Spróbuj: "rażąco niska cena jednostkowa" 26

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 115 fragmentów ciekawe zdania

2021-03-18 » Oddala odwołanie

Kalkulacja wykonywana była według zasady: mała ilość robót - bardzo wysoka cena jednostkowa, duża ilość robót rażąco niska cena jednostkowa. Przykłady takiego postępowania pokazują pozycje nr 1.1, 1.2 ...

1.3, 1.4, 1.13, 1.14. 1.15 - rażąco niska cena jednostkowa i duża ilość szacunkowa robót, co w zasadzie przesądza o ...

konkurencji podmiotów racjonalnie na nim działających itp. Taki sposób definiowania rażąco niskiej ceny jest powszechnie przyjmowany w orzecznictwie zarówno KIO jak i sądów powszechnych. Podniósł, że w odwołaniu zakwestionowano nie tyle łączną cenę oferty wykonawcy S..., co przyjęte. przez tego wykonawcę ceny jednostkowe kilku pozycji kosztorysowych. Co do zasady w zakresie rażąco niskiej ceny, należy brać pod uwagę całościową cenę oferty, a nie tylko zaoferowane ceny jednostkowe. Natomiast, ceny składowe i ceny jednostkowe są badane w zakresie rażąco niskiej ceny, w sytuacji kiedy mogą zaważyć na należytym wykonaniu przyszłej umowy. Regulację dotyczące rażąco niskiej ceny mają na celu zabezpieczenie zamawiającego (w tym interesu publicznego), przed koniecznością zawierania umowy z wykonawcą oferującym cenę na tyle niską, iż wątpliwym wydaje się, że wykonawca ten wykonana umowę, ewentualnie, iż wykona ją należycie. Przesłanka rażąco niskiej ceny także w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego powinna zostać wypełniona w stosunku do całościowej ceny oferty. Zatem nawet jeśli niektóre oferowane przez wykonawców ceny jednostkowe odbiegają od przyjętych w obrocie, to nie można niejako automatycznie przyjmować, że mają one wpływ na ocenę łącznej ceny ofertowej jako realnej. Ponadto Odwołujący nie wykazał, że kwestionowane pozycje ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 47 fragmentów

2014-01-15 » Oddala odwołanie

kupuje się i zużywa na bieżąco. Stąd, przedkładając wyjaśnienia dotyczące ceny w pozycji 40 i 43 przedmiaru wykonawca Budimex musi posiłkować się aktualnymi cenami asfaltu i kruszyw. Odwołujący podkreślił, że rażące zaniżenie ceny w pozycji 40 i 43 przedmiaru przełożyło się na całość ceny ofertowej wykonawcy Budimex, skutkując zaoferowaniem przez tego wykonawcę ceny rażąco niskiej. Odwołujący wskazuje, że zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej każda cena ofertowa składa się z poszczególnych elementów cenotwórczych. Okoliczność, iż dany element ma zaniżoną cenę nie jest jednoznaczna z uprawdopodobnieniem, że cała cena jest rażąco niska. Jednakże, jeżeli dany element ma wpływ na całą cenę w stopniu powodującym jej zaniżenie, wówczas to dany element cenotwórczy stanowi o fakcie złożenia przez wykonawcę rażąco niskiej ceny. W ocenie Odwołującego, z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Choć pozornie cena oferty wykonawcy Budimex nie różni się w sposób rażący od ...

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp przedmiotem badania nakazują uczynić cenę oferty. Oznacza to, że za nieuprawnione należy uznać prowadzenie analizy poszczególnych cen jednostkowych składających się na cenę oferty dla stwierdzenia wystąpienia podstaw do wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny. Stanowisko powyższe prezentowane jest nie tylko w orzecznictwie Izby, ale ...

art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Prowadzenie wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny w odniesieniu jedynie do dwóch cen jednostkowych spośród wielu, składających się na ostateczną cenę oferty prowadziłoby bowiem do fałszywych wniosków, rażąco niska cena jednostkowa nie stanowi bowiem o rażąco niskiej cenie oferty, a ponadto wypaczałoby instytucję "rażąco niskiej ceny oferty", która przedmiotem oceny czyni cenę oferty a nie ceny jej elementów składowych. Z tych względów dowody przedstawione przez Odwołującego ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 121 fragmentów

2017-12-07 » Oddala odwołanie

art. 90 ust. 3 ustawy Pzp stanowią literalnie, że przedmiotem rażąco niskiej ceny może być oferta, która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Chodzi bowiem o odniesienie ceny do całego przedmiotu zamówienia nie zaś do niektórych pozycji, np. do ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów komunalnych zmieszanych. Nie ma możliwości ...

następujące wyroki Krajowej Izby Odwoławczej: 1. "Prowadzenie wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny w odniesieniu jedynie do dwóch cen jednostkowych spośród wielu, składających się na ostateczną cenę oferty prowadzi do fałszywych wniosków, rażąco niska cena jednostkowa nie stanowi bowiem o rażąco niskiej cenie oferty, a ponadto wypaczałoby to instytucję "rażąco niskiej ceny oferty", która przedmiotem oceny czyni cenę oferty, a nie ceny jej elementów składowych." (por. wyrok KIO z 15 stycznia 2014 r. (sygn. akt KIO 3021/13). 2. "Zróżnicowane ceny jednostkowe nie stanowią uzasadnienia, by na ich podstawie uznać, że łączna cena oferty nosi znamiona ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przepis art. 89 ust ...

częściach, elementach, czy pozycjach składowych. Gdyby nawet uznać, że jakaś cena jednostkowa jest zaniżona, to fakt ten nie czyni ceny oferty rażąco niską." (por. wyrok KIO z 5 maja 2014 r. (sygn. akt 686/14). 3. "(1) Przy badaniu rażąco niskiej ceny należy brać, co do zasady, pod uwagę całość ceny, a nie opierać się jedynie na niektórych jednostkowych kosztach. Tym samym, choć zaniżenie określonych elementów kosztorysowych, jako argument za twierdzeniem o rażąco niskiej cenie, nie powinien być a limine odrzucany, to jednak niesporne jest, że podstawą jest ocena ceny ofertowej, jako całości. (2) Przesądzenie o zaoferowaniu rażąco niskiej ceny oferty, bądź przesądzenie o zaistnieniu podstaw do wszczęcia procedury wyjaśniającej ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 70 fragmentów

2020-07-16 » Oddala odwołanie

spełnia ona wymagania określone w Pzp oraz SIWZ, podczas gdy cena zaoferowana w treści oferty była rażąco niska, rażąco niskie były również ceny jednostkowe zaoferowane za usługi ujęte w pozycji 1 i 2 Kalkulacji ceny, b. zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Mega Service w sytuacji, gdy: oferta ta zawierała rażąco niską cenę, w tym cenę za pozycję 1 i 2 Kalkulacji ceny, w stosunku do przedmiotu zamówienia, a Mega Service nie skalkulował ...

spełniała ona wymagania określone w Pzp oraz SIWZ, podczas gdy cena zaoferowana w treści oferty była rażąco niska, rażąco niskie były również ceny jednostkowe zaoferowane za usługi ujęte w pozycji 1 i 2 Kalkulacji ceny, b. zaniechanie wezwania Mega Service do wyjaśniania ceny usługi, w tym cen jednostkowych zawartych w pozycji 1 i 2 Kalkulacji ceny, w celu wykluczenia podstaw do odrzucenia oferty zawierającej rażąco niskie ceny ww. usług w tym cen jednostkowych za pozycję 1 i 2 Kalkulacji ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, które budziły wątpliwości, co do ...

90 ust. 1a pkt 1 Pzp. Odwołujący podnosił, że ceny jednostkowe w poz. 1 i 2 kalkulacji ceny oferty Mega Service są rażąco niskie, a to przesądzało o konieczności zastosowania przytoczonego przepisu - Odwołujący wskazał, że rażąco niska cena jednostkowa prowadzi do wniosku o rażąco niskiej cenie całkowitej oferty. Izba nie podzieliła tego stanowiska. Dyspozycja ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 87 fragmentów

2020-10-09 » Zaskarżone » Uwzględnia odwołanie

się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Odwołujący nie sformułował zarzutu, że cena którejkolwiek kwestionowanych ofert jest rażąco niska. Zarzut taki postawiony został jedynie w stosunku do dwóch elementów składowych tych cen - stawek jednostkowych za wywóz śniegu i odśnieżanie chodników. W pierwszej kolejności należy zatem dokonać oceny, czy te stawki jednostkowe są takimi częściami ceny oferty, którym należy przypisać charakter części składowych, które w sposób istotny wpływają na cenę oferty. Stosownie bowiem do treści art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dokonuje badania pod kątem rażąco niskiej ceny tylko tych części składowych, którym taki charakter można przypisać. Jak ...

wyrok KIO 1870/17). Istotny charakter mają takie części składowe ceny lub kosztu, które w sposób wymierny przekładają się na ich wysokość, a tym samym na cenę oferty (wyrok KIO 2717/17). Tym samym dokonanie oceny, czy cena jednostkowa jest istotną częścią składową ceny ofertowej, a tym samym, czy winna podlegać badaniu dla oceny, czy ma charakter rażąco niskiej, powinno następować przy zastosowaniu różnych kryteriów, w zależności od okoliczności konkretnej sprawy. Ustawodawca wskazał też, iż cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, mają budzić wątpliwości ...

ustawy Prawo zamówień publicznych. Nawet zatem prowadzenie wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny w odniesieniu jedynie do dwóch cen jednostkowych składających się na ostateczną cenę oferty nie może prowadzić do wniosku, że cena oferty jest rażąco niska. Rażąco niska cena jednostkowa nie stanowi bowiem o rażąco niskiej cenie oferty. Nie można zatem odrzucić oferty na tej podstawie, że jeden z elementów ceny oferty jest niedoszacowany (wyrok KIO 2467/17, KIO 2338/19). Pozostałe elementy ceny ofertowej Przystępującego są skalkulowane prawidłowo, niekwestionowane, a nawet wyższe niż ...

123456...211następne »