Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1351/12, KIO 1312/12 – Wyrok KIO – 2012-07-11 30 fragmentów

2012-07-11 » Uwzględnia odwołanie

również ok. 3 750 godzin tłumaczeń ustnych. Odnośnie usługi najmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, zamawiający wskazał, żę usługa najmu sprzętu będzie obejmowała wyłącznie obszar Polski. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić i pokryć następujące koszty: transportu całości sprzętu niezbędnego do obsługi tłumaczeń symultanicznych do i z miejsca, w którym zamawiający organizuje spotkanie, montaż i demontaż sprzętu oraz obsługi sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest także zapewnić wydawanie oraz odbiór słuchawek wraz ...

wynajmu przyczynia się do generowania zysku a nie do dodatkowych kosztów, jak miałoby to miejsce w przypadku konieczności podnajmu sprzętu od stron trzecich. W dniu 18 czerwca 2012 roku zamawiający ...

odwołujący osiągnie zysk, nawet w przypadku odrębnego zlecenia wyłącznie najmu sprzętu. Okolicznościami wpływającymi w sposób istotny na możliwość zaoferowania niskich cen za najem sprzętu, wskazanymi w treści wyjaśnień z dnia 14 maja 2012 roku są: posiadanie przez odwołującego sprzętu na własność, zatrudnienie obsługi technicznej z ryczałtowym wynagrodzeniem miesięcznym oraz przerzucenie kosztów najmu głównie na cenę przenośnych odbiorników podczerwieni. Ponadto odwołujący słusznie zminimalizował koszty transportu sprzętu, mając na uwadze wyjaśnienie zamawiającego, że przewiduje, iż tłumaczenia z użyciem dostarczonego sprzętu będą odbywać się w obiektach konferencyjnych na terenie Warszawy oraz ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 30 fragmentów

2012-07-11 » Uwzględnia odwołanie

również ok. 3 750 godzin tłumaczeń ustnych. Odnośnie usługi najmu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego, zamawiający wskazał, żę usługa najmu sprzętu będzie obejmowała wyłącznie obszar Polski. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić i pokryć następujące koszty: transportu całości sprzętu niezbędnego do obsługi tłumaczeń symultanicznych do i z miejsca, w którym zamawiający organizuje spotkanie, montaż i demontaż sprzętu oraz obsługi sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest także zapewnić wydawanie oraz odbiór słuchawek wraz ...

wynajmu przyczynia się do generowania zysku a nie do dodatkowych kosztów, jak miałoby to miejsce w przypadku konieczności podnajmu sprzętu od stron trzecich. W dniu 18 czerwca 2012 roku zamawiający ...

odwołujący osiągnie zysk, nawet w przypadku odrębnego zlecenia wyłącznie najmu sprzętu. Okolicznościami wpływającymi w sposób istotny na możliwość zaoferowania niskich cen za najem sprzętu, wskazanymi w treści wyjaśnień z dnia 14 maja 2012 roku są: posiadanie przez odwołującego sprzętu na własność, zatrudnienie obsługi technicznej z ryczałtowym wynagrodzeniem miesięcznym oraz przerzucenie kosztów najmu głównie na cenę przenośnych odbiorników podczerwieni. Ponadto odwołujący słusznie zminimalizował koszty transportu sprzętu, mając na uwadze wyjaśnienie zamawiającego, że przewiduje, iż tłumaczenia z użyciem dostarczonego sprzętu będą odbywać się w obiektach konferencyjnych na terenie Warszawy oraz ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 134 fragmenty

2022-04-15 » Oddala odwołanie

wykonywać przedmiotowe zamówienie, jaka będzie wysokość ich wynagrodzenia oraz jakie koszty poniesie pracodawca. W przedłożonych Zamawiającemu wyjaśnieniach brakuje informacji, ile czasu będą pracować poszczególni pracownicy (pracownicy ogólnobudowlani, operatorzy sprzętu, brygadziści). W konsekwencji nie udowodniono, jakie koszty i w jakiej wysokości wykonawca poniesienie w związku z oddelegowaniem ...

miały mieć wpływ na wysokość ceny. W szczególności wykonawca nie udowodnił, że w cenie oferty uwzględniono koszty związane z pracą sprzętu niezbędnego do wykonania frezowania nawierzchni asfaltowej (frezarka), utylizacji asfalt pochodzącego ...

krótszy czas realizacji poszczególnych robót, tym mniejszy udział nakładów i kosztów stałych w cenie oferty. Celem udowodnienia dysponowania nowoczesnym i wydajnym sprzętem w załączeniu Wykonawca przedkłada wykaz sprzętu, za pomocą którego wykonywał będzie zamówienie, wraz ze wskazaniem modelu i daty produkcji. Warto również nadmienić, iż ww. sprzęt jest własnością Wykonawcy i został nabyty z wypracowanego zysku. Sprzęt został zakupiony przez Wykonawcę za gotówkę, co oznacza, że koszt pracy sprzętu nie został obciążony dodatkowym kosztem np. raty leasingowej czy kredytowej. Możliwość zakupienia sprzętu ze środków własnych ponownie potwierdza, iż działalność wykonywana przez Wykonawcę ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 46 fragmentów ciekawe zdania

2020-10-07 » Oddala odwołanie

Odwołującego są to stawki nierealne, skrajnie zaniżone i poniżej jakichkolwiek kosztów, jakie ponosi wykonawca. Wykonawca wskazał wyłącznie w treści wyjaśnień, że z uwagi na dysponowanie własnym sprzętem do realizacji przedmiotu umowy nie będę ponosił kosztów zakupu jak również amortyzacji urządzeń niezbędnych do wykonania umowy. Fakt posiadania własnego sprzętu jest niewątpliwie atutem po stronie wykonawcy, gdyż czynnik ten pozwala obniżyć koszty oferty w porównaniu z innymi firmami, które musiałaby przeznaczyć dodatkowe środki pieniężne na wynajem lub zakup wynajmowanego sprzętu. Jednakże sam fakt dysponowania sprzętem, jak zapewnia w wyjaśnieniach wykonawca Hosta, nie powoduje, że koszty jego pracy i eksploatacji mogą być na poziomie jak w ...

i rynkowy charakter. Dowodów takich brak z prostej przyczyny - przyjęte koszty pracy sprzętu uniemożliwiają przedstawienie sposobu ich kalkulacji - inaczej mówiąc wykonawca nie mając żadnych argumentów do wykazania komponentów i źródeł wyceny usiłuje udowodnić, że koszty pracy sprzętu faktycznie ujął w bliżej nie określonych pozycjach i kosztach. Koszty pracy sprzętu są zaprezentowane w kosztorysie w konkretnym miejscu i w konkretny sposób oraz dotyczą konkretnego sprzętu koniecznego do realizacji zamówienia. Zauważył, że prezentowane w ofercie Hosta i wyjaśnieniach koszty pracy sprzętu mają charakter sztuczny co potwierdzają jednolite, mechanicznie podane przez wykonawcę ...

podstawą do rozliczenia kontraktu. Analogicznie jak w przypadku wyceny pracy sprzętu, tak w przypadku materiałów pominięcie kosztów zakupu skutkować musi uznaniem wyceny za nieprawidłową i zaniżoną. W ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 148 fragmentów

2021-07-29 » Oddala odwołanie

Sygn. akt KIO 1946/21 Odwołujący podniósł również, że opisując koszt pracy koparki (80,00 zł brutto za 1 godzinę) uwzględniono jedynie deklarowaną amortyzację, pomijając wszelkie pozostałe koszty związane z eksploatacją sprzętu (paliwo, materiały eksploatacyjne, serwis, ubezpieczenie i inne). Co ważne, deklarowane koszty pracy koparki (rozbiórki mechanicznej) nie zostało w żaden sposób udowodnione. Zdaniem Odwołującego, wykonawca ITL nie udowodnił, że w deklarowanym terminie wydajność pracy jego koparki pozwoli na ...

miały mieć wpływ na wysokość ceny. W szczególności wykonawca nie udowodnił, że dysponuje własnym sprzętem czy własną kadrą pracowniczą. Koszty zatrudnienia pracowników Odwołujący podniósł, że wykonawca EKO GRAND nie wykazał ...

zamówienie oraz stawki za godzinę ich pracy. W odniesieniu do kosztów pracy sprzętu Odwołujący niezasadnie twierdzi, że został on sprowadzony jedynie do kosztów amortyzacji, z pominięciem wszelkich pozostałych kosztów. Trudno bowiem przyjąć, że koszt godziny pracy koparki w wysokości 80 zł obejmuje jedynie amortyzację. W ocenie Izby Zamawiający zasadnie przyjął, że jest to koszt zgodny z realiami rynkowymi. Niezasadne są też twierdzenia Odwołującego, że wykonawca ITL nie udowodnił, że w deklarowanym terminie wydajność pracy jego koparki będzie wystarczająca. Przystępujący przedstawił w wyjaśnieniach liczbę godzin pracy dla danego sprzętu, a Odwołujący ograniczył się do zaprzeczenia prawidłowości tych założeń. W ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 90 fragmentów

2022-03-11 » Oddala odwołanie

nie przedstawił żadnej analizy ekonomicznej wykonania powyższego zakresu przy użyciu sprzętu i bez użycia tego sprzętu. W przedstawionych wyjaśnieniach dotyczących cen pracy sprzętu wyszczególnionych w poz. nr 2, 3, 4, 7, 9 i 11 przystępujący oświadczył, że posiada własny sprzęt lądowy i wodny. W kalkulacji cen jednostkowych uwzględnił przy tym racjonalne jego wykorzystanie po faktycznych kosztach które będzie ponosił. Przeprowadzona przez zamawiającego analiza porównawcza cen proponowanych przez Przystępującego z cenami pracy i najmu sprzętu budowlanego wyszczególnionego w informatorze o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego SEKOCENBUD za IV kwartału 2021 roku wykazała, że przyjęte ...

w wyjaśnieniach, gdzie wskazał "EFB Partner J K. posiada własny sprzęt wodny i lądowy (holowniki, barki, promy, koparki, koparko-ładowarki) co pozwala na racjonalne wykorzystanie go po faktycznych kosztach (paliwo, robocizna). Ponadto niezbędny sprzęt do wykonywania w/w zadania znajduje się w bazie w porcie El- bląg co ma zasadniczy wpływ na koszty jego translokacji na plac budowy." Z tych wyjaśnień wynika, co ...

Przystępujący złożył w tym zakresie dowód w postaci kosztorysu, zatem koszt został udowodniony. Nadto Izba ustaliła, że nawet niedo- szacowanie w kosztach sprzętu zarzucane przez odwołującego w tych pozycjach nie spowo- dowałoby nierentowności ...

123456...451następne »