Spróbuj: "rażąco niska cena jednostkowa" 27

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 1155/15, KIO 1156/15, KIO 1162/15 – Wyrok KIO – 2015-07-13 102 fragmenty

2015-07-13 » Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie, Uwzględnia odwołanie

jest wezwanie tych wykonawców do złożenia wyjaśnień w zakresie kalkulacji ceny. Zwrócić także należy uwagę że: cena jednostkowa HP za punkt funkcyjny jest po wielokroć rażąco niska, zaś cena za roboczodzień jest rażąco niska, w rezultacie cała cena jest rażąco niska; cena jednostkowa Konsorcjum COMARCH za punkt funkcyjny jest rażąco niska, zaś cena za roboczodzień jest po wielokroć rażąco niska, w rezultacie cała cena jest rażąco niska; cena jednostkowa ASSECO za punkt funkcyjny jest rażąco niska jeśli wykonawca ten korzystał z innego środowiska niż przekazane przez Zamawiającego, w rezultacie cała cena jest rażąco niska; cena jednostkowa Konsorcjum AMG za roboczodzień jest rażąco niska jeśli wykonawca ten korzystał z innego środowiska niż przekazane przez Zamawiającego, w rezultacie cała cena jest rażąco niska. Odwołujący wskazuje, że zgodnie z posiadaną przez niego wiedzą oraz ...

określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny i art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (…) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia przez zaniechanie przez Zamawiającego zastosowania procedury wyjaśnień ‘rażąco niskiej ceny’ oraz zaniechania czynności odrzucenia ofert złożonych przez: wykonawcę Hewlett-Packard ...

jeden z wykonawców Asseco Polan S.A., choć i na ceny jednostkowe zaoferowane przez tego wykonawcę się powoływał w obecnie prowadzonej procedurze zaoferował cenę za punkt funkcyjny dziesięciokrotnie wyższą. Zamawiający rozstrzygając czy ma do czynienia z rażąco niska ceną powinien mieć na uwadze w szczególności "rzeczywistą relację wartości świadczenia ...

KIO 1091/18 – Wyrok KIO – 2018-06-18 89 fragmentów Premium ciekawe zdania

2018-06-18 » Oddala odwołanie

w tej materii pozwala podsumować, że "Prowadzenie wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny w odniesieniu jedynie do dwóch cen jednostkowych spośród wielu, składających się na ostateczną cenę oferty prowadziłoby bowiem do fałszywych wniosków, rażąco niska cena jednostkowa nie stanowi bowiem o rażąco niskiej cenie oferty, a ponadto wypaczałoby instytucję rażąco niskiej ceny oferty, która przedmiotem oceny czyni cenę oferty a nie ceny jej elementów składowych" (KIO 3021/13), a także "Przepisy art ...

90 ust. 3 p.z.p. stanowią literalnie, że przedmiotem rażąco niskiej ceny może być tylko oferta, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Chodzi bowiem o odniesienie ceny do całego przedmiotu zamówienia, nie zaś do niektórych tylko pozycji, np. do ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów komunalnych zmieszanych choćby nawet cena części oferty mogła być uznana za rażąco niską, to żadną miarą nie czyni to rażąco niskiej ceny całej oferty, (za postanowieniem SO w P. z dnia 17 ...

sytuacji nie można uznać, że odwołujący udowodnił zamawiającemu, że jego ceny jednostkowe spornych frakcji odpadów nie zawierają ceny rażąco niskiej, a ceny te mogą powodować, że cena za całość zamówienia jedynie oszacowana na potrzeby porównania i oceny ofert, może okazać się również rażąco niska w toku realizacji przedmiotowego zamówienia. Należy bowiem zwrócić uwagę odwołującego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 79 fragmentów

2015-07-29 » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

pzp. Zwłaszcza w sytuacji, gdy rozliczenie kontraktu zostanie oparte o cenę kosztorysową. Odwołujący stwierdził, że rażąco niska cena dotyczy również cen jednostkowych i może mieć miejsce także w sytuacji, gdy różnica pomiędzy ceną globalną oferty odrzuconej z powodu rażąco niskiej ceny nie wykazuje znaczącej procentowej różnicy w stosunku do ceny globalnej oferty wybranej. Zdaniem Odwołującego w dalszej kolejności Zamawiający powinien odrzucić oferty tych oferentów, którzy nie udowodnią, że poszczególne ceny jednostkowe zostały należycie wycenione i zawierają realne koszty wykonania zakresu zamówienia ...

podstawie kosztorysu itp. konieczne jest zbadanie, czy nie miała miejsca rażąco niska cena jednostkowa, która dla rozliczenia tej inwestycji będzie miała ogromne znaczenie. Odwołujący wywiódł, że w tych okolicznościach, nawet jeśli łączna cena oferty nie odbiega znacząco od poziomu cen innych wykonawców, zastosowany przez wykonawcę sposób kalkulacji cen jednostkowych prowadzić może do wniosku, że wykonawca roboty, które wycenił nawet ...

Zarówno ustawa pzp, jak również prawo unijne nie definiują pojęcia "rażąco niskiej ceny". Zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa istotne jest to, że przy ocenie, czy mamy do czynienia z rażąco niską ceną należy brać pod uwagę cenę całkowitą oferty, a nie ceny za poszczególne elementy oferty, chyba że okoliczności dotyczące postępowania wskazują na szczególne znaczenie cen jednostkowych. W tym postępowaniu, które dotyczy zamówienia na roboty budowlane, czyli ...

« poprzednie1234567...213następne »