Zaloguj się Dla niezalogowanych – pokazuję tylko 1 sygnaturę (nie licząć dokumentów premium).
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie sygnatury i przeglądać bez ograniczeń.

KIO 3204/20 – Wyrok KIO – 2020-12-29 36 fragmentów ciekawe zdania

2020-12-29 » Oddala odwołanie

wystąpiły problemy techniczne. Zamawiający nie miał problemów z odczytaniem właściwych plików w 16 ofertach przesłanych w odpowiedzi na niniejsze postępowanie w trakcie sesji otwarcia. Zdaniem Odwołującego uznanie za wadę postępowania brak możliwości otwarcia wadliwego pliku załączonego przez Wykonawcę, gdzie błąd nastąpił na poziomie komputera Wykonawcy ...

Zamawiającego, byłoby dalekim nadużyciem. Podnosi, że niedopuszczalnym jest obarczanie brakiem możliwości otwarcia takiego pliku, który nota bene w ogóle nie był widoczny w złożonej ...

06da59fcf5f27156 Podsumowując, wykonawca nazywając plik dodał znak, który mógł powodować brak możliwości otwarcia. Nasz pracownik w celach testowych zaktualizował nazwę pliku, co było niezgodne z naszymi standardami obsługi". Izba zważyła, co ...

złożeniu oferty, wobec czego nie może ponosić konsekwencji wadliwości procedury otwarcia ofert. Nie jest przekonującym argument Odwołującego, że wykonawcy mogą wykorzystywać możliwość załączania "nieprawidłowych" plików dla wydłużania i unieważniania postępowań. To po stronie zamawiających leży ...

przejawów nieuczciwości wykonawców, o tyle stworzenie zasad nazywania i zapisywania plików - co byłoby wystarczającym w niniejszej sprawie - z pewnością jest osiągalne. Wobec uznania, że przyczyny braku otwarcia formularz ofertowego Przystępującego leżały po stronie Zamawiającego, należy stwierdzić, że ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021 84 fragmenty

2021-06-11 » Zaskarżone » Oddala odwołanie

ofert netto na brutto i zły jej algorytm. Prawdopodobną przyczyną braku korekty ceny wdrożenia Odwołującego w informacji z dnia 19.01.2021 było - jak się okazało później - czasowe zaginięcie plików złożonych wraz z ofertą Odwołującego. 20.01.2021 roku w ...

przypadku kiedy wszystkie pola formalne zostaną zaakceptowane, wgrane zostaną wszystkie pliki i zaakceptowane warunki. W przeciwnym wypadku nie ma możliwości przejścia do etapu wygenerowania pliku XML i podpisania oferty. 25 lutego 2021 roku Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytania poinformował Odwołującego, że pliki składające się na ofertę Odwołującego "pozyskał" w wyniku beckupu jeszcze ...

techniczną Platformy zakupowej. Mimo otrzymania informacji o składowych oferty, tj. braku wyszczególnienia w niej plików, Odwołujący nie skorygował własnych działań. Twierdzenie to potwierdził sam Odwołujący ...

przerw w działaniu Platformy, czy błędów krytycznych. Zatem Zamawiający udostępnił możliwość złożenia oferty również Odwołującemu. Skoro Platforma zakupowa działała prawidłowo, to brak jest możliwości przypisania Zamawiającemu odpowiedzialności za okoliczność, że Odwołujący nie zamieścił wszystkich plików składających się na ofertę w miejscu do tego przeznaczonym. Działania Odwołującego spowodowały, że pliki składające się na ofertę nie zostały przekazane do Zamawiającego, co ...

załączniki Operator dopiero pozyskał z kopii bezpieczeństwa przestrzeni technicznej po otwarciu ofert. Izba podziela stanowisko Zamawiającego, że 11 plików na serwerze backup nie można traktować jako podpisanej oferty, gdyż ...

KIO 186/20 – Wyrok KIO – 2020-02-11 74 fragmenty Premium ciekawe zdania

2020-02-11 » Oddala odwołanie

Urzędowego Potwierdzenia Przedłożenia (UPP) oraz potwierdzenia terminowego Zgłoszenia oferty (zawierającego plik z ofertą we właściwym formacie) pozwala na twierdzenie o prawidłowo przekazanej ofercie. W takiej sytuacji ustalenie przyczyn braku możliwości zapoznania się z ofertą ma bardzo istotne znaczenie ze względu ...

01.2020 r. przekazał Odwołującemu wszystkie istotne informacje dotyczące przebiegu otwarcia złożonej przez niego oferty oraz podał przyczyny, które stanowiły podstawę takiej decyzji, tj. braku możliwości otwarcia pliku oraz wskazał przyczyny takiej sytuacji, leżące po stronie Odwołującego. Działanie ...

86 ust. 5 ustawy Pzp), ale także informacje dotyczące przesłanego pliku, z którego treścią podczas czynności otwarcia ofert nie był w stanie się zapoznać. Dzięki udostępnieniu tej informacji Odwołujący miał możliwość podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia przyczyn braku możliwości otwarcia jego oferty, chociażby mógł samodzielnie zwrócić się do administratora miniPortalu z wnioskiem o ustalenie przyczyny niemożności otwarcia jego oferty. Tymczasem Odwołujący nie ustosunkował się do informacji przekazanych ...

negatywnych konsekwencji wobec Zamawiających, którzy podejmują czynności wyjaśniające w przypadkach braku możliwości otwarcia pliku z ofertą, korzystając z pomocy administratora miniPortalu i na podstawie ...

w odwołaniu na zarzuceniu Zamawiającemu zaniechania podjęcia czynności wyjaśniających przyczyny braku możliwości otwarcia oferty wykonawcy. Jak już wskazano powyżej, okoliczność, iż plik z ofertą Odwołującego został przekazany Zamawiającemu w dniu 17 stycznia ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2018 51 fragmentów

2018-08-22 » Oddala odwołanie

przesłać dokument dotyczący wadium. W otrzymanej wiadomości znajdował się wyłącznie plik z podpisem elektronicznym. Zdaniem zamawiającego przy próbie weryfikacji podpisu otrzymano informację o braku pliku podpisywanego, a dodatkowo zamawiający stwierdził, że wadium zostało złożone niezgodnie ...

systemów zamawiającego, a zatem nie odpowiada także za jego techniczne możliwości, bądź niemożliwości odczytania przesłanego pliku. Samo twierdzenie zamawiającego, sprowadzające się do oceny, że przy próbie weryfikacji podpisu otrzymano informację o braku pliku podpisywanego, nie jest dowodem na brak wniesienia wadium przez odwołującego. W opinii odwołującego nie jest również dowodem pojemność pliku. Odwołujący podniósł również, że plik podpisu jest nierozerwalnie związany z dokumentem podpisywanym, czego dowodzi rozszerzenie pliku pdf, a także jego zawartość, zaś na wypadek twierdzeń przeciwnych ...

podpisu wewnętrznego certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego wprowadzany jest do struktury pliku (łączony z treścią właściwego dokumentu, który jest podpisywany) i widoczny po otwarciu pliku, np. jak we wniesionym odwołaniu, co zostało zweryfikowane przez zamawiającego ...

uzasadnieniu zamawiający wskazał, ze w otrzymanej wiadomości znajdował się wyłącznie plik z podpisem elektronicznym (rozmiar pliku to ok. 5 kB). Przy próbie weryfikacji podpisu otrzymano informację o braku pliku podpisywanego. Dodatkowo oferta podlega odrzuceniu na podstawie ww. przepisu ustawy ...

bankowego. "W art. 7 ust. 2 p.b. ustawodawca przewiduje możliwość zastąpienia dokumentacji papierowej elektroniczną. (...) Warunkiem prowadzenia dokumentacji w tej formie jest jej należyte utworzenie, utrwalanie, przekazanie, przechowywanie i zabezpieczanie. Brak spełnienia któregokolwiek z tych wymogów powoduje, że dokumentacja elektroniczna nie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 78 fragmentów

2020-07-16 » Oddala odwołanie

nr 3/2019, www.uzp.uov.pl), że jeżeli przyczyna braku możliwości otwarcia plików leży po stronie wykonawcy, zamawiający jest uprawniony do uznania, że oferta nie została przez tego wykonawcę złożona. Niemniej jednak możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli przez adresata jest warunkiem ...

art. 86 ust. 5 Pzp), ale także informacje dotyczące przesłanych plików, z których treścią podczas czynności otwarcia ofert nie był w stanie się zapoznać. Zamawiający zamieścił w informacji z otwarcia ofert informację wskazującą jedynie na "błąd aplikacji", brak było natomiast jawnej informacji o dokonanej faktycznie przez Zamawiającego czynności ...

o przyczynach, które legły u podstaw takiej decyzji tj. o braku możliwości otwarcia pliku oraz o ustalonych przyczynach takiej sytuacji, leżących po stronie wykonawcy ...

strony Zamawiający twierdzi zatem, że oferty w "pierwszej próbie" podczas otwarcia ofert nie dało się odszyfrować (zob. Informacja z otwarcia ofert) i dopiero gdy komisji przetargowej udało się ustalić, jak wykonawca zaszyfrował plik, dokonano czynności odszyfrowania oferty, a z drugiej, że można było się z ofertą zapoznać przed terminem otwarcia ofert. Nie można zapominać, że istnieje możliwość sprawdzenia w logach systemowych, czy faktycznie doszło w sposób nieuprawniony ...

Ze względu na to, że Wykonawca LUBAWA S.A. zaszyfrował plik błędnym kluczem, Zamawiający uznał, iż oferta od ww. wykonawcy nie została złożona. Komisja przetargowa nie miała możliwości odszyfrowania pliku kluczem prywatnym (który udostępniony jest zamawiającemu po upływie terminu otwarcia ofert), wykonawca bowiem błędnie zaszyfrował ofertę kluczem do szyfrowania wniosku ...

KIO 2334/19 – Wyrok KIO – 2019-12-11 104 fragmenty Premium ciekawe zdania

2019-12-11 » Oddala odwołanie

maksymalną obsługę prędkości 16 GB/s FC i nie posiada możliwości rozbudowy, aby mogła obsługiwać prędkość 32 GB/sFC. B. Brak funkcji przywracania fragmentów plików (Partial Restore). Zgodnie z pkt 1.4. lp. 3 zał. nr 8.4 SIWZ, Zamawiający wymaga możliwości przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po TimeCode. Funkcja Partial Restore umożliwia pobieranie z ...

materiału. Zamawiający w sposób jednoznaczny określił w SIWZ, iż wymaga możliwości przywracania fragmentów plików. Usterka systemu XenData wyklucza możliwość pracy archiwum oraz całego mechanizmu postprodukcji opisanego w SIWZ przez Zamawiającego. Z kolei brak funkcji Partial Restore będzie skutkowało brakiem możliwości pobrania materiału według znaczników czasowych (TimeCode). C. Brak bazy danych, której eksternalizacja (backup task) umożliwia zachowanie danych systemu ...

w stanie wykonywać funkcji backup po zarchiwizowaniu kilku dziesięciu materiałów. Brak możliwości wykonania kopii bezpieczeństwa spowoduje niezwykle dotkliwe skutki dla Zamawiającego, tj. możliwość utraty wszystkich danych. Nadto, operator systemu XenData wraz z powiększającą ...

procesów digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej filmów; lp. 3: "Zamawiający wymaga możliwości przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po Time Code" (...) "W związku z pracą na plikach DPX zamawiający wymaga, aby system zarządzania pracował z maksymalną liczbą plików w wysokości minimum 2x109. System musi posiadać bazę ...

SMB, FTP or local file transfers. W związku z powyższym brak jest wsparcia dla wymaganego protokołu NFS. (...) 2) Wymóg Zamawiającego: "Zamawiający wymaga możliwości przywracania fragmentów plików (Partial Restore) po TimeCode". W skład ofertowego systemu zarządzania biblioteką ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2020 107 fragmentów

2020-06-08 » Oddala odwołanie

tj. godz. 10.00 w dniu 30.04.2020 r. plików, o których mowa w pkt II powyżej, odmiennych od treści oferty Izostal S.A. odczytanej w trakcie otwarcia ofert w niniejszym Postępowaniu; b) Pana M. M. (M.) - adres ...

udzielał w ramach innych postępowań przetargowych, od momentu dodania (załadowania) plików na platformę i ich zaszyfrowania, do daty otwarcia oferty, pliki mają pozostawać zablokowane tj. nie ma możliwości ich pobrania. W przypadku przetargu nr 7 jednak data otwarcia ofert w systemie ustalona była na godzinę pierwotnego otwarcia ofert (godzina 11.00). Zamawiający, jak wyżej wskazano, przesunął tę ...

po godzinie 13.00 tj. po wyznaczonej przez siebie godzinie otwarcia ofert. Udostępniony przez Zamawiającego pulpit zawierał odblokowane pliki (brak ikony kłódki) a czynność ich odszyfrowania nie została przeprowadzona przy uczestnikach. Musiała nastąpić zatem przed godziną otwarcia ofert. Uczestnikom udostępniono podgląd wyłącznie na pliki pdf (rozpakowane i odszyfrowane). Dodatkowo około godziny 13:06-13 ...

polecenia odszyfrowania ofert stanowiło naruszenie w jakikolwiek sposób jawności procedury otwarcia ofert. Zdaniem Izby nie ma żadnego dowodu potwierdzającego, iż brak ikony kłódki przy plikach ofert w momencie zdalnego udostępnienia przez Zamawiającego pulpitu Platformy Zakupowej ...

chociażby zapisów z Instrukcji obsługi Platformy Zakupowej) na wykazanie, iż brak ikony kłódki przy plikach ofert na pulpicie Platformy Zakupowej udostępnionym przez Zamawiającego oznacza wcześniejsze ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 23 fragmenty

2015-01-29 » Uwzględnia odwołanie

opis w ofercie jest otwarty (,,między innymi"), - co do formatów plików - to w innych miejscach oferty wskazano możliwość wykonywania skanów bezpośrednio - strona 207 (pkt 5.7); strona 27 ...

dotyczących synchronizacji systemu z kalendarzami Apple i Windows, a także możliwości zapisów formatów plików jpg, jpeg i tif. 2. Zmiana w wyniku poprawy Koncepcji ...

oferowanego rozwiązania, miał on potwierdzić, że oferta odpowiada treści Specyfikacji. Braki w ofercie Odwołującego nie mogą być uznane za oczywiste omyłki. I tak pkt 1.23 Koncepcji opisywał wszystkie pliki, które można załączyć do systemu za pomocą operacji na plikach oprogramowania, możliwość dołączenia plików do danej sprawy. Natomiast pkt 5.7 opisuje formaty wszystkich plików skanowanych. Ponieważ nie są to tożsame operacje nie można przyjąć ...

że formaty jpg, jpeg i tif należą do najpopularniejszych formatów plików graficznych. W ocenie Izby Odwołujący nie miał powodów, aby oferując system EOD celowo pominąć możliwość obsługi tych plików przez system - i to tylko w pkt 5.7, ponieważ w pkt 2.3 uwzględnił wszystkie rodzaje plików (oba punkty mówią o procesie rejestracji pism). Ponadto trafnie zauważył ...

na stronie 54, zamieszczono print screen (zrzut ekranu), gdzie przy możliwości wyboru formatu pliku znajduje się lista rozwijana - której nie byłoby, gdyby były możliwe do wyboru tylko dwa rodzaje formatów plików (wtedy z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że przy projektowaniu wyglądu aplikacji zastosowanoby konieczność wyboru jednego z dwóch możliwych formatów plików, a nie listę rozwijaną). Ewentualnie w tej kwestii - jakie inne formaty plików są obsługiwane przez system, poza wyraźnie wymienionymi, Zamawiający mógł zwrócić ...

KIO 1467/19 – Wyrok KIO – 2019-08-09 52 fragmenty Premium ciekawe zdania

2019-08-09 » Oddala odwołanie

dniu i o określonej godzinie dokonał czynności publicznego i jawnego otwarcia ofert złożonych w postępowaniu, jednakże z tym zastrzeżeniem, iż w trakcie otwarcia ofert zamawiający poinformował osoby obecne na otwarciu ofert o braku możliwości otwarcia oferty nr 2, natomiast po zakończeniu procedury otwarcia, w osobach komisji przetargowej, podjął kolejną próbę otwarcia oferty nr 2, która zakończyła się sukcesem na innym komputerze, jednakże już bez udziału osób przybyłych na otwarcie ofert, to czynność taka, w sposób bezpośredni narusza w szczególności ...

Reader i Internet Explorer na okoliczność potwierdzenia błędu przy próbie otwarcia pliku odwołującego - przesłane za pismem z dnia 6 sierpnia na płycie ...

szczególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, postanowieniami SIWZ, protokołem z otwarcia ofert sporządzonym przez zamawiającego, wydrukami zrzutów ekranu z programów Adobe Acrobat Reader i Internet Explorer, prezentujących próby otwarcia pliku odwołującego, po zapoznaniu się z odwołaniem i pismami procesowymi złożonymi ...

kwestionuje prawidłowość dokonywanej przez zamawiającego czynności technicznej, którą jest niewątpliwie otwarcie pliku zawierającego ofertę, winien chociażby podjąć próbę wskazania wady w postępowaniu ...

go do formułowania takich wniosków. W kwestii odnoszącej się do braku możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej, z zapisów Ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ ...

123456...37następne »