Spróbuj: "przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty" 3

Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO/UZP 1879/10 – Wyrok KIO – 2010-09-10 53 fragmenty

2010-09-10 » Uwzględniono odwołanie

zatem twierdzenie, że niezależnie od środka ochrony prawnej, wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty - nie wnosząc nowego ani nie przedłużając wadium. Wszak w przypadku, gdyby ostatni dzień terminu związania ofertą a zarazem ważności wadium, przypadał po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający nie wezwałby do przedłużenia terminu związania ofertą i wadium, zaś wykonawca zamierzałby skorzystać ze środka ochrony prawnej ...

w tym postępowaniu, do kuriozalnych konsekwencji. Posiadając gwarancje bankowe, których termin ważności (możliwości zaspokojenia przez zamawiającego swoich roszczeń) w dniu dokonywania czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, który jednocześnie, jest ostatnim dniem pierwotnego termin związania ofertą, przenosi określony przez zamawiającego okres związania ofertą i w przypadku wezwania wykonawców do przedłużenia okresu związania ofertą, który z kolei przenosi wydłużony okres ważności wystawionej gwarancji bankowej ...

zbyt daleko idących wniosków co do jednoczesności złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą i przedłużenia terminu wadium. Wykonawca posiadający ofertę zabezpieczoną wadium na okres dłuższy niż pierwotnego związania, który przedłuża następnie okres związania ofertą w czasie, gdy pierwotny okres ważności wadium nie upłynął, nie jest w ocenie Izby, zobowiązany jednocześnie dokonać przedłużenia ważności wadium. [...]. Izba zauważa, że to od zamawiającego zależy, w jakim terminie dokonuje wyboru oferty. Wykonawca nie ma na to najmniejszego wpływu. Zatem zamawiający powinien zadbać o wybór oferty w takim czasie, aby mógł zawrzeć umowę w okresie związania ofertą wraz z zabezpieczeniem wadium. Izba stwierdza, iż w dacie dokonywana oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej [...] oferty odwołujących pozostawały zabezpieczone wadium do dnia [...], zatem nie zachodziła podstawa ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 55 fragmentów

2013-06-28 » Oddala odwołanie

89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Jednakże wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą i tym samym nie ma możliwości wykazania przesłanki szkody będącej ...

skutkiem naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, co jest skutkiem zaniedbania po stronie tegoż Odwołującego, który przed upływem terminu związania ofertą nie przedłużył tego terminu. Izba zwraca uwagę, że regulacja z art. 85 ust 2 ustawy Pzp umożliwia wykonawcy samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą, szczególnie w przypadku gdy nie wnioskuje o to Zamawiający (z uwagi na to, że termin związania ofertą już raz przedłużał lub nie wezwał wykonawców do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą). Zatem gdy wykonawca [oferent] chce być uczestnikiem postępowania, oświadczenie o przedłużeniu terminu związania musi złożyć przed jego upływem. Izba podkreśla, że wykonawca może ...

4 ustawy Pzp, który jednoznacznie wskazuje, że możliwe jest dokonywanie przedłużenia terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty, a zatem Odwołujący zobowiązany był do przedłużenia terminu związania ofertą, w szczególności, że jego oferta została odrzucona, a wykonawca kwestionuje tę czynność i jednocześnie czynność wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołujący nie realizując uprawnienia z art. 85 ust 2 ustawy ...

[ukryta sygnatura] – Kontrola UZP – 2017 14 fragmentów

2017-01-30

2016 r., odwołania z dnia 03.10.2016 r., (...) bieg terminu związania ofertą został przywrócony. Dzień 19.10.2016 r. staje się kolejnym 57 dniem terminu związania ofertą. (...). Ponadto, z uwagi na fakt, że w dniu 21.11.2016 r. upływa termin związania ofertą [zwrócono się] o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 30 dni". Jednocześnie wskazano, że "zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy Pzp, przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo, jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres." Przedmiotowe wezwanie skierowano do wszystkich wykonawców poza Przedsiębiorstwem Budowy ...

ust. 4 zdanie pierwsze ustawy Pzp ogólną zasadą jest, że przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jednakże w zdaniu drugim przywołanego przepisu uregulowano sytuację szczególną - gdy przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej - wskazując, że wówczas "obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza." Powyższe oznacza, iż w opisanej sytuacji faktycznej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczył jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, tj. Konsorcjum firm: TRAKCJA PRKiI S.A. (lider). Tym samym ...

wykonawców (poza Konsorcjum firm: TRAKCJA PRKiI S.A. (lider) , iż "przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium albo, jeżeli jest to niemożliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres" stanowi naruszenie dyspozycji art. 85 ust. 4 zd. drugie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 72 fragmenty

2015-12-17 » Uwzględnia odwołanie

ustalenie w stosunku do Odwołującego, nie znajduje również zastosowanie przedłużanie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem terminu ważności wadium, bowiem nie dotyczy ona sytuacji, gdy do przedłużenia terminu związania ofertą dochodzi po wyborze oferty najkorzystniejszej, na co wskazuje art. 85 ust. 4zd. 2 ustawy ...

niż wymagany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia okres związania ofertą. Ponadto, zaznaczył, że przesłanka wykluczenia wystąpi również w sytuacji niewniesienia przez wykonawcę wadium na przedłużony okres związania ofertą, a więc wtedy, gdy zamawiający, działając na podstawie art. 85 ust. 2 lub art. 184, wystąpi o przedłużenie wadium lub wniesienie nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, a wykonawca wadium takiego nie przedłuży lub nie wniesie. Zdaniem Odwołującego - żądanie przedłużenia ważności wadium może nastąpić równocześnie z żądaniem przedłużenia terminu związania ofertą, jak również niezależnie od tego terminu. Brak przedłużenia ważności wadium stanowi więc podstawę do wykluczenia wykonawcy, jednak tylko wówczas, gdy konieczność przedłużenia jest następstwem okoliczności, które mają miejsce przed wyborem oferty najkorzystniejszej, to wykluczenie dotyczy potencjalnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę. Jeżeli zaś wymóg przedłużenia wadium powstanie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, jego niespełnienie powoduje wykluczenie tego wykonawcy, który jest obowiązany utrzymywać wadium do czasu podpisania umowy, tj. tego, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Wykluczeniu z udziału w postępowaniu będzie podlegał również taki wykonawca, który w terminie wyznaczonym przez zamawiającego nie wniesie nowego wadium na wskazany okres, jeżeli jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza w wyniku wykonania czynności nakazanych orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący ...

wykonawcy, któremu zwrócono wadium, a w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została ponownie wybrana. Wskazał również, że jak wynika z art. 85 ust. 4 ustawy Pzp nawet jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrócił również uwagę, że nawet żądanie ponownego wniesienia wadium ma miejsce już po wybraniu najkorzystniejszej oferty wykonawcy, a oferta tego wykonawcy nie jest zatem zabezpieczona w chwili dokonywania wyboru w wyniku rozstrzygnięcia odwołania przez KIO. Według Odwołującego ustawa Pzp ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2010 46 fragmentów

2010-07-22 » Uwzględnia odwołanie

zignorował zapis art. 85 ust. 5 ustawy Pzp, iż jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zdaniem Odwołującego zamawiający nie zachował zasad uczciwej konkurencji i próbuje po raz kolejny w tym samym postępowaniu udzielić zamówienia naruszając art ...

i możliwość ubiegania się o inne zamówienia. Z powyższą zmianą związana jest także zmiana art. 85 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którą obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia w związku z przedłużeniem terminu związania ofertą dotyczy wyłącznie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zgodnie zaś z postanowieniami art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający, w przypadku rozstrzygnięcia odwołania i wyboru oferty najkorzystniejszej odwołującego się w danym postępowaniu, ma obowiązek żądania ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu po pierwotnym wyborze je zwrócono, określając jednocześnie termin na jego wniesienie. W przedmiotowym postępowaniu nie zaistniała żadna z sytuacji opisanych powyżej. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający obowiązany jest zwrócić wadium wszystkim wykonawcom poza wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Jak stanowi przepis, jest to jego obowiązek nie zaś uprawnienie ...

nie był do tego uprawniony. Jeżeli nawet Zamawiający wezwałby do przedłużenia terminu związania ofertą, to zgodnie z brzmieniem art. 85 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia skierowany być może tylko do wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Izba stwierdza ponownie, że sytuacja ta nie miała miejsca w przedmiotowym postępowaniu. W obecnie obowiązującym stanie prawnym, termin związania ofertą nie jest ściśle powiązany z obowiązkiem nieprzerwanego zabezpieczenia oferty wadium. Taka koniunkcja zachodzi tylko w przypadku oferty najkorzystniejszej, w przypadku której wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nastąpić musi z jednoczesnym obowiązkiem przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium. W przypadku pozostałych wykonawców możliwe jest samo wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą bez dokonywania jakichkolwiek czynności dotyczących wadium. Co więcej, z interpretacji ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2019 50 fragmentów

2019-11-06

Zamawiającego wezwanie z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą wskazywało na treść art. 85 ust. 4 ustawy P.z.p., z którego wynika, że jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Art. 85 ust. 2 P.z.p. posługuje się liczbą ...

wykonawcy wnosili wadium, to obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (podobnie wyrok KIO z dnia 31.05.2017 r., KIO 1016/17). W doktrynie podkreśla się, że "dokonując czynności przedłużenia terminu związania ofertą po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykonawcy mogą wyrazić zgodę na dalsze związanie ofertą, nie przedłużając ważności wadium. Obowiązek przedłużenia wadium lub wniesienia nowego wadium na przedłużony termin związania ofertą dotyczy wyłącznie wykonawcy, którego oferta została wybrana. Brak wniesienia (przedłużenia) wadium nie będzie jednak przesłanką wykluczenia z postępowania na podstawie ...

tej sprawy. Niewątpliwie pismem z dnia 03.07.2019 r. (po wyborze najkorzystniejszej oferty), Zamawiający zwrócił się (bez wyłączeń) do wszystkich wykonawców z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium. W treści tego wezwania Zamawiający nie doprecyzował, że wadium należy przedłużyć tylko w przypadku, kiedy oferta określonego wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza w danej Części (Pakiecie), co narusza dyspozycję art. 85 ust. 4 ustawy Pzp zgodnie z którą na wykonawcy, którego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza nie ciąży obowiązek zabezpieczenia oferty wadium na przedłużony termin związania ofertą. Tym samym, stosowanie do treści art. 85 ust. 4 ustawy ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2017 34 fragmenty

2017-05-31 » Oddala odwołanie

W punkcie 15 Instrukcji dla Wykonawców, Zamawiający określił postanowienia dotyczące terminu związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 13.02.2017r. W związku z powyższym, pierwotny termin związania ofertą upływał w dniu 13.04.2017r. W dniu 08.03.2017r. Zamawiający przekazał informację o dokonaniu oceny ofert. W dniu 20.03.2017r. zarówno Odwołujący jak i ...

nawet gdyby wykonawca miał wiedzę (w chwili składania oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą) o terminie posiedzenia i rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą, to nie miał żadnej wiedzy o terminie wydania wyroku. A ten właśnie termin jest końcem zawieszenia biegu terminu związania ofertą. W niniejszym postępowaniu, Odwołujący ocenia sytuację z chwili wyboru oferty najkorzystniejszej, a zatem Odwołujący posiada już wiedzę, kiedy zapadł wyrok KIO ...

ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Celem powyższego przepisu jest usunięcie rozbieżności pomiędzy terminem związania ofertą a terminem ważności wadium. To na Zamawiającym spoczywa obowiązek podjęcia określonych działań ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 42 fragmenty

2015-09-28 » Oddala odwołanie

XII Ga 303/15, w sprawie nie mamy już skutecznego wyboru oferty najkorzystniejszej. Wybór oferty pierwotnie uznanej za najkorzystniejszą został bowiem unieważniony przez Wyrok KIO podtrzymany w całej rozciągłości przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Przedłużenie stanu związania ofertą w maju i w lipcu 2015 nastąpiło już zatem w stadium, którego nie można kwalifikować jako "po wyborze oferty najkorzystniejszej". W ocenie Odwołującego skoro przepis art. 85 ust. 4 zdanie drugie stanowi wyjątek od zasady przedłużania związania ofertą wraz z wniesieniem nowego wadium lub przedłużeniem ważności wadium, to polega on wykładni zawężającej i dotyczy jedynie sytuacji, gdzie pierwotny wybór oferty najkorzystniejszej nie został jeszcze zakwestionowany przez wyrok KIO bądź wyrok sądu ...

z treścią art. 46 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zet-ka, która miała miejsce w dniu 17 marca 2015 roku, zwrócił wadium wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana. Treść art. 85 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy Pzp statuuje ogólną zasadę, że przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zdanie drugie tego przepisu dotyczy sytuacji, gdy przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej - wówczas obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Izba podzieliła stanowisko Zamawiającego, zawarte w treści odpowiedzi na odwołanie ...

wyroku KIO z dnia 10 kwietnia 2015 roku a unieważnieniem wyboru oferty najkorzystniejszej i ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w dniu 9 września 2015 roku, były czynnościami wykonywanymi "po wyborze oferty najkorzystniejszej", co w konsekwencji oznacza, że obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczył jedynie wykonawcy, którego oferta została wówczas wybrana jako najkorzystniejsza tj. Zet-ka. Przedłużenie terminu związania ofertą dokonane przez wykonawcę Renoma w maju i lipcu należy ocenić jako czynność podjętą "po wyborze oferty najkorzystniejszej", co w świetle brzmienia art. 85 ust. 4 zdanie drugie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 58 fragmentów

2015-12-15 » Uwzględnia odwołanie

o udzielenie zamówienia wykonawców, który nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Ofertę wykonawcy uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, jako ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania. Zgodnie z jednolitym stanowiskiem doktryny, zgoda na dalsze związanie ofertą może rodzić skutki prawne tylko wówczas, gdy wraz z jej wyrażeniem wykonawca przedłuża okres ważności wadium. Literalne brzmienie przepisu sugeruje, że przedłużenie ważności wadium musi nastąpić w tym samym momencie, co wyrażenie zgody na dalsze związanie ofertą ("jednocześnie"). Celem przepisu jest jednak wyłącznie wprowadzenie obowiązku złożenia wadium na nowy okres związania ofertą. Za niedopuszczalne w świetle przepisu należy natomiast uznać przedłużenie ważności wadium dokonane po upływie terminu związania ofertą, nawet jeśli wadium wniesione wraz ze składaniem ofert zachowywało ważność przez dłuższy okres niż pierwotnie wskazany w SIWZ, ale krótszy niż nowy termin związania ofertą. Zakaz taki jest w pełni uzasadniony, gdyż w sytuacji odwrotnej, ocenie i porównaniu z innymi ofertami podlegałaby oferta, co do której wykonawca mógłby bez konsekwencji odmówić podpisania umowy ...

niż 60 dni; odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium; przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (pkt 13.2); - w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia (pkt 13.3); - w pkt 14 opisał kryteria wyboru i sposób oceny ofert, wskazując w pkt 14.1: cena oferty - 95% = 95 pkt, gwarancja jakości - 5% = 5 pkt. Odwołujący złożył wraz z ofertą Ubezpieczeniową gwarancję zapłaty wadium nr 02GJ39/15/00050 ...

w sprawie, w której wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą oraz przedłużenia okresu ważności wadium, złożył oświadczenie, w którym wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem, że termin wykonania zamówienia zadeklarowany w jego ofercie ulegnie wydłużeniu o ilość dni, która upłynie od pierwotnego okresu związania ofertą, do ostatecznej daty wyboru oferty najkorzystniejszej. Rozstrzygnięcie Izby, to przede wszystkim: "Przepisy odnoszące się do składania oświadczeń o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie dopuszczają, aby oświadczenia te składane były pod jakimkolwiek warunkiem ...

123456...233następne »