaszcza wobec faktu, iż bez znaczenia byłoby wówczas, na jaki okres związania ofertą wadium nie zostało wniesione.". Reasumując, Izba nie podzieliła "stanowiska odwołującego się, iż wobec zmiany terminu składania ofert zamawiający obowiązany był dokonywać jakichkolwiek zmian w ogłoszeniu o zamówieniu. Termin ten również w sposób jasny wynika zarówno z ogłoszenia o ...

ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wynosi 60 dni, a jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (pkt IV.3.7 ogłoszenia i 13.1 specyfikacji). Oczywistym jest zatem, iż w przypadku zmiany terminu składania ofert, automatycznie, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek odrębnych czynności, zmienia się termin związania ofertą." (sygn. akt KIO 1481/10). Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu, powinno dawać Zamawiającemu taką samą możliwość skorzystania z zabezpieczenia wadium, jak forma pieniężna - wadium wniesione na krótszy okres, niż okres związania ofertą, takiego zabezpieczenia nie daje. Wadium, jeżeli nie zostało wniesione, albo zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, nie może zostać uzupełnione po upływie terminu, w jakim powinno zostać wniesione. W konsekwencji Zamawiający prawidłowo odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Prawa zamówień publicznych. Wobec powyższych okoliczności Izba stwierdziła, że nie doszło do naruszenia przepisów wskazywanych w odwołaniu, dlatego orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz art. 192 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 23 fragmenty

2009-01-09 » Oddala odwołanie

z przywołaną podstawą prawną, Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. W ocenie składu orzekającego Zamawiający nie miał podstaw do wykluczenia wykonawcy Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. przed upływem terminu związania ofertą, który obecnie uległ zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu z ...

mogłyby na skutek rozstrzygnięcia protestu ulec zmianie. Zamawiający dokonując wyboru oferty Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. nie miał wiedzy o treści oświadczenia złożonego Mu w dniu następnym, pozostawiając jego ocenę do czasu rozstrzygnięcia protestu konsorcjum ECM. Niezależnie od treści oświadczenia, w dniu wyboru wykonawca pozostawał związany treścią oferty, co oznaczało również, iż Zamawiający nie miał podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy pzp. W ocenie składu orzekającego oferta wykonawcy Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. pozostawała w dniu jej wyboru zabezpieczona wadium wniesionym w formie pieniężnej na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wniesienie wadium stanowi zabezpieczenie ciążącego na wykonawcy obowiązku zawarcia umowy, zatem czas jego wniesienia nie może być krótszy od okresu związania ofertą. W przypadku zawieszenia terminu związania ofertą, wykonawcy muszą dopilnować, aby ważność wadiów w postaci gwarancji wadialnych obejmowała okres, o który uległ zawieszeniu termin związania ofertą. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu na rachunek bankowy, Zamawiający posiada w dyspozycji kwotę przez cały okres związania ofertą, a zatem wykonawcy nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych czynności, aby zachować jego ważność w tym terminie. Jeżeli termin związania ofertą nie upłynął, Zamawiający nie może na podstawie art. 46 ust 1 pkt 1 ustawy pzp. dokonać zwrotu wadium, co oznacza, w przypadku formy pieniężnej, iż wadium pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zabezpiecza ofertę w okresie jej związania. Wykonawca wnosząc wadium zabezpiecza ofertę w konkretnym postępowaniu. W przypadku formy pieniężnej środki wpłacane są ...

na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w celu zabezpieczenia złożonej oferty w konkretnym postępowaniu. Ponieważ wadium zabezpiecza ofertę w okresie jej związania, to w przypadku zawieszenia biegu terminu związania ofertą wadium w formie pieniężnej obejmuje również ten okres i nie wymaga składania dodatkowego oświadczenia przez wykonawcę, który złożył ofertę zabezpieczoną wadium. Zamawiający nie dokonał zwrotu wadium na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp., gdyż pierwotny termin związania ofertą jeszcze nie upłynął. W związku z powyższym, również zarzut naruszenia art. 94 ust. 2 ustawy oraz art. 7 ust. 1 nie został uwzględniony. Na tej podstawie orzeczono jak w sentencji. O ...

KIO 1206/19 – Wyrok KIO – 2019-07-11 42 fragmenty Premium ciekawe zdania

2019-07-11 » Uwzględnia odwołanie

wyraził zgodę w dniu 10.05.2019 r., na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni informując jednocześnie, że wadium wniesione wraz z ofertą upływa w dniu 23.05.2019 r., i do upływu jego ważności dokona przedłużenia ważności wadium na nowy okres związania ofertą. W dniu 23.05.2019 r., Wykonawca złożył nowe wadium ważne od dnia 24.05.2019 r., do dnia 22.07.2019 r. na wydłużony termin związania ofertą. Zgodnie z art. 85 ust. 4 przedłużenie terminu związania ofertą jest możliwe tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Przedłużenie okresu ważności wadium powinno nastąpić przed upływem pierwotnego okresu związania ofertą, który w przypadku niniejszego postepowania upłynął w dniu 12.05 ...

1 pkt 7b ustawy Pzp, stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium. Zgodnie natomiast z przepisem art. 85 ust. 4 ustawy Pzp - przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej stanowisko zamawiającego jest niezasadne, albowiem nie uwzględnia podstawowego, z punktu widzenia zabezpieczenia interesów zamawiającego, celu w jakim ustanawiane jest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wadium. Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ...

doszła do przekonania, iż w przepisie tym sformułowanie "z jednoczesnym" nie należy interpretować w ten sposób, że wykonawca składając oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą w tym samym czasie (dniu, godzinie) ma obowiązek złożyć wadium przedłużone na nowy okres związania ofertą lub nowe wadium. Istotą omawianego przepisu, zdaniem Izby, jest bowiem okoliczność, aby oferta wykonawcy, której związanie zostało wydłużone o dodatkowy okres, pozostawała w tym okresie związania, zabezpieczona wadium. Skoro zatem odwołujący, zarówno w okresie podstawowym, jak i tym dodatkowym, pozostawał związany ofertą (okoliczność bezsporna) i jednocześnie oferta odwołującego nieprzerwanie pozostawała zabezpieczona wadium, to brak jest możliwości do stwierdzenia podstaw skutkujących odrzuceniem oferty odwołującego. Izba dopuszcza bowiem sytuację, która występuje w przedmiotowym stanie faktycznym sprawy, tj. że wadium (pierwotne) złożone w postępowaniu obejmuje okres dłuższy niż pierwotnie ustalony termin związania ofertą, a wykonawca przedłużający termin związania ofertą, informując jednocześnie zamawiającego o takim zamiarze, przedłuża wadium (dodatkowe) na dodatkowy okres, dopiero w chwili, kiedy wadium (pierwotne) przestaje zabezpieczać ofertę, z zastrzeżeniem, że wadium ma mieć charakter ciągły, tj. ma zabezpieczać ofertę bez żadnej przerwy. Takie rozumienie "jednoczesności" w ocenie Izby ma ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 68 fragmentów

2015-12-15 » Uwzględnia odwołanie

także wezwaniem zamawiającego z 05.11.2015 r. Okres ważności wadium po przedłużeniu (od 14 października 2015 r. do 12 stycznia 2016 r.) obejmował w całości okres związania ofertą. W myśl SIWZ (Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców pkt 13.2), wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. Odwołujący samodzielnie złożył w dniu 12 i 13 listopada 2015 r. przedłużenie terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Takie przedłużenie jest dopuszczalne i zgodne z pkt 11.3 ...

1054/13 Krajowa Izba Odwoławcza, odnosząc się do zagadnienia przedłużenia terminu związania ofertą tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium stwierdziła, że zgodnie z treścią art. 85 ust. 4 ustawy, dalsze związanie ofertą, co do zasady może rodzić skutki prawne tylko wówczas, gdy wraz z jej wyrażeniem wykonawca przedłuża okres ważności wadium. Wykonawca-odwołujący działający z należytą starannością, z uwagi na profesjonalny charakter swojej działalności, winien dołożyć należytej staranności i nie przeoczyć terminów, obowiązków, czynności wynikających z przepisów prawa. Sąd Apelacyjny w Poznaniu ...

Boh. Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra"; w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja obejmowała odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp (pkt 11.3); - termin składania ofert - do 14.10.2015 r., do godziny 1000 (pkt 12.1); - termin związania ofertą 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (pkt 13.1); - wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 13.1, o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni; odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium; przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (pkt 13.2); - w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia (pkt 13 ...

123456...201następne »