Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

Przejdź do Pozacenowe kryteria oceny ofert cz.I 204 fragmenty

2019-08-02 » Wzorcowe dokumenty / Pozacenowe kryteria oceny ofert

podobnie, jak budowa obiektu nie stanowi biernej implementacji ustawy Prawo budowlane). Wymaga dodatkowo znajomości co najmniej przedmiotu zamówienia, rynku potencjalnych wykonawców, rynku potencjalnych podwykonawców, rynku dóbr substytucyjnych oraz składanych ofert. Jednym z czynników wpływających finalnie na sukces - polegający na efektywnym i racjonalnym wykonaniu zamówienia - są kryteria oceny ofert. Omawiając tę problematykę, warto odwołać się do nieodległej historii stosowania kryteriów oceny ofert na gruncie zamówień publicznych. Na początku stosowania w Polsce przepisów o zamówieniach publicznych często stosowane były kryteria pozacenowe, przeważnie odnoszące się do wiarygodności wykonawców. W związku z przygotowywaniem ...

zamówienia. Mogą także odpowiednio te wymagania wzmocnić stosując właściwie dobrane kryteria oceny ofert lub uwzględnić te kwestie tylko w ramach kryteriów oceny ofert. W ramach kryteriów środowiskowych można premiować w szczególności: xwyższą efektywność wykorzystania zasobów (energia elektryczna, cieplna, woda itp.) przez oferowany produkt, obiekt budowlany czy w ramach realizowanej usługi xwykorzystanie produktów z recyclingu lub poddających się recyclingowi; xrealizację usług, dostaw lub robót w sposób przyjazny środowisku np. przy pomocy energooszczędnych maszyn i ...

określając jedynie minimalne wymagania funkcjonalne/wydajnościowe jakie powinny spełniać wszystkie oferty. Przy tak sformułowanym opisie przedmiotu zamówienia również kryteria oceny ofert będą zyskiwać na znaczeniu, szczególnie w przypadku zamówień publicznych na innowacje - tj. gdy celem zamawiającego jest zakup produktu/usługi/roboty budowlanej do tej pory nieistniejącej lub wymagającej ulepszenia czy dostosowania do ...

Przejdź do Pozacenowe kryteria oceny ofert cz.I 204 fragmenty

2021-04-22 » Wzorcowe dokumenty / Wzorcowe dokumenty dot. ustawy Pzp z 2004 r.

podobnie, jak budowa obiektu nie stanowi biernej implementacji ustawy Prawo budowlane). Wymaga dodatkowo znajomości co najmniej przedmiotu zamówienia, rynku potencjalnych wykonawców, rynku potencjalnych podwykonawców, rynku dóbr substytucyjnych oraz składanych ofert. Jednym z czynników wpływających finalnie na sukces - polegający na efektywnym i racjonalnym wykonaniu zamówienia - są kryteria oceny ofert. Omawiając tę problematykę, warto odwołać się do nieodległej historii stosowania kryteriów oceny ofert na gruncie zamówień publicznych. Na początku stosowania w Polsce przepisów o zamówieniach publicznych często stosowane były kryteria pozacenowe, przeważnie odnoszące się do wiarygodności wykonawców. W związku z przygotowywaniem ...

zamówienia. Mogą także odpowiednio te wymagania wzmocnić stosując właściwie dobrane kryteria oceny ofert lub uwzględnić te kwestie tylko w ramach kryteriów oceny ofert. W ramach kryteriów środowiskowych można premiować w szczególności: xwyższą efektywność wykorzystania zasobów (energia elektryczna, cieplna, woda itp.) przez oferowany produkt, obiekt budowlany czy w ramach realizowanej usługi xwykorzystanie produktów z recyclingu lub poddających się recyclingowi; xrealizację usług, dostaw lub robót w sposób przyjazny środowisku np. przy pomocy energooszczędnych maszyn i ...

określając jedynie minimalne wymagania funkcjonalne/wydajnościowe jakie powinny spełniać wszystkie oferty. Przy tak sformułowanym opisie przedmiotu zamówienia również kryteria oceny ofert będą zyskiwać na znaczeniu, szczególnie w przypadku zamówień publicznych na innowacje - tj. gdy celem zamawiającego jest zakup produktu/usługi/roboty budowlanej do tej pory nieistniejącej lub wymagającej ulepszenia czy dostosowania do ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 51 fragmentów

2018-06-14 » Oddala odwołanie

Nie wyklucza się przy tym łącznego występowania w danej robocie budowlanej wszystkich tych rodzajów robót równocześnie. Przy realizacji inwestycji, której przedmiotem są roboty budowlane obejmujące jeden budynek częste jest współwystępowanie kilku rodzajów robót składających się na jedno zamierzenie budowlane, a nazwa konkretnej roboty budowlanej zawiera w sobie z reguły ten zakres robót, który najbardziej charakteryzuje dane zamierzenie budowlane. Zamawiający mając zatem na względzie zapewnienie jak największej konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu, zachowując jednocześnie proporcjonalność kryterium oceny ofert do przedmiotu zamówienia, wskazał powyższe rodzaje robót budowlanych jako alternatywne. Jednakowoż, mając na uwadze zapewnienie konkurencyjności i proporcjonalności w postępowaniu wskazał w przedmiotowym kryterium oceny ofert, jako alternatywne, także stanowisko w ramach wymaganego doświadczenia jako - inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy lub kierownik robót, a także alternatywne wymagania co do zabytkowego charakteru budynku. Wykonawca w wykazie osób w ofercie jednoznacznie wskazał, że doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru dotyczyło wyłącznie dwóch robót budowlanych. Sposób wypełnienia wykazu wskazuje, iż wykonawca prawidłowo zrozumiał opis przedmiotowego kryterium, zgodnie z przedstawioną interpretacją zamawiającego, a nie tak, jak przedstawił ...

Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia - Inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej", zgodnie z którym w zależności od liczby realizacji robót budowlanych o wymaganej określonej wartości minimalnej i wymaganej minimalnej powierzchni budynku będącego zabytkiem przyznaje się: przy realizacji jednej roboty 0 punktów, dwóch robót - 20 punktów, trzech i więcej robót budowlanych - 40 punktów. Do celów oceny doświadczenia we wskazanym kryterium odwołujący się wykonawca w ofercie z 24 kwietnia 2018 r. przedstawił: "Posiadane doświadczenie doświadczenie: 30 ...

Izby złożone przez odwołującego się wykonawcę wyjaśnienia po terminie składania ofert, zarówno przedstawione z własnej inicjatywy, jak i na żądanie zamawiającego, stanowiły próbę zmiany treści oferty przez uzupełniające i dodatkowe opisanie rodzajów robót budowlanych wykonywanych w ramach realizacji prac w dwóch obiektach referencyjnych. Zamawiający w wyniku oceny treści doświadczenia przedstawionego w ofercie nie miał podstaw do przyjęcia innej niż przyznana punktacja w liczbie 20 pkt. Opis w ofercie nie dawał żadnych podstaw do innej oceny w przedmiotowym kryterium. Wobec zakazu zmiany treści złożonej oferty i związania jej treścią przez wykonawcę, nie ma możliwości dokonywania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2022 86 fragmentów ciekawe zdania

2022-03-16 » Oddala oba odwołania

art. 239 ust. 1 i 2 Pzp przez dokonanie wadliwej oceny oferty Z... w ramach pozacenowego Kryterium doświadczenia, która to ocena skutkowała bezzasadnym przyznaniem Z... w ramach ww. kryterium maksymalnej ilości punktów (15 pkt), podczas gdy prawidłowa ocena tej oferty powinna skutkować przyznaniem 0 pkt ze względu na: a) brak wykazania przesłanki, związanej z nadzorowaniem robót związanych z budową obiektu inżynierskiego lub obiektu inżynieryjnego, b) brak wykazania wartości robót dla pojedynczego obiektu inżynierskiego lub inżynieryjnego, warunkującej przyznanie wykonawcy maksymalnej punktacji w ramach ww. kryterium (wartość większa niż 160 000 000,00 zł brutto), 4 ...

in.: Zamawiający w ust. 16.2.4.1 SWZ wprowadził pozacenowe kryterium oceny ofert: "ocena doświadczenia Inżyniera lub Inspektora Nadzoru robót mostowych w zakresie nadzorowania robót budowlanych obiektów inżynierskich lub obiektów inżynieryjnych". Zgodnie z ww. postanowieniem wykonawca ...

osób, które pełniły samodzielne funkcje techniczne oraz dokumenty potwierdzające koszt robót budowlanych, np. dokumenty kontraktowe, kosztorysy powykonawcze, potwierdzające oświadczane przez Wykonawcę doświadczenie Dopuszcza się dokumenty analogiczne, które potwierdzą zgodność z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, w szczególności w przypadku realizacji poza granicami Polski, gdzie obowiązują ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 139 fragmentów

2019-11-21 » Uwzględnia odwołanie

warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia jakie winien posiadać kierownik robót mostowych, ale także wszystkie wskazane w ofercie zadania potwierdzają spełnienie przez wskazanego kierownika robót mostowych wszystkich kryteriów oceny ofert, a Odwołujący, w zakresie wykazanych zadań w kryterium pozacenowym winien uzyskać maksymalną ilość punktów. Dowód: Pismo Wykonawcy robót - wniosek dot. zmiany objęcia samodzielnej funkcji technicznej w roli Kierownika Budowy i Kierownika robót mostowych na zadaniu z dnia 25.02.2016 r. Formularz ...

odwołania ustaliła i zważyła: W SIWZ, w rozdziale 17 - opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawarł postanowienia odnoszące się do Kryteriów oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Zamawiający ustalił kryterium ceny o wadze 60 pkt oraz kryteria pozacenowe: okres udzielonej gwarancji - 20 pkt i doświadczenie kierownika robót mostowych - 20 pkt. Zamawiający wskazał, że: Kryterium "Doświadczenie kierownika robót mostowych" będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilości inwestycji drogowo - mostowych lub mostowych, na których dana osoba w ciągu ostatnich 10 lat pełniła funkcje kierownika robót branży mostowej od początku realizacji robót do jej zakończenia. Zamawiający wymagał, aby Wykonawca wykazał Kierownika Robót Mostowych, który nadzorował minimum jedną robotę określoną powyżej za co otrzyma 0 pkt; za wykazanie Kierownika Robót Mostowych, który nadzorował 2 roboty o których mowa powyżej - 10 pkt. a za wykazanie Kierownika Robót Mostowych, który nadzorował 3 roboty o których mowa powyżej - 20 pkt. W odpowiedzi na pytanie ...

2019 roku Zamawiający podał Odwołującemu między innymi, że: W zakresie kryterium oceny ofert Zamawiający zweryfikował podane w Państwa ofercie informacje w kryterium "Doświadczenie kierownika robót mostowych". Z podanych 3 zadań Zamawiający uznał 2 roboty budowlane. W toku badania stwierdzono, iż Pan W. M. nie pełnił funkcji kierownika robót mostowych na "Rozbudowa DK 62 na fragmencie przejścia przez m ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2019 54 fragmenty

2019-04-10 » Oddala odwołanie

1. art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych poprzez błędną ocenę oferty Odwołującego w ramach kryterium doświadczenie kierownika budowy a w konsekwencji nieprawidłowy wybór oferty najkorzystniejszej. 2. art. 7 Prawa zamówień publicznych poprzez nierówne traktowanie wykonawców, w szczególności nadmierny i nieuzasadniony rygoryzm w toku oceny oferty Odwołującego, pozbawienie go możliwości złożenia wyjaśnień tub zaniechanie rzetelnego ustalenia warunków realizacji robót budowlanych wskazanych przez Wykonawcę w kryterium "Doświadczenie Kierownika Budowy", z ostrożności: 3. art. 87 ust. 1 ...

dokumentów, które pozwoliłyby mu na weryfikację oświadczenia wykonawcy co do robót budowlanych wskazanych do oceny w ramach kryterium. W konsekwencji prawidłową interpretacją treści SIWZ było zdaniem Odwołującego przyjęcie, że Zamawiający dokona oceny robót budowlanych w oparciu o oświadczenie wykonawców, że wskazane w punkcie 6 formularza oferty roboty budowlane spełniają wymogi Zamawiającego i są prezentowane do przyznania punktów. W ...

Zamawiający nie żąda referencji). Można mieć uwagi do takiego sformułowania kryterium oceny ofert, można zastanawiać się, czy Zamawiający z należytą starannością opracował SIWZ, w którym nie zapewnił sobie możliwości weryfikacji prezentowanych robót budowlanych. Nie zmienia to jednak faktu, że wyraźnie wskazał wykonawcom, jakie ...

123456...58następne »